Straipsnio ID: 825826 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? programos ?Windows 2000? versij? skaitykite 329050.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

?iame straipsnyje apra?omi nuosekl?s b?dai ir i?pl?stin?s trik?i? diagnostikos b?dai, kuriais galite naudotis nor?dami atkurti tr?kstamas tinklo ir telefono ry?io piktogramas kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?. Ta?iau nors piktogram? ir tr?ksta, tinklai toliau veikia tinkamai. Tr?kstamos tinklo piktogramos gali b?ti susijusios su keliomis problemomis, tod?l i?samiau nepatyrin?jus problemos sunku pasakyti, kod?l jums i?kilo tam tikra problema. U?duosime jums kelet? klausim?. Tada, remdamiesi j?s? atsakymais, nuspr?sime, kuriuo i? ?i? b?d? tur?tum?te pasinaudoti pirmiausia.

?iame straipsnyje apra?omi savaranki?kos pagalbos veiksmai pradedantiems ir ?gudusiems kompiuterio vartotojams.
Skyrius ?I?pl?stin? trik?i? diagnostika? skirtas patyrusiems kompiuteri? vartotojams.
Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

Po?ymiai

Paspaud? Prad?ti, ?ymikliu nurodykite ir spustel?kite Valdymo skydas, tada du kartus spustel?kite Tinklo ry?iai arba, jei darbalaukyje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?site Mano tinklo vietos ir Ypatyb?s, nematysite vis? tinklo piktogram?. Arba jums gali kilti problem? d?l lango Tinklo ry?iai.

Nor?dami su?inoti, kur? b?d? problemai spr?sti tur?tum?te i?bandyti pirmiausia, per?i?r?kite toliau i?d?stytus keturis atvejus ir nuspr?skite, kurie po?ymiai atitinka j?s? atvej?.

1 atvejis: Tr?ksta vis? ar kai kuri? tinklo piktogram?.

 • N?ra LAN arba spar?iojo interneto ry?io piktogramos.
 • N?ra piktogram? Telefono ry?ys.
 • N?ra piktogramos Naujo ry?io vedlys.
 • Rodoma tik piktograma Naujo ry?io vedlys. Arba taip pat rodomas vienas ar daugiau telefono ry?i?.
 • Spustel?jus meniu I?samiau, tada spustel?jus Papildomi parametrai, s?ra?e Ry?iai rodomas tik ?ra?as [Nuotolin?s prieigos ry?iai].
Jei ?is atvejis jums tinka, pirmiausia tur?tum?te pabandyti 1 b?d?, apra?yt? skyriuje ?Bendroji trik?i? diagnostika?, kad ?Windows? automati?kai aptikt? ir ?diegt? tinklo adapterius.

2 atvejis: n?ra tik piktogram? ?Telefono ry?ys?.

Jei ?is atvejis jums tinka, pirmiausia tur?tum?te pabandyti 5 b?d?, apra?yt? skyriuje ?Bendrosios trik?i? diagnostikos b?dai?, kad ?trauktum?te bendr?j? standartin? modem?.

3 atvejis: pasirinkus tinklo ry?? ir spustel?jus Ypatyb?s, tinklo ry?i? langas nebeatsako (pakimba) arba i?kart u?sidaro.

Jei ?is atvejis jums tinka, i?bandykite 4 b?d?, apra?yt? skyriuje ?I?pl?stin? trik?i? diagnostika?, kad gal?tum?te atkurti tinklo dalinio rakto konfig?ravimo ?ra??. Jei jums nesiseka naudotis trik?i? diagnostikos patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba.
4 atvejis: tinklo piktograma dingsta tik tada, kai rankiniu b?du prisijungiate prie tinklo.
Jei ?is atvejis jums tinka, i?bandykite 3 b?d?, apra?yt? skyriuje ?I?pl?stin? trik?i? diagnostika?, kad gal?tum?te naudotis grup?s strategijos rezultat? ?rankiu arba grup?s strategijos valdymo konsole problemai aptikti ir spr?sti. Jei jums nesiseka naudotis trik?i? diagnostikos patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba.

Bendroji trik?i? diagnostika

1 b?das: leiskite ?Windows? automati?kai aptikti ir ?diegti tinklo adapterius

?Windows? gali automati?kai aptikti ir ?diegti jums tinkamus tinklo adapterius. ?i sistema taip pat pataisys bet kokius sugadintus tinklo adapterio registro ?ra?us.

