แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งไคลเอ็นต์ค่า DNS ใน Windows 2000 Server และ ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 825036 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่าคอนฟิกระบบชื่อโดเมน (DNS) ของค่าไคลเอนต์ ใน Windows 2000 Server และ ใน Windows Server 2003 คำแนะนำในบทความนี้จะใช้สำหรับการติดตั้ง Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003 สำหรับระบบไม่มีโครงสร้าง DNS ที่กำหนดก่อนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวควบคุมโดเมน ด้วย DNS ที่มีการติดตั้ง

ในตัวควบคุมโดเมนที่ยัง ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS, Microsoft แนะนำให้ คุณกำหนดค่าไคลเอ็นต์ DNS ของตัวควบคุมโดเมนตามที่มีการระบุเหล่านี้:
 • ถ้าเซิร์ฟเวอร์แรกและเฉพาะควบคุมโดเมนที่คุณติดตั้งในโดเมน และเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ทำงาน กำหนดค่าการตั้งค่าไคลเอ็นต์ DNS ให้ชี้ไปที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์นั้นแรก ตัวอย่างเช่น คุณต้องกำหนดค่าการตั้งค่าไคลเอ็นต์ DNS ให้ชี้ไปที่ตัวเอง ไม่รายการใด ๆ เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นจนกว่าคุณมีตัวควบคุมโดเมนอื่นที่เป็นโฮสต์ DNS ในโดเมนนั้น
 • ในระหว่างกระบวนการ DCPromo คุณต้องกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมนเพิ่มเติมให้ชี้ไปที่ควบคุมโดเมนที่อื่นที่กำลังเรียกใช้ DNS ในโดเมนและไซต์ของพวกเขา และที่เป็นโฮสต์ namespace ของโดเมนที่มีการติดตั้งตัวควบคุมโดเมนใหม่ หรือ ถ้าใช้ DNS แบบ 3rd ของบริษัทไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่โฮสต์โซนสำหรับโดเมน Active Directory DC นั้น ไม่กำหนดตัวควบคุมโดเมนเพื่อใช้บริการ DNS ของตนเองสำหรับการจำแนกชื่อได้จนกว่าคุณได้ตรวจสอบการจำลองนั้นทั้งขาเข้า และขาออก Active Directory แบบไม่ทำงาน และทันสมัย ความล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลใน DNS “ หมู่เกาะ ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหมู่เกาะ DNS โปรดดู “บท 2 – Structural วางแผนสำหรับสาขา Office ระบบ ” ในส่วน “วางแผน ” แนะนำใน Windows 2000 Server ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีสาขา Office รายการที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/technet/archive/windows2000serv/technologies/activedirectory/deploy/adguide/adguideintro.mspx
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  275278เซิร์ฟเวอร์ dns กลายเป็น island เมื่อมีโดเมนคอนโทรลเลอร์จุดตัวเองสำหรับโดเมน _msdcs.ForestDnsName
 • หลังจากที่คุณได้รับการตรวจสอบว่า การจำลองแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว DNS อาจได้รับการกำหนดค่าบนแต่ละตัวควบคุมโดเมนในสองลักษณะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของสภาพแวดล้อม ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกได้แก่:
  • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการในคุณสมบัติ TCP/IP ของแต่ละตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ตัวเองเป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS หลัก
   • ข้อดี:
    แน่ใจว่า แบบสอบถาม DNS ที่เกิดจากตัวควบคุมโดเมนที่จะสามารถแก้ไขเฉพาะถ้าเป็นไปได้ จะลดผลกระทบของการสอบถาม DNS ของตัวควบคุมโดเมนในเครือข่าย
   • ข้อเสีย:
    ขึ้นอยู่กับการจำลองแบบ Active Directory เพื่อให้แน่ใจว่าโซน DNS อยู่เสมอ ความล้มเหลวในการจำลองแบบ lengthy อาจส่งผลให้มีการตั้งค่าที่ไม่สมบูรณ์ของรายการในเขตพื้นที่
  • ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS centralized เป็นของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการกำหนดค่า
   • ข้อดี:
    • ย่อหน้าให้เล็กสุด reliance บนการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สำหรับการปรับปรุงโซน DNS เร็กคอร์ดของตัวระบุตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมน ซึ่งรวมถึงการค้นหาใหม่ หรือปรับปรุงตัวควบคุมโดเมนของตัวระบุตำแหน่งระเบียน ที่เร็วขึ้น ตามเวลา lag การจำลองแบบไม่มีปัญหา
    • แสดงเดียวมีสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ DNS ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เมื่อแก้ไขปัญหาการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
   • ข้อเสีย:
    • จะเพิ่มเติม heavily ใช้เครือข่ายการแก้ไขการสอบถาม DNS ที่เกิดจากตัวควบคุมโดเมนที่
    • การจำแนกชื่อ dns ที่อาจอยู่กับบนความเสถียรของเครือข่าย การสูญเสียการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการจะส่งผลล้มเหลวในการแก้ไขการสอบถาม DNS จากตัวควบคุมโดเมนที่ ซึ่งอาจส่งผล apparent สูญเสียการเชื่อมต่อ คู่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้อยู่ระหว่างส่วนของเครือข่ายหายไป
 • ชุดของกลยุทธ์ที่สองเป็นไปได้ ด้วยเป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ระยะไกล และการตั้งค่าตัวควบคุมโดเมนเฉพาะที่ เป็นข้อความอื่น (หรือในทางกลับกัน) ขณะนี้กลยุทธ์มีข้อดีหลาย มีปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกนี้:
  • ไคลเอ็นต์ DNS ไม่ใช้แต่ละเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่แสดงไว้ในการกำหนดค่า TCP/IP สำหรับแต่ละแบบสอบถาม โดยค่าเริ่มต้น เมื่อเริ่มต้น DNS ไคลเอ็นต์จะพยายามที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์ในรายการของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการ หากเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ตอบสนองเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ไคลเอ็นต์ DNS จะสลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้ในรายการของเซิร์ฟเวอร์ DNS สำรอง ไคลเอ็นต์ DNS จะใช้ต่อไปนี้เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นจนถึง:
   • It fails to respond to a DNS query, or:
   • The ServerPriorityTimeLimit value is reached (15 minutes by default).สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
    286834The DNS Client service does not revert to using the first server in the list
  • Please note, only a failure to respond will cause the DNS client to switch Preferred DNS servers; receiving an authoritative but incorrect response does not cause the DNS client to try another server. As a result, configuring a Domain Controller with itself and another DNS server as Preferred and Alternate servers helps to ensure that a response is received, but it does not guarantee accuracy of that response. DNS record update failures on either of the servers may result in an inconsistent name resolution experience.
 • Do not configure the DNS client settings on the domain controllers to point to your Internet Service Provider's (ISP's) DNS servers. If you configure the DNS client settings to point to your ISP's DNS servers, the Netlogon service on the domain controllers does not register the correct records for the Active Directory directory service. With these records, other domain controllers and computers can find Active Directory-related information. The domain controller must register its records with its own DNS server.

