S?ra?? telefono ry?io arba VPN ry?? klaidos kodas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 824864 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje i?vardijami klaid? kodus, kuriuos galite gauti, kai j?s naudoti Windows 2000, Windows XP arba Windows Server 2003 kaip kliento kompiuteryje, kad dial-up ry?iu arba VPN ry??.

Pastaba Klaidos kodai skai?ius didesnis nei 900 bus matyti tik jei esate bando prisijungti prie Kelvados ir nuotolin?s prieigos serverio, kuriame veikia Windows 2000 ar naujesn?.

Daugiau informacijos

?iame s?ra?e yra klaidos kodai, dial-up jungtys arba VPN ry??:

600
Laukia operacija.

601
Uosto rodykl? yra netinkama.

602
Uoste jau dirba.

603
Skambinan?iojo buferis yra per ma?as.

604
Nurodyta neteisinga informacija.

605
Negalima nustatyti prievado informacija.

606
Uosto neprijungtas.

607
?is renginys yra neleistinas.

608
Prietaisas n?ra.

609
?renginio tipo n?ra.

610
Buferis yra neleistinas.

611
Mar?ruto n?ra.

612
Mar?rutas yra nepaskirtas.

613
Nurodytas neleistinas suspaudimo.

614
I? buferiai.

615
Uosto nerasta.

616
I?kviet?jui laukia.

617
Uosto ar prietaisas yra jau atjungti.

618
Uosto neatidarytas.

619
Uostas yra atjungtas.

620
N?ra joki? galiniai punktai.

621
Negali atidaryti failo telefonù knygoje.

622
Nepavyko ?kelti failo telefonù knygoje.

623
Negalima rasti telefon? knygos ?ra??.

624
Negali ?ra?yti telefono knyga failo.

625
Neteisingos informacijos rasti telefon? knygoje.

626
Nepavyko ?kelti eilut?.

627
Negali rasti rakto.

628
Uosto buvo atjungtas.

629
Uosto buvo atjungtas i? nutolusio kompiuterio.

630
Uosto buvo atjungtas d?l aparatin?s ?rangos gedimas.

631
Uosto buvo atjungtas vartotojas.

632
Konstrukcijos dydis yra neteisingas.

633
Jau naudojamas arba n?ra sukonfig?ruota nuotolin?s prieigos dialout.

634
Negalima registruoti savo nuotolinio tinklo kompiuterio.

635
?vyko ne?inoma klaida.

636
Neteisingas ?renginio prie uosto.

637
Nepavyko konvertuoti ? eilut?.

638
U?klausos laikas baig?si.

639
N?ra asinchroninis internete prieinama.

640
A NetBIOS klaida.

641
Serveris negali skirti NetBIOS i?tekli? reikia klientui.

642
Vienas i? j?s? NetBIOS vard? jau u?registruotas nuotoliniame tinkle.

643
Tinklo plok?t? serveryje nepavyko.

644
J?s negausite tinklas prane?im? lang?.

645
Vidaus autentifikavimo klaida.

646
S?skaita neleid?iama ?eiti per ?i? dien?.

647
Abonementas i?jungtas.

648
Nebegalioja slapta?odis.

649
Abonementas neturi nuotolin?s prieigos teisi?.

650
Nuotolin?s prieigos serveris neatsako.

651
J?s? modemas (arba kiti jungiamieji ?taisai) prane?? apie klaid?.

652
Neatpa?intas atsakymas nuo prietaiso.

653
Makrokomanda reikia ?taisu prietaisas nerastas.INF failo skyriuje.

654
Komand? arba atsakas ? prietais?.INF failo skyriuje kalbama apie neapibr??tas makrokomand?

655
<message>Makrokomand? prietaisas nerastas.INF failo skyriuje.</message>

656
<defaultoff>Makrokomand? ? prietais?.INF failo skyriuje yra neapibr??tas makrokomandos</defaultoff>

657
Prietaisas.INF failas negali b?ti atidarytas.

658
?renginio pavadinimas ? ?rengin?.INF arba ?iniasklaidos.INI failas yra per ilgas.

