Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t trang Web gi?i h?n quy?n truy c?p b?ng cách s? d?ng FrontPage 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825451
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách thi?t l?p m?t h?n ch? quy?n truy c?p Web trong Microsoft Office FrontPage 2003.

Một h?n ch? quy?n truy c?p Web là m?t trang Web có th? đư?c xem b?i ngư?i s? d?ng c? th? ch?. FrontPage 2003 có th? gi?i h?n m?t trang Web toàn b?, nhưng nó không th? h?n ch? riêng các trang, ph?n ho?c thư m?c trong m?t trang Web.

Đ? thi?t l?p m?t h?n ch? quy?n truy c?p Web trong FrontPage 2003, b?n ph?i c?u h?nh các subsite s? d?ng quy?n h?n c?a duy nh?t và sau đó có th? c?p quy?n truy c?p quy?n c?a b?n đ? nh?ng ngư?i b?n mu?n s? d?ng cho phép truy c?p vào subsite. B?n có th? h?n ch? quy?n truy c?p vào m?t g?c Web. Tuy nhiên, truy c?p gi?i h?n đư?c thư?ng thi?t l?p trên m?t Subsite đó có quy?n truy c?p đ?c đáo.

M?t subsite là m?t Web l?ng nhau bên trong m?t trang Web. Theo m?c đ?nh, t?t c? các SubSite k? th?a s? cho phép cùng m?t cài đ?t là Webs cha m? c?a h?. Tuy nhiên, b?n có th? thi?t l?p quy?n h?n đ?c đáo cho Subsite. M?i subsite có th? đ? thi?t l?p riêng c?a m?nh quy?n đó ch? r? ai có th? tr?nh duy?t, tác gi?, ho?c qu?n l? nó, và b?n có th? thi?t l?p cá nhân Subsite v?i c?p đ? khác nhau c?a quy?n h?n và các nhóm khác nhau c?a ngư?i s? d?ng.

S? d?ng FrontPage đ? t?o ra m?t Subsite m?i

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? t?o m?t subsite trong FrontPage 2003.

Phương pháp 1: T?o m?t Subsite t? m?t thu?t s? ho?c t? m?t m?u

 1. Nh?p vào Tệp, sau đó b?mM?i.
 2. Trong các M?i ngăn tác v?, ch?n và sau đó b?m vào lo?i trang Web mà b?n mu?n t?o.
 3. Trong các Trang web m?u h?p tho?i, Nh?p vào các m?u mà b?n mu?n s? d?ng.
 4. Trong các Xác đ?nh v? trí các trang web m?idanh sách, g? v? trí Web m?i ho?c ch?n v? trí c?a b?n t? danh sách s? l?a ch?n có s?n.

  Ví d?, http://h? ph?c v? Tên là m?t ngư?i ch? Web http://h? ph?c v? Tên/Subsite tên là m?t subsite, và sau đó b?m Ok.

Cách 2: S? d?ng FrontPage 2003 đ? chuy?n đ?i m?t thư m?c đ? m?t Subsite

 1. B?t đ?u FrontPage 2003, h?y nh?p vào Tệp, và sau đó Nh?p vào M? Web.
 2. Trong các T?m trong danh sách, xác đ?nh v? trí các trang Web mà b?n mu?n m?, và sau đó nh?p vào M?.
 3. Trong các Danh sách thư m?c, b?m chu?t ph?i vào thư m?c b?n mu?n chuy?n đ?i sang m?t subsite và b?m Đ? chuy?n đ?i Web.

  N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà s? nh?c b?n xác nh?n vi?c chuy?n đ?i, nh?p vào Có.

Cách 3: S? d?ng FrontPage 2003 nh?p kh?u m?t trang Web vào m?t thư m?c và chuy?n đ?i thư m?c vào m?t Subsite

 1. B?t đ?u FrontPage 2003, h?y nh?p vào Tệp, và sau đó Nh?p vào M? Web.
 2. Trong các T?m trong danh sách, xác đ?nh v? trí các trang Web mà b?n mu?n nh?p kh?u subsite vào, và sau đó nh?p vàoM?.
 3. Nh?p vào Tệp, sau đó b?mNh?p kh?u.
 4. Trong các Nh?p kh?u h?p tho?i h?p, b?m vàoThêm t?p tin, Thêm c?p, ho?c T? Trang web.
 5. Trong các T?m trong h?p, xác đ?nh v? trí thư m?c ho?c Web mà b?n mu?n chuy?n nh?p và b?m M?.
 6. Thư m?c đ? chuy?n đ?i m?t subsite b?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t subsite trong FrontPage năm 2003, xem ch? đ? Subsite trong FrontPage 2003 giúp. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o ra m?t Subsite, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
292625Làm th? nào đ?: Chia m?t trang Web l?n g?c vào Subwebs nh? hơn b?ng cách s? d?ng FrontPage 2002