Nor?dami, kad ?Windows? automati?kai aptikt? ir ?diegt? tinklo adapterius u? jus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite skirtuk? Aparat?ra, tada spustel?kite ?renginio tvarkytuv?.
 3. Jei norite pamatyti ?diegt? tinklo adapteri? s?ra??, i?pl?skite Tinklo adapter? (-ius). Spustel?kite ir suraskite tinklo adapter?, tada spustel?kite I?diegti.
 4. I? naujo paleiskite kompiuter? ir leiskite sistemai automati?kai aptikti ir ?diegti tinklo adapterio tvarkykles.
Patikrinkite, ar matomos j?s? tinklo piktogramos. Jei ?is b?das pad?jo, skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Vis d?lto galb?t nor?site perskaityti skyri? ?Profilaktiniai patarimai?, kad su?inotum?te, kaip i?vengti ?ios problemos ateityje.

Jei ?is b?das nepad?jo, i?bandykite 2 b?d?.

2 b?das: patikrinkite tinklo parametrus ir tarnybas

D?l tinklo parametr?, toki? kaip adapterio parametrai, tarnyb? parametrai, ??jimo parametras, darbalaukio s?veikos parametras ir tinklo tarnyb? parametrai, j?s galite naudotis kompiuteriu nor?dami prisijungti prie tinklo. Jei ?ie parametrai neteisingi, gali kilti problem? d?l tinklo ry?io.

Nor?dami patikrinti tinklo parametrus ir tarnybas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Patikrinkite, ar parinktas tinkamas tinklo adapteris. Tinklo adapteris ? tai ?renginys, suteikiantis jums galimyb? prijungti kompiuter? prie tinklo. Jis taip pat ?inomas kaip tinklo s?sajos plok?t? (NIC).
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, Ypatyb?s, spustel?kite skirtuk? Aparat?ra, tada spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?.
  2. Dukart spustel?kite Tinklo adapteriai, tada patikrinkite, ar nurodytas tinkamas tinklo adapterio pavadinimas. Nesijaudinkite, jei ne?inote savo tinklo adapterio pavadinimo. Dabar tiesiog ?sitikinkite, ar adapteris pasirinktas.
  3. Dukart spustel?kite tinklo adapter?, tada patikrinkite, ar skirtuko Bendra lauke ?renginio b?sena rodomas prane?imas ??is ?renginys veikia tinkamai?. Jei ?io prane?imo nematote, spustel?kite Pa?alinti gedim? ir vykdykite nurodymus.
  4. Patvirtin?, kad pasirinktas teisingas tinklo adapteris ir kad jis tinkamai veikia, galite u?daryti visus atidarytus dialogo langus.
 2. Patikrinkite, ar paleistos b?tinos tarnybos. Tarnyb? parametrai tiesiog nurodo sistemai sustoti, prad?ti darb? ir administruoti sistemos tarnybas.
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Tvarkyti.
  2. Dukart spustel?kite Tarnybos ir taikomosios programos, tada spustel?kite Tarnybos.
  3. De?iniojoje srityje pa?i?r?kite ? stulpel? B?sena. Kad gal?tum?te matyti visus stulpelius, gali tekti i?pl?sti lang?. ?sitikinkite, ar paleistos ?ios tarnybos:
   • Nuotolinis proced?ros i?kvietimas (RPC)
    (?i? tarnyb? reikia paleisti prie? pradedant veikti kitoms tarnyboms).
   • Tinklo ry?iai
    (?i tarnyba gali b?ti paleista tik tada, jei RPC tarnyba ?jungta).
   • ?Prijungti ir leisti?
   • COM+ ?vyki? sistema
    (?i tarnyba gali b?ti paleista tik tada, jei RPC tarnyba ?jungta).
   • Nuotolin?s prieigos ry?io tvarkytuvas
    (?i tarnyba gali b?ti paleista tik tada, jei telefonijos tarnyba ?jungta).
   • Telefonija
    (?i tarnyba gali b?ti paleista tik tada, jei RPC ir PnP tarnybos ?jungtos).
  4. Nor?dami paleisti tarnyb?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tarnybos pavadinim? ir Prad?ti.
  5. Neu?darykite kompiuterio valdymo lango, nes atlikdami likusius veiksmus tur?site patikrinti papildomus parametrus.
 3. Patikrinkite ??jimo parametr?.
  1. De?iniojoje srityje dukart spustel?kite COM+ ?vyki? sistemos tarnyba.
  2. Spustel?kite skirtuk? ?eiti.
  3. Dalyje ?eiti kaip patikrinkite, ar pa?ym?tas Vietin?s sistemos abonementas.
 4. Patikrinkite darbalaukio s?veikos parametr?.
  1. Dukart spustel?kite tarnyb? Tinklo ry?iai.
  2. Spustel?kite skirtuk? ?eiti.
  3. Dalyje ?eiti kaip patikrinkite, ar pa?ym?tas Vietin?s sistemos abonementas.
  4. Patikrinkite, ar pa?ym?tas ?ym?s langelis Leisti tarnybos s?veik? su darbalaukiu ir spustel?kite Gerai.
  5. U?darykite lang? Kompiuterio valdymas.
 5. Patikrinkite tinklo tarnyb? parametr?.
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
  2. Dukart spustel?kite ?traukti arba ?alinti programas.
  3. Spustel?kite Prid?ti/?alinti ?Windows? komponentus.
  4. Slinkite ?emyn ir spustel?kite Tinklo tarnybos, tada spustel?kite I?sami informacija. Patikrinkite, ar ?jungtos Paprastosios TCP/IP tarnybos ir spustel?kite Gerai.
  5. U?darykite visus atidarytus dialogo langus.
 6. Patikrinkite, ar tinkamai u?registruoti tinklo DLL failai. DLL failai yra ma?i failai su funkcij? biblioteka ir duomenimis, kuriuos galima bendrinti per kelias taikom?sias programas.
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
  2. Lauke Vykdyti ?veskite cmd.exe, tada spustel?kite Gerai.
  3. ?ra?ykite ?ias eilutes. ?ved? kiekvien? eilut?, paspauskite klavi?? ENTER. ?ios komandos tekst? sunku ?vesti. ?sitikinkite, kad ?ved?te b?tent tok? tekst?, koks nurodomas toliau. Galb?t jums bus lengviau j? nukopijuoti ir ?klijuoti. Pasirod?ius kiekvienos komandos dialogo langui RegSvr32 spustel?kite Gerai.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. I? naujo paleiskite kompiuter?. Patikrinkite, ar matomos j?s? tinklo piktogramos. Jei ?is b?das pad?jo, skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Ta?iau galb?t nor?site perskaityti skyri? ?Profilaktiniai patarimai?, kad i?vengtum?te ?ios problemos ateityje.

