Làm th? nào đ? thi?t l?p kinh doanh nh? Windows Server 2003 cho truy c?p Internet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825763 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và tài nguyên và h?c t?p các H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? thi?t l?p ph? bi?n nh?t mà b?n có th? s? d?ng đ? thi?t l?p c?a s? máy ch? doanh nghi?p nh? (Windows SBS) 2003 cho truy c?p Internet b?ng cách s? d?ng m?t trong ho?c b? thích ?ng m?ng hai.

B?n c?ng có th? s? d?ng các thông tin trong bài vi?t này đ? giúp kh?c ph?c s? c? b?t k? c?a nh?ng trư?ng h?p sau:
  • Th?i gian n?p đư?c làm ch?m trong giai đo?n "C?u h?nh k?t n?i m?ng" kh?i đ?ng máy tính.
  • Ngư?i dùng không th? truy c?p Internet.
  • Ngư?i dùng không th? kí nh?p vào tên mi?n.
  • Exchange server không th? g?i b?c e-mail, nh?n đư?c b?c e-mail, ho?c c? hai.
  • T? ch?c s? ki?n ID 5775 DNS deregistration l?i đư?c t?o ra khi m?t b? b? ki?m soát mi?n không th? unregister m?t b?n ghi tài nguyên c? th?.
Chúng tôi khuy?n cáo r?ng b?n Cài đặt Windows SBS b?ng cách s? d?ng b?c e-mail c?u h?nh và thu?t s? kết nối Internet (CEICW). B?n có th? ph?i t? thi?t l?p m?t s? cài đ?t chuyên bi?t trong k?ch b?n không đư?c h? tr? b?i thu?t s?.

b?c e-mail c?u h?nh và thu?t s? kết nối Internet

Tùy ch?n b?o v? b?c tư?ng l?a

Các lo?i kết nối Internet

C?u h?nh

Thu?c tính

ID c?a bài: 825763 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbsmbportal kbmt KB825763 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 825763

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com