K??das zi?ojums "Stop k??das kodu 0x80080005 (CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE)"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 825118 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

J?su dators var p?rtraukt rea??t un var sa?emt ??ds k??das zi?ojums:
APTUR?T 0X80080005 CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE
Turkl?t notikuma ID zi?ojumu, kur? ir l?dz?gi k? tiek re?istr?ts vair?kk?rt notikumu ?urn?l?:

Servera {D61A27C6-8F53-11D0-BFA0-00A024151983} netika re?istr?ts ar DCOM ietvaros nepiecie?ams taimauts.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Microsoft Windows XP. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Nav

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?cija par labojumfailu failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir fails atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. Datumus un reizes ?ie faili nor?d?ti laika (coordinated universal time ? UTC). Kad j?s apskat?tu faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai atrastu at??ir?ba starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilne Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks.
  Date     Time  Version    Size  File name
  ------------------------------------------------------
  08-Aug-2003 21:53 5.1.2400.1254 38,400 Ntmsapi.dll

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labots, Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Rekviz?ti

Raksta ID: 825118 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 26. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB825118 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 825118

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com