Mô t? c?a Word 2002 Security Patch: 3 tháng 9 năm 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824934 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, xem 824936.

Đ?i v?i m?t Microsoft Word 97 và t? 98 cho Microsoft Windows 98 ti?ng Nh?t phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 827647.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Word 2002. B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng trong Word 2002 mà có th? cho phép các macro trong tài li?u đ?c bi?t crafted đ? ch?y t? đ?ng b?t k? c?a v? mô thi?t đ?t m?c b?o m?t c?a ngư?i dùng. C?p Nh?t t? 2002 này là m?t ph?n c?a các ti?p t?c n? l?c c?a Microsoft cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a s?n ph?m đ? khách hàng.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t t? Vá l?i b?o m?t 2002: KB824934.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Quan tr?ng Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, h?y ch?c ch?n r?ng sau đây yêu c?u đ? đư?c đáp ?ng:
 • Microsoft Windows Installer 2,0

  Trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Cho thêm thông tin v? yêu c?u này, xem "Windows Installer Update Yêu c?u"ph?n c?a bài vi?t này.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Trư?c khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, cài đ?t Office XP SP-2.
 • Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Office XP Service Pack 2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325671T?ng quan v? Office XP Service Pack 2

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t t? t? đ?a CD-ROM, b?n có hai sau tùy ch?n:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói d?ch v? có s?n và tin C?p Nh?t công c?ng.

  - hay -
 • Cài đ?t ch? các Word 2002 Security Patch: KB824934 b?i sau các bư?c mà đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.
Chú ý Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t khách hàng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site. Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n vi?c cài đ?t Microsoft Office c? th? và s? nh?c b?n cài đ?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t văn ph?ng c?a b?n C?p Nh?t hoàn toàn.

Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang Web

Ph?i có văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n các b?n C?p Nh?t yêu c?u b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/Default.aspx
Sau khi phát hi?n hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? các Word 2002 Security Patch: KB824934

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? OfficeXP-KB824934-khách hàng-ENU.exe, Enu.exe gói bây gi?.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào t?i t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Sau khi b?n nh?p vào liên k?t đ? t?i v? các C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Lưu đ? c?u các OfficeXP-kb824934-khách hàng-ENU.exe, enu.exe t?p vào c?p đ? ch?n.
 2. Trong Windows Explorer, b?m đúp vàoOfficeXP-kb824934-khách hàng-ENU.exe, VIT.exe.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Chèn đ?a CD-ROM XP văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 6. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i ti?n tr?nh cài đ?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t, b?n ph?i lo?i b? Office XP, và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t s?n ph?m Office XP c?a b?n t? m?t v? trí máy ch?, ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i các hành chính C?p Nh?t và tri?n khai đó C?p Nh?t cho b?n máy tính.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? OfficeXP-KB824934-Fullfile-ENU.exe, Enu.exe gói bây gi?.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào t?i t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
N?u b?n là qu?n tr? viên máy ch?, sau khi b?n nh?p liên k?t đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Lưu đ? c?u các OfficeXP-kb824934-fullfile-ENU.exe, enu.exe t?p vào c?p đ? ch?n.
 2. Trong Windows Explorer, b?m đúp vàoOfficeXP-kb824934-fullfile-ENU.exe, VIT.exe.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Trong các G? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các t?p đư?c gi?i nén h?p, lo?i c:\KB824934, và sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o thư m?c.
 7. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?mCh?y. G? l?nh sau vào h?p Open
  msiexec /a Admin Đường dẫn\MSI File p C:\KB824934\MSP FileSHORTFILENAMES = TRUE
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),MSI File là gói ph?n m?m cơ s? d? li?u .msi cho các văn ph?ng XP s?n ph?m (ví d?, Data1.msi), và MSP File là tên C?p Nh?t hành chính.

