Re?avanje problema sa ikonama za mre?ne veze koje nedostaju u operativnim sistemima Windows Server 2003 i Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 825826 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Windows 2000 pogledajte 329050.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ovaj ?lanak opisuje op?te metode ?korak po korak? i napredne metode re?avanja problema koje mo?ete koristiti da biste vratili u prethodno stanje ikone mre?e i pozivne veze koje nedostaju na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ili Windows Server 2003. Me?utim, iako ikone nedostaju, umre?avanje i dalje funkcioni?e ispravno. Po?to ikone mre?e koje nedostaju mogu biti posledica ve?eg broja problema, te?ko je re?i ?ta je dovelo do odre?enog problema na koji nailazite dok ga unekoliko ne ispitate. Postavi?emo vam nekoliko pitanja. Zatim ?emo, na osnovu va?ih odgovora, utvrditi koji bi od metoda trebalo najpre da poku?ate.

Ovaj ?lanak pru?a korake za samopomo? za korisnike ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.
Odeljak ?Napredno re?avanje problema? namenjen je naprednim korisnicima ra?unara.
Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Simptomi

Kada kliknete na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Control Panel (Kontrolna tabla) i izaberete je, a zatim kliknete dvaput na stavku Network Connections (Mre?ne veze) ili ako kliknete desnim tasterom mi?a na stavku My Network Places (Moja mre?na mesta) na radnoj povr?ini, a zatim izaberete stavku Properties (Svojstva), ne?ete videti sve ikone mre?e. Tako?e mo?ete nai?i na problem sa prozorom ?Network Connections? (Mre?ne veze).

Da biste saznali koji metod treba prvo da poku?ate da biste re?ili problem, pogledajte slede?a ?etiri slu?aja kako biste utvrdili koji simptomi odgovaraju va?oj situaciji.

1. slu?aj: nedostaju neke ili sve ikone mre?e

 • Nedostaje ikona veze LAN or High-Speed Internet (Lokalna mre?a ili brzi Internet).
 • Nedostaju ikone pozivnih veza.
 • Nedostaje ikona New Connection Wizard (?arobnjak za nove veze).
 • Pojavljuje se samo ikona New Connection Wizard (?arobnjak za nove veze). Druga je mogu?nost da je pojavljuju i neke pozivne veze.
 • Ako u meniju Advanced (Vi?e opcija) izaberete stavku Advanced Settings (Vi?e opcija za postavke), na listi Connections (Veze) bi?e prikazana samo stavka [Remote Access connections] ([Veze sa daljinskim pristupom]).
Ako ovaj slu?aj opisuje va?u situaciju, prvo bi trebalo da poku?ate sa 1. metodom u odeljku ?Op?te re?avanje problema? da biste omogu?iti operativnom sistemu Windows da automatski otkrije i instalira mre?ne adaptere.

2. slu?aj: Nedostaju samo ikone ?Dial-up Connection? (Pozivna veza).

Ako ovaj slu?aj opisuje va?u situaciju, prvo bi trebalo da poku?ate sa 5. metodom u odeljku ?Op?ti metodi re?avanja problema? da biste dodali generi?ki standardni modem.

3. slu?aj: prozor ?Network Connections? (Mre?ne veze) prestaje da se odaziva (zastaje) ili se zatvara odmah po?to izaberete mre?nu vezu i izaberete stavku ?Properties? (Svojstva)

Ako ovaj slu?aj opisuje va?u situaciju, poku?ajte sa 4. metodom u odeljku ?Napredno re?avanje problema? da biste rekonstruisali stavku ?Config? potklju?a ?Network? (Mre?a). Ako ne ?elite da izvr?avate napredno re?avanje problema, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci.
4. slu?aj: ikona mre?e nestaje tek kada se ru?no pove?ete sa mre?om.
Ako ovo opisuje va?u situaciju, poku?ajte sa 3. metodom u odeljku ?Napredno re?avanje problema? kako biste koristili alatku ?Rezultati smernica grupe? ili konzolu za upravljanje smernicama grupe da biste dijagnostifikovali i re?ili problem. Ako ne ?elite da izvr?avate napredno re?avanje problema, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci.

