Th?c ti?n t?t nh?t cho khách hàng cài đ?t DNS trong Windows 2000 Server và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825036 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các th?c ti?n t?t nh?t cho các c?u h?nh c?a các h? th?ng tên mi?n (DNS) khách hàng thi?t l?p trong Windows 2000 Server và Windows Server 2003. Các khuy?n ngh? trong bài vi?t này là dành cho vi?c cài đ?t c?a máy ch? Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 môi trư?ng nơi không có h? t?ng DNS xác đ?nh trư?c.

THÔNG TIN THÊM

Đi?u khi?n vùng v?i DNS đư?c cài đ?t

Trên b? ki?m soát mi?n c?ng ho?t đ?ng như m?t máy ch? DNS, Microsoft khuy?n cáo b?n c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n DNS khách hàng thi?t l?p theo đi?u các thông s? k? thu?t:
 • N?u máy ch? là ngư?i đ?u tiên và ch? đi?u khi?n vùng mà b?n cài đ?t trong tên mi?n, và các máy ch? ch?y DNS, c?u h?nh các cài đ?t máy khách DNS đ? tr? đ?n đ?a ch? IP mà máy ch? đ?u tiên. Ví d?, b?n ph?i c?u h?nh thi?t đ?t khách hàng DNS đ? tr? đ?n chính nó. Không danh sách b?t k? máy ch? DNS khác cho đ?n khi b?n có m?t b? đi?u khi?n tên mi?n máy ch? DNS trong mi?n đó.
 • Trong quá tr?nh DCPromo, b?n ph?i c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n b? sung đ? tr? đ?n m?t b? đi?u khi?n vùng đó đang ch?y DNS trong tên mi?n và trang web c?a h?, và r?ng ch? không gian tên mi?n mà đi?u khi?n vùng m?i đư?c cài đ?t. ho?c n?u s? d?ng m?t bên th? 3 DNS máy ch? DNS ch? khu v?c cho tên mi?n Active Directory c?a DC. Không c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n đ? s? d?ng d?ch v? DNS c?a riêng c?a nó cho đ? phân gi?i tên cho đ?n khi b?n đ? xác minh r?ng nhân r?ng thư m?c ho?t đ?ng c? trong nư?c và ngoài nư?c là ho?t đ?ng và C?p Nh?t. N?u không làm như v?y có th? d?n đ?n trong DNS "qu?n đ?o". Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DNS đ?o, xin vui l?ng xem môi "chương 2 – c?u trúc quy ho?ch cho chi nhánh văn ph?ng trư?ng" trong ph?n "K? ho?ch" c?a Windows 2000 Server Active Directory chi nhánh văn ph?ng Guide t?i Web site sau Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/technet/archive/windows2000serv/Technologies/ActiveDirectory/deploy/adguide/adguideintro.mspx
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  275278H? ph?c v? DNS s? tr? thành m?t h?n đ?o khi m?t b? đi?u khi?n đi?m tên mi?n chính nó cho các _msdcs.ForestDnsName mi?n
 • Sau khi b?n đ? xác minh r?ng b?n sao đ? hoàn t?t thành công, DNS có th? đư?c c?u h?nh trên m?i b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t trong hai cách, tùy thu?c vào yêu c?u c?a môi trư?ng. Tùy ch?n c?u h?nh là:
  • C?u h?nh máy ch? Preferred DNS trong thu?c tính TCP/IP trên m?i b? đi?u khi?n tên mi?n s? d?ng riêng c?a m?nh như là máy ch? DNS chính.
   • Ưu đi?m:
    Đ?m b?o r?ng truy v?n DNS có ngu?n g?c t? b? đi?u khi?n tên mi?n s? đư?c gi?i quy?t t?i đ?a phương n?u có th?. S? gi?m thi?u tác đ?ng c?a đi?u khi?n vùng DNS truy v?n trên m?ng
   • Như?c đi?m:
    Ph? thu?c vào Active Directory nhân r?ng đ? đ?m b?o r?ng khu DNS là đ?n nay. Sao nhân b?n dài th?t b?i có th? d?n đ?n m?t t?p không đ?y đ? các m?c nh?p trong khu v?c.
