"Stop k??das kods 0x0000000A" notiek lielu cieto disku darb?bas laik?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 824679 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Microsoft Windows 2000 datoru var notikt av?rija, augstu diska darb?bas laik?. Ja rodas ?? probl?ma, tiek par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:
*** Stop 0x0000000A
Kad jums nov?rst ?o probl?mu, var rasties viena vai vair?kas no ??m paz?m?m:
 • Restart?jot serveri, pati pieturas k??da atk?rtojas.
 • No?emot daudz failu un p?c tam restart?jiet serveri, Windows var sekm?gi start?t.
 • Kad atgrie?aties no?emt failus uz serveri, Stop k??das atk?rtojas.
 • Lietojot klasteru administratoru, lai vad?t tie?saist?, Stop k??das atk?rtojas.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja NTFS failu sist?ma nepareizi papla?ina galven?s failu tabulas (MFT) bitkartes. ??d? gad?jum? NTFS var pagarin?t bitkartes lielumu, faktiski, nepapla?inot MFT failu. Ke?atmi?as p?rvaldnieka piepras?jumu, tad ir neveiksm?ga, jo tas p?rsniedz faila beigas (EOF), rodas p?rtrauk?anas k??da, kas ir aprakst?ts ?? raksta sada?? "Simptomi".

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

J?b?t palaistai Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) vai v?l?k instal?t ?o labojumfailu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t jaun?ko Windows 2000 servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
260910K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------
  25-Sep-2003 09:13 5.0.2195.6826 513,200 Ntfs.sys

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jaunu nosaukumu sh?mu par Microsoft Windows labojumfailu pakotnes
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 824679 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 27. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB824679 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 824679

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com