Op?te re?avanje problema

1. metod: omogu?avanje operativnom sistemu Windows da automatski otkrije i instalira mre?ne adaptere

Windows mo?e automatski da otkrije i instalira ispravne mre?ne adaptere umesto vas. On ?e tako?e ispraviti sve o?te?ene stavke registratora u mre?nom adapteru.

Da biste usmerili Windows da automatski otkriva i instalira mre?ne adaptere umesto vas, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Izaberite karticu Hardver, a zatim izaberite stavku Upravlja? ure?ajima.
 3. Da biste videli listu instaliranih mre?nih adaptera, razvijte stavku Network adapter(s) (Mre?ni adapteri). Kliknite da biste prona?li mre?ni adapter, a zatim kliknite na dugme Uninstall (Deinstaliraj).
 4. Ponovo pokrenite ra?unar, a zatim dozvolite sistemu da automatski otkrije i instalira upravlja?ke programe mre?nog adaptera.
Proverite da li se ikone umre?avanja pojavljuju. Ako vam je ovaj metod re?io problem, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Me?utim, mo?da ?ete ?eleti da pro?itate odeljak ?Saveti za spre?avanje? da biste saznali kako ubudu?e da izbegnete ovaj problem.

Ako ovaj metod nije uspeo, poku?ajte 2. metod.

2. metod: provera postavki mre?e i usluga

Postavke mre?e kao ?to su postavke adaptera, postavke usluga, postavka prijavljivanja, postavka interakcije sa radnom povr?inom i postavke usluga umre?avanja omogu?avaju vam da koristite ra?unar za povezivanje sa mre?om. Ako su ove postavke neispravne, mo?e do?i do problema sa povezivanjem sa mre?om.