  • C?u h?nh t?t c? các b? đi?u khi?n vùng đ? s? d?ng m?t máy ch? DNS t?p trung như máy ch? DNS ưa thích c?a h?.
   • Ưu đi?m:
    • Gi?m thi?u s? ph? thu?c vào Active Directory nhân r?ng đ? C?p Nh?t Khu DNS h? sơ b? đ?nh v? đi?u khi?n vùng. Đi?u này bao g?m khám phá ra nhanh hơn m?i ho?c C?p Nh?t đi?u khi?n vùng h? sơ b? đ?nh v?, như th?i gian ch?m tr? nhân r?ng không ph?i là m?t v?n đ?.
    • Cung c?p m?t duy nh?t có th?m quy?n DNS server, mà có th? h?u ích khi g? r?i các v?n đ? nhân r?ng Active Directory
   • Như?c đi?m:
    • S? thêm r?t nhi?u s? d?ng m?ng đ? gi?i quy?t các truy v?n DNS có ngu?n g?c t? Domain Controller
    • Đ? phân gi?i tên DNS có th? ph? thu?c vào m?ng s? ?n đ?nh; m?t k?t n?i t?i h? ph?c v? Preferred DNS s? d?n đ?n s? th?t b?i đ? gi?i quy?t các truy v?n DNS t? b? đi?u khi?n vùng. Đi?u này có th? làm r? ràng m?t k?t n?i, th?m chí đ?n các đ?a đi?m mà không ph?i là trên các phân đo?n b? m?t m?ng.
 • S? k?t h?p c?a hai chi?n lư?c có th?, v?i các máy ch? DNS t? xa, set as Preferred DNS server và b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương đ?t như thay th? (ho?c ngư?c l?i). Trong khi chi?n lư?c này có nhi?u l?i th?, có nh?ng y?u t? c?n đư?c xem xét trư?c khi th?c hi?n thay đ?i c?u h?nh này:
  • Máy s? d?ng DNS không s? d?ng m?i c?a các máy ch? DNS đư?c li?t kê trong c?u h?nh TCP/IP cho m?i truy v?n. Theo m?c đ?nh, ngày kh?i đ?ng DNS khách hàng s? c? g?ng s? d?ng các máy ch? trong Preferred DNS server m?c. N?u h? ph?c v? này không đáp ?ng v? l? do nào, máy s? d?ng DNS s? chuy?n sang h? ph?c v? đư?c li?t kê trong m?c nh?p h? ph?c v? DNS thay th?. Máy s? d?ng DNS s? ti?p t?c s? d?ng h? ph?c v? DNS thay th? này cho đ?n khi:
   • Nó không đáp ?ng v?i m?t truy v?n DNS, ho?c:
   • Giá tr? ServerPriorityTimeLimit là đ?t (15 phút m?c đ?nh). Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
    286834D?ch v? DNS Client không tr? l?i b?ng cách s? d?ng h? ph?c v? đ?u tiên trong danh sách
  • Xin lưu ?, ch? là m?t s? th?t b?i đ? đáp ?ng s? gây ra máy s? d?ng DNS đ? chuy?n Preferred DNS máy ch?; nh?n đư?c m?t ph?n ?ng có th?m quy?n, nhưng không chính xác không gây máy s? d?ng DNS đ? th? m?t máy ch?. Do đó, c?u h?nh đi?u khi?n vùng v?i chính nó, và các máy ch? DNS khác như Preferred và thay th? các máy ch? giúp đ?m b?o r?ng m?t ph?n ?ng là đ? nh?n đư?c, nhưng nó không b?o đ?m tính chính xác c?a ph?n ?ng đó. C?p Nh?t b?n ghi DNS th?t b?i vào m?t trong các máy ch? có th? d?n đ?n m?t kinh nghi?m gi?i quy?t mâu thu?n tên.
 • Không c?u h?nh cài đ?t DNS khách hàng trên b? đi?u khi?n vùng cho đi?m đ?n c?a b?n Internet d?ch v? c?a nhà cung c?p (ISP) c?a máy ch? DNS. N?u b?n c?u h?nh DNS khách hàng thi?t l?p đ? tr? đ?n các máy ch? DNS c?a ISP c?a b?n, d?ch v? c?a Netlogon trên b? đi?u khi?n vùng không đăng k? các b?n ghi chính xác cho d?ch v? thư m?c Active directory. V?i nh?ng h? sơ này, b? đi?u khi?n vùng và các máy tính khác có th? t?m th?y thông tin liên quan đ?n thư m?c ho?t đ?ng. B? đi?u khi?n tên mi?n ph?i đăng k? h? sơ c?a nó v?i máy ch? DNS c?a riêng c?a m?nh.

