Danh sách các l?i m? hóa cho k?t n?i quay s? ho?c VPN k?t n?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824864 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài này li?t kê các m? l?i mà b?n có th? nh?n đư?c khi b?n s? d?ng Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003 như là m?t máy tính khách hàng đ? làm cho m?t k?t n?i quay s? ho?c m?t k?t n?i VPN.

Lưu ? m? l?i v?i s? lư?ng cao hơn 900 này s? ch? đư?c nh?n th?y n?u b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t đ?nh tuy?n và t? xa truy c?p máy ch? đang ch?y Windows 2000 ho?c m?i hơn.

Thông tin thêm

Danh sách sau đây bao g?m các m? l?i cho k?t n?i quay s? ho?c VPN k?t n?i:

600
M?t chi?n d?ch đang ch? x? l?.

601
X? l? c?ng không h?p l?.

602
Các c?ng đang m?.

603
B? đ?m c?a ngư?i g?i là quá nh?.

604
Sai thông tin đư?c ch? đ?nh.

605
Không th? đ?t thông tin c?ng.

606
C?ng không đư?c k?t n?i.

607
S? ki?n này không h?p l?.

608
Thi?t b? không t?n t?i.

609
Lo?i thi?t b? không t?n t?i.

610
B? đ?m là không h?p l?.

611
Đư?ng là không có s?n.

612
Đư?ng không đư?c phân b?.

613
Nén không h?p l? đư?c ch? đ?nh.

614
Ra kh?i b? đ?m.

615
C?ng không đư?c t?m th?y.

616
M?t yêu c?u không đ?ng b? đang ch? x? l?.

617
C?ng ho?c thi?t b? đ? ng?t k?t n?i t?i đây.

618
C?ng là không m?.

619
C?ng b? ng?t k?t n?i.

620
Không có không có hai đi?m cu?i.

621
Không th? m? t?p tin danh b? đi?n tho?i.

622
Không th? n?p các t?p tin danh b? đi?n tho?i.

623
Không t?m th?y m?c danh b? đi?n tho?i.

624
Không th? ghi các t?p tin danh b? đi?n tho?i.

625
Thông tin không h?p l? đư?c t?m th?y trong cu?n sách đi?n tho?i.

626
Không th? n?p m?t chu?i.

627
Không t?m th?y ch?a khóa.

628
C?ng b? ng?t k?t n?i.

629
C?ng b? ng?t k?t n?i c?a máy tính t? xa.

630
C?ng b? ng?t k?t n?i do h?ng ph?n c?ng.

631
C?ng b? ng?t k?t n?i do ngư?i dùng.

632
Kích thư?c c?u trúc là không chính xác.

633
C?ng đang đư?c s? d?ng ho?c không đư?c c?u h?nh cho truy nh?p t? xa quay s?.

634
Không th? ki?m nh?p máy tính c?a b?n trên m?ng t? xa.

635
L?i không xác đ?nh.

636
Thi?t b? sai đư?c g?n vào c?ng.

637
Chu?i có th? không đư?c chuy?n đ?i.

638
Yêu c?u đ? h?t th?i gian.

639
Không có m?ng không đ?ng b? có s?n.

640
Xu?t hi?n m?t l?i NetBIOS.

641
H? ph?c v? không th? c?p phát NetBIOS tài nguyên c?n thi?t đ? h? tr? khách hàng.

642
M?t trong nh?ng tên NetBIOS c?a b?n đ? đư?c ki?m nh?p trên m?ng t? xa.

643
b? thích ?ng m?ng t?i máy ch? th?t b?i.

