C?i thi?n báo cáo c?a các t? ch?c s? ki?n ID 61 s? ki?n thư đ? xác đ?nh m?t hàng ch? in ho?c m?t thi?t b? in

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824339 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n nh?n đư?c m?t thông báo s? ki?n t? ch?c s? ki?n ID 61 in, b?n có th? không th? xác đ?nh mà in hàng đ?i, thi?t b? in ho?c l?i c? th? đ? x?y ra đ? kh?c ph?c v?n đ?. Ví d?, b?n có th? nh?n di?n ID s? ki?n s? ki?n 61 thư đó là tương t? như s? ki?n thông báo sau trong h? th?ng đăng nh?p xem s? ki?n:

S? ki?n Lo?i: l?i
S? ki?n ngu?n: In th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 61
Ngày: ngày
Thời gian: thời gian
Người dùng: ngư?i s? d?ng M?
Máy tính: Cup
Mô t?: Tài li?u Spreadsheet.xls thu?c s? h?u c?a USER25 không th? in. Win32 m? l?i quay tr? l?i b?i b? x? l? in: 3003 (0xbbb).ERROR_SPL_NO_STARTDOC

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? nh?ng l?i mà các ti?m ?n thành ph?n báo cáo đư?c ghi đè. V? v?y, ch? có các l?i cu?i cùng đ? báo cáo. Ví d?, các m? l?i Win32 sau đây có th? đ? đư?c báo cáo:
 • ERROR_SPL_NO_STARTDOC (3003)

  M? l?i này có ngh?a là r?ng m?t cu?c g?i StartDocPrinter không đư?c phát hành. B?n nh?n đư?c l?i này m? khi b? đ?m in không th? g?i d? li?u đ?n c?ng. Vi?c in đư?c đánh d?u là "l?i in." Trong trư?ng h?p này, b? đ?m in nhi?u l?n c? g?ng g?i d? li?u cho đ?n khi ngư?i dùng h?y b? công vi?c. L?i mà c?ng qu?n l? tr? v? thành ph?n ghi đè khi ngư?i dùng h?y b? các in công vi?c.
 • ERROR_SUCCESS (0)

  M? l?i này có ngh?a là các thao tác hoàn t?t thành công. B?n nh?n đư?c l?i này m? khi m?t thành ph?n ti?m ?n như giao di?n thi?t b? đ? h?a (GDI) tr? v? m?t s? th?t b?i nhưng không đ?t l?i cu?i cùng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i ch?y Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c sau đó đ? cài đ?t hotfix này.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
Windows 2000
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll   
  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe     
  17-Feb-2004 02:39 0.2.0.1      138,000 Faxui.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6897   222,992 Gdi32.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6897   711,952 Kernel32.dll   
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6895   252,688 Localspl.dll   
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6824   54,032 Mpr.dll     
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6895   334,608 Msgina.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6892   90,264 Rdpwd.sys
  05-Feb-2004 20:18 5.0.2195.6896  5,869,056 Sp3res.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6876   80,144 Spoolss.dll   
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6891   380,688 User32.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6891   391,952 Userenv.dll   
  12-Feb-2004 00:53 5.0.2195.6897  1,630,256 Win32k.sys
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6824   87,312 Win32spl.dll   
  11-Nov-2003 00:29 5.0.2195.6873   182,032 Winlogon.exe   
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6884   243,984 Winsrv.dll    
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6897   711,952 Kernel32.dll   
  12-Feb-2004 00:53 5.0.2195.6897  1,630,256 Win32k.sys
  17-Feb-2004 02:39 5.0.2195.6884   243,984 Winsrv.dll    
Windows XP
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  20-Feb-2004 07:01 5.1.2600.1346 257,536 Gdi32.dll
  20-Feb-2004 07:01 5.1.2600.1346 297,984 Localspl.dll
  20-Feb-2004 07:01 5.1.2600.1331  36,864 Mf3216.dll
  09-Jan-2004 10:46 5.4.1.0     6,656 Spmsg.dll
  12-Feb-2004 11:43 5.1.2600.1344 586,752 Xpsp2res.dll
  09-Jan-2004 17:11 5.4.1.0    140,800 Spuninst.exe 

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Sau khi cài đ?t hotfix này, b?n nh?n đư?c dư?i đây T? ch?c s? ki?n ID 6161 s? ki?n thông báo:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n Ngu?n: Print
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 6161
Ngày: ngày
Thời gian: thời gian
Người dùng: ngư?i s? d?ng M?
Máy tính: Cup
Mô t?: Tài li?u PCL5c Metafile tài li?u thu?c s? h?u c?a tên ngư?i dùng th?t b?i khi in trên máy in Printername. Ki?u d? li?u: NT EMF 1.008. Kích thư?c c?a t?p đ?m in byte: 0. s? byte đư?c in: 0. t?ng s? lư?ng các trang trong tài li?u: 0. s? trang đư?c in: 0. máy khách hàng: computername. Win32 m? l?i quay tr? l?i b?i các in b? x? l?: 259.

Thông báo s? ki?n chính xác hơn ch? đ?nh th?c t? v?n đ? sau khi b?n cài đ?t các hotfix. Thông báo s? ki?n có th? báo cáo m?t trong các l?i sau đây:
 • ERROR_NOT_CONNECTED (2250)

  M? l?i này có ngh?a là r?ng k?t n?i m?ng này không t?n t?i. B?n có th? nh?n m? l?i này khi b? đ?m in không th? liên l?c v?i thi?t b? máy in m?ng. B?n ph?i g? r?i các k?t n?i.
 • ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY (8)

  M? l?i này có ngh?a là r?ng các máy tính đ? không th? c?p phát b? nh?. Thư?ng xuyên, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách tăng kích thư?c t?p tin trang.
 • ERROR_NO_MORE_ITEMS (259)

  M? l?i này có ngh?a là r?ng không có thêm d? li?u có s?n. B?n có th? nh?n m? l?i này n?u m?t chương tr?nh ho?c m?t thành ph?n tr?nh đi?u khi?n máy in s? g?i t?p đ?m in không đ?y đ? cho b? đ?m in trên h? ph?c v? in. V? v?y, các t?p tin không in. Thư?ng xuyên, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách cài đ?t tr?nh đi?u khi?n t? h? đi?u hành CD.
 • ERROR_INVALID_PARAMETER (87)

  M? l?i này có ngh?a là r?ng các tham s? không h?p l?. L?i này là khó khăn đ? ch?n đoán tr? khi b?n t?o l?i v?n đ?. Thư?ng xuyên, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách cài đ?t tr?nh đi?u khi?n t? đ?a CD h? đi?u hành.
 • ERROR_SUCCESS (0)

  M? l?i này có ngh?a là các thao tác hoàn t?t thành công. B?n có th? nh?n m? l?i này n?u m?t thành ph?n ti?m ?n như GDI tr? v? m?t s? th?t b?i nhưng không đ?t cu?i cùng l?i. L?i này là khó khăn đ? ch?n đoán tr? khi b?n t?o l?i v?n đ?. Thư?ng xuyên, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách cài đ?t tr?nh đi?u khi?n t? các h? đi?u hành đ?a CD.
Đ? bi?t thêm v? cách hotfix gói là đ?t tên, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915Lư?c đ? đ?t tên m?i cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 824339 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbeventlog kbprint kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB824339 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824339

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com