Da biste proverili postavke mre?e i usluge, sledite ove korake:
 1. Proverite da li je izabran ispravan mre?ni adapter. Mre?ni adapter je ure?aj koji vam omogu?ava da pove?ete ra?unar sa mre?om. Poznat je jo? i kao kartica interfejsa mre?e (NIC).
  1. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu My Computer (Moj ra?unar), izaberite stavku Properties (Svojstva), izaberite karticu Hardware (Hardver), a zatim kliknite na dugme Device Manager (Upravlja? ure?ajima).
  2. Kliknite dvaput na stavku Network adapters (Mre?ni adapteri), a zatim se uverite da je izabrano ispravno ime mre?nog adaptera. Ako ne znate ime mre?nog adaptera, ne brinite. Za sada se samo uverite da je adapter izabran.
  3. Kliknite dvaput na mre?ni adapter, a zatim se uverite da je na kartici Op?te postavke u okviru Status ure?aja prikazana poruka ?Ovaj ure?aj ispravno funkcioni?e?. Ako ne vidite ovu poruku, kliknite na dugme Troubleshoot (Re?i problem), a zatim sledite uputstva.
  4. Kada potvrdite da je ispravan mre?ni adapter izabran i da radi ispravno, mo?ete zatvoriti sve otvorene dijaloge.
 2. Uverite se da su pokrenute potrebne usluge. Postavke usluga jednostavno usmeravaju sistem da zaustavi, pokrene i administrira sistemske usluge.
  1. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Upravljaj.
  2. Kliknite dvaput na stavku Services and Applications (Usluge i aplikacije), a zatim izaberite stavku Services (Usluge).
  3. U desnom oknu pogledajte kolonu Status. Mo?da ?e biti potrebno da razvijete okvir kako biste videli sve kolone. Uverite se da su pokrenute slede?e usluge:
   • Poziv udaljene procedure (RPC)
    (Ova usluga mora biti pokrenuta da bi ostale usluge mogle da stupe na snagu).
   • Mre?ne veze
    (Ova usluga mo?e da se pokrene samo ako je RPC usluga aktivna.)
   • Plug and Play
   • COM+ Event System
    (Ova usluga mo?e da se pokrene samo ako je RPC usluga aktivna.)
   • Upravlja? veze daljinskog pristupa
    (Ova usluga mo?e da se pokrene samo ako je usluga ?Telefonija? aktivna.)
   • Telefonija
    (Ova usluga mo?e da se pokrene samo ako su usluge RPC i PnP aktivne.)
  4. Da biste pokrenuli uslugu, kliknite desnim tasterom mi?a na ime usluge, a zatim izaberite stavku Start (Pokreni).
  5. Ne zatvarajte polje ?Computer Management? (Upravljanje ra?unarom) zato ?to ?e biti potrebno da proverite dodatne postavke u okviru preostalih koraka.
 3. Proverite postavku prijavljivanja.
  1. U desnom oknu kliknite dvaput na uslugu COM+ Event System.
  2. Izaberite karticu Log On (Prijavljivanje).
  3. Uverite se da je u okviru Log on as (Prijavi se kao) izabrana stavka Local System account (Nalog lokalnog sistema ).
 4. Proverite postavku interakcije sa radnom povr?inom.
  1. Kliknite dvaput na uslugu Network Connections (Mre?ne veze).
  2. Izaberite karticu Log On (Prijavljivanje).
  3. Uverite se da je u okviru Log on as (Prijavi se kao) izabrana opcija Local System account (Nalog lokalnog sistema ).
  4. Proverite da li je potvr?en izbor u polju za potvrdu Allow service to interact with desktop (Dozvoli usluzi da uspostavi interakciju sa radnom povr?inom), a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
  5. Zatvorite polje Computer Management (Upravljanje ra?unarom).
 5. Proverite postavku mre?nih usluga.
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
  2. Kliknite dvaput na stavku Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe).
  3. Izaberite stavku Dodaj/ukloni komponente operativnog sistema Windows.
  4. Pomerite se nadole i izaberite stavku Networking Services (Usluge umre?avanja), a zatim stavku Details (Detalji). Uverite se da je uklju?ena opcija Simple TCP/IP Services (Jednostavne TCP/IP usluge), a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
  5. Zatvorite sve otvorene dijaloge.
 6. Uverite se da su mre?ne DLL datoteke ispravno registrovane. DLL datoteke predstavljaju male datoteke koje uklju?uju biblioteku funkcija i podataka koji se mogu deliti u vi?e aplikacija.
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
  2. U polju Run (Pokreni) otkucajte cmd.exe, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
  3. Otkucajte slede?e redove. Pritisnite taster ENTER nakon unosa svakog reda. Tekst ove komande nije lako otkucati. Uverite se da ste ga otkucali ta?no onako kao ?to se pojavljuje ispod. Mo?da ?e vam biti lak?e da umesto toga kopirate i nalepite tekst. Kliknite na dugme OK (U redu) kada se dijalog RegSvr32 pojavi za svaku komandu.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Ponovo pokrenite ra?unar. Proverite da li se ikone umre?avanja pojavljuju. Ako vam je ovaj metod re?io problem, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Me?utim, mo?da ?ete ?eleti da pro?itate odeljak ?Saveti za spre?avanje? kako biste ubudu?e izbegli ovaj problem.

   Ako ovaj metod nije uspeo, poku?ajte 3. metod.

3. metod: utvr?ivanje da li je upravlja?ki program nezavisnog proizvo?a?a kompatibilan sa najnovijim Windows servisnim paketom

Upravlja?ki program je softver koji omogu?ava va?em ra?unaru da komunicira sa hardverom ili ure?ajima. Ako imate instaliran zastareli upravlja?ki program, on mo?da nije kompatibilan sa najnovijim Windows servisnim paketom. Ovu nekompatibilnost mo?ete ispraviti tako ?to ?ete proveriti da li je dostupna ispravka za upravlja?ki program.

