T?ng quan v? các b?n m?u tu? ch?nh trong SharePoint Portal Server 2003 và Windows SharePoint Services

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825217 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a thông tin v? trang web đ?nh ngh?a và tùy ch?nh m?u đó đư?c s? d?ng trong Windows SharePoint Services, và th?o lu?n v? m?t s? cân nh?c và nh?ng gi?i h?n áp d?ng khi b?n tùy ch?nh m?u cho s? d?ng trong SharePoint Portal Server.

THÔNG TIN THÊM

Windows SharePoint Services s? d?ng hai ki?u m?u:
 • Đ?nh ngh?a trang web:

  Đ?nh ngh?a trang web bao g?m các thi?t l?p c?a các trang cơ b?n và gi?n đ? nơi mà t?t c? các trang web SharePoint và danh sách có ngu?n g?c. Đ?nh ngh?a trang web ch?a t?t c? các d? li?u c?u h?nh cho các trang web và đư?c lưu tr? trên các t?p tin h? th?ng c?a m?i máy ch? Web front-end như các trang Web và các t?p tin XML (bao g?m c? các Onet.XML t?p tin). M?t đ?nh ngh?a trang web th?c s? có th? ch?a nhi?u c?u h?nh, nhưng t?t c? các d? li?u c?u h?nh trong m?t đ?nh ngh?a trang web s? d?ng cùng m?t t?p h?p danh sách r?ng ngư?i dùng có th? t?o ra. Ví d?, các X? h?i h?p,Multipage h?p, và H?i ngh? quy?t đ?nhb?n m?u đư?c li?t kê trên các L?a ch?n tiêu b?n Trang đang d?a trên các Các cu?c h?p đ?nh ngh?a trang web.
 • Tùy ch?nh m?u:

  B?n có th? ti?t ki?m m?t trang web hi?n có như là m?t khuôn m?u tùy ch?nh (.stp file). M?t t?p tin .stp ch?a ch? là nh?ng thông tin v? nh?ng g? tùy ch?nh trong trang web và không có đ?nh ngh?a c?a toàn b? trang web. Tùy ch?nh m?u là m?t cách đ? đóng gói lên m?t b? các thay đ?i đ?n m?t trang web hi?n có đ?nh ngh?a và làm cho nh?ng ngư?i có s?n cho các trang web m?i và các danh sách. M?i tu? ch?nh tiêu b?n d?a trên m?t đ?nh ngh?a trang web. Tùy ch?nh m?u đư?c lưu tr? trong các cơ s? d? li?u và đư?c làm s?n có thông qua các thư vi?n Trung ương m?u ho?c thông qua Trang web sưu t?p m?u ph?ng tri?n l?m. Khi b?n ti?t ki?m m?t trang web hi?n có như là tu? ch?nh m?u, các t?p tin .stp đư?c thêm vào thư vi?n tài li?u m?u trang web trong các thư m?c g?c c?a b? sưu t?p trang web và có th? đư?c s? d?ng b?i t?t c? các SubSite.

  Đ? t?o m?t t?p tin .stp, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên trang web, nh?p vào Thi?t l?p trang web.
  2. Dư?i Qu?n tr?, b?m H?y vào trang web qu?n tr?.
  3. Dư?i Th?ng kê và qu?n l?, b?m Lưu trang web như tiêu b?n.
  4. Trong các Tên tệp h?p, g? tên t?p đ? dùng cho t?p tin m?u trang web.
  5. Trong các Tiêu đ? tiêu b?n h?p, g? tên b?n mu?n s? d?ng cho các m?u trong thư vi?n m?u trang web.
  6. Trong các Mô t? tiêu b?n h?p, g? m?t mô t? cho các m?u trang web.
  7. N?u b?n mu?n bao g?m trang web hi?n có n?i dung, nh?n vào đây đ? ch?n các Bao g?m n?i dung h?p ki?m.
  8. Nh?p vào Ok.
  Đ? thêm các m?u thư vi?n Trung ương m?u do đó, là nó có s?n cho t?t c? các trang web, s? d?ng các Stsadm.exe ch? huy công c? d?ng và ch?y l?nh l?nh d?u nh?c:
  stsadm.exe -o addtemplate - tên t?p tin Tên t?p tin -tiêu đ? TemplateTitle -mô t? TemplateDescription
Trong SharePoint Portal H? ph?c v?, các trang web m?u có s?n cho ngư?i dùng là danh sách các đ?nh ngh?a trang web đư?c lưu tr? trên các h? th?ng t?p tin. Hi?n nay, không có giao di?n ngư?i dùng không có s?n trong SharePoint Máy ch? c?ng đ? xu?t m?t trang web tu? ch?nh ho?c khu v?c đ? m?t đ?nh ngh?a trang web c?ng không ph?i là có m?t phương pháp đ? xu?t m?t trang web tu? ch?nh m?u đ?n m?t đ?nh ngh?a trang web.

Cách duy nh?t đ? thêm m?t m?c m?i vào danh sách các m?u có s?n trên các L?a ch?n tiêu b?n Trang là sao chép m?t m?u hi?n có, đ?i tên nó b?ng cách s? d?ng m?t tên mà b?t đ?u v?i "SPS" (không có d?u ngo?c kép), ch?nh s?a t?p tin XML cho t?t c? các m?u đ? thêm nh?ng m?u m?i, và sau đó kh?i đ?ng l?i Microsoft Internet Information Services (IIS). B?n c?n ph?i l?p l?i th? t?c này trên m?i máy ch? Web k?t thúc trư?c khi nh?ng m?u m?i xu?t hi?n trong danh sách đ?nh ngh?a trang web có s?n. Lưu ? r?ng b?n ph?i t? s?a các t?p tin XML c?a t?t c? các m?u hi?n t?i bao g?m các m?u m?i.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm vi?c v?i m?u, xem các "làm vi?c v?i m?u" ch? đ? trong các trong ph?n "Qu?n l? các trang web" c?a chương "Chính quy?n" c?a các Hư?ng d?n qu?n l? máy ch? 2003 Microsoft Office SharePoint Portal. Các Hư?ng d?n qu?n l? máy ch? 2003 Microsoft Office SharePoint Portal (Qu?n tr? c?a Help.chm) đư?c đ?t trong c?p tài li?u trong các thư m?c g?c có ch?a chi?t xu?t SharePoint Portal Server 2003 CD.

Đ? bi?t thêm thông tin v? SharePoint Portal Server và Windows SharePoint Services, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/SharePoint/Default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 825217 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
T? khóa: 
kbpending kbbug kbmt KB825217 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825217

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com