  Chú ý B?n có th? ph? thêm /QB+ d?ng l?nh đ? cho các Office XP hành chính Cài đ?t h?p tho?i và các Gi?y phép ngư?i dùng cu?i Th?a thu?n h?p tho?i không xu?t hi?n.
 8. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Lo?i sau đây l?nh trong các M? h?p
  msiexec/i Admin Đường dẫn\MSI FileCÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomu
  nơi Admin Path là con đư?ng c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office XP (ví d?, C:\OfficeXP),MSI File là MSI cơ s? d? li?u gói cho các văn ph?ng XP s?n ph?m (ví d?, Data1.msi), và Tính năng Danh sách là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t l?i cho C?p Nh?t. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C?, ho?c b?n có th? cài đ?t các feature(s) sau đây:
  • WORDFiles
Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai đ?n tr?m làm vi?c khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301348Làm th? nào đ? cài đ?t m?t C?p Nh?t công c?ng đ? cài đ?t hành chính c?a Office XP
Bài vi?t này ch?a tiêu chu?n hư?ng d?n đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng. B?n có th? c?ng th?y bài vi?t sau trong Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit. Làm như v?y, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/orkXP/HA011525501033.aspx

Làm th? nào đ? xác đ?nh n?u C?p Nh?t đư?c cài đ?t

B?n C?p Nh?t có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name  Version
  ------------------------
  Winword.exe 10.0.5522.0
Đ? xác đ?nh phiên b?n Word 2002 đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Trong các Ngăn k?t qu? t?m ki?m, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Hư?ng d?n t?m ki?m.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Winword.exe, sau đó b?mTìm kiếm.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vàoWinword.exe, sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các phiên b?n t? đó đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n Word 2002 trên máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291331Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office XP
Chú ý N?u Word 2002 Security Patch: KB824934 đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t vá l?i b?o m?t t? 2002: KB824934:
B?n c?p nh?t này có đ? áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t đ? áp d?ng.

Yêu c?u b?n c?p nh?t Windows Installer

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này đ?i h?i Windows Installer 2.0 ho?c sau này. C? Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) bao g?m Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Đ? cài đ?t Phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t Windows, truy c?p vào m?t trong các cách sau Các trang Web c?a Microsoft.

Windows Installer cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, và Microsoft Windows Millennium Edition (tôi):
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f % 20 & displaylang = en
Cài đ?t Windows cho Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4b6140f9-2 d 36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f & DisplayLang = en

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n C?p Nh?t

Word 2002 Security Patch: KB824934 s?a ch?a các v?n đ? mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