644
B?n s? không nh?n đư?c m?ng tin thư thoại qu?ng cáo.

645
L?i xác th?c n?i b?.

646
Tài kho?n không đư?c cho phép đ? kí nh?p vào lúc này th?i gian trong ngày.

647
Tài kho?n b? vô hi?u hóa.

648
M?t kh?u đ? h?t h?n.

649
Tài kho?n không có phép truy nh?p t? xa.

650
H? ph?c v? truy nh?p t? xa không đáp ?ng.

651
Modem c?a b?n (ho?c thi?t b? k?t n?i khác) đ? báo cáo m?t l?i.

652
Không đư?c công nh?n ph?n h?i t? các thi?t b?.

653
M?t v? mô theo yêu c?u c?a các thi?t b? không đư?c t?m th?y trong đi?n tho?i.INF file ph?n.

25°
M?t l?nh ho?c ph?n ?ng trong đi?n tho?i.INF file ph?n đ? c?p đ?n m?t v? mô không xác đ?nh

655
V? mô <message>không đư?c t?m th?y trong đi?n tho?i.INF file ph?n.</message>

656
V? mô <defaultoff>trong đi?n tho?i.INF file ph?n có ch?a m?t v? mô không xác đ?nh</defaultoff>

657
Thi?t b?.Không th? m? đư?c t?p INF.

658
Tên thi?t b? trong đi?n tho?i.INF ho?c phương ti?n truy?n thông.T?p tin này là quá dài.

659
Phương ti?n truy?n thông.T?p tin này dùng đ? ch? m?t tên thi?t b? không bi?t.

660
Thi?t b?.T?p INF ch?a không có h?i đáp cho l?nh.

661
Thi?t b?.T?p INF thi?u m?t l?nh.

662
C? g?ng đ? thi?t l?p m?t v? mô không đư?c li?t kê trong thi?t b?.INF file ph?n.

663
Phương ti?n truy?n thông.T?p tin này đ? c?p đ?n m?t lo?i thi?t b? không bi?t.

664
Không th? c?p phát b? nh?.

665
C?ng không đư?c c?u h?nh cho truy nh?p t? xa.

666
Modem c?a b?n (ho?c thi?t b? k?t n?i khác) không ho?t đ?ng.

667
Không th? đ?c các phương ti?n truy?n thông.T?p tin này.

668
K?t n?i b? ng?t.

669
S? d?ng tham s? trong các phương ti?n truy?n thông.T?p tin này không h?p l?.

670
Không th? đ?c tên c?a ph?n t? các phương ti?n truy?n thông.T?p tin này.

671
Không th? đ?c lo?i thi?t b? t? các phương ti?n truy?n thông.T?p tin này.

672
Không th? đ?c tên thi?t b? t? các phương ti?n truy?n thông.T?p tin này.

673
Không th? đ?c cách s? d?ng t? các phương ti?n truy?n thông.T?p tin này.

674
Không th? đ?c t? l? BPS t?i đa k?t n?i t? các phương ti?n truy?n thông.T?p tin này.

675
Không th? đ?c chi?c tàu sân bay t?i đa t? l? BPS t? gi?i truy?n thông.T?p tin này.

676
D?ng là b?n r?n.

677
Ngư?i tr? l?i thay v? m?t modem.

678
Có là không có câu tr? l?i.

679
Không th? phát hi?n tàu sân bay.

680
Có là không có tín hiệu quay số.

681
L?i chung báo cáo c?a thi?t b?.

682
L?I B?NG VĂN B?N SECTIONNAME

683
L?I B?NG VĂN B?N DEVICETYPE

684
L?I B?NG VĂN B?N DEVICENAME

685
L?I B?NG VĂN B?N MAXCONNECTBPS

686
L?I B?NG VĂN B?N MAXCARRIERBPS

687
L?I VI?T S? D?NG

688
L?I B?NG VĂN B?N DEFAULTOFF

689
L?I Đ?C DEFAULTOFF

690
T?P TIN NÀY CÓ S?N PH?M NÀO L?I

691
Truy c?p b? t? ch?i b?i v? tên người dùng và/ho?c m?t kh?u không h?p l? trên mi?n.

692
h?ng ph?n c?ng ? c?ng ho?c đính kèm thi?t b?.