659
?iniasklaidai.INI failas nurodo ne?inomas ?renginio pavadinim?.

660
Prietaisas.INF failas yra Nr atsakymai komandos.

661
Prietaisas.INF faile tr?ksta komand?.

662
Band? nustatyti makrokomand? ? ?rengin?.INF failo skyriuje.

663
?iniasklaidai.INI failas nurodo ne?inomo prietaiso tip?.

664
Nepavyksta paskirti atminties.

665
Uosto n?ra sukonfig?ruota nuotolin?s prieigos.

666
J?s? modemas (arba kiti jungiamieji ?taisai) neveikia.

667
Negalima skaityti ?iniasklaida.INI fail?.

668
Ry?ys suma??jo.

669
Naudojimo parametr? ?iniasklaidoje.INI failas neleistinas.

670
Negalima skaityti sekcijos pavadinim? i? ?iniasklaidos.INI fail?.

671
Negalima skaityti ?renginio tip? i? ?iniasklaidos.INI fail?.

672
Negalima skaityti ?renginio pavadinim? i? ?iniasklaidos.INI fail?.

673
Negali perskaityti naudojimo i? ?iniasklaidos.INI fail?.

674
Negali skaityti did?iausios ry?io bazini? punkt? norma i? ?iniasklaidos.INI fail?.

675
Negali skaityti did?iausios ve??jas BPS norma i? ?iniasklaidos.INI fail?.

676
Linijos yra u?imtas.

677
?mogus atsak? vietoj modem?.