  To forward external DNS requests, add the ISP's DNS servers as DNS forwarders in the DNS management console. If you do not configure forwarders, use the default root hints servers. In both cases, if you want the internal DNS server to forward to an Internet DNS server, you also must delete the root "." (also known as "dot") zone in the DNS management console in theเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้าโฟลเดอร์

  For more information about how to remove the root zone, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  298148How to remove the root zone (dot zone)
 • If the domain controller that hosts DNS has several network adapters installed, you must disable one adapter for DNS name registration.

  For more information about how to configure DNS correctly in this situation, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  292822Name resolution and connectivity issues on a Routing and Remote Access Server that also runs DNS or WINS
To verify your domain controller's DNS client settings, type the following command at a command prompt to view the details of your Internet Protocol (IP) configuration:
ipconfig/ทั้ง หมด
To modify the domain controller's DNS client configuration, follow these steps:
 1. คลิกขวาตำแหน่งเครือข่ายของฉันแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกขวาการเชื่อมต่อเครือท้องถิ่นแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกการdnsแท็บ To configure the DNS information, follow these steps:
  1. ในการDNS server addresses, in order of usebox, add the recommended DNS server addresses.
  2. ถ้าการFor resolution of unqualified namessetting is set toAppend these DNS suffixes (in order), Microsoft recommends that you list the Active Directory DNS domain name first (at the top).
  3. ตรวจสอบว่า การDNS Suffix for this connectionsetting is the same as the Active Directory domain name.
  4. ตรวจสอบว่า การRegister this connection's addresses in DNSมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  5. คลิกตกลงสามครั้ง
 5. If you change any DNS client settings, you must clear the DNS resolver cache and register the DNS resource records. To clear the DNS resolver cache, type the following command at a command prompt:
  ipconfig /flushdns
  To register the DNS resource records, type the following command at a command prompt:
  ipconfig /registerdns
 6. เมื่อต้องการยืนยันว่า การระเบียน DNS ที่ถูกต้องในฐานข้อมูลของ DNS เริ่มคอนโซลการจัดการของ DNS ควรมีระเบียนที่ใช้ในการโฮสต์สำหรับชื่อของคอมพิวเตอร์ (เร็กคอร์ดนี้โฮสต์เป็นเรกคอร์ด "A" ในมุมมองขั้นสูง) นอกจากนี้ควรมีเรกคอร์ดเริ่มต้นของผู้ให้บริการออก (SOA) และบันทึกชื่อ Server (NS) ที่ชี้ไปที่ตัวควบคุมโดเมน