  Chuy?n ti?p ngoài DNS yêu c?u, thêm các máy ch? DNS c?a ISP như DNS forwarders trong giao di?n đi?u khi?n qu?n l? DNS. N?u b?n không c?u h?nh forwarders, s? d?ng các máy ch? m?c đ?nh g?c g?i ?. Trong c? hai trư?ng h?p, n?u b?n mu?n có các máy ch? DNS n?i b? đ? chuy?n ti?p đ?n m?t máy ch? Internet DNS, b?n c?ng ph?i xóa thư m?c g?c "." khu v?c (c?n đư?c g?i là "ch?m") trong giao di?n qu?n l? DNS trong các Forward Lookup khu thư m?c.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? lo?i b? vùng g?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  298148Làm th? nào đ? lo?i b? vùng g?c (d?u ch?m vùng)
 • N?u b? đi?u khi?n tên mi?n máy ch? DNS có m?t vài b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t, b?n ph?i vô hi?u hóa m?t adapter cho đăng k? tên DNS.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh DNS chính xác trong t?nh hu?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  292822Tên các v?n đ? gi?i quy?t và kh? năng k?t n?i vào m?t đ?nh tuy?n và máy ch? truy c?p t? xa c?ng ch?y DNS ho?c WINS
Đ? xác minh cài đ?t khách hàng c?a b?n đi?u khi?n vùng DNS, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh đ? xem chi ti?t c?a b?n c?u h?nh giao th?c Internet (IP):
ipconfig/all
Đ? s?a đ?i c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n DNS khách hàng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m các DNS tab. Đ? c?u h?nh thông tin DNS, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong các Đ?a ch? máy ch? DNS, đ? s? d?ng h?p, thêm các đ?a ch? máy ch? DNS đư?c khuy?n cáo.
  2. Nếu Gi?i quy?t các tên không đ? tiêu chu?n thi?t l?p đư?c thi?t l?p đ? Ghép các h?u t? DNS (theo th? t?)Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n danh sách tên mi?n Active Directory DNS l?n đ?u tiên (? trên).
  3. Xác minh r?ng các H?u t? DNS cho k?t n?i này thi?t l?p là gi?ng như tên mi?n Active Directory.
  4. Xác minh r?ng các Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS ch?n h?p ki?m.
  5. Nh?p vào Ok ba l?n.
 5. N?u b?n thay đ?i b?t k? cài đ?t DNS khách hàng, b?n ph?i xóa b? nh? cache DNS gi?i quy?t và đăng k? các b?n ghi tài nguyên DNS. Đ? xóa b? nh? cache b? gi?i quy?t DNS, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  ipconfig/flushdns
  Đ? đăng k? các b?n ghi tài nguyên DNS, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  ipconfig /registerdns
 6. Đ? xác nh?n r?ng các b?n ghi DNS là chính xác trong cơ s? d? li?u DNS, b?t đ?u bàn đi?u khi?n qu?n l? DNS. Nên có m?t b?n ghi máy ch? lưu tr? cho tên máy tính. (B?n ghi máy ch? lưu tr? này là m?t k? l?c "A" trong ch? đ? xem chuyên sâu) C?ng nên có m?t h? sơ b?t đ?u c?a chính quy?n (SOA) và m?t b?n ghi tên máy ch? (NS) tr? đ?n đi?u khi?n vùng.

