Kh?c ph?c: Vi?c làm máy ch? SQL đư?c s? h?u b?i ngư?i s? d?ng không Ilos có th? không kh?i đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825042 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
L?I #: 469844 (SHILOH_BUGS)
L?I #: 469845 (SHILOH_BUGS)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Các công vi?c máy ch? SQL đư?c s? h?u b?i ngư?i s? d?ng không Ilos không có th? b?t đ?u n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng s? th?t. Có hai trư?ng h?p mà v?n đ? này có th? x?y ra.

Trư?ng h?p 1

V?n đ? có th? x?y ra trong trư?ng h?p này n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • SQL Server đư?c cài đ?t trên Microsoft Windows 2000 ho?c sau này tên mi?n d?ch v? thư m?c Active Directory. Ví d?, tên mi?n là ADDom.
 • Ch? s? h?u c?a công vi?c là m?t ngư?i s? d?ng không admin trong tên mi?n. Ví d?, ngư?i s? d?ng là ADDom\User.
 • Ch? s? h?u c?a công vi?c là m?t thành viên l?c lư?ng ch? mi?n đ?a phương trong vùng này. Ví d?, ngư?i dùng là thành viên c?a ADDom\ADDomDLG.
 • Ch? s? h?u có th? truy c?p máy tính đang ch?y SQL Server b?ng cách s? d?ng m?t tên đăng nh?p nhóm đ?a phương tên mi?n. Ví d?, đăng nh?p nhóm cho các máy tính đang ch?y SQL Server là ADDom\ADDomDLG.
 • Đăng nh?p nhóm không có Ilos ?y nhi?m qu?n tr? trên máy tính đang ch?y SQL Server.
 • Đăng nh?p nhóm đ? đ? ch?ng hành chính đ? t?o ra và th?c hi?n m?t công vi?c. Ví d?, đăng nh?p nhóm là m?t ph?n c?a t?t c? vai tr? ngo?i tr? vai tr? ngư?i qu?n tr? h? th?ng.
 • Ngư?i s? d?ng s? h?u m?t công vi?c. Ví d?, tên c?a công vi?c này là TestJob.
B?n có th? nh?n th?y thông báo sau trong l?ch s? công vi?c:
Ch? s? h?u (ADDOM\User) c?a công vi?c TestJob không có quy?n truy c?p máy ch?

Trư?ng h?p 2

V?n đ? có th? x?y ra trong trư?ng h?p này n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • SQL Server đư?c cài đ?t trên Windows 2000 ho?c sau này tên mi?n Active Directory. Ví d?, tên mi?n là ADDom.
 • Ch? s? h?u c?a công vi?c là t? m?t tên mi?n và SQL Server đư?c cài đ?t trên m?t tên mi?n. Ví d?, các tên mi?n khác là NT4Dom, và ngư?i s? d?ng là NT4Dom\User.
 • Ch? s? h?u c?a công vi?c là m?t thành viên c?a m?t mi?n đ?a phương nhóm trong tên mi?n Active Directory. For example, tên mi?n đ?a phương nhóm là ADDomDLG).
 • Ch? s? h?u có th? truy c?p máy tính đang ch?y SQL Server b?ng cách s? d?ng m?t tên đăng nh?p nhóm đ?a phương tên mi?n. Ví d?, đăng nh?p nhóm cho các máy tính đang ch?y SQL Server là ADDom\ADDomDLG).
 • Đăng nh?p nhóm không có Ilos ?y nhi?m qu?n tr? trên máy tính đang ch?y SQL Server.
 • Đăng nh?p nhóm đ? đ? ch?ng hành chính đ? t?o ra và th?c hi?n m?t công vi?c. Ví d?, đăng nh?p nhóm là m?t ph?n c?a t?t c? vai tr? ngo?i tr? vai tr? ngư?i qu?n tr? h? th?ng.
 • Ngư?i s? d?ng s? h?u m?t công vi?c. Ví d?, tên c?a công vi?c này là TestJob.
B?n có th? nh?n th?y thông báo sau trong l?ch s? công vi?c:
Ch? s? h?u (NT4DOM\User) c?a công vi?c TestJob không có quy?n truy c?p máy ch?

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft SQL Server 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
290211 Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf
  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll    
  24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql
  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll   
  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql
  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll   
  07-May-2003 20:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll   
  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  22-May-2003 22:57           19,195 Qfe469571.sql
  11-Jul-2003 17:04         1,084,147 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll   
  11-Jul-2003 16:56         1,085,925 Replsys.sql
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   492,096 Semobj.dll    
  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  29-May-2003 00:29          115,944 Sp3_serv_uni.sql
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll    
  07-Apr-2003 17:44           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  02-Jul-2003 00:18 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  10-Jul-2003 22:00 2000.80.840.0  7,553,105 Sqlservr.exe   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll     
  02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll 
Chú ý V? các t?p ph? thu?c, g?n đây nh?t hotfix hay tính năng mà ch?a các t?p tin c?ng có th? ch?a thêm t?p tin.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? áp d?ng hotfix này trên máy tính đang ch?y Windows 2000 Server, máy tính ph?i ch?y Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ho?c sau này b?i v? máy ch? SQL này s?a ch?a d?a vào m?t API AuthZ m?i đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows 2000 SP4 và sau đó. API này là không có s?n trong Windows 2000 Server SP3 và trư?c đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? API m?i này, xem n?n t?ng SDK (b?o m?t) ho?c ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 825042 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB825042 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825042

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com