Làm th? nào đ? khôi ph?c thông tin trong m?t t?p tin b? hư h?ng ph?n OneNote

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825779 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách khôi ph?c thông tin trong m?t Microsoft Office OneNote 2003 ph?n t?p tin b? hư h?i ho?c t?p tin ph?n Microsoft Office OneNote 2007.

Chú ý Các phương pháp đư?c li?t kê trong bài vi?t này có th? giúp b?n khi b?n c? g?ng thông báo l?i sau:
L?i không bi?t X?y ra t?i ph?n này

THÔNG TIN THÊM

Phương pháp 1: OneNote 2003 c? g?ng khôi ph?c t?p tin b? hư h?ng ph?n

Khi b?n b?t đ?u OneNote 2003, ho?c khi b?n m?, t?i ưu hoá, t?m th?y, ho?c sao lưu m?t ph?n OneNote, OneNote xác minh tính toàn v?n c?a t?p tin. N?u OneNote s? xác đ?nh r?ng có m?t v?n đ? v?i các t?p tin, nó c? g?ng s?a ch?a các t?p tin, và b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Th?i gian xác minh s? tích h?p c?a các t?p tin ph?n, OneNote phát hi?n th?y m?t v?n đ? v?i sau đây t?p tin:

tên t?p tin.One

V?n đ? có th? không đư?c nghiêm tr?ng, nhưng nó là t?t nh?t đ? s?a b?t k? v?n đ? toàn v?n khi l?n đ?u tiên đư?c phát hi?n. OneNote ph?i kh?i đ?ng l?i đ? s?a ch?a các t?p tin.
Khi b?n b?m vào OkOneNote thoát kh?i và kh?i đ?ng l?i, và sau đó các t?p tin đư?c s?a ch?a. Sau khi t?p tin ph?n s?a ch?a, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
OneNote đ? s?a ch?a sau đây t?p tin:

tên t?p tin.One

H?y xem l?i các t?p tin trong trư?ng h?p m?t s? ghi chú b? m?t. N?u b?t c? đi?u g? thi?u, b?m m? sao lưu trên menu tr? giúp đ? xem có b?t k? b?n sao lưu t?p tin có s?n. N?u không có trong b?ng ghi chú đ? đư?c sao lưu, b?n có th? thêm chúng vào các t?p tin đư?c s?a ch?a b?ng cách sao chép và dán các ghi chú t? b?n sao lưu t?p tin.
Đ? th? đ? t? s?a ch?a ph?n b? hư h?ng c?a b?n, h?y vào phương pháp 2.

Cách 2: Ph?c h?i thông tin b?ng cách s? d?ng chuy?n đ?i ForceRepair

Đ? t? s?a ch?a m?t t?p tin ph?n OneNote mà b?n bi?t hư h?ng và đó gây ra v?n đ? khi b?n b?t đ?u OneNote ho?c khi b?n m? m?t OneNote ph?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các Ch?y h?p, b?m vàoTr?nh duy?t.
 3. Trong các Tr?nh duy?t h?p tho?i, thay đ?i các v? trí trong các T?m trong h?p sau đây:
  C:\Program Files\Microsoft Office\<office version=""></office>
  Chú ý
  • V? trí nơi OneNote đư?c cài đ?t có th? khác nhau trên c?a b?n máy tính.
  • <office version=""></office> Đ?i v?i OneNote 2003 là Office11. <office version=""></office> Đ?i v?i OneNote 2007 là Office12.
 4. Nh?p vào OneNote.exe, sau đó b?mM?.
 5. Nh?p vào trong các M? h?p, và sau đó di chuy?n các đi?m chèn cu?i cùng c?a các báo cáo đư?ng d?n.
 6. Sau khi đóng c?a báo giá đánh d?u, g? m?t không gian, và sau đó lo?i /forcerepair "đư?ng d?n t?p", nơiđư?ng d?n t?p là đư?ng d?n đ?y đ? và tên t?p tin c?a các OneNote ph?n t?p tin b?n mu?n s?a ch?a.

  Tuyên b? con đư?ng trong các M? h?p s? trông gi?ng như sau:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\<office version=""></office>\Onenote.exe"/forcerepair"C:\Documents and Settings\tên ngư?i dùng\My Documents\My Notebook\Quick Notes.one"
 7. Nh?p vào Ok đ? s?a ch?a ph?n OneNote t?p tin.
  Chú ý Sau khi ch?y l?nh trong OneNote 2007, b?n không nh?n đư?c b?t k? tin nh?n. Ngoài ra, b?n có th? t? m? t?p tin đư?c s?a ch?a.
 8. Nh?p vào Ok khi b?n nh?n đư?c sau thông báo l?i:
  Trong khi xác minh tính toàn v?n c?a b?n tác ph?m ph?n, OneNote phát hi?n th?y m?t v?n đ? v?i các t?p tin sau đây:

  tên t?p tin.One

  V?n đ? có th? không là nghiêm tr?ng, nhưng nó là t?t nh?t đ? s?a b?t k? v?n đ? toàn v?n khi l?n đ?u tiên đư?c phát hi?n. OneNote ph?i kh?i đ?ng l?i đ? s?a ch?a các t?p tin.
 9. Sau khi OneNote kh?i đ?ng l?i, b?m Ok khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  OneNote đ? s?a ch?a các t?p sau:

  Tên t?p tin.One

  Vui l?ng xem l?i các t?p tin trong trư?ng h?p m?t s? ghi chú đ? b? m?t. N?u b?t c? đi?u g? là m?t tích, b?m m? sao lưu trên menu tr? giúp đ? xem n?u không có b?t k? t?p tin sao lưu. N?u không có trong b?ng ghi chú đ? đư?c sao lưu, b?n có th? thêm chúng vào t?p tin đư?c s?a ch?a b?ng cách sao chép và dán nh?ng ghi chép t? các t?p sao lưu.
 10. N?u thông tin t?p tin đư?c s?a ch?a ph?n OneNote chính xác và đ?y đ?, b?n đ? hoàn t?t vi?c s?a ch?a c?a b?n ph?n OneNote t?p tin.

