Làm th? nào công th?c tính toán đư?c th?c hi?n trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825012 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách th?c tính toán là th?c hi?n trong nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Excel.

THÔNG TIN THÊM

Các phiên b?n c?a Excel có s?m hơn so v?i Microsoft Excel 2002

Trong các phiên b?n Excel có s?m hơn Excel 2002, công th?c tính toán đư?c th?c hi?n trên cơ s? t?m b?ng t?m, b?t đ?u v?i Sheet1 c?a Excel c?a b?n b?ng tính. Sau khi tính toán đư?c hoàn t?t vào Sheet1, Excel tính toán các công th?c trên Sheet2 cho đ?n khi t?t c? các công th?c đư?c tính toán trên t?t c? các gi?y t? c?a b?ng tính c?a b?n.

Quá tr?nh này ho?t đ?ng t?t mi?n là các ti?n l? và nh?ng ngư?i thu?c quy?n đang trên cùng m?t b?ng. N?u ti?n l? và nh?ng ngư?i thu?c quy?n trên khác nhau t? nhưng tham chi?u chéo t?, đi?u này có th? gây ra m?t s? v?n đ?.

Cho Ví d?, n?u công th?c trong Sheet1!A1 là = Sheet3!A4 + 1, c? hai Sheet1!A1 và Sheet3!A4 ph?i tính toán. B?t đ?u v?i Sheet1. Khi b?n c? g?ng tính toán A1, b?n có th? nh?n ra r?ng b?n không th? b?i v? Sheet3!A4 đ? không tính đư?c nêu ra. Ti?p t?c c? g?ng đ? tính toán nh?ng g? b?n có th? trên Sheet1. Khi b?n k?t thúc v?i Sheet1, tính toán Sheet2. Sau đó tính toán Sheet3, cu?i cùng C?p Nh?t Sheet3!A4.

T?i th?i đi?m này, b?n đ? đánh trúng t?t c? các t?m. Tuy nhiên, Sheet1!A1 v?n chưa là tính toán, do đó, đi tr? l?i và b?t đ?u tính toán Sheet1 m?t l?n n?a. Cu?i cùng, Sheet1!A1 có th? tính toán. B?n s? l?p qua t?t c? các t? th? tính toán m?t s? tùy ? c?a th?i gian, tùy thu?c vào bao nhiêu Cross-b?ng ph? thu?c có và làm th? nào chúng đư?c đ?t ra.

Đi?u này ti?n tr?nh đ? đư?c xác đ?nh là m?t phương pháp không hi?u qu? cho vi?c tính toán công th?c trong b?ng tính c?a b?n.

Microsoft Office Excel 2003 và Excel 2002

Excel 2002 và Excel 2003, m?t danh sách l?n c?a công th?c ti?n l? gi? cho tính toán. Có ngh?a là, t?t c? các công th?c đư?c ch?a trong b?ng tính c?a b?n đư?c đ?t trong b? nh? như là m?t danh sách liên t?c c?a công th?c. Khi b?n nh?p vào m?t công th?c m?i và nó đư?c tính toán đ?y đ? cho ngư?i đ?u tiên th?i gian, nó đ?t ? ch? nó đúng trong chu?i tính toán.

Excel b?t đ?u nhi?m v? tính toán công th?c t? đ?u danh sách. N?u m?t ti?n l? công th?c đ? không đư?c tính toán, Excel nh?y xu?ng danh sách công th?c và tính toán công th?c ph? thu?c. Sau đó tr? v? Excel đ? các công th?c ti?n l? và đ? hoàn t?t các tính toán.

Sau khi m?t công th?c trong danh sách đư?c hoàn t?t, Excel di chuy?n đ?n ti?p theo công th?c và ti?p t?c tính toán công th?c cho đ?n khi t?t c? các công th?c trong danh sách đư?c tính toán.