   Jei ?is b?das nepad?jo, i?bandykite 3 b?d?.

3 b?das: nustatykite, ar tre?iosios ?alies tvarkykl? yra nesuderinama su naujausiu ?Windows? paslaug? paketu

Tvarkykl? yra programin? ?ranga, leid?ianti j?s? kompiuteriui palaikyti ry?? su aparat?ra ar ?renginiais. Jei j?s? ?diegta tvarkykl? yra pasenusi, ji gali b?ti nesuderinama su naujausiu ?Windows? paslaug? paketu. Galite i?taisyti ?? nesuderinamum? patikrin?, ar galimas tvarkykl?s naujinimas.

Nor?dami patikrinti, ar yra nauja tinklo adapterio tvarkykl?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Visos programos, tada spustel?kite ?Windows? naujinimas.
 2. Spustel?kite Pasirinktinis diegimas, tada spustel?kite Pa?ym?ti pasirinktin? aparat?ros naujinim?.
 3. Paie?kokite tinklo adapterio pavadinimo, tada ?diekite bet kokius galimus aparat?ros naujinimus. Jei s?ra?e nerandate tvarkykl?s, daugiau informacijos ie?kokite gamintojo svetain?je.
 4. Jei buvote paraginti ?diegti aparat?ros naujinimus, i? naujo paleiskite kompiuter?.
Patikrinkite, ar matomos j?s? tinklo piktogramos. Jei ?is b?das pad?jo, skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Ta?iau galb?t nor?site perskaityti skyri? ?Profilaktiniai patarimai?, kad i?vengtum?te ?ios problemos ateityje.

Jei ?is b?das nepad?jo, i?bandykite 4 b?d?.