693
L?I NH? PHÂN KHÔNG V? MÔ

694
KHÔNG T?M TH?Y L?I DCB

695
L?I sơ đ? sàn trạm đậu KHÔNG KH?I Đ?NG

696
L?I sơ đ? sàn trạm đậu Đ? B?t đ?u

697
PH?N ?NG M?T PH?N L?I LOOPING

698
Keyname ph?n ?ng trong đi?n tho?i.T?p INF không ph?i là ? đ?nh d?ng mong đ?i.

699
Thi?t b? ph?n ?ng gây ra l?i tràn b? đ?m.

700
L?nh m? r?ng trong đi?n tho?i.T?p INF là quá dài.

701
Thi?t b? chuy?n đ?n m?t t? l? BPS không đư?c h? tr? b?i tr?nh đi?u khi?n COM.

702
Thi?t b? ph?n ?ng nh?n đư?c khi không mong đ?i.

703
CH? Đ? TƯƠNG TÁC L?I

704
L?I X?U G?I L?I S?

705
L?I không h?p l? AUTH BANG

706
L?I B?NG VĂN B?N INITBPS

707
X.25 ch?n đoán ch?.

708
Các tài kho?n đ? h?t h?n.

709
L?i thay đ?i m?t kh?u trên tên mi?n.

710
N?i ti?p overrun l?i đư?c phát hi?n trong khi liên l?c v?i modem c?a b?n.

711
RasMan kh?i t?o th?t b?i. Ki?m tra s? ghi s? ki?n.

712
Biplex c?ng đang kh?i t?o. Ch? đ?i m?t vài giây n?a và g?i l?i.

713
Không có đư?ng ISDN ho?t đ?ng có s?n.

714
Không đ? Kênh ISDN có s?n đ? th?c hi?n cu?c g?i.

715
Quá nhi?u l?i đ? x?y ra b?i v? ngư?i nghèo đi?n tho?i d?ng ch?t lư?ng.

716
C?u h?nh t? xa truy c?p IP là không s? d?ng đư?c.

717
Không có đ?a ch? IP có s?n trong h? bơi t?nh c?a đ?a ch? IP truy nh?p t? xa.

718
Th?i gian ch? PPP.

719
PPP ch?m d?t b?ng m?t máy tính t? xa.

720
Không có giao th?c ki?m soát PPP c?u h?nh.

721
T? xa PPP hàng không đáp ?ng.

722
PPP gói là không h?p l?.

723
S? đi?n tho?i, bao g?m c? ti?n t? và h?u t?, là quá dài.

724
Giao th?c IPX không th? quay s? ra trên c?ng b?i v? máy tính là m?t b? đ?nh tuy?n IPX.

725
Giao th?c IPX không th? dial-in trên c?ng b?i v? các b? đ?nh tuy?n IPX không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

726
Giao th?c IPX không th? đư?c s? d?ng đ? quay s?-ra trên nhi?u hơn m?t c?ng t?i m?t th?i đi?m.

727
Không th? truy c?p vào TCPCFG.DLL.

728
Không th? t?m th?y m?t adapter IP b? gi?i h?n trên đ? truy nh?p t? xa.

729
SLIP không th? đư?c s? d?ng tr? khi các giao th?c IP đư?c cài đ?t chuyên bi?t. 730
Máy tính ki?m nh?p là không đ?y đ?.

731
Giao th?c không đư?c c?u h?nh.

732
Vi?c đàm phán PPP không ph?i h?i t?.

733
Giao th?c ki?m soát PPP cho giao th?c m?ng này không ph?i là có s?n trên h? ph?c v?.

33°
giao th?c ki?m soát móc n?i PPP ch?m d?t.

735
Các đ?a ch? yêu c?u đ? b? t? ch?i b?i các máy ch?.

736
Máy tính t? xa k?t thúc giao th?c đi?u khi?n.

737
Loopback phát hi?n.

738
Các máy ch? đ? không ch? đ?nh m?t đ?a ch?.

739
Các máy ch? t? xa không th? s? d?ng Windows NT m?t kh?u đư?c m? hóa.

740
Các thi?t b? TAPI c?u h?nh cho truy nh?p t? xa không th? kh?i t?o ho?c đ? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t chính xác.

741
Máy tính đ?a phương không h? tr? m? hóa.

742
Các máy ch? t? xa không h? tr? m? hóa.

743
máy ch? t? xa yêu c?u m?t m? hoá.

