Làm th? nào đ? xu?t b?n m?t trang Web v?i m?t máy ch? unextended b?ng cách s? d?ng FTP trong Expression Web, SharePoint Designer 2007 và FrontPage 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825503 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft FrontPage 2002 này vi?t, xem 318272.

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft FrontPage 2000 này vi?t, xem 301553.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

M?t máy ch? Web unextended là máy ch? Web mà không có các Microsoft FrontPage Server Extensions đư?c cài đ?t. Bài vi?t này mô t? như th? nào phát hành Microsoft Expression Web, Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ho?c Microsoft Office FrontPage 2003 Web t?i m?t máy ch? Web unextended b?i b?ng cách s? d?ng FTP.

Xu?t b?n t?p tin và thư m?c trong m?t trang Web vào m?t máy ch? Web có h? tr? FTP, m? và sau đó lưu m?t b?n sao c?a các trang web đ? máy tính c?a b?n, ch?nh s?a các t?p tin và thư m?c trong đó sao chép, và sau đó xu?t b?n c?p nh?t t?p và c?p đ? h? ph?c v?.

THÔNG TIN THÊM

Đ?t thu?c tính trang Web t? xa

Bi?u th?c Web và SharePoint Designer 2007

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xuất bản Trang web.
 2. Trên các Trang Web t? xa tab, dư?iLo?i h? ph?c v? Web t? xa, b?m FTP.
 3. Trong các V? trí trang Web t? xa h?p, lo?i Đ?a ch? c?a trang Web t? xa mà b?n mu?n đ? xu?t b?n thư m?c và t?p tin. Bao g?m các giao th?c FTP.

  Ví d?, lo?i FTP://example.com.

  Ho?c, nh?p vào Tr?nh duy?t, và sau đó xác đ?nh v? trí các trang web.
 4. N?u b?n mu?n xem m?t thư m?c c? th? khi b?n k?t n?i đ?n các trang web, h?y g? đư?ng d?n c?a các thư m?c trong các Thư m?c FTP h?p.

  Ví d?, g? www/h?nh ?nh.
 5. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
  • Lo?i b? lo?i h?nh c? th? c?a m? t? các trang Web như h? đang đư?c công b?. Đ? làm đi?u này, ch?n các tùy ch?n mà b?n mu?n trên các T?i ưu hóa HTML tab.
  • Thay đ?i các tùy ch?n m?c đ?nh cho xu?t b?n. Đ? làm đi?u này, ch?n tùy ch?n mà b?n mu?n trên các Đang xuất bản tab.
 6. Nh?p vào Ok.

FrontPage 2003

 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào T? xa Web Trang web.
 2. Trên đ?u c?a s? tài li?u, b?m T? xa Web Thu?c tính trang web.
 3. Trên các Trang Web t? xa tab, b?m vào FTP dư?iLo?i h? ph?c v? Web t? xa.
 4. Trong các V? trí trang Web t? xa h?p, lo?i Đ?a ch? c?a trang Web t? xa mà b?n mu?n đ? xu?t b?n thư m?c và t?p tin. Bao g?m các giao th?c FTP.

  Ví d?, lo?i FTP://example.com.

  Ho?c, nh?p vào Tr?nh duy?t, và sau đó xác đ?nh v? trí các trang web.
 5. N?u b?n mu?n xem m?t thư m?c c? th? khi b?n k?t n?i đ?n các trang web, h?y g? đư?ng d?n c?a các thư m?c trong các Thư m?c FTP h?p.

  Ví d?, g? www/h?nh ?nh.
 6. N?u các máy ch? lưu tr? các trang Web t? xa s? d?ng m?t c?ng khác nhau m?i khi b?n xu?t b?n t?p tin và thư m?c cho trang web, nh?p vào đ? ch?n các S? d?ng FTP th? đ?ng h?p ki?m.
 7. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
  • Lo?i b? lo?i h?nh c? th? c?a m? t? các trang Web như h? đang đư?c công b?. Đ? làm đi?u này, ch?n các tùy ch?n mà b?n mu?n trên các T?i ưu hóa HTML tab.
  • Thay đ?i các tùy ch?n m?c đ?nh cho xu?t b?n. Đ? làm đi?u này, ch?n tùy ch?n mà b?n mu?n trên các Đang xuất bản tab.
 8. Nh?p vào Ok.

Xác minh và thêm ph?n m? r?ng tên t?p đ? chuy?n như ASCII

Bi?u th?c Web và SharePoint Designer 2007

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n ?ng d?ng.
 2. B?m vào các FTP tab.
 3. N?u t?p tin tên ph?n m? r?ng cho các lo?i t?p tin mà b?n k? ho?ch xu?t b?n là không có trong danh sách, lo?i ph?n m? r?ng tên t?p tin dư?i Ph?n m? r?ng m?i, sau đó b?m Thêm.
Chú ý N?u tên t?p tin m? r?ng cho lo?i t?p không xu?t hi?n trong các danh sách, Expression Web và SharePoint Designer 2007 phát hành t?p ki?u đó trong h? nh? phân đ?nh d?ng.

FrontPage 2003

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn.
 2. B?m vào các FTP tab.
 3. N?u t?p tin tên ph?n m? r?ng cho các lo?i t?p tin mà b?n k? ho?ch xu?t b?n là không có trong danh sách, lo?i ph?n m? r?ng tên t?p tin dư?i Ph?n m? r?ng m?i, sau đó b?m Thêm.
Chú ý N?u tên t?p tin m? r?ng cho lo?i t?p không xu?t hi?n trong các danh sách, FrontPage 2003 xu?t b?n t?p tin ki?u đó trong h? nh? phân đ?nh d?ng.

Đánh d?u t?p mà b?n không mu?n phát hành

Trong các Đ?a phương trang Web c?a s?, b?m chu?t ph?i vào m?i t?p tin mà b?n không mu?n đ? xu?t b?n, và sau đó nh?p vào Không Xuất bản.

Xu?t b?n t?p tin và thư m?c máy ch? Web h? tr? FTP

 1. Theo các T? xa Web Trang web ngăn, nh?p vào Đ?a phương đ? t? xa dư?iXu?t b?n đ? thay đ?i t?t c? các trang.
 2. Nh?p vào Xu?t b?n trang Web.
Chú ý N?u b?n ng?ng m?t ho?t đ?ng xu?t b?n ti?n hành, t?p tin đó có đ? là công b? s? v?n c?n trên trang Web t? xa.

Thu?c tính

ID c?a bài: 825503 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
T? khóa: 
kbweb kbhowtomaster kbmt KB825503 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825503

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com