320902 WD2002: Văn b?n đ? xóa và trong tài li?u sau khi b?n xem l?i nh?ng thay đ?i
327667 S?a ch?a Word2002: IOleObject::DoVerb Returns RPC_E_SERVERFAULT khi m? m?t s? tài li?u
330300 WD2002: Thông báo l?i "4198" khi b?n đóng m?t Word b?ng đ?i tư?ng
326041 WD2002: B?n không th? ch?n khung ho?c văn b?n bên trong khung khi b?n t?o m?t tài li?u Word có ch?a m?t khung
325620 WD2002: Tài li?u v?i m?t đ?i tư?ng nhúng nh?c cho m?t lưu sau khi b?n thi?t l?p các tài s?n đ? lưu
292097 WD2002: Không có g? s? x?y ra khi b?n nh?p vào m?t h?nh ?nh có ch?a m?t siêu liên k?t
328474 WD2002: M?t trang m?u m? như m?t hai trang m?u
325527 WD2002: Tài li?u in v?i toàn quy?n Margin và văn b?n nh? n?u b?n t?t bóng bay
331945 WD2002: T? ch?c s? ki?n BeforeClose không ch?y khi h?p ki?m "Windows trong thanh tác v?" s? b? xóa
331941 WD2002: B?t đ?ng s?n DeletedTextMark thi?t l?p v?i bóng bay Revision t?t đ?nh d?ng tài li?u không chính xác nguyên nhân
329040 PPT2002: Autoshapes có th? không hi?n th? khi b?n s? d?ng Microsoft Word và dán m?t b?ng có ch?a AutoShapes cho m?t bài tr?nh bày Microsoft PowerPoint
332114 WD2002: Thay đ?i phông ch? trong l?nh v?c h?nh th?c văn b?n
331899 WD2002: Xoay văn b?n trong m?t b?ng có th? không in xoay như mong đ?i
810162 WD2002: Ngăn tác v? không hi?n th? trên Startup
292158 WD2002: T?t c? các tài li?u trang s? b?t ng? đư?c đ?i thành 0 (Zero)
329815 WD2002: Sau khi b?n ki?m tra trong m?t tài li?u, AutoOpen ho?c Document_open Macros không ch?y như mong đ?i
328092 WD2002: Đư?c chèn vào b?ng không liên k?t sau khi b?n m? l?i tài li?u
329587 WD2002: Máy in b? qua thi?t đ?t tùy ch?nh n-up trong Word
316270 WD2000: Thông báo l?i "Không r? nhân v?t" ho?c k?t qu? c?a Zero khi trư?ng ch?a e ho?c n k? t?
328232 WD2002: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng s?a ph?c t?p b?ng
292174 WD2002: Thông báo l?i: các đ?nh d?ng trong này tài li?u là quá ph?c t?p. Xin vui l?ng toàn lưu tài li?u ngay.
329280 Văn b?n mà b?n xoá và đánh d?u là ?n đư?c in khi b?n s? d?ng tính năng theo d?i thay đ?i
328683 WD2002: Văn b?n b? m?t ho?c ?n trong tài li?u Word c?a b?n khi b?n s? d?ng phương pháp SaveAs VBA
331325 Kh?c ph?c: Word 2002 có th? th? đ?u vào bàn phím trên Windows 98 và Windows Me khi kh? năng ti?p c?n khách hàng
328100 WD2002: "tài li?u tên ho?c đư?ng d?n không h?p l?" ph?i thông báo l?i khi b?n m? m?t tài li?u
235678 WD2002: Legal Pleading Wizard Error Message: m?c d? án không th? đư?c sao chép
327043 WD2002: T? các lo?i c?t không chính xác
811946 Outlook d?ng đáp ?ng (b? treo) khi b?n tr? l?i m?t email
811930 WD2002: T? thoát kh?i khi b?n sao chép và dán ph?n c?a m?t tài li?u
328707 WD2002: B?ng trong tiêu đ? và chân trang chuy?n ngay khi b?n m? tài li?u Word 2002
327871 WD2002: So sánh và ph?i cho th?y tính năng tài li?u không chính xác thay đ?i
812637 WD2002: Khi b?n s? d?ng Word 2002 đ? m? m?t tài li?u Word 97 b?t đ?ng s?n NumberPosition không gi? l?i m?t giá tr? đ?t
328528 WD2002: Excel bi?u đ? Pastes như đ?i tư?ng trong phiên b?n không ph?i ti?ng Anh
329976 WD2002: Single-trang b?ng m? r?ng đ? bao g?m hai trang
290981 WD2002: "Chuy?n đ?i t?p tin m? hóa" c?a h?p xu?t hi?n khi b?n m? t?p tin văn b?n
327579 WD2002: Tháng và ngày là không hi?n th? trong các đơn đ?t hàng b?n mong đ?i trong liên k?t m?t tài li?u Mail Merge v?i m?t ngu?n d? li?u bên ngoài