V?i đi?u này m?i quy tr?nh tính toán công th?c, Excel s? ch? làm cho m?t trong nh?ng vư?t qua trong c?a b?n b?ng tính khi tính công th?c c?a b?n.
M?t s? tính toán khác đ? thay đ?i Lưu ? là như sau:
 • Reentrant tính bây gi? không đư?c phep. B?n không th? làm cho m?t g?i đ?n các range.calculate phương pháp trong Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) n?u b?n đ? t?i m?t tính toán. Cell A1 ch?a m?t ngư?i dùng xác đ?nh ch?c năng, bên trong ngư?i dùng đ?nh ngh?a ch?c năng, b?n có m?t range.calculate. B?n nh?n đư?c m?t l?i th?i gian ch?y.
 • B?n không th? th?c hi?n m?t Name.Add phương pháp ho?c m?t Name.Delete phương pháp trong m?t ch?c năng ngư?i dùng đ?nh ngh?a.
 • N?u b?n đang s? d?ng m?t SUMIF() ch?c năng ho?c COUNTIF() ch?c năng mà b?t k? các tiêu chí có hơn 255 k? t?, ném m?t
  # CÁC GIÁ TR?
  thông báo l?i ngay l?p t?c.
 • N?u b?n sao chép toàn b? b?ng trong trư?ng h?p b?t k? các t? bào có ch?a hơn 255 k? t?, b?n các t?m toàn b? đ? tính ngay l?p t?c.
 • B?n không th? th?c hi?n m?t range.calculate Khi b?n có nhi?u t?m đư?c ch?n. Đi?u này c?ng s? ném m?t th?i gian ch?y l?i.
 • Trong m?t s? trư?ng h?p, Excel có th? xu?t hi?n đ? tính toán r?t ch?m so v?i Excel 2000 và trư?c đó, đ?c bi?t là khi m?t tính toán đ?y đ? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng Ctrl + Alt + F9 ho?c khi tính toán đ?y đ? đư?c th?c hi?n khi b?n m? m?t t?p tin t? m?t phiên b?n trư?c c?a Excel trong Excel 2002 ho?c trong Excel 2003 l?n đ?u tiên.

Microsoft Office Excel 2007 và Excel 2010

Excel 2007 th?c hi?n tính toán công th?c như m?t t?p h?p các ch?c năng. Đ? t?i ưu hóa hi?u su?t, t?p các ch?c năng đư?c t?ng h?p vào truy v?n càng ít càng t?t. Các truy v?n này đư?c t?ng h?p thư?ng đư?c th?c hi?n phía sau khi các ch?c năng Excel đang nhàn r?i.

Trong các truy v?n đư?c t?ng h?p, m?t danh sách l?n c?a công th?c ti?n l? gi? cho tính toán. T?t c? các ch?c năng đư?c ch?a trong b?ng tính c?a b?n đư?c đ?t trong b? nh? như là m?t danh sách liên t?c c?a ch?c năng.

Khi b?n nh?p vào m?t công th?c m?i trong m?t workbook, công th?c m?i sau đó đư?c tính cho l?n đ?u tiên th?i gian. Khi công th?c m?i đư?c tính cho l?n đ?u tiên th?i gian, Excel 2007 t?o ra m?t t?p các ch?c năng mà thu?c v? công th?c m?i, và sau đó m?i ch?c năng trong các thi?t l?p c?a các ch?c năng đư?c đ?t ? v? trí chính xác c?a nó trong chu?i tính toán.

Khi các dây chuy?n tính đang đư?c x? l?, m?i t? bào đư?c đánh giá. N?u m?t t? bào đ? không có s? ph? thu?c vào m?t ch?c năng, các t? bào nh?n đư?c giá tr? c?a nó ngay l?p t?c. N?u các t? bào có m?t ph? thu?c vào m?t ch?c năng, các t? bào s? nh?n đư?c m?t gi? ch? l?i giá tr? c?a # GETTING_DATA…, và sau đó tính ti?n đ? các t? bào ti?p theo trong chu?i.

Sau khi t?t c? các t? bào đ? đư?c đánh giá m?t l?n, Excel 2007 gây nên đư?c t?ng h?p truy v?n ho?c truy v?n là c?n thi?t đ? t?i v? d? li?u. Trong khi h?p truy v?n ho?c truy v?n đư?c th?c hi?n, các t? bào đang ch? đ?i cho d? li?u ti?p t?c hi?n th? giá tr? l?i gi? ch? # GETTING_DATA….

Khi hoàn t?t vi?c x? l? các truy v?n đư?c t?ng h?p ho?c truy v?n các t? bào có ch?a giá tr? l?i gi? ch? c?a # GETTING_DATA… đang tính toán l?i, và các t? bào s? nh?n đư?c giá tr? c?a nó.

Thu?c tính

ID c?a bài: 825012 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbhowto kbformula kbinfo kbmt KB825012 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825012

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com