Làm th? nào đ?: T?o siêu liên k?t tu? ch?nh b?ng cách s? d?ng Cascading Style Sheets FrontPage 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825450
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft FrontPage 2002 này vi?t, xem 287706.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách t?o siêu liên k?t tu? ch?nh b?i b?ng cách s? d?ng cascading style sheets (CSS) trong Microsoft Office FrontPage 2003. Nó có nh?ng ví d? ch?ng minh làm th? nào đ? s? d?ng tính năng t? phong cách t?ng đ? t?o siêu liên k?t tu? ch?nh.

Chú ý Bài vi?t này s? d?ng t?ng tính năng t? phong cách có th? không h? tr? trong t?t c? các tr?nh duy?t Web. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp FrontPage. Đ? làm V? v?y, b?m vào Tr? giúp Microsoft FrontPage trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i cascading style sheet kh? năng tương thích trong các Tìm kiếm qu?y bar, và sau đó nh?n ENTER đ? xem các ch? đ? đư?c tr? v?.

T?o Custom siêu liên k?t b?ng cách s? d?ng Cascading Style Sheets

Ví d? sau đây ch?ng minh làm th? nào đ? t?o ra siêu liên k?t tu? ch?nh b?ng cách s? d?ng tính năng t? phong cách t?ng:

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n. Chú ý B?n có th? ho?c là nh?n đư?c m?t thông báo l?i ho?c trang có th? không hi?n th? m?t cách chính xác n?u b?n sao chép các ví d? tr?c ti?p t? bài vi?t này và dán h? FrontPage. Các d?u ngo?c góc (< and="">) có th? xu?t hi?n như là m? HTML. Ch?nh s?a hành vi này, trư?c tiên dán m?u m? đ? m?t tài li?u tr?ng trong Notepad, và sau đó sao chép m? m?u t? các tài li?u trong Notepad đ? c?a b?n Trang trong FrontPage.

Ví d? 1: T?o các siêu liên k?t nơi duy nh?t Underlines đư?c hi?n th? trong m?t màu khác nhau

Ví d? này các đ?nh d?ng văn b?n siêu liên k?t đ?n cùng màu như các văn b?n c?a tài li?u. Ch? g?ch dư?i các siêu liên k?t đư?c hi?n th? trong m?t màu s?c khác nhau. T?o siêu liên k?t tu? ch?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u FrontPage và t?o ra m?t trang m?i, tr?ng.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vàoTrang, và sau đó ? dư?i cùng c?a trang, nh?p vàoMã.
 3. Chèn đo?n m? sau trong các<head></head> di?n tích c?a trang:
  <style>
  body   { color: black; background-color: white; font-family: arial }
  a     { color: black; text-decoration: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px }
  a:link  { border-bottom-color: blue }
  a:visited { border-bottom-color: purple }
  a:hover  { border-bottom-color: green }
  a:active { border-bottom-color: red }
  </style>
  
 4. Chèn đo?n m? sau trong các<body></body> di?n tích c?a trang:
  <p>Please see <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> for more.</p>
  <p>Please see <a href="http://www.msn.com">http://www.msn.com</a> for more.</p>
  
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoLưu.
 6. Trong các Löu laøm h?p tho?i h?p, ch? đ?nh m?t v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin, g? Example1trong các Tên tệp h?p, và sau đó nh?p vàoLưu.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n Xem trư?c trong tr?nh duy?t, và sau đó nh?p vào tr?nh duy?t Web mà b?n mu?n s? d?ng đ? Xem trư?c trang.

Ví d? 2: T?o siêu liên k?t đó s? d?ng Hover Buttons

Ví d? này t?o ra siêu liên k?t s? d?ng di chu?t-phong cách nút v?i m?t n?n t?ng v?ng ch?c. T?o siêu liên k?t tu? ch?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u FrontPage và t?o ra m?t trang m?i, tr?ng.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vàoTrang, và sau đó ? dư?i cùng c?a trang, nh?p vàoMã.
 3. Chèn đo?n m? sau trong các<head></head> di?n tích c?a trang:
  <style>
  body   { color: black; background-color: white; font-family: arial }
  a     { text-decoration: none; padding: 3px }
  a:link  { color: white; background-color: blue }
  a:visited { color: white; background-color: purple }
  a:hover  { color: white; background-color: green }
  a:active { color: white; background-color: red }
  </style>
  
 4. Chèn đo?n m? sau trong các<body></body> di?n tích c?a trang:
  <p>Please see <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> for more.</p>
  <p>Please see <a href="http://www.msn.com">http://www.msn.com</a> for more.</p>
  
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoLưu.
 6. Trong các Löu laøm h?p tho?i h?p, ch? đ?nh m?t v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin, g? Example2trong các Tên tệp h?p, và sau đó nh?p vàoLưu.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n Xem trư?c trong tr?nh duy?t, và sau đó nh?p vào tr?nh duy?t Web mà b?n mu?n s? d?ng đ? Xem trư?c trang.

