T? ch?c s? ki?n ID 677 và t? ch?c s? ki?n ID 673 ki?m đ?nh tin nh?n th?t b?i nhi?u l?n đăng vào s? ghi b?o m?t c?a b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824905 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Đăng trong m?t ph?m vi Microsoft Windows Server 2003, t? ch?c s? ki?n ID thư đư?c liên k?t v?i tài kho?n đăng nh?p th?t b?i có th? nhi?u l?n nh?p s? ghi s? ki?n an ninh trên b? đi?u khi?n vùng. Ví d?, thông báo s? ki?n sau nhi?u l?n đăng nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Microsoft Windows 2000:

Lo?i: Th?t b?i ki?m toán
Ngu?n: b?o m?t
S? ki?n th? lo?i: Tài kho?n đăng nh?p
ID s? ki?n: 677
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Mô t?: Yêu c?u vé d?ch v? th?t b?i:
Tên ngư?i dùng: Tên ngư?i dùng
Vùng ngư?i dùng: DomainName
D?ch v? tên: ServiceName
Vé tùy ch?n: 0x40830000
Không m? s?: 0xE
Khách hàng đ?a ch?: IPAddress

Thông báo s? ki?n sau nhi?u l?n đăng nh?p vào b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 d?a trên:

Lo?i: Th?t b?i ki?m toán
Ngu?n: An ninh t? ch?c s? ki?n
Th? lo?i: Tài kho?n đăng nh?p
ID s? ki?n: 673
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Mô t?: D?ch v? vé yêu c?u:
Tên ngư?i dùng: Tên ngư?i dùng
Tên mi?n: DomainName
D?ch v? tên: ServiceName
D?ch v? ID: ServiceName
Vé tùy ch?n: 0x40830000
Lo?i vé m? hóa: TicketEncryptionType
Máy khách Đ?a ch?: IPAddress
Không m? s?: 0xD
Đăng nh?p GUID: GUID
Đi ngang qua D?ch v?: ServiceName

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các khách hàng Kerberos trên Máy tính d?a trên Windows 2000 và trên các máy tính Windows Server 2003 d?a trên ki?m tra Trung tâm phân ph?i khóa (KDC) đ?t theo chu k? đ? xác minh r?ng ph?n m? r?ng d?ch v? cho ngư?i dùng (S4U) Kerberos đư?c h? tr?. Theo m?c đ?nh, khách hàng Kerberos s? ki?m tra KDC m?i 15 phút. B?i v? Windows 2000 không h? tr? ph?n m? r?ng S4U Kerberos, t? ch?c s? ki?n ID 677 thư đang đăng nh?p s? k? s? b?o m?t c?a b? ki?m soát mi?n Windows 2000. Trong Windows Server 2003, t? ch?c s? ki?n ID 673 thư đang đăng nh?p s? ghi s? ki?n b?o m?t n?u ph?n m? r?ng S4U Kerberos không đư?c c?u h?nh. Đ? s? d?ng ph?n m? r?ng S4U Kerberos, b?n ph?i có m?t tên mi?n b?n đ?a c?a Windows Server 2003, và b?n ph?i c?u h?nh trương m?c máy tính thích h?p cho đoàn đ?i bi?u h?n ch?.

GI?I PHÁP

Hotfix này ngăn ch?n s? ki?n ID 677 và t? ch?c s? ki?n ID 673 trong b?i c?nh này.

Windows Server 2003

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Windows Server 2003, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Kdcsvc.dll5.2.3790.288226,81616-03-200502: 02x86
Windows Server 2003, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích c? t?p tinNgàyGiờN?n t?ng
Kdcsvc.dll5.2.3790.288586,75215 -Ngày tháng hai-200510: 03IA-64

Windows 2000

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) đư?c cài đ?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích c? t?p tinNgàyGiờN?n t?ng
Adsldp.dll5.0.2195.6824124,68814 -Nov-200323: 56x86
Adsldpc.dll5.0.2195.6824132,36814 - Nov- 200323: 56x86
Adsmsext.dll5.0.2195.682463,76014 - Nov- 200323: 56x86
Advapi32.dll5.0.2195.6824381,71214 - Nov- 200323: 56x86
Browser.dll5.0.2195.686669,90414 - Nov- 200323: 56x86
DNSAPI.dll5.0.2195.6824136,46414 - Nov- 200323: 56x86
Dnsrslvr.dll5.0.2195.682496,01614 - Nov- 200323: 56x86
EventLog.dll5.0.2195.686647,37614 - Nov- 200323: 56x86
Kdcsvc.dll5.0.2195.6871148,24014 - Nov- 200323: 56x86
Kerberos.dll5.0.2195.6871205,58405 - Nov- 200319: 32x86
Ksecdd.sys5.0.2195.682471,88821-Tháng chín - 200300: 32x86
Lsasrv.dll5.0.2195.6869511,24829 - Tháng mư?i- 200306: 45x86
Lsass.exe5.0.2195.686933,55229 - Tháng mư?i- 200306: 45x86
Msv1_0.dll5.0.2195.6866114,96017 - Oct- 200300: 33x86
Netapi32.dll5.0.2195.6866307,98414 - Nov- 200323: 56x86
NETLOGON.dll5.0.2195.6863361,23214 - Nov- 200323: 56x86
Ntdsa.dll5.0.2195.6874931,60014 - Nov- 200323: 56x86
Samsrv.dll5.0.2195.6824392,46414 - Nov- 200323: 56x86
Scecli.dll5.0.2195.6824113,93614 - Nov- 200323: 56x86
Scesrv.dll5.0.2195.6824259,85614 - Nov- 200323: 56x86
Sp3res.dll5.0.2195.68705,847,55206 - Nov- 200322: 29x86
W32time.dll5.0.2195.682448,91214 - Nov- 200323: 56x86
W32tm.exe5.0.2195.682457,10421-Tháng chín - 200300: 32x86
Wldap32.dll5.0.2195.6869126,22414 - Nov- 200323: 56x86

Chú ý Hotfix này nên đư?c áp d?ng cho các máy tính sau:
 • B? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows Server 2003
 • Tài kho?n c?a các máy ch? đang ch?y Windows Server 2003

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này và đ? gi?m b?t t?n s? c?a các t? ch?c s? ki?n ID 677 và t? ch?c s? ki?n ID 673 s? ki?n tin nh?n, tăng giá tr? timeout S4U b? nh? cache trong khách hàng Kerberos trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003:
 1. Trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003, nh?p B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Lo?i S4UCacheTimeout, sau đó nh?n ENTER.
 5. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, g? s? phút mà b?n mu?n ch? đ?nh cho các giá tr? timeout, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý Theo m?c đ?nh, các giá tr? timeout S4U b? nh? cache là 15 phút.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Windows Server 2003 gi?i thi?u h? tr? cho các đoàn đ?i bi?u h?n ch? trong ph?n m? r?ng d?ch v?-cho-User-đ?-Proxy (S4U2Proxy) đ? Kerberos. B?ng cách s? d?ng ph?n m? r?ng S4U2Proxy, m?t d?ch v? có th? có đư?c vé vào m?t d?ch v? cho ngư?i dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n m? r?ng S4U Kerberos, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? LsaLogonUser, ghé thăm Micorosoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa378292.aspx
Đ? thêm thông tin v? cách hotfix gói là đ?t tên, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915M?i đ?t tên lư?c đ? cho Microsoft Windows hotfix gói
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 824905 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinserv2003presp1fix kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB824905 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824905

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com