Pateikiamas prane?imas ?Atidarius bus vykdoma ?i SQL komanda?, kai atidarote ?Word? lai?k? suliejimo pagrindin? dokument?, kuris yra susietas su duomen? ?altiniu

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 825765 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Svarbu. ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip kompiuteryje suma?inti saugos parametr? lyg? arba i?jungti saugos funkcijas. ?iuos pakeitimus galite atlikti spr?sdami konkre?i? problem?. Rekomenduojame, kad prie? atlikdami ?iuos pakeitimus ?vertintum?te su ?iuo problemos sprendimu susijusi? rizik? dirbant konkre?ioje aplinkoje. Taikydami ?? sprendimo b?d?, atlikite atitinkamus papildomus veiksmus, kad apsaugotum?te sistem?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai programoje ?Microsoft Office Word? atidarote lai?k? suliejimo pagrindin? dokument?, kyla viena i? ?i? problem?:
 • Pateikiamas ?is raginimas:
  Atidarius dokument? bus vykdoma ?i SQL komanda:
  SELECT * FROM j?s? duomen? ?altinis
  Duomen? baz?s duomenys bus pateikti dokumente. Ar norite t?sti?
  Pastaba. Jei spustel?site Taip, lai?k? suliejimo pagrindinis dokumentas atidaromas su prid?tu duomen? ?altiniu. Jei spustel?site Ne, lai?k? suliejimo pagrindinis dokumentas atidaromas be prid?to duomen? ?altinio.

  ?Microsoft Office Word 2007? pateikus raginim?, atlikite ?? veiksm?:
  • Kad nustatytum?te unikal? su j?s? gautu prane?imu susiet? numer?, paspauskite CTRL+SHIFT+I. Toks numeris pateikiamas apatiniame de?iniajame ?io prane?imo kampe:
   201235
 • Lai?k? suliejimo pagrindiniame dokumente, kuris atidaromas naudojant ?Microsoft Visual Basic for Applications? (VBA), n?ra prid?to duomen? ?altinio.
Pastaba. Gali b?ti, kad naudojate program?, pvz., ?Microsoft Access? arba ?Microsoft Visual FoxPro?, programi?kai atidaryti lai?k? suliejimo pagrindinio dokumento fail?, kai kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema.

Prie?astis

Skyriuje ?Simptomai? apra?omas raginimas yra numatytas kuriant program?.

?is raginimas, pirm? kart? pateiktas ?Office XP? 3 pakeitim? pakete, ?trauktas visose naujesn?se ?Microsoft Office? versijose. Raginimas ?trauktas ? produktus, kurie pateikiami srities ?Taikoma? s?ra?e, kad lai?k? suliejimo funkcija b?t? saugesn?. Jei pateiktame raginime spustel?site Taip, leisite savo kompiuteryje vykdyti kod?. Kenk?ji?kas vartotojas gali sukurti SQL u?klaus?, kuri skirta pasisavinti arba sunaikinti duomenis, prie kuri? turite prieig?. Jei pateiktame raginime spustel?site Ne, neleisite vykdyti kodo.

Pastaba. Nusta?ius VBA parametr? ?DisplayAlerts=none?, nerodomas raginimas, kai failas atidaromas naudojantis VBA, bet atidaryti dokumentui naudojama parinktis NO (ne), tod?l prie lai?k? suliejimo pagrindinio dokumento duomen? nepridedama.

Problemos sprendimas

?sp?jimas. D?l ?io sprendimo kompiuteris arba tinklas gali tapti lengviau pasiekiami ?vairiems kenk?ji?kiems vartotojams arba kenk?ji?kai programinei ?rangai, pvz., virusams. Nerekomenduojame naudoti ?io sprendimo b?do, bet pateikiame ?i? informacij?, kad gal?tum?te patys nuspr?sti, ar naudoti ?? b?d?. Naudodami ?? sprendimo b?d? prisiimate vis? atsakomyb?.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Netinkamai pakeitus registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? ?Windows? registro kopij? ir j? atkurti


Jei perskait?te ir supratote ?iame straipsnyje pateikiamus atsakomyb?s apribojimus, o dokumentai, kuriuos atidarote naudodami lai?k? suliejim?, pateikiami patikimo ?altinio, galite pageidauti i?spr?sti skyriuje ?Simptomai? apra?yt? programos veikim?.

Kas pasinaudotum?te ?iuo sprendimo b?du, i?junkite saugos raginim? naudodami registro rakt?
SQLSecurityCheck
.

Kad i?jungtum?te saugos raginim? naudodami registro rakt?
SQLSecurityCheck
, atlikite j?s? ?Microsoft Word? versijai skirtus veiksmus.

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options 


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options
 3. Meniu Redaguoti pasirinkite Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. Srityje Pavadinimas ?veskite:

  SQLSecurityCheck
 5. Du kartus spustel?kite SQLSecurityCheck.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite:

  00000000
 7. Spustel?kite Gerai.

Word 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options  


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 3. Meniu Redaguoti pasirinkite Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. Srityje Pavadinimas ?veskite:
  SQLSecurityCheck
 5. Du kartus spustel?kite SQLSecurityCheck.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite:
  00000000
 7. Spustel?kite Gerai.

Word 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 3. Meniu Redaguoti pasirinkite Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. Srityje Pavadinimas ?veskite:
  SQLSecurityCheck
 5. Du kartus spustel?kite SQLSecurityCheck.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite:
  00000000
 7. Spustel?kite Gerai.

Word 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
 3. Spustel?kite Redaguoti, pasirinkite Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. Srityje Pavadinimas ?veskite:
  SQLSecurityCheck
 5. Du kartus spustel?kite SQLSecurityCheck.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite:
  00000000
 7. Spustel?kite Gerai.

?Word 2002? 3 pakeitim? paketas

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
 3. Spustel?kite Redaguoti, pasirinkite Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. Srityje Pavadinimas ?veskite:
  SQLSecurityCheck
 5. Du kartus spustel?kite SQLSecurityCheck.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite:
  00000000
 7. Spustel?kite Gerai.

B?sena

Taip numatyta kuriant program?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 825765 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 SP-2
Rakta?od?iai: 
kbofficealertid kbexpertisebeginner kbinfo KB825765

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com