Mô t? các đ?nh d?ng c?a bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft cho Microsoft Update b?o m?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824689 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft Update b?o m?t đư?c đi kèm v?i hai tài li?u: m?t b?n tin b?o m?t c?a Microsoft và m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft. Bài vi?t này mô t? các thông tin đư?c bao g?m trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft khi không liên k?t v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t.

Thông tin thêm

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft khi không liên k?t v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t bao g?m thông tin sau:

C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c phát hành t? ngày 15 tháng 10 năm 2003

Ngày 15 tháng 10 năm 2003, Microsoft th?c hi?n thay đ?i trong cách b?n tin b?o m?t đư?c phát hành đ? đáp ?ng v?i nhi?u khách hàng thông tin ph?n h?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thay đ?i này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Bulletin/revsbwp.mspx
Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft khi không liên k?t v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c phát hành t? ngày 15 tháng 10 năm 2003, cung c?p m?t liên k?t đ?n b?n tin b?o m?t tương ?ng mà không sao chép m?t s? cùng m?t thông tin trong b?n tin b?o m?t. T?t c? các thông tin trư?c đây có s?n ch? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c (ch?ng h?n như thông tin t?p tin) bây gi? đư?c cung c?p trong b?n tin b?o m?t.

C?p Nh?t b?o m?t đư?c phát hành trư?c ngày 15 tháng 10 năm 2003

 • Tiêu đ? -Tiêu đ? B?t đ?u v?i s? b?n tin b?o m?t (ví d?: "MS03-001"), theo sau là m?t đ?i tràng và m?t tiêu đ? là tương t? như tiêu đ? c?a b?n tin b?o m?t liên quan đ?n Microsoft.
 • Ph?n "Thông tin trong bài vi?t này áp d?ng cho" -Đi?u này ph?n Danh sách S?n ph?m c?a Microsoft b? ?nh hư?ng.
 • T? khóa -T? khóa "kbSecBulletin" đư?c s? d?ng cho t?t c? các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan đ?n b?n C?p Nh?t b?o m?t.
 • Tri?u ch?ng -Ph?n đi?u này bao g?m các thông tin tương t? như ph?n "Miêu t? k? thu?t" c?a b?n tin b?o m?t c?a Microsoft. Nó c?ng có th? bao g?m các thông tin t? ph?n "Y?u t? gi?m nh?" c?a b?n tin b?o m?t.
 • Nguyên nhân -Ph?n đây là tùy ch?n. Nó đư?c bao g?m ch? n?u nguyên nhân gây ra các l? h?ng an ninh không đư?c gi?i thích trong ph?n "Tri?u ch?ng".
 • Đ? phân gi?i -Ph?n này ch?a các ph?n ph? sau đây.

  Lưu ? N?u b?n C?p Nh?t b?o m?t có s?n cho nhi?u s?n ph?m (ho?c nhi?u phiên b?n c?a cùng m?t s?n ph?m), ph?n này có th? ch?a ph?n dành riêng cho s?n ph?m ho?c phiên b?n c? th? có ch?a các ph?n ph? sau đây.
  • T?i thông tin -This section ch?a thông tin v? cách và nơi đ? t?i v? b?n C?p Nh?t b?o m?t.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t -This section ch?a thông tin v? b?t k? ki?n tiên quy?t c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t (ví d?, m?t gói b?n ghi d?ch v? ho?c m?t phiên b?n trư?c c?a s?n ph?m có th? là c?n thi?t). N?u không có không có đi?u ki?n tiên quy?t, ti?u m?c này ch?a "không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u."
  • Thông tin cài đ?̃t -This section ch?a thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p mà b?n có th? s? d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t, và nó có ch?a thông tin ki?m nh?p b?n có th? s? d?ng đ? xác minh r?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  • Tri?n khai thông tin -This section ch?a thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh mà ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t mà không có b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và không bu?c các máy tính đ? kh?i đ?ng l?i. Ti?u m?c này c?ng ch?a b?t k? thông tin tri?n khai nào khác mà là c? th? đ? c?p nh?t b?o m?t ho?c s?n ph?m.
  • Lo?i b? thông tin -This section ch?a thông tin v? làm th? nào b?n có th? lo?i b? b?n C?p Nh?t b?o m?t n?u nó h? tr? đang đư?c lo?i b?.
  • Kh?i đ?ng l?i yêu c?u -This section ch?a thông tin v? vi?c kh?i đ?ng l?i là b?t bu?c sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t, ho?c cho dù b?n có th? t?t máy và sau đó kh?i đ?ng l?i m?t b?n ghi d?ch v? đ? b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.
  • Thông tin thay th? b?n vá l?i -This section ch?a thông tin v? vi?c b?o m?t C?p Nh?t thay th?, ho?c đư?c thay th? b?ng m?t ph?n m?m C?p Nh?t.
  • Chi tieát taäp tin -This section ch?a m?t danh sách các t?p tin đư?c C?p Nh?t b?n C?p Nh?t b?o m?t (và đ?a đi?m ki?m nh?p cho danh sách t?p tin,) n?u có th?.
 • Workaround -Đây là m?t ph?n tùy ch?n ch?a thông tin mà b?n có th? s? d?ng đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? mà không cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t.
 • T?nh tr?ng -Ph?n này ch?a thông tin trạm đậu.
 • Bi?t thêm thông tin -Ph?n này ch?a m?t liên k?t đ?n b?n tin b?o m?t c?a Microsoft và b?t k? thông tin b? sung.

Thu?c tính

ID c?a bài: 824689 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Customer Service and Support Information
T? khóa: 
kmcustomerservice kbpubtypekc kbinfo kbmt KB824689 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 824689

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com