Làm th? nào đ? t?o m?t tu? ch?nh hit truy c?p không th? nh?n th?y trên trang Web c?a b?n trong SharePoint Designer 2007 và FrontPage 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825497 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft FrontPage 2002 này vi?t, xem 229900.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng Microsoft Office SharePoint Designer 2007 và Microsoft Office FrontPage 2003 t?o m?t tu? ch?nh hit truy c?p không th? nh?n th?y trên trang Web c?a b?n. Đi?u này bài vi?t c?ng mô t? làm th? nào đ? có đư?c thông tin truy c?p hit t? trang Web c?a b?n Trang.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? chèn m?t hit truy c?p không th? nh?n th?y trên trang Web c?a b?n

Đ? chèn m?t hit truy c?p, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Đ?nh d?ng hit truy c?p như là ?n

Đ?nh d?ng hit truy c?p như là ?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? trang Web trong thi?t k? giao di?n. Trên cácChèn tr?nh đơn, nh?p vào Thành ph?n web.
 2. Dư?i Thành ph?n lo?i, b?m Nh?n S? lư?t truy c?p.
 3. Dư?i Ch?n m?t ki?u s? lư?t truy c?p, b?m vào m?t phong cách t? danh sách và b?m K?t thúc.
 4. Trong các Hit Counter Properties h?p, làm m?t trong ho?c c? hai sau đây:
  • N?u b?n mu?n đ?t l?i hit truy c?p, h?y nh?p vào đ? ch?n các Đ?t l?i truy c?p đ? ki?m tra h?p, và sau đó nh?p m?t giá tr? đ? đó đ? thi?t l?p l?i hit truy c?p.
  • N?u b?n mu?n truy c?p hit đ? hi?n th? m?t s? c? đ?nh ch? s?, b?m vào đ? ch?n các C? đ?nh s? ch? s? ki?m tra h?p, và sau đó nh?p m?t giá tr? mà đ? h?n ch? truy c?p hit.
 5. B?m vào hit truy c?p vào trang c?a b?n đ? ch?n nó, và sau đó Nh?p vào Phông ch? trên các Định dạng tr?nh đơn.
 6. Dư?i Hi?u ?ng, nh?n vào đây đ? ch?n các?n ki?m tra h?p và b?mOk.

T?o ra m?t h?nh ?nh tùy ch?nh không th? nh?n th?y trên trang Web c?a b?n

Đ? t?o ra m?t h?nh ?nh tùy ch?nh mà không th? đư?c nh?n th?y trên trang Web c?a b?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. M? trang Web trong thi?t k? giao di?n. S? d?ng m?t ch?nh s?a h?nh ?nh chương tr?nh đ? t?o ra h?nh ?nh mà b?n mu?n s? d?ng cho truy c?p hit.

  H?nh ?nh có th? là m?t h?nh ?nh trong su?t, m?t h?nh ?nh có cùng m?t màu s?c như là n?n t?ng Trang, ho?c m?t h?nh ?nh mà có m?t chi?u r?ng c?a 1 đi?m ?nh và chi?u cao là 1 đi?m ?nh.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t h?nh ?nh tu? ch?nh, xem "Tham kh?o" keá tieáp.
 2. Lưu h?nh ?nh trong thư m?c h?nh ?nh c?a trang Web c?a b?n.
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Web Thành ph?n.
 4. Nh?p vào S? lư?t truy c?p. Dư?i Ch?n m?t ki?u s? lư?t truy c?p, b?m vào m?t phong cách trong danh sách và b?m K?t thúc.
 5. Nh?p vàoTùy ch?nh h?nh ?nh trong các Hit Counter Propertiesh?p tho?i.
 6. Lo?ih?nh ?nh /image_filename trong các c?a s?.

  Chú ý Trong văn b?n này, image_filename là m?t gi? ch? cho tên t?p tin c?a h?nh ?nh mà b?n đ? t?o ? bư?c 1.
 7. Nh?p vào Ok, và sau đó lưu các Trang.

Làm th? nào đ? l?y l?i hit truy c?p thông tin t? Web

SharePoint Designer 2007

Đ? l?y l?i hit truy c?p thông tin t? các trang Web, làm theo các bư?c sau:
 1. SharePoint Designer 2007, m? Web c?a b?n.
 2. Trên các Trang web tr?nh đơn, nh?p vào Trang web Thiết đặt.
 3. Trên các Nâng cao tab, nh?n vào đây đ? ch?n cácHi?n th? các t?p và c?p ?n h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?mCó đ? c?p nh?t các trang Web.
 5. Trong Danh sách c?p nhi?m v? ngăn, b?m vào các_private thư m?c.
 6. Nh?p chu?t ph?iPage_name.CNT.

  Chú ý Trong tên t?p tin này, Page_name là m?t gi? ch? cho tên c?a trang mà b?n đưa vào hit truy c?p.

  Đi?m đ?n M? v?i, sau đó b?mCh?n chương tr?nh.
 7. Trong các M? v?i h?p, b?m vàoNotepad, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng h?p ki?m sau đây có xóa:
  • K?t h?p các t?p lo?i này v?i các l?a ch?n chương tr?nh
  • Đ?t như m?c đ?nh
 8. Nh?p vào Ok.

  Truy c?p hit c?a b?n th?ng kê đư?c hi?n th? trong Notepad.

FrontPage 2003

Đ? l?y l?i hit truy c?p thông tin t? các trang Web, làm theo các bư?c sau:
 1. Trong FrontPage, m? Web c?a b?n.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Trang web Thiết đặt.
 3. Trên các Nâng cao tab, nh?n vào đây đ? ch?n cácHi?n th? các t?p và c?p ?n h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?mCó đ? c?p nh?t các trang Web.
 5. Trong giao di?n thư m?c, nh?p đúp đ? m? các_private thư m?c.
 6. Nh?p chu?t ph?ipage_name.CNT.

  Chú ý trong văn b?n này, page_name là m?t gi? ch? cho tên c?a trang mà b?n đưa vào hit truy c?p. Đi?m đ?n M? v?i, sau đó b?mCh?n chương tr?nh.
 7. Trong các M? v?i h?p, b?m vàoNotepad, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng h?p ki?m sau đây có xóa:
  • K?t h?p các t?p lo?i này v?i các l?a ch?n chương tr?nh
  • Đ?t như m?c đ?nh
 8. Nh?p vào Ok.

  Truy c?p hit c?a b?n th?ng kê đư?c hi?n th? trong Notepad.

Tham khảo

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t h?nh ?nh tu? ch?nh truy c?p hit, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
825549Làm th? nào đ? t?o ra m?t h?nh ?nh tu? ch?nh cho hit truy c?p b?ng cách s? d?ng FrontPage 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 825497 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB825497 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825497

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com