678
Atsakymo n?ra.

679
Negali aptikti ve??jas.

680
N?ra numerio rinkimo tono.

681
Bendra klaida prane?? i? prietaiso.

682
KLAIDA RA?TU SECTIONNAME

683
KLAIDA RA?TU DEVICETYPE

684
KLAIDA RA?TU ?DIEGTUM?TE

685
KLAIDA RA?TU MAXCONNECTBPS

686
KLAIDA RA?TU MAXCARRIERBPS

687
KLAIDA RA?TU NAUDOJIMAS

688
KLAIDA RA?TU DEFAULTOFF

689
KLAIDA SKAITANT DEFAULTOFF

690
KLAIDA TU??IAS INI FAILO

691
Prieiga u?drausta nes vartotojo vardas ir/ar slapta?odis yra neleistinas domene.

692
Aparat?ros gedimo ? uost? arba prid?t? ?rengin?.

693
KLAIDA NE DVEJETAINIS MAKROKOMAND?

694
KLAIDA BANGA NERASTA

695
KLAIDA VALSTYB?S MA?INOS NEPRAD?TA

696
KLAIDA VALSTYB?S MA?INOS JAU PRAD?JO

697
KLAIDA DALIN? ATSAKYM? LOOPING

698
Atsakas keyname prietaise.INF failas n?ra numatyto formato.

699
Prietaiso atsakas suk?l? Buferio perpildymas.

700
I?pl?stas komand? prietaisas.INF failas yra per ilgas.

701
Prietaiso persik?l? ? COM tvarkykl? nepalaiko BPS norma.

702
Prietaiso atsako gavo kai n? tik?tis.

703
KLAIDA INTERAKTYVIU RE?IMU

704
KLAIDA BLOGAI ATGALINIO SKAMBINIMO NUMERIS

705
KLAIDA NETEISINGAS AUTH VALSTYB?S

706
KLAIDA RA?TU INITBPS

707
X.25 diagnostikos nuoroda.

708
S?skaita yra pasibaig?s.

709
Klaida keisti slapta?od? domeno.

710
Serijos vir?ijimas klaid? neaptikta palaikant ry?? su modemu.

711
RasMan inicijavimo klaida. Patikrinkite ?vyki? ?urnal?.

712
Biplex uostas yra inicijuojama. Palaukite kelias sekundes ir perrinkti.

713
N?ra aktyvi? SVPT linij? yra prieinami.

714
N?ra pakankamai ISDN kanal? gal?site skambinti.

715
D?l prastos telefono linijos kokyb?s ?vyko daug klaid?.

716
Nuotolinio prieigos IP konfig?racij? yra netinkami.

717
Statinis baseine, nuotolin?s prieigos IP adresai yra joki? IP adres?.

718
VPP skirtasis laikas.

719
VPP nutrauktas i? nutolusio kompiuterio.

720
N?ra sukonfig?ruot? PPP kontrol?s protokol?.

721
Nuotolinio PPP peer neatsako.

722
PPP paketas yra neleistinas.

723
Telefono numerç, prievardis ir sufiksas, yra per ilgas.

724
IPX protokolo negalima i¹kvieèiam±jç prievado nes kompiuteris yra IPX mar?rutizatorius.

725
IPX protokolo negali dial-in uosto nes ne?diegta IPX mar?rutizatorius.

726
IPX protokolo negali b?ti naudojamas i¹kvieèiam±jç daugiau nei viename uoste vienu metu.

727
Negali prieiti prie TCPCFG.DLL.

728
Negalite rasti adapterio IP su nuotolin?s prieigos.

729
SLYDIMO negalima nebent IP protokolas yra ?diegtas. 730
Kompiuterio registracijos n?ra i?samus.

731
Protokolo n?ra sukonfig?ruota.

732
VPSP derybas n?ra konverguojan?ias.

733
PPP kontrol?s protokolas d?l ?io tinklo protokolas n?ra serveryje.

734
VPP link kontrol?s protokolo nutraukta...

735
Kreipiamasi adresas atmet? serverio...

736
Nuotoliniame kompiuteryje nutraukta kontrol?s protokolas.

737
Kilpin?s jungties aptikti...

738
Serveris nebuvo neskiria adres?.

739
Nuotolinis serveris negali naudoti Windows NT u??ifruotos slapta?od?.

740
Sukonfig?ruota nuotolin?s prieigos TAPI prietais? inicijuoti nepavyko arba nebuvo tinkamai ?diegtos.

741
Vietinis kompiuteris nepalaiko ?ifravimo.

742
Nuotolinis serveris nepalaiko ?ifravimo.

743
Nuotolinis serveris reikalauja ?ifravimo.

744
Negalima naudoti IPX neto skai?i? priskirti nuotolinio serverio. Patikrinkite ?vyki? ?urnal?.

745
ERROR_INVALID_SMM

746
ERROR_SMM_UNINITIALIZED

747
ERROR_NO_MAC_FOR_PORT

748
ERROR_SMM_TIMEOUT

749
ERROR_BAD_PHONE_NUMBER

750
ERROR_WRONG_MODULE

751
Atgalinio skambinimo numeris yra negaliojantis ?ymuo. Tik 18 simboli? leid?iama: 0-9, T, P, W, (,)-, @, ir vietos

752
Sintaks?s klaida ?vyko apdorojant scenarij?.

753
Ry?ys negali b?ti atjungtas, nes jis buvo sukurtas multi-protocol mar?rutizatorius.

754
Sistemos nepavyko rasti multi-link pluo?tas.

755
Sistema negali atlikti automatizuot? telefono, nes ?iuo klausimu turi nurodyti pasirinktin? dialer.

756
?iuo klausimu jau yra renkami ne?inomi.

757
Nuotolin?s prieigos paslaugos negali b?ti paleistas automati?kai. Papildoma informacija yra pateikta ?vyki? ?urnal?.

758
Interneto ry?io naudojimas jau ?galintas ry?ys.

759
Buvo kei?iamos esam? interneto ry?io naudojimo parametrus, ?vyko klaida.

760
Mar?ruto paj?gumus buvo ?galintai ?vyko klaida.

761
Interneto ry?io naudojimas buvo yra ?galintas ry?ys, ?vyko klaida.

762
Vietinio tinklo buvo sukonfig?ruotas dalintis ?vyko klaida.

763
Internet Connection Sharing, negali b?ti ?jungta. Yra daugiau nei vien? LAN ry?? i?skyrus ry?? pasidalinti.

764
Intelektualiosios kortel?s skaitytuvas yra ?diegta.

765
Internet Connection Sharing, negali b?ti ?jungta. LAN ry?? jau sukonfig?ruota su IP adres?, kuris reikalingas Automatinis IP adres?.