330432 WD2002: Văn b?n s? m?t đo?n đánh s? khi dán vào tài li?u m?i
324328 WD2002: Password Prompt khi b?n đóng m?t tài li?u Word b?n m? tr?nh duy?t Web
810361 Kh?c ph?c: Chưa đ?nh d?ng văn b?n liên k?t mang l?i cho l?i trên chèn ho?c C?p Nh?t bên trong m?t b?ng
814482 WD2002: Thay đ?i theo d?i nh?ng nơi Balloon sai v? trí khi b?n xoá b? văn b?n cư?c chú
814407 WD2002: H?y b? lưu c?a m?t tài li?u có ch?a nh?ng thay đ?i theo d?i ho?c ? ki?n t?o ra m?t b?n ghi sai trong DMS
815006 WD2002: VBA Find.Execute ReplaceAll phương pháp không tr? v? vi?c l?a ch?n ban đ?u
329808 WD2002: Các đ?i tư?ng t? đ? chuy?n đ?i đ? h?a khi b?n s? d?ng nút đóng đ? đóng và lưu tài li?u
814137 WD2002: Font thay đ?i khi nhân v?t đánh máy ? c?p IME
814507 WD2002: H?nh ?nh trong tài li?u m? trên đ?a m?m ho?c thay đ?i m?t ? đ?a m?ng đ? d?u x đ? khi b?n s? d?ng Custom chương tr?nh
286864 WD2002: Không th? duy?t chuy?n ti?p và quay tr? l?i trên thanh công c? Web
331492 WD2002: Excel b?ng tính đ?i tư?ng v?i màu s?c văn b?n đư?c in Black
813815 WD2002: Có đi?u ki?n trư?ng r?ng tài li?u tham kh?o AutoText m?c không hoàn toàn C?p Nh?t đ?u tiên
815621 WD2002: Thanh công c? tùy ch?nh trong m?u làm t? l?i khi thoát
814673 WD2002: Hàng ho?c c?t là m?t tích t? m?t dán Microsoft Excel Worksheet
327037 WD2000: Excel b?ng v?i các liên k?t t? d?u trang có th? không C?p Nh?t
816476 WD2002: Thay đ?i phông ch? trong văn b?n dư?i h?nh th?c các l?nh v?c mà b?n chèn thông qua AutoText
816478 WD2002: Nhi?u b?n sao c?a cùng m?t phong cách danh sách trong ngăn đ?nh d?ng
813816 WD2002: Đo?n Mark trong tiêu đ? v?n c?n sau khi b?n xóa các văn b?n trong tiêu đ?
815621 WD2002: Thanh công c? tùy ch?nh trong m?u làm t? l?i khi thoát
329809 WD2002: D?ch v? không b?t đ?u khi b?n s? d?ng m?t máy ch? Proxy v?i xác th?c cơ b?n
330575 WD2002: Ti?ng ?: s? lư?ng các d?ng trên trang có th? thay đ?i sau khi b?n hoàn tác ch?nh s?a đó t? đ?ng Hyphenated m?t t?
818052 WD2002: T? b? qua các trang trên m?i t? thi?t l?p khi b?n in t? wdDialogFilePrint đ?i tư?ng h?p tho?i
815193 WD2000: Ch? m?c đư?c li?t kê là m?t trong nh?ng l?n xu?t hi?n trong ch? m?c
818328 WD2002: Các văn b?n đư?c b?c xung quanh m?t bàn ph?i trái s? xu?t hi?n dư?i b?ng trong m?t tài li?u đư?c in
308937 L?I: T? 2002 tr? l?i m?t l?i trên g?i đ?n IPrint::Print m?c dù tài li?u in
818791 WD2002: RTF file m? t? t? và di chuy?n t? t?
813817 WD2000: L?ng nhau Bookmarks in c?a b?n .rtf thay đ?i tài li?u khi b?n m? tài li?u
820734 WD2002: Bao g?m t?p tin đó ch?a h?p nh?t các l?nh v?c nào không ngăn ch?n tr?ng d?ng trong Mail Merge
822528 WD2002: Đi?u khi?n h?p công c? ki?m soát h?i thi?t k? ch? đ? khi b?n di chuy?n trong tài li?u
822891 WD2002: H?nh d?ng có ch?a văn b?n kích c? khi b?n m? m?t tài li?u Word 2000 trong Word 2002
821526 Word 2002 đ? v? khi b?n in m?t tài li?u dư?i n?n
822847 WD2002: "Ch? đ? g?p ph?i m?t v?n đ?" báo l?i khi b?n m? m?t tài li?u
823200 WD2002: Cross-Reference các l?nh v?c trong m?t tài li?u so hi?n như s? không
290981 WD2002: "Chuy?n đ?i t?p tin m? hóa" c?a h?p xu?t hi?n khi b?n m? t?p tin văn b?n
293005 OL2002: T?p tin đính kèm Outlook xu?t hi?n trong danh sách nh?t g?n đây đ? đư?c s? d?ng
823476 Không th? lưu các thay đ?i vào m?t m?ng chia s? tài li?u Word
823154 Khi b?n đánh d?u m?t s? l?nh v?c ListNum t?t c? các Cross-references xu?t hi?n như v?y


