Dobijate poruku ?Ako ovo otvorite, pokrenu?e se slede?a SQL komanda? kada otvorite glavni dokument za objedinjavanje po?te u programu Word koji je povezan sa izvorom podataka.

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 825765 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije koje vam pokazuju kako da smanjite nivo bezbednosnih postavki ili kako da isklju?ite bezbednosne funkcije na ra?unaru. Ove promene mo?ete da izvr?ite da biste re?ili odre?eni problem. Pre nego ?to izvr?ite ove promene, preporu?ujemo da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog re?enja u va?em okru?enju. Ako primenite ovo re?enje, preduzmite sve odgovaraju?e dodatne korake kako biste za?titili sistem.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada otvorite glavni dokument za objedinjavanje po?te u programu Microsoft Office Word, mo?da ?e do?i do slede?ih simptoma:
 • Dobi?ete slede?i odziv:
  Otvaranje ovog dokumenta ?e pokrenuti slede?u SQL komandu:
  SELECT * FROM va? izbor podataka
  Podaci iz baze podataka ?e biti postavljeni u dokument. ?elite li da nastavite?
  Napomena Ako kliknete na Da, glavni dokument za objedinjavanje po?te otvara se sa izvorom podataka koji je prilo?en. Ako kliknete na Ne, glavni dokument za objedinjavanje po?te otvara se bez prilo?enog izvora podataka.

  U programu Microsoft Office Word 2007, obavite slede?u radnju kada se ovaj upit prika?e:
  • Da biste utvrdili jedinstveni broj koji je povezan sa porukom koju dobijate, pritisnite tastere CTRL+SHIFT+I. U donjem desnom uglu ove poruke prikazan je slede?i broj:
   201235
 • Glavni dokument za objedinjavanje po?te koji se otvara kada koristite Microsoft Visual Basic for Applications(VBA) nema prilo?eni izvor podataka.
Napomena Mogu?e je da koristite program, kao ?to je na primer Microsoft Access ili Microsoft Visual FoxPro da biste programski otvorili datoteku glavnog dokumenta za objedinjavanje po?te kada nai?ete na simptome u ovom ?lanku.

Uzrok

Upit je predvi?eno naveden u odeljku ?Simptomi?.

Ovaj upit postoji u svim kasnijim verzijama sistema Microsoft Office i predstavljen je u verziji Office XP servisni paket 3. Ovaj upit je dodat u proizvode navedene u odeljku ?Odnosi se na? kako bi objedinjavanje po?te bilo bezbednije. Ako kliknete na dugme Da kada dobijete upit, dozvoljavate da se kôd pokrene na ra?unaru. Zlonamerni korisnik ?e mo?da mo?i da napravi SQL upit sa namerom da vam ukrade ili uni?ti podatke kojima imate pristup. Ako kliknete na dugme Ne kada dobijete upit, ne dozvoljavate kodu da se pokrene.

Napomena Ako podesite DisplayAlerts=none preko VBA to poni?tava upit kada je datoteka otvorena tako ?to koristi VBA, ali koristi opciju NE za otvaranje dokumenta i podaci se ne prila?u uz glavni dokument za objedinjavanje po?te.

Zaobila?enje

Upozorenje Ovo re?enje mo?e dovesti do toga da ra?unar ili mre?a budu podlo?niji napadima zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao ?to su virusi. Ovo re?enje se ne preporu?uje, ali vam pru?amo ove informacije tako da mo?ete da ga primenite po sopstvenom naho?enju. Koristite ovo re?enje na sopstvenu odgovornost.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)


Ako pro?itate i razumete odricanja odgovornosti navedena u ovom ?lanku i ako su dokumenta koje otvorite kori??enjem objedinjavanja po?te od pouzdanog izvora, mo?da ?ete ?eleti da izbegnete ovo pona?anje koje je opisano u odeljku ?Simptomi?.

Da biste prona?li re?enje za ovo pona?anje, onemogu?ite bezbednosni upit tako ?to ?ete koristiti klju? registratora
SQLSecurityCheck
.

Da biste onemogu?ili bezbednosni upit kori??enjem klju?a registratora
SQLSecurityCheck
sledite korake za va?u verziju programa Microsoft Word.

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options 


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Otvorite ure?iva? registratora.
 2. Prona?ite slede?i klju? registratora i kliknite na njega:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. U polje Ime unesite:

  SQLSecurityCheck
 5. Dvaput kliknite na SQLSecurityCheck.
 6. U polju Podaci o vrednosti unesite:

  00000000
 7. Kliknite na dugme U redu.

Word 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options  


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Otvorite ure?iva? registratora.
 2. Prona?ite slede?i klju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. U polje Ime unesite:
  SQLSecurityCheck
 5. Dvaput kliknite na SQLSecurityCheck.
 6. U polju Podaci o vrednosti unesite:
  00000000
 7. Kliknite na dugme U redu.

Word 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Otvorite ure?iva? registratora.
 2. Prona?ite slede?i klju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. U polje Ime unesite:
  SQLSecurityCheck
 5. Dvaput kliknite na SQLSecurityCheck.
 6. U polju Podaci o vrednosti unesite:
  00000000
 7. Kliknite na dugme U redu.

Word 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Otvorite ure?iva? registratora.
 2. Prona?ite slede?i klju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. U polje Ime unesite:
  SQLSecurityCheck
 5. Dvaput kliknite na SQLSecurityCheck.
 6. U polju Podaci o vrednosti unesite:
  00000000
 7. Kliknite na dugme U redu.

Word 2002 servisni paket 3

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Otvorite ure?iva? registratora.
 2. Prona?ite slede?i klju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. U polje Ime unesite:
  SQLSecurityCheck
 5. Dvaput kliknite na SQLSecurityCheck.
 6. U polju Podaci o vrednosti unesite:
  00000000
 7. Kliknite na dugme U redu.

Status

Ovo pona?anje fabri?ki pode?eno.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 825765 - Poslednji pregled: 26. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Service Pack 2
Klju?ne re?i: 
kbofficealertid kbexpertisebeginner kbinfo KB825765

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com