766
Sertifikatas nerastas. Ry?iu, kuris naudoja protokolo L2TP IPsec instaliacija ma?ina sertifikat?, taip pat ?inomas kaip kompiuterio sertifikat?.

767
Internet Connection Sharing, negali b?ti ?jungta. Pasirinktas kaip privatus tinklas jau sukonfig?ravote daugiau nei vien? IP adres? LAN ry?ys. Pra?ome performuoti LAN ry?ys su vieno IP adreso prie? leid?iant bendrai naudotis interneto ry?iu.

768
Ry?io bandymas nepavyko, nes nepavyko u??ifruoti duomen?.

769
Nurodyta paskirties vieta nepasiekiama.

770
Nuotolinio kompiuterio atmesta ry?io bandymas.

771
Ry?io bandymas nepavyko, nes tinklas u?imtas.

772
Nuotolinio kompiuterio tinklo aparat?ros yra nesuderinama su tipo skambu?i? papra??.

773
Ry?io bandymas nepavyko, nes paskirties numeris pasikeit?.

774
Ry?io bandymas nepavyko, nes laikinas gedimas. Bandykite jungtis dar kart?.

775
Skambutis buvo blokuojami i? nuotolinio kompiuterio.

776
Skambutis nepavyko prijungti, nes nuotolinis kompiuteris turi remtis netrukdyti funkcija.

777
Ry?io bandymas nepavyko, nes modemas (arba kit? jungiamojo ?renginio nuotoliniame kompiuteryje yra pa?eistas.

778
Nebuvo galima patikrinti serverio tapatyb?.

779
Surinkti naudojant ?? ry?? turite naudoti intelektuali?j? kortel?.

780
Band? funkcija netinka ?iuo klausimu.

781
Ry?iui reikalingas pa?ym?jimas, o ne galiojant? sertifikat?, buvo nustatyta. Daugiau pagalbos, spustel?kite Daugiau informacijos arba ie?koti ?inyno ir palaikymo centre ?is klaidos numer?.

782
Interneto ry?io naudojim? (ICS ir interneto ry?io ugniasien?s (ICF ?galinti negalima, nes Kelvados ir nuotolin?s prieigos ?galintas ?iame kompiuteryje. Nor?dami ?galinti ICS ir ICF, pirmiausia i?jungti Kelvados ir nuotolin?s prieigos. Daugiau informacijos apie Kelvados ir nuotolin?s prieigos, ICS ir ICF, ie?kokite ?inyne ir palaikyme.

783
Internet Connection Sharing, negali b?ti ?jungta. Pasirinktas kaip privatusis tinklas yra LAN ry?ys arba nekelia, arba yra atjungtas nuo tinklo. Pra?ome ?sitikinti, kad LAN adapteris prijungtas prie? leid?iant bendrai naudotis interneto ry?iu.

784
Jums negali surinkti naudojant ?io ry?io prisijungimo metu, nes jis sukonfig?ruotas naudoti vartotojo vardas kitoks nei intelektualiojoje kortel?je. Jei norite naudoti prisijungimo metu, jums reikia sukonfig?ruoti j? naudoti vartotojo vard? intelektualiojoje kortel?je.

785
Jums negali surinkti naudojant ?io ry?io prisijungimo metu, nes ji n?ra sukonfig?ruota naudoti intelektuali?j? kortel?. Jei norite naudoti prisijungimo metu, turite redaguoti ?io ry?io ypatybes taip, kad ji naudoja intelektuali?j? kortel?.