Đi?u khi?n vùng không có DNS đư?c cài đ?t

N?u b?n không s? d?ng Active Directory tích h?p DNS, và b?n có b? đi?u khi?n vùng không có DNS đư?c cài đ?t, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n c?u h?nh cài đ?t DNS khách hàng theo đi?u các thông s? k? thu?t:
 • C?u h?nh cài đ?t DNS khách hàng trên b? đi?u khi?n vùng đ? tr? đ?n m?t máy ch? DNS có th?m quy?n cho khu v?c tương ?ng v?i tên mi?n mà máy tính là m?t thành viên. Máy ch? DNS đ?a phương ti?u h?c và trung h?c là ưa thích v? cân nh?c lưu lư?ng truy c?p m?ng di?n r?ng (WAN).
 • N?u không có không có đ?a phương DNS server có s?n, đi?m đ?n m?t máy ch? DNS là th? truy c?p b?i m?t liên k?t m?ng WAN đáng tin c?y. (Lên th?i gian và băng thông xác đ?nh đ? tin c?y.)
 • Không c?u h?nh cài đ?t DNS khách hàng trên b? đi?u khi?n vùng đ? tr? đ?n các máy ch? DNS c?a ISP c?a b?n. Thay vào đó, các máy ch? DNS n?i b? nên chuy?n ti?p cho các máy ch? DNS c?a ISP đ? x? l? bên ngoài tên.

Các máy ch? tài kho?n c?a Windows 2000 Server và Windows Server 2003

Trên máy ch? tài kho?n c?a Windows 2000 Server và Windows Server 2003, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n c?u h?nh cài đ?t DNS khách hàng theo đi?u các thông s? k? thu?t:
 • C?u h?nh thi?t các ti?u h?c và trung h?c DNS khách hàng đ?t đ? tr? đ?n đ?a phương ti?u h?c và trung h?c DNS Server (n?u các máy ch? DNS đ?a phương có s?n) mà máy ch? lưu tr? khu DNS cho tên mi?n Active Directory c?a máy tính.
 • N?u không có không có đ?a phương Server DNS có s?n, đi?m đ?n m?t máy ch? DNS cho tên mi?n Active Directory mà máy tính có th? đ?t đư?c thông qua m?t liên k?t m?ng WAN đáng tin c?y (lên th?i gian và băng thông xác đ?nh đ? tin c?y.)
 • Không c?u h?nh các cài đ?t DNS khách hàng đ? tr? đ?n các máy ch? DNS c?a ISP c?a b?n. N?u b?n làm như v?y, b?n có th? g?p v?n đ? khi b?n c? g?ng tham gia d?a trên Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 d?a trên h? ph?c v? tên mi?n, ho?c khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào tên mi?n t? máy tính. Thay vào đó, các máy ch? DNS n?i b? nên chuy?n ti?p cho các máy ch? DNS c?a ISP đ? x? l? bên ngoài tên.

Các máy ch? Windows 2000 Server và Windows Server 2003 không thành viên

 • N?u b?n có máy ch? có th? không đư?c c?u h?nh là m?t ph?n c?a tên mi?n, b?n v?n có th? c?u h?nh chúng đ? s? d?ng các máy ch? Active Directory tích h?p DNS như máy ch? DNS chính và th? c?p c?a h?. N?u b?n có máy ch? không thành viên trong môi trư?ng c?a b?n có th? s? d?ng thư m?c ho?t đ?ng tích h?p DNS, h? không đăng đ?ng k? ghi DNS c?a h? đ?n m?t khu v?c đư?c c?u h?nh đ? ch?p nh?n ch? an toàn thông tin C?p Nh?t.
 • N?u b?n không s? d?ng Active Directory tích h?p DNS, và b?n mu?n c?u h?nh máy ch? không thành viên cho c? trong và ngoài phân gi?i DNS, c?u h?nh thi?t đ?t khách hàng DNS đ? tr? đ?n m?t máy ch? DNS n?i b? chuy?n ti?p đ?n Internet.
 • N?u ch? có Internet DNS tên gi?i quy?t là c?n thi?t, b?n có th? c?u h?nh cài đ?t DNS khách hàng trên máy ch? không thành viên đ? tr? đ?n các máy ch? DNS c?a ISP.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows 2000 DNS và Windows Server 2003 DNS, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291382Câu h?i thư?ng g?p v? Windows 2000 DNS và Windows Server 2003 DNS
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ? phân gi?i phía khách hàng tên DNS, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325509H? tr? WebCast: Windows 2000 phía khách hàng tên gi?i quy?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 825036 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB825036 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825036

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com