Da biste proverili da li je dostupan novi upravlja?ki program mre?nog adaptera, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku All Programs (Svi programi), a zatim izaberite stavku Windows Update.
 2. Kliknite na dugme Custom Install (Prilago?ena instalacija), a zatim izaberite stavku Select optional hardware update (Izaberi opcionalnu hardversku ispravku).
 3. Potra?ite ime mre?nog adaptera, a zatim instalirajte sve dostupne hardverske ispravke. Ako upravlja?ki program nije naveden, mo?da ?ete ?eleti da proverite Veb lokaciju proizvo?a?a da biste dobili vi?e informacija.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar ako vam je bilo zatra?eno da instalirate hardverske ispravke.
Proverite da li se ikone umre?avanja pojavljuju. Ako vam je ovaj metod re?io problem, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Me?utim, mo?da ?ete ?eleti da pro?itate odeljak ?Saveti za spre?avanje? kako biste ubudu?e izbegli ovaj problem.

Ako ovaj metod nije uspeo, poku?ajte 4. metod.

4. metod: kori??enje uslu?nog programa Dcomcnfg.exe za ponovno pokretanje postavke ?Default Impersonation Level? (Podrazumevani nivo imitiranja)

Ova postavka govori ra?unaru na koji na?in ?elite da potvrdite identitet osoba koje mogu da se pove?u sa mre?om. Ovaj metod nije tako stra?an kao ?to zvu?i. Uslu?ni program DCOM Config ima interfejs tipa ?poka?i i klikni? i potrebno je samo da sledite korake, a on ?e obaviti sav ?prljav? posao umesto vas.

Pre nego ?to po?nete, potrebno je da se uverite da ste prijavljeni na ra?unar pomo?u administratorskog naloga. Pomo?u administratorskog naloga mo?ete izvr?iti promene na ra?unaru koje nije mogu?e izvr?iti ni sa jednim drugim nalogom, na primer standardnim nalogom. Ako koristite svoj ra?unar, vrlo je verovatno da ste prijavljeni pomo?u administratorskog naloga.

Ako niste sigurni da li imate administratorska prava, sledite ove korake. U suprotnom, pre?ite na 1. korak.
 1. Otvorite dijalog Date and Time Properties (Svojstva datuma i vremena).
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
  2. U polju Open (Otvori) otkucajte timedate.cpl, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Sada utvrdite da li ste prijavljeni pomo?u administratorskog naloga.
  • Ako ste dijalog Date and Time Properties (Svojstva datuma i vremena) otvorio po?to ste izvr?ili 1. korak, prijavljeni ste kao administrator ra?unara. Zatvorite dijalog Date and Time Properties (Svojstva datuma i vremena), a zatim nastavite sa ovim metodom.
  • Ako dobijete slede?u gre?ku, niste prijavljeni kao administrator:
   Nemate odgovaraju?i nivo privilegija za promenu sistemskog vremena.
Da biste nastavili sa ovim zadatkom, prvo morate da se odjavite, a zatim se ponovo prijavite u Windows pomo?u naloga administratora ra?unara. Ako ne znate kako da se ponovo prijavite u Windows pomo?u naloga administratora ra?unara, mo?da ?ete morati da se obratite nekome za pomo?. Ako je va? ra?unar deo mre?e na poslu, mo?da ?ete morati da zamolite administratora sistema za pomo?. Me?utim, ako je potrebno da izvr?ite ovaj zadatak na ku?nom ra?unaru koji nije deo mre?e, morate znati lozinku za korisni?ki nalog administratora ra?unara.

Na?alost, ako ne znate lozinku nijednog administratorskog naloga na ra?unaru, ovaj sadr?aj ne mo?e dalje da vam pomogne. Mo?da ?ete ?eleti da se obratite podr?ci. Pogledajte odeljak ?Slede?i koraci? da biste dobili informacije o tome kako da se obratite podr?ci.