786
L2TP ry?io bandymas nepavyko, nes n?ra jokio teisingo kompiuterio sertifikato kompiuterio saugumo autentifikavimo.

787
L2TP ry?io bandymas nepavyko, nes apsaugos lygmuo Nepavyko autentifikuoti nuotoliniame kompiuteryje.

788
L2TP ry?io bandymas nepavyko, nes saugumo sluoksn? gal?t? der?tis suderinama parametrus su nuotolinio kompiuterio.

789
L2TP ry?io bandymas nepavyko, nes apsaugos lygmuo aptiko klaid? pradinio derybose su nuotolinio kompiuterio.

790
L2TP ry?io bandymas nepavyko, nes sertifikato patvirtinimas nuotoliniame kompiuteryje nepavyko.

791
L2TP ry?io bandymas nepavyko, nes saugumo politikos ry?io nepavyko rasti.

792
L2TP ry?io bandymas nepavyko, nes saugumo deryb? timed out.

793
L2TP ry?io bandymas nepavyko, nes ?vyko klaida derybose d?l saugumo.

794
Atributo kadro protokolo spindulys ?io vartotojo n?ra VPP.

795
Tunelio tipo spindulys atributas, ?is vartotojas n?ra teisingas.

796
Paslauga tipo spindulys atributas ?iam vartotojui yra suformuluotos nei atgalinio ry?io ?r?minti.

797
Prisijungti prie nuotolinio kompiuterio nenustatytas, nes Modemas nerastas arba buvo u?imtas. Daugiau pagalbos, spustel?kite Daugiau informacijos arba ie?koti ?inyno ir palaikymo centre ?is klaidos numer?.

798
Sertifikatas nerastas, kuris gali b?ti naudojamas su ?io Extensible autentifikavimo protokol?.

799
Interneto ry?io naudojim? (ICS negali b?ti ?jungta d?l IP adres? konflikt? tinkle. ICS reikalauja priiman?ioji reikia sukonfig?ruoti naudoti 192.168.0.1. Pra?ome ?sitikinti, kad n?ra kit? klient? tinkle yra sukonfig?ruota naudoti 192.168.0.1.

800
Ne?manoma nustatyti VPN sujungim?. VPN serverio gali b?ti nepasiekiamas, ar saugumo parametrus gali ne b?ti tinkamai sukonfig?ruotas ?io ry?io.

801
?is ry?ys yra sukonfig?ruotas patvirtinti prieigos serverio tapatyb?, bet Windows negali patikrinti serverio atsi?stas elektroninis sertifikatas.

802
Pateikta kortel? nebuvo atpa?inta. Patikrinkite, ar teisingai ?d?jote kortel?, ar ji nejuda.

803
PEAP konfig?racijos seanso slapukas saugomi neatitinka esamo seanso konfig?racij?.

804
PEAP tapatyb? saugoma seanso slapukas neatitinka dabartinio pa?to vartotojo.

805
J?s surinkti negali naudotis ?iuo klausimu prisijungimo metu, nes jis sukonfig?ruotas naudoti prisiregistravusio vartotojo kredencialus.

900
Mar?rutizatorius neveikia.

901
S?saja jau prijungtas.

902
Nurodytas protokolas identifikatorius n?ra ?inoma prie kelved?io.

903
Pagal pareikalavim? s?sajos tvarkytuvas nepaleistas.

904
S?saja su tokiu pavadinimu jau ?registruotas mar?rutizatori?.

905
S?saja su tokiu pavadinimu n?ra registruotas su kelved?iu.

906
S?saja n?ra prijungtas.

907
Nurodytas protokolas yra sustojimo.

908
S?saja yra prijungtas ir tod?l negali b?ti panaikintas.

909
S?saja kredencialai n?ra nustatytos.

910
?i s?saja jau rengiasi prisijungti.