S? d?ng tr?nh qu?n l? d?ch v? (ISS) thông tin Internet c?a Microsoft đ? t?o ra m?t Subsite

Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng Internet Information Services (IIS) -theo trong các Microsoft Management Console (MMC) đ? t?o ra m?t subsite. Đ? làm vi?c s? d?ng này, m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Dùng b? qu?n l? IIS đ? t?o ra m?t Subsite truy c?p gi?i h?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? các Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó Nh?p vào B? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS).
 2. M? r?ngYour_Server_Name/ Các trang Web, và sau đó m? r?ng các trang Web mà b?n mu?n s? d?ng.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web mà b?n mu?n th?c hi?n m?t subsite, ch? đ? M?i, sau đó b?m Máy ch? m? r?ng năm 2002 Web.
 4. Trên các T?o ra m?t Subweb Trang, trong cácTên h?p, g? tên cho subsite c?a b?n và sau đó nh?p vàoGửi.
 5. Trên các Trang web chính quy?n cho "Your_Web_Site" Trang, trong các Người dùng và vai tr? khu v?c, nh?p vào Thay đ?i subweb c?p phép.
 6. Nh?p vào C?p phép duy nh?t s? d?ng trên trang Web này Trang web, sau đó b?m Gửi.
 7. Nh?p vào Qu?n tr? đ? tr? v? cácQu?n tr? Trang, và sau đó nh?p vào Qu?n l? Người dùng.
  1. Đ? cho m?t ngư?i s? d?ng quy?n truy c?p vào subsite, b?m Thêm ngư?i dùng.
  2. Trên các Thêm ngư?i dùng Trang, trong các Ngư?i s? d?ng khu v?c, ho?c là t?o ra m?t m?i tài kho?n ho?c thêm ngư?i dùng hi?n có tài kho?n.
  3. Trong các Vai tr? ngư?i dùng khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n vai tr? cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i b?n đang thêm, và sau đó nh?p vào Thêm Ngư?i s? d?ng.
  4. L?p l?i bư?c qua c cho m?i ngư?i b?n mu?n dùng c?p quy?n truy nh?p c?a b?n b? gi?i h?n truy c?p subsite.
 8. Nh?p vào Qu?n tr? đ? tr? v? cácQu?n tr? Trang, và sau đó nh?p vào Thay đ?i vô danh Caøi ñaët truy caäp.
 9. Trên các Thay đ?i thi?t đ?t chưa xác đ?nh ngư?i truy c?pTrang, nh?p vào T?t, sau đó b?mGửi.

Cách 2: S? d?ng b? qu?n l? IIS đ? chuy?n đ?i m?t thư m?c trong m?t trang Web vào m?t Subsite truy c?p gi?i h?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? các Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó Nh?p vào B? qu?n l? thông tin Internet Services (IIS).
 2. M? r?ngYour_Server_Name/ Các trang Web, và sau đó m? r?ng các trang Web mà b?n mu?n s? d?ng.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c mà b?n mu?n chuy?n đ?n m?t M? r?ng FrontPage subsite, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?mC?u h?nh máy ch? m? r?ng năm 2002.
 4. Trên các T?o ra m?t Subweb Trang, trong cácTên h?p, g? tên cho subsite c?a b?n và sau đó nh?p vàoGửi.
 5. Trên các Trang web chính quy?n cho "Your_Web_Site" Trang, trong các Người dùng và vai tr? khu v?c, nh?p vào Thay đ?i subweb c?p phép.
 6. Nh?p vào C?p phép duy nh?t s? d?ng trên trang Web này Trang web, sau đó b?m Gửi.
 7. Nh?p vào Qu?n tr? đ? tr? v? cácQu?n tr? Trang, và sau đó nh?p vào Qu?n l? Người dùng.
  1. Đ? cho m?t ngư?i s? d?ng quy?n truy c?p vào subsite, b?m Thêm ngư?i dùng.
  2. Trên các Thêm ngư?i dùng Trang, trong các Ngư?i s? d?ng khu v?c, ho?c là t?o ra m?t m?i tài kho?n ho?c thêm ngư?i dùng hi?n có tài kho?n.
  3. Trong các Vai tr? ngư?i dùng khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n vai tr? cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i b?n đang thêm, và sau đó nh?p vào Thêm Ngư?i s? d?ng.
  4. L?p l?i bư?c qua c cho m?i ngư?i b?n mu?n dùng c?p quy?n truy nh?p c?a b?n b? gi?i h?n truy c?p subsite.
 8. Nh?p vào Qu?n tr? đ? tr? v? cácQu?n tr? Trang, và sau đó nh?p vào Thay đ?i vô danh Caøi ñaët truy caäp.
 9. Trên các Thay đ?i thi?t đ?t chưa xác đ?nh ngư?i truy c?pTrang, nh?p vào T?t, sau đó b?mGửi.

