Làm th? nào đ? lo?i b? d?ch v? COM Internet (CIS) và RPC qua HTTP Proxy h? tr?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825819 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? disable ho?c h?y b? mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) Internet d?ch v? (CIS) (Windows NT 4.0 hay Windows 2000) và RPC qua HTTP Proxy (Windows Server 2003) h? tr?.

RPC qua HTTP Phiên b?n 1 (Windows NT 4.0, Windows 2000) và phiên b?n 2 (Windows Server 2003) gi?i thi?u s? h? tr? cho m?t th? t?c t? xa m?i g?i giao th?c giao thông v?n t?i (RPC) cho phép RPC đ? ho?t đ?ng trên Transmission Control Protocol (TCP) c?ng 80. Phiên b?n 2 c?ng cho phép RPC đ? ho?t đ?ng trên TCP c?ng 443. Ho?t đ?ng trên TCP c?ng 80 và 443 cho phép m?t khách hàng và máy ch? đ? giao ti?p trong s? hi?n di?n c?a h?u h?t các máy ch? proxy và tư?ng l?a. D?ch v? Internet COM cho phép DCOM s? d?ng RPC qua HTTP (đư?c g?i là đư?ng h?m giao th?c TCP/IP trong ti?n ích c?u h?nh DCOM [Dcomcnfg.exe]) đ? giao ti?p gi?a DCOM khách hàng và máy ch? DCOM.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? Internet COM và RPC qua HTTP, xem ph?n "Tham kh?o" sau này trong bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

RPC qua HTTP yêu c?u vi?c s? d?ng các máy ch? đư?c c?u h?nh đ?c bi?t ch?y Internet Information Services (IIS) đ? cho phép RPC ho?t đ?ng qua giao th?c HTTP gi?a m?t RPC máy khách và máy ch? đó. Các th? t?c sau đây mô t? làm th? nào đ? disable ho?c h?y b? d?ch v? Internet COM t? Windows NT 4.0 và Windows 2000 và làm th? nào đ? disable ho?c h?y b? RPC qua HTTP Proxy h? tr? t? Windows Server 2003.

Chú ý Trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003, RPC qua HTTP đư?c yêu c?u cho Microsoft Exchange Server 2003 và cho Microsoft Office System n?u Microsoft Office Outlook 2003 đ? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng RPC qua HTTP cho vi?c ki?m tra e-mail công ty. Vô hi?u hoá ho?c xoá RPC qua HTTP s? khi?n Office Outlook 2003 khách hàng k?t n?i v?i h?p thư c?a h? b?ng cách s? d?ng RPC qua HTTP. N?u b?n yêu c?u RPC qua HTTP ch?c năng trong môi trư?ng c?a b?n, b?n có th? nên vô hi?u hóa DCOM thay v? c?a RPC qua HTTP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa DCOM, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826382Làm th? nào đ? vô hi?u hoá DCOM h? tr? trong RPC qua HTTP

Xác đ?nh li?u COM Internet d?ch v? ho?c RPC qua HTTP Proxy đư?c cài đ?t

Windows NT 4.0

Trên các máy ch? đang ch?y Windows NT 4.0 v?i Windows NT tùy ch?n gói đư?c cài đ?t, cách d? nh?t đ? xác đ?nh li?u d?ch v? Internet COM cài đ?t là đ? th?c hi?n m?t t?m ki?m trên t?t c? các phân vùng cho Rpcproxy.dll. MSDN "COM Internet Services" bài vi?t đư?c bao g?m trong ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này ch? th? cho ngư?i qu?n tr? đ? sao chép Rpcproxy.dll vào thư m?c C:\Inetpub\Rpc t? thư m?c m?c đ?nh, C:\Winnt\System32. N?u b?n t?m th?y Rpcproxy.dll trên máy ch?, d?ch v? Internet COM đư?c cài đ?t.

M?t phương pháp đ? xác đ?nh xem d?ch v? Internet COM cài đ?t và kích ho?t là đ? t?m các đư?ng h?m giao th?c TCP/IP c?u h?nh DCOM. Đ? làm đi?u này, ch?y Dcomcnfg.exe, và sau đó b?m các Giao th?c m?c đ?nh tab. N?u đư?ng h?m giao th?c TCP/IP đư?c li?t kê, h? tr? cho d?ch v? Internet COM là cài đ?t và kích ho?t.

Windows 2000 và Windows Server 2003

Đ? xác đ?nh xem COM Internet d?ch v? Proxy hay RPC qua HTTP Proxy đư?c cài đ?t và kích ho?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, sau đó b?m Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.

  Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t đ?u.
 2. Nh?p vào D?ch v? m?ng, sau đó b?m các Thông tin chi ti?t nút.

  N?u COM Internet d?ch v? Proxy (Windows 2000) ho?c RPC qua HTTP Proxy (Windows Server 2003) đư?c ch?n, COM Internet d?ch v? Proxy hay RPC qua HTTP Proxy h? tr? đư?c cài đ?t và kích ho?t trên h? ph?c v?.
Chú ý T? xa ho?c l?p tr?nh xác đ?nh li?u COM Internet d?ch v? Proxy ho?c RPC qua HTTP Proxy đư?c cài đ?t, b?n có th? t?m ki?m Rpcproxy.dll cài đ?t Windows 2000 và Windows Server 2003.