Vá l?i b?o m?t t? 2002: KB824934 S?a các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong Microsoft Security Bulletin MS03-035. Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
827653MS03-035: L? h?ng trong Microsoft Word có th? cho phép Macros đ? ch?y t? đ?ng


Word 2002 Security Patch: KB824934 s?a ch?a các v?n đ? sau đ? đư?c trư?c đó không tài li?u trong Microsoft Knowledge Base.

WD2002: Word không th? th?c hi?n m?t l?n th? hai mail merge trong m?t phiên làm vi?c t? đơn

Khi b?n s? d?ng Word đ? giao di?n v?i m?t h? th?ng qu?n l? tài li?u (DMS) và b?n c? g?ng đ? th?c hi?n nhi?u mail merge ho?t đ?ng, b?n có th? h?p nh?t b?n ghi t? d? li?u văn b?n ngu?n đ?u tiên, nhưng b?n không th? nh?p các ghi l?i m?t l?n th? hai trong cùng m?t t? khóa.

INCLUDETEXT field, m?t tài li?u Word e-mail có th? bao g?m văn b?n t? m?t t?p tin khác nhau

Khi b?n quay m?t tài li?u Word có ch?a m?t trư?ng INCLUDETEXT trong m?t e-mail khi t? biên t?p thư đi?n t? c?a b?n, n?i dung c?a m?t t?p tin khác nhau trên máy tính c?a b?n có th? đư?c bao g?m trong tài li?u Word quay tr? l?i.

B?t đ?u đo?n văn gi?y

Khi b?n in m?t tài li?u v?i các T? đ?ng hyphenate tài li?u tính năng b?t, k?t thúc cu?i đo?n tháng năm overprint b?t đ?u đo?n văn.

WD2002: Ch?c năng Mail Merge không h?p nh?t t?t c? các nhân v?t trong các ngu?n d? li?u

Khi b?n s? d?ng ch?c năng Mail Merge trong Word 2002, m?t s? trong nh?ng k? t? m? r?ng có th? b? m?t ho?c thay th? b?ng m?t không gian tr?ng, ch?ng h?n như m? k? t? 0172 (không gian nonbreaking).

WD2002: Nh?ng thay đ?i đư?c không áp d?ng n?u thay đ?i cu?i cùng c?a b?n là m?t s? thay đ?i phông n?u b?n nh?n CTRL + Y đ? l?p l?i m?t hành đ?ng

Khi b?n nh?n CTRL + Y phím k?t h?p đ? l?p l?i m?t hành đ?ng ? T? năm 2002, vi?c thay đ?i không đư?c áp d?ng cho các d?ng đư?c ch?n c?a văn b?n n?u cu?i cùng thay đ?i là m?t s? thay đ?i phông ch? ho?c m?t s? thay đ?i kích thư?c phông ch?.

Word d?ng đáp ?ng khi b?n dán m?t l?a ch?n là RTF vào nh?ng chương tr?nh khác

Khi b?n sao chép m?t l?a ch?n l?n các văn b?n và tehn dán văn b?n như Rich văn b?n đ?nh d?ng (RTF) vào m?t chương tr?nh khác, t? có th? ng?ng đáp ?ng.

