Làm th? nào đ? vô hi?u hoá DCOM h? tr? trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825750 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

S? phân b? thành ph?n đ?i tư?ng mô h?nh (DCOM) là m?t giao th?c cho phép các thành ph?n ph?n m?m đ? giao ti?p tr?c ti?p qua m?ng. Tên trư?c đây là "M?ng OLE", DCOM đư?c thi?t k? đ? s? d?ng trên nhi?u máy bay v?n t?i m?ng, trong đó có Internet các giao th?c như HTTP. Thông tin thêm v? DCOM, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc958799.aspx
DCOM h?u h? tr? trong Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003.

C?nh báo N?u b?n vô hi?u hóa DCOM, có th? b?n có th? m?t ch?c năng h? đi?u hành. K?t qu? sau khi b?n không th? h? tr? cho DCOM, sau đây có th? là:
 • B?t k? đ?i tư?ng COM có th? đư?c b?t đ?u t? xa có th? không ho?t đ?ng chính xác.
 • Đ?a phương COM +-theo s? không th? k?t n?i đ?n máy ch? đ? li?t kê COM + danh m?c.
 • T? đ?ng k?t n?p ch?ng ch? có th? không ho?t đ?ng chính xác.
 • Phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) truy v?n đ?i v?i các máy ch? t? xa có th? không ho?t đ?ng chính xác.

Có r?t nhi?u kh? năng có th? đư?c xây d?ng trong các thành ph?n và 3 ?ng d?ng c?a bên s? b? ?nh hư?ng n?u b?n vô hi?u hóa DCOM. Microsoft không đ? ngh? r?ng b?n không th? DCOM trong môi trư?ng c?a b?n cho đ?n khi b?n đ? th? nghi?m đ? khám phá nh?ng g? các ?ng d?ng đang b? ?nh hư?ng. Vô hi?u hoá DCOM có th? không đư?c hoàn toàn kh? thi trong các môi trư?ng t?t c?.

H? tr? cho DCOM trên t?t c? các h? đi?u hành Windows NT d?a trên có th? đư?c vô hi?u hóa. Đ? vô hi?u hoá h? tr? này, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý Đ? vô hi?u hoá DCOM trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000, b?n ph?i ch?y Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c m?i hơn.

Ch?nh s?a Registry

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Xác đ?nh v? trí các đư?ng d?n sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE
 3. Thay đ?i giá tr? chu?i EnableDCOM đ? N.
 4. Kh?i đ?ng l?i h? đi?u hành đ? thay đ?i có hi?u l?c.

S? d?ng DCOMCNFG.EXE

 1. Ch?y Dcomcnfg.exe.
 2. N?u b?n đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003, th?c hi?n các bư?c b? sung:
  1. B?m vào các Thành ph?n d?ch v? nút dư?i Giao di?n đi?u khi?n g?c.
  2. M? các Máy vi tính thư m?c.
  3. Cho máy tính c?c b?, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
  4. Đ?i v?i máy tính t? xa, nh?n chu?t ph?i Máy vi tính thư m?c, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Máy tính.
  5. G? tên máy tính.
  6. Nh?p chu?t ph?i vào tên máy tính, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Thu?c tính m?c đ?nh tab.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n (ho?c b?m đ? xóa) các Cho phép phân ph?i COM trên máy tính này h?p ki?m.
 5. N?u b?n mu?n đ?t thu?c tính b? cho các máy tính, b?m Áp d?ng đ? b?t (ho?c t?t) DCOM. N?u không, b?m Ok đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i và b? thu?c lá Dcomcnfg.exe.
 6. Kh?i đ?ng l?i h? đi?u hành đ? thay đ?i có hi?u l?c.

THÔNG TIN THÊM

Giá tr? chu?i sau đây đăng k? đư?c s? d?ng đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa DCOM trên t?t c? các h? đi?u hành:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE\EnableDCOM
N?u b?n thay đ?i giá tr? này đ? N, b?n không th? DCOM sau khi b?n kh?i đ?ng l?i h? đi?u hành. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
256986Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 825750 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB825750 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825750

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com