4 b?das: nor?dami i? naujo nustatyti parametr? ?Numatytasis apsimetimo lygis?, naudokite priemon? Dcomcnfg.exe

?iuo parametru kompiuteriui nurodoma, kokiu b?du pageidaujate, kad kompiuteris nustatyt?, kas gali jungtis prie tinklo. ?is b?das atrodo sud?tingesnis nei yra i? tikr?j?. DCOM konfig?ravimo priemon? turi nurodymo ir spustel?jimo s?saj?. J?s turite tik atlikti veiksmus, o ?i priemon? vis? sunk? darb? atliks u? jus.

Prie? prad?dami, tur?site ?sitikinti, kad ??jote ? kompiuter? naudodami administratoriaus abonement?. Naudodami administratoriaus abonement?, galite vykdyti tokius kompiuterio pakeitimus, koki? negalite naudodamiesi kokiu nors kitu abonementu, pvz., standartiniu. Jei naudojat?s savo kompiuteriu, tik?tina, kad ??jote naudodamiesi administratoriaus abonementu.

Jei nesate ?sitikin?, ar turite administracini? vartotojo teisi?, atlikite ?iuos veiksmus. Kitu atveju pereikite prie 1 veiksmo.
 1. Atidarykite dialogo lang? Datos ir laiko ypatyb?s.
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
  2. Lange Atidaryti ?ra?ykite timedate.cpl, tada paspauskite ENTER.
 2. Dabar nustatykite, ar ??jote naudodami administratoriaus abonement?.
  • Jei dialogo langas Datos ir laiko ypatyb?s atsidar? jums atlikus 1 veiksm?, ??jote kaip kompiuterio administratorius. U?darykite dialogo lang? Datos ir laiko ypatyb?s ir t?skite veiksmus, nurodytus ?iame b?de.
  • Jei gavote ?? prane?im?, j?s ne??jote kaip administratorius:
   Neturite atitinkam? teisi? keisti sistemos laiko.
Nor?dami t?sti ?i? u?duot?, i? prad?i? turite atsijungti, o tada v?l prisijungti prie ?Windows? sistemos naudodami kompiuterio administratoriaus abonement?. Jei ne?inote, kaip v?l prisijungti prie ?Windows? naudojant kompiuterio administratoriaus abonement?, papra?ykite pagalbos. Jei ?is kompiuteris priklauso ?mon?s tinklui, gali b?ti, kad reik?s pra?yti sistemos administratoriaus pagalbos. Bet jei ?iuos veiksmus reikia atlikti namuose ir kompiuteris nepriklauso tinklui, turite ?inoti savo kompiuterio administratoriaus abonemento slapta?od?.

Deja, jei ne?inote jokio savo kompiuterio administratoriaus abonemento slapta?od?io, ?i informacija nebebus jums naudinga. Galite susisiekti su palaikymo tarnyba. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba, per?i?r?kite ?Kiti veiksmai?.

Nor?dami paleisti priemon? Dcomcnfg.exe, kad gal?tum?te i? naujo nustatyti parametr? Numatytasis apsimetimo lygis, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?veskite dcomcnfg ir spustel?kite Gerai.
 3. Komponent? tarnybose spustel?kite Kompiuteriai, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kompiuter?, kurio apsimetimo lyg? norite keisti (pvz., Mano kompiuteris), tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Spustel?kite skirtuk? Numatytosios ypatyb?s, tada spustel?kite, kad pa?ym?tum?te ?io kompiuterio ?ym?s langel? ?galinti platinam? COM ?iame kompiuteryje.
 5. Lauke Numatytasis apsimetimo lygis spustel?kite ?emyn nukreipt? rodykl?, spustel?kite bet kur? parametr?, i?skyrus Anoniminis, tada spustel?kite Gerai.

Naujasis kompiuterio apsimetimo lygis bus taikomas kit? kart? paleidus program?. ?iuo metu paleistoms programos jis ?takos netur?s, kol jas paleisite i? naujo.

Patikrinkite, ar matomos j?s? tinklo piktogramos. Jei ?is b?das pad?jo, skaityti ?io straipsnio jums nebereikia.

Jei ?is b?das nepad?jo, i?bandykite 5 b?d?.

5 b?das: jei tr?ksta tik Telefono ry?io piktogram?, laikinai ?traukite nauj? modem?