744
Không th? dùng s? m?ng IPX đư?c ch? đ?nh b?i các máy ch? t? xa. Ki?m tra s? ghi s? ki?n.

745
ERROR_INVALID_SMM

746
ERROR_SMM_UNINITIALIZED

747
ERROR_NO_MAC_FOR_PORT

748
ERROR_SMM_TIMEOUT

749
ERROR_BAD_PHONE_NUMBER

750
ERROR_WRONG_MODULE

751
S? g?i l?i có m?t kí t? đ?i di?n không h?p l?. Ch? có các kí t? đ?i di?n 18 sau đư?c phép: 0-9, T, P W,-, @, và không gian

752
M?t l?i cú pháp x?y ra trong khi x? l? m?t k?ch b?n.

753
Không b? ng?t k?t n?i v? nó đư?c t?o ra b?i b? đ?nh tuy?n đa phương th?c.

754
H? th?ng không th? t?m th?y các gói multi-link.

755
H? th?ng không th? th?c hi?n t? đ?ng quay s? b?i v? k?t n?i này có m?t quay s? tùy ch?nh đư?c ch? đ?nh.

756
K?t n?i này đ? đư?c quay.

757
Dịch vụ Access t? xa không th? đư?c B?t đ?u t? đ?ng. Thông tin b? sung đư?c cung c?p trong các trư?ng h?p kí nh?p.

758
Chia s? kết nối Internet đ? đư?c cho phép trên các k?t n?i.

759
M?t l?i x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t chia s? kết nối Internet hi?n t?i đ? đư?c thay đ?i.

760
L?i xu?t hi?n khi đ?nh tuy?n kh? năng đ? đư?c kích ho?t.

761
M?t l?i x?y ra khi chia s? kết nối Internet đ? đư?c kích ho?t cho k?t n?i.

762
L?i xu?t hi?n khi m?ng c?c b? đ? đư?c c?u h?nh đ? chia s?.

763
Chia s? kết nối Internet không th? đư?c kích ho?t. Có nhi?u hơn m?t k?t n?i m?ng LAN khác hơn so v?i các k?t n?i đư?c chia s?.

764
Không có đầu đọc thẻ thông minh đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

765
Chia s? kết nối Internet không th? đư?c kích ho?t. M?t k?t n?i m?ng LAN đ? đư?c c?u h?nh v?i đ?a ch? IP đư?c yêu c?u cho đ?a ch? IP t? đ?ng.

766
M?t gi?y ch?ng nh?n không th? đư?c t?m th?y. K?t n?i s? d?ng giao th?c L2TP trên IPSec c?n cài đ?t chuyên bi?t m?t ch?ng ch? máy, c?n đư?c g?i là m?t ch?ng ch? máy tính.

767
Chia s? kết nối Internet không th? đư?c kích ho?t. K?t n?i m?ng LAN ch?n là m?t m?ng riêng có nhi?u hơn m?t đ?a ch? IP c?u h?nh. Xin vui l?ng c?u h?nh l?i k?t n?i m?ng LAN v?i m?t đ?a ch? IP duy nh?t trư?c khi cho phép chia s? kết nối Internet.

768
N? l?c k?t n?i không thành công v? không m? hóa d? li?u.

769
Đích xác đ?nh là không th? truy c?p.

770
Máy tính t? xa t? ch?i n? l?c k?t n?i.

771
N? l?c k?t n?i không thành công v? m?ng đang b?n.

772
Ph?n c?ng m?ng máy tính t? xa không tương h?p v? sau v?i các lo?i cu?c g?i đư?c yêu c?u.

773
N? l?c k?t n?i không thành công v? s? đích đ? thay đ?i.

774
N? l?c k?t n?i không thành công v? m?t s? th?t b?i t?m th?i. Th? k?t n?i l?i.

775
Cu?c g?i đ? b? ch?n b?i máy tính t? xa.

776
Cu?c g?i không đư?c k?t n?i b?i v? máy tính t? xa đ? kích ho?t tính năng Không Làm Phi?n.

777
N? l?c k?t n?i không thành công v? modem (ho?c thi?t b? khác k?t n?i vào máy tính t? xa là ra kh?i tr?t t?.

778
Nó đ? không th? xác minh nh?n d?ng c?a máy ch?.

779
Đ? quay s? ra b?ng cách s? d?ng k?t n?i này, b?n ph?i s? d?ng m?t th? thông minh.