ตัวควบคุมโดเมนโดยไม่ต้องการ DNS ที่มีการติดตั้ง

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ DNS ที่รวม Active Directory และคุณมีตัวควบคุมโดเมนที่ไม่มีการติดตั้งของ DNS, Microsoft แนะนำให้ คุณกำหนดค่าการตั้งค่าไคลเอ็นต์ DNS ตามที่มีการระบุเหล่านี้:
 • ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าไคลเอ็นต์ DNS บนตัวควบคุมโดเมนให้ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ไม่มีสิทธิ์สำหรับโซนที่สอดคล้องกับโดเมนที่คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิก เซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในหลัก และรองถูกต้องเนื่องจากการข้อควรพิจารณาในการรับส่งข้อมูลเครือข่ายพื้นที่กว้าง (WAN)
 • ถ้าไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ DNS พร้อมใช้งาน จุดไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ไม่สามารถเข้าถึง โดยการเชื่อมโยง WAN ที่เชื่อถือได้ (เวลาสายและแบนด์วิธกำหนดความน่าเชื่อถือ)
 • ไม่กำหนดค่าของไคลเอ็นต์ DNS บนตัวควบคุมโดเมนให้ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ ISP ของคุณ แทน เซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในควรส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ ISP เมื่อต้องการแก้ไขชื่อภายนอก

เซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกของ windows 2000 Server และ Windows Server 2003

ใน Windows 2000 Server และ Windows Server 2003 เซิร์ฟเวอร์สมาชิก Microsoft แนะนำให้ คุณกำหนดค่าการตั้งค่าไคลเอ็นต์ DNS ตามที่มีการระบุเหล่านี้:
 • ค่าหลัก และรอง DNS ไคลเอนต์ให้ชี้ไปยังโลคัลหลัก และรอง DNS เซิร์ฟเวอร์ (หากเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในจะพร้อมใช้งาน) ที่โฮสต์โซน DNS สำหรับโดเมน Active Directory ของคอมพิวเตอร์
 • หากไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ DNS มี จุดไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับโดเมน Active Directory ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นที่สามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านการเชื่อมโยง WAN เชื่อถือได้ (เวลาขึ้นและแบนด์วิธที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ)
 • ไม่กำหนดค่า DNS ของไคลเอ็นต์ให้ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ ISP ของคุณ ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณอาจประสบปัญหา เมื่อคุณพยายามเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 กับโดเมน หรือ เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบโดเมนจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น แทน เซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในควรส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ ISP เมื่อต้องการแก้ไขชื่อภายนอก

เซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่สมาชิก windows 2000 Server และ Windows Server 2003

 • ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้กำหนดค่าให้เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน คุณสามารถกำหนดยังคงค่าดังกล่าวจะใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่รวม Active Directory เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ของพวกเขาหลัก และรอง หากคุณมีเซิร์ฟเวอร์สมาชิกไม่ใช่ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณที่ใช้ DNS ที่รวม Active Directory พวกเขาไม่ลงแบบไดนามิกทะเบียนของระเบียน DNS ไปยังโซนที่มีการกำหนดค่าให้ยอมรับการปรับปรุงที่ปลอดภัยเท่านั้น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้ DNS ที่รวม Active Directory และคุณต้องการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่สมาชิกสำหรับการจำแนก DNS ทั้งภายใน และภายนอก การกำหนดค่าการตั้งค่าไคลเอ็นต์ DNS ให้ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในที่ส่งต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • ถ้าเดียวจำแนกชื่อ DNS ในอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็น คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าไคลเอ็นต์ DNS ในเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกไม่ให้ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ ISP

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 2000 DNS และ Windows Server 2003 DNS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291382คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ DNS ของ Windows 2000 และ DNS ของ Windows Server 2003
For more information about DNS client-side name resolution, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
325509Support WebCast: Windows 2000 client-side name resolution

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 825036 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbinfo kbmt KB825036 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:825036

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com