Bandykite ?traukti standartin? modem?. Da?nai tiesiog ?traukiant nauj? modem? ry?io piktogramos pasirodo v?l. Jei norite ?traukti standartin? modem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Jei jis dar nepasirinktas, spustel?kite Perjungti klasikin? rodin?. ?i parinktis rodoma kair?je valdymo skydo pus?je.
 3. Du kartus spustel?kite Telefono ir modemo parinktys.
 4. Spustel?kite Modemai, tada ? ?traukti. Paleid?iamas Aparat?ros prid?jimo vedlys.
 5. Spustel?kite ir pa?ym?kite ?ym?s langel? Nenustatykite mano modemo, a? pasirinksiu j? i? s?ra?o, tada spustel?kite Pirmyn.
 6. I? kair?je pus?je esan?io s?ra?o pasirinkite standartin? modem? ir spustel?kite Pirmyn. Kai piktogramos dar kart? pasirodo, galite saugiai panaikinti modem?, kur? ?trauk?te atlikdami ?i? proced?r?.

I?pl?stin? trik?i? diagnostika

Jei piktogram? vis dar tr?ksta, galite i?bandyti i?pl?stinius b?dus. Jei nedr?su vykdyti i?pl?stin? trik?i? diagnostik?, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?. Jei reikia daugiau informacijos, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba, apsilankykite skyriuje ?Kiti veiksmai?.

Patyrusiems vartotojams rekomenduojame ?iuos i?pl?stinius trik?i? diagnostikos b?dus.

1 b?das: patikrinkite, ar nesugadinti aplanke System 32 esantys ?Windows? apsaugoti failai

Sistemos fail? tikrinimo priemon? suteikia administratoriui galimyb? nuskaityti visus apsaugotus failus, kad j? versijos b?t? patikrinamos. Jei sistemos fail? tikrinimo priemon? randa perra?yt? apsaugot? fail?, ji atkuria teising? failo versij? i? talpyklos aplanko (%Systemroot%\System32\Dllcache) arba pirmini? ?Windows? diegimo fail? ir pakei?ia netinkam? fail?. Sistemos fail? tikrinimo priemon? taip pat patikrina ir i?d?sto talpyklos aplank? i? naujo. Jei norite ?jungti sistemos fail? tikrinimo priemon?, ? sistem? turite ?eiti kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.

Nor?dami paleisti sistemos fail? tikrinimo priemon?, ? komand? eilut? ?ra?ykite sfc /purgecache ir paspauskite ENTER. Paleid?iama ?Windows? fail? tikrinimo priemon?.

Daugiau informacijos, kaip naudotis Windows? fail? apsaugos priemone, per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
222193 ?Windows? fail? apsaugos priemon?s apra?as

2 b?das: pa?alinkite tre?i?j? ?ali? tinklo adapterio valdymo programin? ?rang?

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Laikinai pa?alinkite bet koki? grupin? programin? ?rang?. Toliau nurodyta kombinacija yra nesuderinama:
?Dual-Port Intel Pro 100+? serverio adapteris ir ?Intel? grupin? programin? ?ranga, veikianti SNMP komponente.
Jei norite gauti atnaujint? ?Intel SNMP? agento versij? (Ilansnmp.dll) ir daugiau informacijos, kreipkit?s ? tinklo adapterio gamintoj? ar tre?iosios ?alies programin?s ?rangos gamintoj?. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?Microsoft? ?ini? baz?je:
811876 Tinklo adapteriai neberodomi tinklo adapteri? s?ra?e, o kompiuteri? grup?s serveris nebeatsako ?diegus ?Intel SNMP? agent?
278431 Naudojant grupinius adapterius ir tinklo apkrovos balansavim? gali kilti tinklo problem?

3 b?das: nor?dami pamatyti, kurie grup?s strategijos objektai pritaikyti, naudokit?s grup?s strategijos rezultat? ?rankiu

Jei piktograma panaikinama tik tada, kai rankiniu b?du prisijungiate prie tinklo, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I? naujo paleiskite kompiuter? jo neprijung? prie tinklo, kad patikrintum?te, ar atsisiun?iamas grup?s strategijos objektas (GPO).
 2. Paleiskite grup?s strategijos rezultat? ?rank?, kad su?inotum?te, kurie GPO yra taikomi. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie grup?s strategijos rezultat? ?rankio naudojim?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  321709 Kaip naudoti grup?s strategijos rezultat? ?rank? ?Windows 2000?
 3. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite gpedit.msc ir paspauskite ENTER.
 4. Raskite ir atidarykite Grup?s strategija/Vartotojo konfig?racija/?Windows? parametrai/?Internet Explorer? prie?i?ra/Ry?ys/Ry?io parametrai/.