780
M?t ch?c năng đ? c? g?ng là không h?p l? cho k?t n?i này.

781
K?t n?i yêu c?u m?t ch?ng ch?, và không có gi?y ch?ng nh?n h?p l? đ? đư?c t?m th?y. Đ? h? tr? thêm, b?m vào thêm thông tin ho?c tra c?u tr? giúp và Trung tâm h? tr? cho con s? hi?u l?i này.

782
Chia s? kết nối Internet (ICS và tư?ng l?a kết nối Internet (ICF không th? đư?c kích ho?t b?i v? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa đ? đư?c cho phép trên máy tính này. Đ? cho phép ICS ho?c ICF, l?n đ?u tiên vô hi?u hoá đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ?nh tuy?n và truy nh?p t? xa, ICS ho?c ICF, xem tr? giúp và h? tr?.

783
Chia s? kết nối Internet không th? đư?c kích ho?t. K?t n?i m?ng LAN ch?n là m?t m?ng riêng là ho?c không tr?nh bày, ho?c b? ng?t k?t n?i t? m?ng. H?y đ?m b?o r?ng các b? chuy?n đ?i m?ng LAN đư?c k?t n?i trư?c khi cho phép chia s? kết nối Internet.

784
B?n không th? quay s? b?ng cách s? d?ng k?t n?i này lúc kí nh?p, v? nó đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t tên người dùng khác v?i trên th? thông minh. N?u b?n mu?n s? d?ng nó th?i gian kí nh?p, b?n ph?i c?u h?nh nó đ? s? d?ng tên người dùng trên th? thông minh.

785
B?n không th? quay s? b?ng cách s? d?ng k?t n?i này lúc kí nh?p, b?i v? nó không đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng th? thông minh. N?u b?n mu?n s? d?ng nó th?i gian kí nh?p, b?n ph?i ch?nh s?a các thu?c tính c?a k?t n?i này v? v?y mà nó s? d?ng m?t th? thông minh.

786
Các k?t n?i L2TP c? g?ng không thành công v? không có gi?y ch?ng nh?n h?p l? máy trên máy tính c?a b?n đ? xác th?c b?o m?t.

787
Các k?t n?i L2TP c? g?ng không thành công v? l?p b?o m?t có th? không xác th?c máy tính t? xa.

788
Các k?t n?i L2TP c? g?ng không thành công v? l?p b?o m?t không th? thương lư?ng các tham s? tương h?p v? sau v?i máy tính t? xa.

789
Các k?t n?i L2TP c? g?ng không thành công v? l?p b?o m?t g?p ph?i m?t l?i x? l? trong cu?c đàm phán đ?u tiên v?i máy tính t? xa.

790
Các k?t n?i L2TP c? g?ng không thành công v? ch?ng ch? xác nh?n trên máy tính t? xa không thành công.

791
Các k?t n?i L2TP c? g?ng không thành công v? chính sách b?o m?t cho k?t n?i không đư?c t?m th?y.

792
Các k?t n?i L2TP c? g?ng không thành công v? h?t th?i gian đàm phán an ninh.

793
Các k?t n?i L2TP c? g?ng không thành công v? l?i đ? x?y ra trong khi đàm phán an ninh.

794
Các thu?c tính khung giao th?c bán kính cho ngư?i dùng này không ph?i là PPP.

795
Các thu?c tính đư?ng h?m ki?u bán kính cho ngư?i dùng này không ph?i là chính xác.

796
Các b?n ghi d?ch v? ki?u bán kính thu?c tính cho ngư?i dùng này là khung không g?i l?i khung.

797
K?t n?i t?i máy tính t? xa không th? đư?c thi?t l?p do modem không t?m th?y ho?c là b?n r?n. Đ? h? tr? thêm, b?m vào thêm thông tin ho?c tra c?u tr? giúp và Trung tâm h? tr? cho con s? hi?u l?i này.

