Internet Explorer b?o tr? chính sách không đư?c áp d?ng trong ch? đ? ưu tiên

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825685 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p các v?n đ? sau khi b?n c? g?ng áp d?ng m?t Microsoft Internet Explorer ho?c m?t Windows Internet Explorer b?o tr? chính sách cho m?t máy tính khách hàng:
  • Chính sách này ch? đư?c áp d?ng m?t l?n.
  • Chính sách không reapplied khi b?n đăng nh?p, ngay c? khi b?n đ? kích ho?t các thi?t l?p "Chính sách quá tr?nh ngay c? khi các nhóm đ?i tư?ng đ? không thay đ?i".
  • Các chính sách không đáp ?ng các l?nh GPUPDATE /FORCE.

NGUYÊN NHÂN

Internet Explorer b?o tr? chính sách có th? ch?y trong ch? đ? ưu tiên. Ch? đ? ưu tiên đư?c thi?t k? đ? cung c?p thi?t đ?t ban đ?u cho m?t ngư?i s? d?ng mà không có th?c thi chúng.

GI?I PHÁP

N?u b?n mu?n đ? th?c thi m?t c?u h?nh c? th? trên m?t khách hàng, không s? d?ng ch? đ? ưu tiên.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Ch? đ? s? thích Internet Explorer b?o tr? đư?c thi?t k? đ? cung c?p thi?t đ?t ban đ?u cho m?t ngư?i s? d?ng mà không có th?c thi các thi?t đ?t này. Ví d?, ngư?i dùng có th? đ?t trang c?ng thông tin doanh nghi?p m?ng n?i b? làm trang ch?. N?u không có nh?ng h?n ch? khác áp d?ng, ngư?i s? d?ng có th? s?a đ?i các thi?t đ?t này. Khi m?t Internet Explorer b?o tr? chính sách trong ch? đ? ưu đ?i, chính sách s? ch? đư?c áp d?ng v?i m?t máy tính khách hàng m?t l?n n?a khi chính sách này đ? thay đ?i. T?i th?i đi?m đó, các ưu đ?i m?i s? đư?c gi?i thi?u trên máy khách.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? ưu tiên và các v?n đ? khác mà có th? gây ra các tri?u ch?ng đư?c mô t? trong bài vi?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325342Làm th? nào đ? s? d?ng chính sách nhóm đ? c?u h?nh thi?t đ?t chuyên sâu cho Internet Explorer trong Windows Server 2003
306915 Internet Explorer b?o tr? chính sách nhóm áp d?ng trong th?i gian ti?p theo logons th? t?c


Đ?i v?i thông tin liên quan v? vi?c qu?n l? chung k?ch b?n máy tính đ? bàn qu?n l? b?ng cách s? d?ng giao di?n đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Tri?n khai th?c hi?n k?ch b?n máy tính đ? bàn qu?n l? chung v?i giao di?n đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm

Thu?c tính

ID c?a bài: 825685 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
T? khóa: 
kbgrppolicyprob kbwhitepaper kbtshoot kbprb kbmt KB825685 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825685

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com