4 b?das: i? naujo nustatykite tinklo ry?ius

Jei norite, kad tinklo ry?ius nustatytume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate patys i? naujo nustatyti tinklo ry?ius, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam? .

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? ar sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite ?Fix it? vedlyje pateikiamus veiksmus.


Tinklo ry?i? nustatymas i? naujo
Microsoft Fix it 50598


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Jei pradedamas atidaryti tinklo ry?i? langas netrukus u?daromas arba pakimba, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti, ?veskite regedit ir paspauskite ENTER.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?? dalin? rakt?, spustel?kite Eksportuoti, tada ?ra?ykite pasirinkt? ?ak? ? fail?.
 4. Dar kart? spustel?kite tinklo dalin? rakt?, tada panaikinkite konfig?ravimo ?ra??. Nepanaikinkite tinklo dalinio rakto. Konfig?ravimo ?ra?as bus atkurtas paleidus kompiuter? i? naujo.
 5. I? naujo paleiskite kompiuter?. Gali b?ti, kad kompiuter? reik?s i?jungti rankiniu b?du.

5 b?das: patikrinkite, ar nesugadinti ir teisingi registro raktai

Nor?dami patikrinti, ar nesugadinti ir teisingi registro raktai, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti, ?veskite regedit ir paspauskite ENTER.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Patikrinkite, ar yra daliniai raktai NumMethods ir ProxyStubClsid32 ir ar teisingos j? reik?m?s. Jei ?i? dalini? registro rakt? n?ra, sukurkite juos. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti registro dalinius raktus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:

  269019 Tr?ksta tinklo ir telefono ry?io aplanko piktogram?

6 b?das: patikrinkite, ar n?ra nekonfig?ruot?, dubliuot? ar pasl?pt? tinklo adapteri?

Nor?dami i?diegti dubliuot? tinklo adapter? i? registro, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd.exe ir paspauskite ENTER.
 2. ?veskite set devmgr_show_nonpresent_devices=1 ir paspauskite ENTER.
 3. ?veskite Start DEVMGMT.MSC ir paspauskite ENTER.
 4. Spustel?kite Per?i?r?ti, tada ? Rodyti pasl?ptus ?renginius.
 5. I?pl?skite Tinklo adapteri? med?.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite nery?k? tinklo adapter?, tada ? I?diegti.

7 b?das: i? registro pa?alinkite vis? automatinio radimo / automatinio ?alinimo (ADAP) informacij? ir i? naujo nustatykite kiekvienos efektyvumo bibliotekos b?sen?

Jei norite tai atlikti, atidarykite komandin? eilut? ir ?veskite winmgmt / clearadap, tada paspauskite klavi?? ENTER.

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
266416 Kaip ?alinti ?WinMgmt? efektyvumo skaitiklio klaidas

Kiti veiksmai

Jei nor?dami atkurti savo tinklo piktogramas negal?jote atlikti ?iame straipsnyje nurodyt? veiksm?, tur?tum?te kreiptis ? k? nors pagalbos arba susisiekti su palaikymo tarnyba.

Nor?dami per?i?r?ti ?Microsoft? palaikymo parinktis, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus

Profilaktiniai patarimai

Siekdami i?vengti toki? problem? ateityje, stenkit?s, kad j?s? kompiuteris b?t? atnaujintas. Visada ?sitikinkite, ar j?s? kompiuteryje ?diegtos pa?ios naujausios tvarkykl?s. Nor?dami tai padaryti, galite naudoti ?Windows? naujinim? ir ?diegti naujausias tvarkykles. Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://update.microsoft.com

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?Microsoft? ?ini? baz?je:
811876 Tinklo adapteriai neberodomi tinklo adapteri? s?ra?e, o kompiuteri? grup?s serveris nebeatsako ?diegus ?Intel SNMP? agent?
254631 Gali tr?kti kai kuri? tinklo ir telefono ry?io piktogram?
273461 Tinklo ir telefono ry?io piktogramos dingsta, kai naudojate Dcomcnfg.exe, kad numatyt?j? apsimetimo lyg? nustatytum?te kaip anonimin?
269019 Tr?ksta tinklo ir telefono ry?io aplanko piktogram?
329634 Telefono ry?i? neatsiranda ?diegus grupinio apdorojimo tarnybas

Savyb?s

Straipsnio ID: 825826 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 3.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com