Da biste pokrenuli uslu?ni program Dcomcnfg.exe kako biste podesili postavku Default Impersonation Level (Podrazumevani nivo imitiranja) u stanje odmora, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. Otkucajte dcomcnfg, a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 3. U dijalogu ?Component Services? izaberite stavku Computers (Ra?unari), kliknite desnim tasterom mi?a na ra?unar ?iji nivo imitiranja ma?ine ?elite da izmenite (na primer, ?My Computer? (Moj ra?unar)), a zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).
 4. Izaberite stavku Podrazumevana svojstva, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogu?i distribuirani COM na ovom ra?unaru za ovaj ra?unar.
 5. U polju Default Impersonation Level (Podrazumevani nivo imitiranja) kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite bilo koju postavku osim Anonymous (Anonimno), a zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Novi nivo imitiranja ma?ine bi?e dostupan slede?i put kada pokrenete program. To ne?e uticati na programe koji su trenutno pokrenuti dok ih ponovo ne pokrenete.

Proverite da li se ikone umre?avanja pojavljuju. Ako vam je ovaj metod re?io problem, zavr?ili ste sa ovim ?lankom.

Ako ovaj metod nije uspeo, poku?ajte 5. metod.

5. metod: Ako nedostaju samo ikone Dial-up Connection (Pozivna veza), privremeno dodajte novi modem

Poku?ajte da dodate standardni modem. ?esto i sam proces dodavanja novog modema dovodi do ponovnog pojavljivanja ikona veze. Da biste dodali standardni modem, dovr?ite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 2. Izaberite stavku Switch to Classic View (Prebaci se na klasi?ni prikaz) ukoliko nije ve? izabrana. Ova opcija pojavljuje se sa leve strane stavke Control Panel (Kontrolna tabla).
 3. Kliknite dvaput na ikonu Phone and Modem Options (Opcije telefona i modema).
 4. Izaberite stavku Modems (Modemi), a zatim kliknite na dugme Add (Dodaj). Pokre?e se Add Hardware Wizard (?arobnjak za dodavanje hardvera).
 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Don't detect my modem I will select it from a list (Ne otkrivaj modem, ja ?u ga izabrati sa liste), a zatim kliknite na dugme Next (Dalje).
 6. Sa liste sa leve strane izaberite standardni modem, a zatim kliknite na dugme Next (Dalje). Kada se ikona ponovo pojavi, mo?ete bezbedno izbrisati modem koji ste dodali tokom ove procedure.

Napredno re?avanje problema

Ako i dalje nailazite na problem sa ikonama koje nedostaju, mo?ete poku?ati napredne metode. Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete se obratiti podr?ci. Informacije o tome kako da se obratite podr?ci potra?ite u odeljku ?Slede?i koraci?.

Naprednim korisnicima preporu?ujemo slede?e napredne metode re?avanja problema:

1. metod: provera da li su sve Windows za?ti?ene datoteke u fascikli System32 nepromenjene

System File Checker omogu?ava administratoru da skenira sve za?ti?ene datoteke kako bi proverio njihove verzije. Ako alatka System File Checker otkrije da je za?ti?ena datoteka zamenjena, ona vra?a ispravnu verziju datoteke iz fascikle ke?a (%Systemroot%\System32\Dllcache) ili iz izvornih datoteka Windows instalacije i zamenjuje neispravnu datoteku. Alatka System File Checker proverava i ponovo naseljava fasciklu ke?a. Morate biti prijavljeni kao administrator ili ?lan administratorske grupe da biste pokrenuli alatku System File Checker.

Da biste pokrenuli alatku System File Checker, otvorite komandnu liniju, otkucajte sfc /purgecache, a zatim pritisnite taster ENTER. Pokre?e se Windows File Checker.

Da biste dobili vi?e informacija o kori??enju funkcije Windows File Protection, pogledajte slede?i ?lanak Microsoft baze znanja:
222193 Opis funkcije Windows File Protection

2. metod: uklanjanje softvera za upravljanje mre?nim adapterom nezavisnih proizvo?a?a

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Privremeno uklonite sav softver za grupisanje portova. Poznato je da slede?a kombinacija nije kompatibilna:
Intel Pro 100+ serverski adapter sa dva porta sa Intel softverom za grupisanje portova sa pokrenutom SNMP komponentom.
Da biste dobili a?uriranu verziju Intel SNMP agenta (Ilansnmp.dll) i vi?e informacija, obratite se proizvo?a?u mre?nog adaptera ili nezavisnom prodavcu softvera. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
811876 Mre?ni adapteri nestaju sa liste mre?nih adaptera i server klastera prestaje da se odaziva kada je instaliran Intel SNMP agent
278431 Kori??enje adaptera sa grupisanim portovima sa komponentom Network Load Balancing mo?e izazvati probleme sa mre?om