798
M?t gi?y ch?ng nh?n không th? đư?c t?m th?y có th? đư?c s? d?ng v?i giao th?c xác th?c m? r?ng này.

799
Chia s? kết nối Internet (ICS không th? đư?c kích ho?t do m?t cu?c xung đ?t đ?a ch? IP trên m?ng. ICS đ?i h?i các máy ch? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng 192.168.0.1. H?y đ?m b?o r?ng không có khách hàng khác trên m?ng đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng 192.168.0.1.

800
Không th? thi?t l?p k?t n?i VPN. Các máy ch? VPN có th? không th? k?t n?i, ho?c tham s? an ninh có th? không đư?c c?u h?nh đúng cho k?t n?i này.

801
K?t n?i này đư?c c?u h?nh đ? xác nh?n danh tính c?a máy ch? truy c?p, nhưng Windows không th? xác minh ch?ng ch? k? thu?t s? đư?c g?i b?i h? ph?c v?.

802
Th? đư?c cung c?p không đư?c công nh?n. H?y ki?m tra r?ng th? đư?c đưa vào m?t cách chính xác, và phù h?p ch?t ch?.

803
C?u h?nh PEAP đư?c lưu tr? trong cookie phiên không phù h?p v?i c?u h?nh phiên hi?n t?i.

804
Nh?n d?ng PEAP đư?c lưu tr? trong cookie phiên không phù h?p v?i danh tính hi?n th?i.

805
B?n không th? quay b?ng cách s? d?ng k?t n?i này lúc kí nh?p, v? nó đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng kí nh?p thông tin kí nh?p c?a ngư?i dùng.

900
Các b? đ?nh tuy?n hi?n không ch?y.

901
Giao di?n đ? đư?c k?t n?i.

902
Các đ?nh danh đ? ch? đ?nh giao th?c không bi?t t?i b? đ?nh tuy?n.

903
Qu?n l? giao di?n quay s? theo yêu c?u không ch?y.

904
M?t giao di?n v?i tên này đ? đư?c ki?m nh?p v?i các b? đ?nh tuy?n.

905
M?t giao di?n v?i tên này không đư?c ki?m nh?p v?i các b? đ?nh tuy?n.

906
Giao di?n không đư?c k?t n?i.

907
Các giao th?c c? th? t?t máy.

908
Giao di?n đư?c k?t n?i và do đó không th? b? xóa.

909
Thông tin kí nh?p giao di?n đ? không đư?c thi?t l?p.

910
Giao di?n này đang trong quá tr?nh k?t n?i.

911
M?t b?n C?p Nh?t c?a các thông tin đ?nh tuy?n trên giao di?n này là đ? trong ti?n tr?nh.

912
C?u h?nh giao di?n trong không h?p l?. Hi?n đ? là m?t giao di?n đư?c k?t n?i v?i cùng m?t giao di?n trên b? đ?nh tuy?n t? xa.

913
M?t khách hàng truy nh?p t? xa đ? c? g?ng đ? k?t n?i qua m?t c?ng đ? đư?c dành riêng cho router ch?.

914
M?t b? đ?nh tuy?n quay s? theo yêu c?u đ? c? g?ng đ? k?t n?i qua m?t c?ng đ? đư?c dành riêng cho các khách hàng truy nh?p t? xa ch?.