WD2000: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đóng m? thư

N?u b?n có m?t s? tin nh?n m? t? m?t thư m?c cá nhân (.pst) t?p tin trong Outlook 2000, và b?n có Word như biên t?p thư đi?n t? c?a b?n, b?n nh?n đư?c các sau l?i tin nh?n, và t? 2000 ho?c Outlook 2000 có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đóng m?i thư m? b?ng cách nh?p vào "X" nút ? phía trên góc bên ph?i c?a các tin nh?n:
Không đ? b? nh? ho?c không gian đ?a. Word không th? hi?n th? phông ch? đư?c yêu c?u

Word là ch?m khi iterating thông qua đo?n văn b? sưu t?p trong m?t tài li?u mail merge

M?t Word 2002 Visual Basic for Applications (VBA) thói quen mà bư?c thông qua các đo?n văn b? sưu t?p c?a m?t tài li?u ch?y r?t ch?m khi m?t thư ngu?n d? li?u h?p nh?t là g?n li?n v?i các tài li?u.

Tài li?u Word m? trong Microsoft Internet Explorer có th? thoát kh?i b?t ng?

Khi b?n b?m vào các Quay l?i nút trong Internet Thám hi?m, Word có th? thoát kh?i b?t ng?. V?n đ? này có th? x?y ra khi l?i c?a b?n tài li?u năm 2002 đ? m? trong Internet Explorer ch?a các đi?u khi?n ActiveX (textboxes).

? ki?n dài có th? đư?c c?t ng?n ho?c có th? không đư?c hi?n th? hoàn toàn ? ScreenTip

Khi b?n t?m d?ng con tr? chu?t trên m?t b?nh lu?n trong m?t Microsoft Tài li?u Word, m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây có th? x?y ra:
 • M?t ph?n c?a các b?nh lu?n có th? xu?t hi?n trong b?nh lu?n ScreenTip.
 • Các b?nh lu?n có th? không xu?t hi?n trong các b?nh lu?n ScreenTip.

Thư m?c mail merge vào m?t b?ng gây ra b?ng đ? th? b? h?ng

Khi b?n th?c hi?n m?t thư m?c mail merge vào m?t b?ng b?ng cách s? d?ng m?t văn b?n t?p, b?ng trong thư m?c mail merge hư h?i khi các ngu?n d? li?u có v?n chuy?n tr? v?.

Liên k?t đư?c l?p vào thư đi?n t? RTF xu?t hi?n h?p nh?t v?i nhau

Khi b?n s? d?ng Microsoft Word như c?a b?n so?n th?o thư đi?n t? trong Microsoft Outlook, n?u b?n chèn t?p tin đính kèm nhi?u như siêu liên k?t trong m?t đ?nh d?ng văn b?n phong phú Thư đi?n t? (RTF), t?p tin đính kèm (liên k?t) không xu?t hi?n tách bi?t nhau. Xu?t thay vào đó, các siêu liên k?t hi?n sáp nh?p v?i nhau.

Khi b?n in m?t tài li?u có ch?a m?t l?nh v?c NUMPAGES, các NUMPAGES l?nh v?c không đư?c C?p Nh?t và có th? in là k?t qu? c?a l?nh v?c v?i m?t giá tr? không chính xác. V?n đ? này có th? x?y ra khi các đi?u ki?n sau đây là t?t c? s? th?t:
 • Các C?p nh?t các l?nh v?c tùy ch?n ngày cácIn ?n Tab (trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn) đư?c b?t.
 • M?t tiêu đ? trong tài li?u có ch?a m?t INCLUDEPICTURE, NHÚNG ho?c trư?ng liên k?t.
 • Các l?nh v?c INCLUDEPICTURE, NHÚNG ho?c liên k?t là trong-line v?i văn b?n.
 • B?n xoá b? văn b?n, do đó vi?c gi?m s? lư?ng các trang ch?a trong tài li?u c?a b?n, sau đó b?n in tài li?u.

ZIP code/m? s? bưu chính là thi?u khi b?n h?p nh?t v?i Microsoft Outlook Contacts

Khi b?n làm m?t mail merge và s? d?ng đ?a ch? liên l?c Outlook như d? li?u c?a b?n ngu?n, zip code ho?c m? bưu đi?n có th? không ph?i nh?p khi b?n s? d?ng đ?a ch? kh?i h?p nh?t trư?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 824934 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
atdownload kbsecurity kbinfo kbupdate kbmt KB824934 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824934

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com