S? d?ng FrontPage 2003 c?u h?nh duy nh?t quy?n cho Subsite

N?u máy ch? Web c?a b?n đang ch?y ph?n m? r?ng FrontPage 2002 Server Microsoft, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng FrontPage 2003 c?u h?nh c?p phép duy nh?t t? Subsite

 1. B?t đ?u FrontPage 2003 và sau đó m? subsite c?a b?n.
 2. Nh?p vào Công cụ, đi?m đ?nMáy chủ, sau đó b?m Cấp phép.
 3. Trên các Qu?n l? c?p phép Trang, Nh?p vào Đ?i c?p phép.
 4. Nh?p vào C?p phép duy nh?t s? d?ng trên trang Web này Trang web, sau đó b?m Gửi.
 5. Nh?p vào Qu?n tr? đ? truy c?p vào cácTrang web chính quy?n cho "Your_Web_Site"Trang, và sau đó trong cácNgư?i s? d?ng và vai tr? khu v?c, nh?p vào Qu?n l? Ngư?i s? d?ng.
 6. Đ? cho m?t ngư?i s? d?ng quy?n truy c?p vào subsite, b?mThêm ngư?i dùng.
 7. Trên các Thêm ngư?i dùng Trang, trong cácNgư?i s? d?ng khu v?c, ho?c là t?o ra m?t m?i tài kho?n ho?c thêm ngư?i dùng hi?n có tài kho?n.
 8. Trong các Vai tr? ngư?i dùng khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n các vai tr? cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i b?n đang thêm, và sau đó nh?p vào Thêm Ngư?i s? d?ng.
 9. L?p l?i các bư?c 6 thông qua 8 cho m?i ngư?i dùng nh?ng ngư?i b?n mu?n c?p quy?n truy nh?p c?a b?n b? gi?i h?n truy c?p subsite.
 10. Nh?p vào Qu?n tr? đ? tr? v? cácQu?n tr? Trang, và sau đó nh?p vào Thay đ?i vô danh Caøi ñaët truy caäp.
 11. Trên các Thay đ?i thi?t đ?t chưa xác đ?nh ngư?i truy c?pTrang, nh?p vào T?t, sau đó b?mGửi.

Cách 2: S? d?ng FrontPage 2003 c?u h?nh duy nh?t quy?n t? trang Web g?c

 1. B?t đ?u FrontPage 2003 và sau đó m? thư m?c g?c Web mà ch?a subsite.
 2. Nh?p vào Công cụ, đi?m đ?nMáy chủ, sau đó b?m Trang ch? qu?n l?.
 3. Trên các Trang web chính quy?n cho "Your_Web_Site" Trang, trong cácSubwebs khu v?c nh?p vào tên c?a b?n subsite.
 4. Trên các Trang web chính quy?n cho "Your_Web_Site" Trang, trong các Người dùng và vai tr? khu v?c, nh?p vào Thay đ?i subweb c?p phép.
 5. Nh?p vào C?p phép duy nh?t s? d?ng trên trang Web này Trang web, sau đó b?m Gửi.
 6. Nh?p vào Qu?n tr? đ? tr? v? cácQu?n tr? Trang, và sau đó nh?p vào Qu?n l? Người dùng.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m bên c?nh b?t k? ngư?i dùng tên đó b?n mu?n lo?i b? kh?i truy c?p đ? subsite và b?m Gỡ bỏ user (s) đư?c ch?n t? t?t c? vai tr?.
 8. Đ? cho m?t ngư?i s? d?ng quy?n truy c?p vào subsite, b?mThêm ngư?i dùng.
 9. Trên các Thêm ngư?i dùng Trang, trong cácNgư?i s? d?ng khu v?c, ho?c là t?o ra m?t m?i tài kho?n ho?c thêm ngư?i dùng hi?n có tài kho?n.
 10. Trong các Vai tr? ngư?i dùng khu v?c, nh?n vào đây đ? ch?n các vai tr? cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i b?n đang thêm, và sau đó nh?p vào Thêm Ngư?i s? d?ng.
 11. L?p l?i các bư?c 7 đ?n 9 cho m?i ngư?i dùng nh?ng ngư?i b?n mu?n c?p quy?n truy nh?p c?a b?n b? gi?i h?n truy c?p subsite.
 12. Nh?p vào Qu?n tr? đ? tr? v? cácQu?n tr? Trang, và sau đó nh?p vào Thay đ?i vô danh Caøi ñaët truy caäp.
 13. Trên các Thay đ?i thi?t đ?t chưa xác đ?nh ngư?i truy c?pTrang, nh?p vào T?t, sau đó b?mGửi.