915
Giao di?n khách hàng v?i tên này đ? t?n t?i và đang đư?c k?t n?i.

916
Giao di?n là trong t?nh tr?ng Khuy?t t?t.

917
Giao th?c xác th?c b? t? ch?i b?i căn ngang t? xa.

918
Không có không có giao th?c xác th?c cho s? d?ng.

919
Máy tính t? xa t? ch?i đư?c xác th?c b?ng cách s? d?ng giao th?c c?u h?nh xác th?c. Đư?ng đ? b? ng?t k?t n?i.

920
Tài kho?n t? xa không có phép truy nh?p t? xa.

921
Tài kho?n t? xa đ? h?t h?n.

922
T? xa tài kho?n b? vô hi?u hóa.

923
Tài kho?n t? xa không đư?c phép kí nh?p lúc này th?i gian trong ngày.

924
Truy c?p b? t? ch?i đ? căn ngang t? xa b?i v? tên người dùng và/ho?c m?t kh?u không h?p l? trên mi?n.

925
Không có c?ng cho phép đ?nh tuy?n cho giao di?n quay s? theo yêu c?u này.

926
C?ng đ? b? ng?t k?t n?i do không ho?t đ?ng.

927
Giao di?n không ph?i là th? truy c?p vào th?i gian này.

928
Các b?n ghi d?ch v? quay s? theo yêu c?u là ? trạm đậu t?m d?ng.

929
Giao di?n đ? đư?c ng?t k?t n?i c?a các qu?n tr? viên.

930
Các máy ch? ch?ng th?c đ? không đáp ?ng v?i yêu c?u ch?ng th?c m?t cách k?p th?i.

931
S? c?ng cho phép đ? s? d?ng trong k?t n?i multilinked, t?i đa đ? đ?t t?i.

932
Đ? đ?t đ?n gi?i h?n th?i gian k?t n?i cho ngư?i dùng.

933
Đ? đ?t t?i gi?i h?n t?i đa v? s? lư?ng các giao di?n m?ng LAN h? tr?.

934
Đ? đ?t t?i gi?i h?n t?i đa v? s? lư?ng các giao di?n quay s? theo yêu c?u h? tr?.

935
Đ? đ?t t?i gi?i h?n t?i đa v? s? lư?ng khách hàng truy nh?p t? xa h? tr?.

936
C?ng đ? b? ng?t k?t n?i do chính sách BAP.

937
B?i v? các k?t n?i khác c?a lo?i h?nh c?a b?n là s? d?ng, k?t n?i đ?n không th? ch?p nh?n yêu c?u k?t n?i c?a b?n.

938
Không có bán kính máy ch? n?m trên m?ng.

939
Nh?n đư?c m?t ph?n ?ng không h?p l? t? máy ch? xác th?c bán kính. H?y ch?c ch?n r?ng m?t kh?u bí m?t trư?ng h?p nh?y c?m cho máy ch? bán kính thi?t l?p m?t cách chính xác.

940
B?n không có s? cho phép đ? k?t n?i vào th?i gian này.

941
B?n không có s? cho phép đ? k?t n?i b?ng cách s? d?ng lo?i thi?t b? hi?n t?i c?a nó.

942
B?n không có s? cho phép đ? k?t n?i b?ng cách s? d?ng giao th?c xác th?c đư?c ch?n.

943
B?P là c?n thi?t cho ngư?i dùng này.

944
Giao di?n không đư?c cho phép đ? k?t n?i vào th?i gian này.

945
C?u h?nh b? đ?nh tuy?n đư?c lưu là không tương h?p v? sau v?i b? đ?nh tuy?n hi?n t?i.

946
B? đ? phát hi?n l?n tài kho?n ngư?i dùng đ?nh d?ng s? không đư?c di chuy?n t? đ?ng. Đ? di chuy?n chúng theo cách th? công, h?y ch?y XXXX.

948
Vi?c v?n chuy?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i các b? đ?nh tuy?n.

949
Nh?n đư?c ch? k? không h?p l? chi?u dài trong gói t? máy ch? bán kính.

950
Nh?n đư?c ch? k? không h?p l? trong gói t? máy ch? bán kính.

951
Không nh?n đư?c ch? k? cùng v?i EAPMessage t? bán kính ch?.

952
Nh?n đư?c gói v?i chi?u dài không h?p l? ho?c Id t? bán kính ch?.

953
Nh?n đư?c gói v?i các thu?c tính v?i chi?u dài không h?p l? t? máy ch? bán kính.

954
Nh?n đư?c gói d? li?u không h?p l? t? máy ch? bán kính.

955
Nh?n th?c không trùng kh?p trong gói t? máy ch? bán kính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 824864 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbfirewall kbwinservnetwork kbnetwork kbinfo kbmt KB824864 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 824864

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com