"ID xác nh?n là không h?p l?" l?i tin nh?n khi b?n c? g?ng đ? kích ho?t Windows Server 2003 b?ng đi?n tho?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824345 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng s?n ph?m Windows Activation thu?t s? đ? Kích ho?t Windows Server 2003 b?ng đi?n tho?i, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo khi b?n g? ID xác nh?n c?a b?n và sau đó nh?p vào Ti?p theo:
ID xác nh?n không h?p l?. H?y ki?m tra s? và th? l?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n kích ho?t c?a s? b?ng đi?n tho?i sau khi th?i gian ân h?n 30 ngày kích ho?t đ? h?t h?n.

GI?I PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.

Chú ý Sau khi b?n cài đ?t hotfix này và kh?i đ?ng l?i máy tính, các kho?ng th?i gian 30 ngày kích ho?t đư?c đ?t l?i.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
Date     Time  Version    Size  File name
------------------------------------------------------
28-Aug-2003 00:39 5.2.3790.81 380,928 Licdll.dll    
28-Aug-2003 00:39 5.2.3790.81 540,160 Winlogon.exe 
N?u b?n không th? truy nh?p h? ph?c v? v? kho?ng th?i gian kích ho?t s?n ph?m đ? h?t h?n, cài đ?t các hotfix b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Cài đ?t các hotfix trong ch? đ? an toàn

Đ? cài đ?t các hotfix trong ch? đ? an toàn, s? d?ng các bư?c sau:
 1. T?i v? các hotfix vào m?t thư m?c t?m th?i trên máy tính khác. Ví d?, t?i các t?p tin vào thư m?c C:\hotfix trên m?t máy tính mà b?n có th? truy c?p.
 2. Nh?p đúp vào t?p tin hotfix b?n đ? t?i v?.
 3. Khi b?n đư?c nh?c, g? m?t kh?u mà b?n đ? đư?c đưa ra, và sau đó ch?n m?t thư m?c đ? đ?t th?c thi đư?c gi?i nén vào. Ví d?, gi?i nén các t?p tin vào C:\hotfix.
 4. Sao Windowsserver2003-kb824345-x 86-ENU.exe-enu.exe t?p vào đ?a. B?n có th? xoá các * symbols.exe "t?p tin, nó không ph?i là c?n thi?t.
 5. Trên máy tính mà b?n mu?n kích ho?t Windows, kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó b?m phím F8 trong khi kh?i đ?ng đ? xem các Kh?i đ?ng tr?nh đơn.
 6. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Ch? đ? an toàn, sau đó nh?n ENTER.
 7. Đăng nh?p vào máy tính, chèn đ?a m?m có các hotfix, sao chép Windowsserver2003-kb824345-x 86-ENU.exe-enu.exe t?p vào máy tính, và sau đó m? t?p này.
 8. Làm theo hư?ng d?n cài đ?t hotfix, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n đư?c nh?c đ? làm đi?u này. Cho máy tính b?t đ?u b?nh thư?ng.
 9. Đăng nh?p vào và kích ho?t Windows. Bây gi? b?n có th? kích ho?t thành công qua đi?n tho?i. N?u b?n v?n không th? kích ho?t Windows, ti?n hành phương pháp 2.

Cách 2: B?ng tay thay th? h? th?ng t?p tin trong ch? đ? ph?c h?i.

Đ? t? thay th? h? th?ng t?p tin trong ch? đ? ph?c h?i, s? d?ng các bư?c sau:

Cách 2: Thay th? h? th?ng t?p tin b?ng cách s? d?ng Recovery Console

 1. T?i v? các hotfix vào m?t thư m?c t?m th?i.

  Cho Ví d?, t?i các t?p tin vào thư m?c C:\hotfix.
 2. Di chuy?n vào thư m?c t?m th?i, và sau đó b?m đúp chu?t vào cácENU.exe WindowsServer2003-KB824345-x 86-ENU.exe t?p tin.
 3. Khi b?n đư?c nh?c, g? m?t kh?u mà b?n đ? cho trư?c và sau đó ch?n m?t thư m?c đ? đ?t th?c thi đư?c gi?i nén vào.

  Ví d?, gi?i nén các t?p tin vào C:\hotfix.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?iC:\TempFolder\WindowsServer2003-KB824345-x86-ENU.exe -x, và sau đó ch?n đư?ng d?n cho các t?p đư?c gi?i nén khi ñang nh?c nh?.

  Ví d?, g?:C:\hotfix\WindowsServer2003-KB824345-x86-ENU.exe -x
 5. Di chuy?n sang thư m?c t?m th?i, và sau đó m? \rtmqfe thư m?c.

  Ví d?, di chuy?n vào thư m?c C:\hotfix\rtmqfe.

  Các t?p sau s? xu?t hi?n:
  • Licdll.dll
  • Winlogon.exe
  Đ? thêm thông tin v? đang gi?i nén các t?p Windows update, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  262841Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gói
 6. Sao chép các t?p tin t? bư?c 5 đ?a m?m.
 7. H?y b? đ?a m?m.
 8. B?t đ?u máy tính b?ng cách s? d?ng Recovery Console.

  Cho thông tin thêm v? cách kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng ph?c h?i Giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  326215Làm th? nào đ? s? d?ng Recovery Console trên Windows Server 2003 d?a trên máy tính không b?t đ?u
 9. Khi b?n đang ? d?u nh?c l?nh Recovery Console, b?n có th? sao các t?p t? đ?a m?m vào thư m?c sau đây, nơiỔ đĩa là k? t? ? đ?a vàWinDir là thư m?c nơi Windows đư?c cài đ?t:
  Ổ đĩa:\WinDir\System32
 10. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 11. Cài đ?t hotfix đư?c mô t? ? đây bài vi?t.
 12. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng g? r?i sau đây phương pháp theo th? t? chúng đư?c tr?nh bày trong. Sau khi b?n hoàn thành m?i bư?c, ki?m tra đ? xác đ?nh li?u các v?n đ? đư?c gi?i quy?t. N?u v?n đ? v?n c?n, đi đ?n các phương pháp ti?p theo.
 • Ki?m ch?ng r?ng b?n g? ID xác nh?n m?t cách chính xác trong các C?a s? thu?t s? kích ho?t s?n ph?m khi b?n kích ho?t Windows b?i đi?n tho?i.
 • H?y th? đ? có đư?c m?t ID xác nh?n, và sau đó g? mà ID xác nh?n trong các c?a s? s?n ph?m kích ho?t Wizard khi b?n kích ho?t Windows b?ng đi?n tho?i.
 • Kích ho?t c?a s? b?ng cách s? d?ng m?t m?ng Internet k?t n?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kích ho?t s?n ph?m Windows, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
Đ?i v?i m?t danh sách các câu h?i thư?ng g?p (FAQ) v? s?n ph?m Kích ho?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/piracy/activation_faq.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 824345 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB824345 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824345

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com