S? d?ng FrontPage 2003 t?o m?t Subsite gi?i h?n quy?n truy c?p vào m?t Microsoft Windows SharePoint d?ch v? Trang Web

Đ? t?o ra m?t d?ch v? Windows SharePoint subsite, s? d?ng FrontPage năm 2003 đ? t?o ra các trang web và sau đó xu?t b?n nó trên m?t máy ch? đang ch?y Windows SharePoint d?ch v?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

T?o m?t Windows SharePoint Services Subsite

 1. B?t đ?u FrontPage 2003, h?y nh?p vào Tệp và sau đó Nh?p vào M?i.
 2. Trên các M?i nhi?m v? ngăn, b?m vàoTrang web SharePoint Team.
 3. Trong các Trang web m?u h?p tho?i, Nh?p vào Trang web SharePoint Team.
 4. Trong các Xác đ?nh v? trí các trang Web m?i Trang web h?p, g? v? trí c?a b?n Windows SharePoint Services h? ph?c v?, v?i vi?c b? sung các subsite c?p.

  Ngoài ra, b?n có th? Nh?p vào Tr?nh duy?t, xác đ?nh v? trí c?a b?n máy ch? Windows SharePoint Services, và sau đó thêm m?t thư m?c subsite. Ví d?, có th? v? trí subsite trông tương t? như sau:
  http://Your_Server/sites/Your_Windows_SharePoint_Services/Your_New_Subsite
 5. Nh?p vào Ok.

H?n ch? truy c?p đ? Windows SharePoint Services Subsite

 1. B?t đ?u FrontPage 2003 và sau đó m? c?a b?n Windows SharePoint D?ch v? subsite.
 2. Nh?p vào Công cụ, đi?m đ?nMáy chủ, sau đó b?m Qu?n tr? Trang ch?.
 3. Trên các Thi?t l?p trang web Trang, nh?p vàoQu?n l? quy?n k? th?a.
 4. Trên các Qu?n l? quy?n k? th?a Trang, Nh?p vào S? d?ng quy?n truy c?p đ?c đáo, sau đó b?mOk.
 5. Trên các Thi?t l?p trang web Trang, nh?p vàoQu?n l? ngư?i dùng.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m bên c?nh b?t k? ngư?i dùng tên đó b?n mu?n lo?i b? kh?i truy c?p đ? subsite và b?m Gỡ bỏ user (s) đư?c ch?n t? t?t c? vai tr?.
 7. Đ? cho m?t ngư?i s? d?ng quy?n truy c?p vào subsite, b?mThêm ngư?i dùng.
 8. Trên các Thêm ngư?i dùng Trang, trong cácBư?c 1: Ch?n ngư?i dùng khu v?c, g? ho?c đ?a ch? e-mail ho?c tên ngư?i dùng c?a nh?ng ngư?i b?n mu?n thêm, ho?c g? vào tên c?a m?t ho?c nhi?u s? d?ng qua trang web nhóm tên.
 9. Trong các Bư?c 2: Ch?n trang web nhóm di?n tích, nh?n vào đây đ? ch?n vai tr? cho ngư?i dùng ho?c ngư?i s? d?ng b?n đang thêm, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 10. Trong các Bư?c 3: Xác nh?n ngư?i dùng di?n tích, lo?i thông tin đư?c yêu c?u xác nh?n trong m?i h?p.
 11. Trong các Bư?c 4: G?i E-mail khu v?c, n?u b?n mu?n g?i m?t e-mail đ? thông báo cho nh?ng ngư?i s? d?ng đ? đư?c c?p quy?n truy c?p vào các Trang web, nh?n vào đây đ? ch?n các G?i thư đi?n t? sau đây đ? cho nh?ng ngư?i s? d?ng bi?t h? đ? đư?c thêm vào h?p ki?m.
 12. Nh?p vào K?t thúc.

THAM KH?O

301954 Làm th? nào đ?: Thi?t l?p m?t trang Web gi?i h?n quy?n truy c?p b?ng cách s? d?ng FrontPage 2002

Thu?c tính

ID c?a bài: 825451 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbwebpublishing kbhowtomaster kbmt KB825451 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825451

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com