M?t phương pháp đ? xác đ?nh li?u RPC qua HTTP h? tr? đư?c cài đ?t và kích ho?t là đ? t?m các đư?ng h?m giao th?c TCP/IP c?u h?nh DCOM. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Ch?y Dcomcnfg.exe.
 2. N?u b?n đang s? d?ng Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c b? sung:
  1. Dư?i Giao di?n đi?u khi?n g?c, b?mThành ph?n d?ch v?.
  2. Cho máy tính c?c b?, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các Giao th?c m?c đ?nh tab.

  N?u đư?ng h?m giao th?c TCP/IP đư?c li?t kê, h? tr? cho RPC qua HTTP h? tr? đư?c kích ho?t.

Lo?i b? d?ch v? COM Internet ho?c RPC qua HTTP

Lo?i b? d?ch v? COM Internet trong Windows NT 4.0

 1. Lo?i b? thư m?c ?o RPC trong qu?n l? d?ch v? Internet IIS:
  1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Windows NT 4.0 tùy ch?n Pack, đi?m đ?n Máy ch? thông tin Internet c?a Microsoft, sau đó b?m Qu?n l? máy ch? Internet.
  2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Giao di?n đi?u khi?n Root/IIS /ComputerName/ Trang Web m?c đ?nh.
  3. M? r?ng Trang Web m?c đ?nh, và sau đó xóa các RPC thư m?c ?o.
 2. Lo?i b? b? l?c RPC Proxy ISAPI trong qu?n l? d?ch v? Internet cho IIS:
  1. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Giao di?n đi?u khi?n Root/IIS /ComputerName, b?m chu?t ph?i vào ComputerName, b?m Thu?c tính, ch?n D?ch v? WWW trong các Master Properties danh sách h?p, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Ch?nh s?a nút.
  2. B?m vào các Các b? l?c ISAPI tab, b?m vào các RpcProxy ISAPI l?c, và sau đó b?m các Gỡ bỏ nút.
 3. Lo?i b? Tunneling TCP/IP danh sách giao th?c DCOM và vô hi?u hoá d?ch v? Internet COM h? tr? t?i Dcomcnfg.exe:
  1. Ch?y Dcomcnfg.exe.
  2. B?m vào các Thu?c tính m?c đ?nh tab.
  3. Nh?n vào đây đ? xóa các Kích ho?t tính năng d?ch v? Internet COM trên máy tính này h?p ki?m.
  4. B?m vào các Giao th?c m?c đ?nh tab.
  5. Nếu Đư?ng h?m TCP/IP giao th?c đư?c li?t kê, h?y b?m vào nó và sau đó b?m các Gỡ bỏ nút.
  6. Kh?i đ?ng l?i máy ch? đ? thay đ?i có hi?u l?c.

Lo?i b? d?ch v? COM Internet trong Windows 2000 ho?c lo?i b? RPC qua HTTP trong Windows Server 2003

 1. Vô hi?u hoá COM Internet d?ch v? Proxy và RPC qua HTTP Proxy:
  1. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, sau đó b?m Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.

   Thu?t s? c?u ph?n Windows b?t đ?u.
  2. Nh?p vào D?ch v? m?ng, sau đó b?m các Thông tin chi ti?t nút.
  3. Nh?p vào Xoá COM Internet d?ch v? Proxy (đ?i v?i Windows 2000) ho?c RPC qua HTTP Proxy (đ?i v?i Windows Server 2003), và sau đó nh?p vào Ti?p theo hai l?n.
 2. Lo?i b? Tunneling TCP/IP danh sách giao th?c DCOM, và vô hi?u hoá d?ch v? Internet COM:
  1. Ch?y Dcomcnfg.exe.
  2. N?u b?n đang s? d?ng Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c b? sung:
   1. Dư?i Giao di?n đi?u khi?n g?c, b?m Thành ph?n d?ch v?.
   2. B?m đúp vào các Máy vi tính thư m?c đ? m? nó.
   3. Đ?i v?i m?t máy tính c?c b?, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, sau đó b?m Thu?c tính

    Đ?i v?i máy tính t? xa, b?m chu?t ph?i vào các Máy vi tính thư m?c, nh?p vào M?i, b?m Máy tính, g? tên máy tính, b?m chu?t ph?i vào tên máy tính đó và sau đó nh?p vào Thu?c tính,
  3. B?m vào các Thu?c tính m?c đ?nh tab.
  4. Nh?n vào đây đ? xóa các Kích ho?t tính năng d?ch v? Internet COM trên máy tính này h?p ki?m.
  5. B?m vào các Giao th?c m?c đ?nh tab.
  6. Nếu Đư?ng h?m TCP/IP giao th?c đư?c li?t kê, h?y b?m vào nó và sau đó b?m các Gỡ bỏ nút.
  7. Kh?i đ?ng l?i máy ch? đ? thay đ?i có hi?u l?c.

THAM KH?OĐ? thêm thông tin v? RPC qua HTTP h? tr? trong Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa375384.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? Internet COM, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms809302.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 825819 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB825819 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825819

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com