Ví d? 3: T?o siêu liên k?t đó nút s? d?ng phác th?o

Ví d? này t?o ra siêu liên k?t s? d?ng m?t di chu?t v?ch ra, phong cách nút. M?t h?p màu xu?t hi?n xung quanh văn b?n siêu liên k?t t?o ra m?t phác th?o có hi?u l?c. T?o siêu liên k?t tu? ch?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u FrontPage và t?o ra m?t trang m?i, tr?ng.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vàoTrang, và sau đó ? dư?i cùng c?a trang, nh?p vàoMã.
 3. Chèn đo?n m? sau trong các<head></head> di?n tích c?a trang:
  <style>
  body   { color: black; background-color: white; font-family: arial }
  a     { color: black; text-decoration: none; border-style: solid; border-width: 2px; padding: 2px }
  a:link  { border-color: blue }
  a:visited { border-color: purple }
  a:hover  { border-color: green }
  a:active { border-color: red }
  </style>
  
 4. Chèn đo?n m? sau trong các<body></body> di?n tích c?a trang:
  <p>Please see <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> for more.</p>
  <p>Please see <a href="http://www.msn.com">http://www.msn.com</a> for more.</p>
  
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoLưu.
 6. Trong các Löu laøm h?p tho?i h?p, ch? đ?nh m?t v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin, g? Example3trong các Tên tệp h?p, và sau đó nh?p vàoLưu.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n Xem trư?c trong tr?nh duy?t, và sau đó nh?p vào tr?nh duy?t Web mà b?n mu?n s? d?ng đ? Xem trư?c trang.

Ví d? 4: T?o siêu liên k?t s? d?ng m?t đ?nh d?ng văn b?n khác

Ví d? này đ?nh d?ng siêu liên k?t s? d?ng g?ch Phi-chân, văn b?n nghiêng, ch? thư?ng. Khi b?n di chuy?n con tr? c?a b?n qua các siêu liên k?t, văn b?n trong các siêu liên k?t đư?c chuy?n đ?i sang ch? hoa. Đ? t?o các siêu liên k?t tu? ch?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u FrontPage và t?o ra m?t trang m?i, tr?ng.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vàoTrang, và sau đó ? dư?i cùng c?a trang, nh?p vàoMã.
 3. Chèn đo?n m? sau trong các<head></head> di?n tích c?a trang:
  <style>
  body   { color: black; background-color: white; font-family: arial }
  a     { text-decoration: none; font-style: italic; text-transform: lowercase }
  a:link  { color: blue; font-weight: bold }
  a:visited { color: purple }
  a:hover  { color: green; text-transform: uppercase }
  a:active { color: red }
  </style>
  
 4. Chèn đo?n m? sau trong các<body></body> di?n tích c?a trang:
  <p>Please see <a href="http://www.microsoft.com">http://WWW.microsoft.COM</a> for more.</p>
  <p>Please see <a href="http://www.msn.com">http://WWW.msn.COM</a> for more.</p>
  
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoLưu.
 6. Trong các Löu laøm h?p tho?i h?p, ch? đ?nh m?t v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin, g? Example4trong các Tên tệp h?p, và sau đó nh?p vàoLưu.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n Xem trư?c trong tr?nh duy?t, và sau đó nh?p vào tr?nh duy?t Web mà b?n mu?n s? d?ng đ? Xem trư?c trang.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? cascading style sheets trong FrontPage 2003, xem tr? giúp FrontPage. Đ? làm như v?y, trên các Trợ giúptr?nh đơn, nh?p vào Văn ph?ng Microsoft FrontPage tr? giúp. Trong các T?m ki?m h?p, lo?i cascading style t?, sau đó nh?n ENTER đ? xem các ch? đ? quay tr? l?i.

THAM KH?O

Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196488Fs000: Nh?ng g? Cascading Style Sheets?
205996 Làm th? nào đ?: T?o Cascading Style Sheets trong FrontPage 2000
240972 Làm th? nào đ?: Xoá nh?n m?nh t? siêu liên k?t trong FrontPage 2000
222949 FP2000: T?o hi?u ?ng di chu?t cho các nút h?nh th?c s? d?ng DHTML và CSS

Thu?c tính

ID c?a bài: 825450 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB825450 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825450

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com