911
Atnaujinti nukreipimo informacijos ?ioje s?sajoje jau vyksta.

912
S?sajos konfig?racij? neleistinas. Jau egzistuoja kitos s?saja, kuri yra prie pat s?saja nuotoliniame kelvedyje.

913
Nuotolin? prieiga klientas band? susisiekti per uost?, kuris buvo skirtas Mar?rutizatoriai tik.

914
Paklausos Dial kelved? band? susisiekti per uost?, kuris buvo skirtas nuotolin? prieiga klientams tik.

915
Kliento s?saja su tokiu pavadinimu jau egzistuoja ir yra ?iuo metu prijungti.

916
S?saja yra i?jungtoje b?senoje.

917
Autentifikavimo protokolas buvo atmestas pagal nuotolinio koleg?.

918
Yra ne autentifikacijos protokol? galima naudoti.

919
Nuotoliniame kompiuteryje atsisak? b?ti autenti?kum? naudojant sukonfig?ruotas autentifikavimo protokolas. Linija buvo atjungta.

920
Nuotolinio s?skaitos neturi nuotolin?s prieigos teisi?.

921
Nuotolinio s?skaita baig?si.

922
Nuotolinio abonementas i?jungtas.

923
Nuotolinio s?skait? neleid?iama prisiregistruoti ?iuo paros metu.

924
Prieiga buvo u?drausta ? nuotolinio tarpusavio nes vartotojo vardas ir/ar slapta?odis yra neleistinas domene.

925
Yra neturi nukreipimo ?jungtas uost? galima naudoti ?i? paklaus? telefono s?saja.

926
Uosto buvo atjungta d?l neaktyvumo.

927
S?saja ?iuo metu nepasiekiamas.

928
Paklausos telefono tarnyba yra pristabdymo b?senos.

929
S?saja buvo atjungta administratorius.

930
Autentifikavimo server?, neatsak? ? autenti?kumo pra?ymus laiku.

931
Pasiektas maksimalus skai?ius uostuose leid?iama naudoti multilinked ry??.

932
Vartotojo ry?io terminas yra neblogas.

933
Pasiekta maksimali riba LAN s?sajas palaiko skai?ius.

934
Pasiekta maksimali riba paklausos Dial s?sajas palaiko skai?ius.

935
Pasiekta maksimali riba palaikoma nuotolin?s prieigos pacient? skai?iaus.

936
Uosto buvo atjungta d?l BAP politikos.

937
Nes kit? ry?? j?s? tipo yra naudojamas, gaunamojo ry?io negali priimti j?s? pra?ym? sujungti.

938
N?ra RADIUS server? buvo keli? tinkle.

939
Neteisingas atsakymas buvo gautas RADIUS autentifikavimo server?. Patikrinkite, ar teisingai nustatytas did?i?sias paslaptis slapta?od? RADIUS server?.

940
J?s neturite leidimo susisiekti ?iuo metu.

941
J?s neturite leidimo jungtis naudojant esam? ?renginio tip?.

942
J?s neturite leidimo jungtis naudojant pasirinkt? autentifikavimo protokolas.

943
BAP yra reikalingi ?iam vartotojui.

944
S?sajos negali prisijungti ?iuo metu.

945
?ra?yt? mar?rutizatorius konfig?racija yra nesuderinamas su dabartin?s mar?rutizatorius.

946
Nuotolin? prieiga aptiko vyresnio am?iaus formatas vartotoj? abonementus, kurie negali b?ti perkeliami automati?kai. Perkelti tai rankiniu b?du, paleisti XXXX.

948
Ve?imas jau ?diegta su kelved?iu.

949
Gavo neteising? para?? ilgis paket? i? RADIUS server?.

950
Gavo neteising? para?? paket? i? RADIUS server?.

951
Negavo kartu su EAPMessage i? RADIUS server?.

952
Gavo paketas su netinkamas ilgis arba Id i? RADIUS server?.

953
Gavo paketas su atributas neleistinas ilgio RADIUS server?.

954
Gavo neleistin? paket? i? RADIUS server?.

955
Autentifikavimo paketas i? RADIUS server? nesutampa.

Savyb?s

Straipsnio ID: 824864 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Rakta?od?iai: 
kbfirewall kbwinservnetwork kbnetwork kbinfo kbmt KB824864 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 824864

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com