  - hay -n?u thông tin t?p tin đư?c s?a ch?a ph?n OneNote thi?u, s? d?ng phương pháp 3 ph?c h?i c?a b?n t?p tin ph?n b? thi?u thông tin.

Phương pháp 3: Ph?c h?i thông tin t? ph?n sao lưu t?p

Ph?c h?i thông tin c?a b?n t? ph?n sao lưu t?p, th?c hi?n m?t trong sau đây:
 • N?u các thi?t h?i cho thông tin c?a b?n là nh?, sao chép và dán các thông tin thi?u ho?c h?ng t? b?n sao lưu c?a t?p tin ph?n đ? các t?p tin đư?c s?a ch?a ph?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. V?i s?a ch?a ph?n m? r?ng, trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào M? Backup.
  2. Trong các T?p m? h?p tho?i, Click vào m?t trong nh?ng pre-repair t?p tin sao lưu, và sau đó nh?p vào M?.

   Chú ý B?n có th? có nhi?u t?p tin pre-repair sao lưu. Ch?n t?p tin v?i m?i nh?t t?p tin ngày tháng và th?i gian khi b?n c? g?ng ph?c h?i c?a b?n thi?u ho?c thông tin b? hư h?i. N?u t?p tin này không cung c?p cho b?n các thông tin mà b?n ph?i có, h?y th? m?t t?p khác.
  3. Ch?n t?p tin sao lưu ph?n mà b?n ph?i có, và sau đó b?m M?.

   Chú ý Bây gi? b?n có hai ph?n xu?t hi?n có cùng tên. Tuy nhiên, n?u b?n ngh? ngơi con tr? chu?t qua tab ph?n mà b?n đ? m?, ToolTip cho ph?n th? s? có "(d? ph?ng)" như là m?t ph?n c?a ph?n Tên.
  4. Trong ph?n sao lưu, ch?n thông tin không có trong ph?n đư?c s?a ch?a c?a b?n.
  5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.
  6. Trong s?a ch?a ph?n có ch?a các b? hư h?i ho?c thi?u thông tin, đ?t đi?m chèn nơi b?n mu?n thay th? thông tin xu?t hi?n, và sau đó nh?p vào Dán trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
  7. L?p l?i các bư?c 4, 5, và 6 cho đ?n khi b?n đ? thay th? các thông tin mà là m?t tích trong ph?n đư?c s?a ch?a c?a b?n.
  8. Trong khi b?n có ph?n sao lưu m?, b?m Đóng trên các Tệp tr?nh đơn.
 • N?u thông tin trong ph?n b? hư h?ng c?a b?n là r?ng r?i, xóa các t?p tin b? hư h?ng ph?n và sau đó m? m?t b?n sao c?a ph?n sao lưu c?a b?n t?p tin. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. V?i ph?n đư?c s?a ch?a m?, b?m chu?t ph?i vào các ph?n c?a tab, và sau đó nh?p vào Xóa b?.
  2. Nh?p vào Có khi b?n b? nh?c v?i sau đây:
   B?n có ch?c b?n mu?n xóa các t?p sau?
  3. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào M? Sao lưu.
  4. Trong các T?p m? h?p tho?i, Click vào m?t trong nh?ng pre-repair t?p tin sao lưu, và sau đó nh?p vào M?.

   Chú ý B?n có th? có nhi?u t?p tin pre-repair sao lưu. Ch?n t?p tin có nh?ng t?p tin ngày m?i nh?t và th?i gian khi b?n c? g?ng khôi ph?c thi?u c?a b?n ho?c thông tin b? hư h?i. N?u t?p tin này không cung c?p cho b?n các thông tin mà b?n ph?i có, h?y th? m?t t?p khác.
  5. Ch?n t?p tin sao lưu ph?n mà b?n ph?i có, và sau đó b?m M?.
  6. Thoát kh?i và sau đó kh?i đ?ng l?i OneNote.
  7. Khi b?n kh?i đ?ng l?i OneNote, ph?n mà b?n ph?c h?i t? ph?n sao lưu c?a b?n t?p tin s? đư?c đ?t tên "Section_Name (D? ph?ng) ".

   Đ? thay đ?i các ph?n tên quay l?i tên, b?m chu?t ph?i vào tab ph?n, và sau đó Nh?p vào Đ?i tên. G? tên g?c c?a ph?n c?a b?n, và sau đó Nh?p vào Ok.
 • Ph?c h?i thông tin c?a b?n t? ph?n sao lưu t?p vào OneNote 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M? Backup.
  2. Ch?n ph?n thông tin đ? m?, và sau đó nh?p vào M?.
  3. B?m và gi? ph?n tab, và sau đó kéo đo?n vào m?t máy tính xách tay hi?n có.

   Chú ý B?n sao lưu c?a máy tính xách tay đư?c đ?t trong c?p sau trong Windows Vista:
   C:\Users<user name=""></user>\AppData\Local\Microsoft\OneNote\12.0\Backup

Thu?c tính

ID c?a bài: 825779 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office OneNote 2007
T? khóa: 
kbinfo kbcorrupt kbhowto kbmt KB825779 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825779

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com