3. metod: kori??enje alatke ?Rezultati smernica grupe? da biste videli koji su objekti smernica grupe primenjeni

ako se ikona bri?e tek kada se ru?no pove?ete sa mre?om, sledite ove korake:
 1. Ponovo pokrenite ra?unar dok nije povezan sa mre?om da biste videli da li se preuzima objekat smernica grupe (GPO).
 2. Pokrenite alatku ?Rezultati smernica grupe? da biste saznali koji GPO-ovi su primenjeni. Da biste dobili dodatne informacije o kori??enju alatke ?Rezultati smernica grupe?, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  321709 Kori??enje alatke ?Rezultati smernica grupe? u operativnom sistemu Windows 2000
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte gpedit.msc, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Prona?ite i otvorite fasciklu Smernice grupe/Konfiguracija korisnika/Postavke operativnog sistema Windows/Odr?avanje programa Internet Explorer/Veza/Postavke veze/.

4. metod: uspostavljanje po?etnih vrednosti mre?nih veza

Da bismo uspostavili po?etne vrednosti mre?nih veza umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da uspostavite po?etne vrednosti mre?nih veza, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?. .

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu ili dugme Popravi. U dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Uspostavi po?etne vrednosti mre?nih veza
Microsoft Fix it 50598


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Ako prozor ?Network Connections? (Mre?ne veze) po?ne da se otvara, ali se odmah potom zatvori ili ?zastane?, dovr?ite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na ovaj potklju?, izaberite stavku Export (Izvezi), a zatim sa?uvajte izabranu granu u datoteci.
 4. Ponovo kliknite na potklju? ?Network? (Mre?a), a zatim izbri?ite stavku ?Config?. Nemojte brisati potklju? ?Network? (Mre?a). Stavka ?Config? bi?e rekonstruisana kada ponovo pokrenete ra?unar.
 5. Ponovo pokrenite ra?unar. Mo?da ?ete morati ru?no da isklju?ite ra?unar.

5. metod: provera da li su klju?evi registratora nepromenjeni i ispravni

Da biste proverili da li su klju?evi registratora nepromenjeni i ispravni, dovr?ite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Uverite se da potklju?evi NumMethods i ProxyStubClsid32 postoje i da su njihove vrednosti ispravne. Ako ovi potklju?evi registratora ne postoje, kreirajte ih. Da biste dobili vi?e informacija o kreiranju ovih potklju?eva registratora, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:

  269019 Nedostaju ikone fascikli mre?nih i pozivnih veza

6. metod: provera da li postoje mre?ni adapteri koji nisu prisutni ili koji su duplirani ili skriveni

Da biste deinstalirali duplirani mre?ni adapter iz registratora, dovr?ite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), otkucajte cmd.exe, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Otkucajte set devmgr_show_nonpresent_devices=1, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Otkucajte Pokreni DEVMGMT.MSC, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Izaberite stavku View (Prikaz), a zatim stavku Show Hidden Devices (Prika?i skrivene ure?aje).
 5. Razvijte stablo Network adapters (Mre?ni adapteri).
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na nedostupni mre?ni adapter, a zatim izaberite stavku Uninstall (Deinstaliraj).

7. metod: uklanjanje svih informacija protokola AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) iz registratora i uspostavljanje po?etne vrednosti stanja svake biblioteke performansi

Da biste to uradili, otvorite komandnu liniju, otkucajte winmgmt / clearadap, a zatim pritisnite taster ENTER.

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
266416 Re?avanje gre?aka sa broja?em performansi zasnovanim na komponenti WinMgmt

Slede?i koraci

Ako niste mogli da dovr?ite korake iz ovog ?lanka kako biste vratili ikone radne povr?ine u prethodno stanje, mo?da ?ete ?eleti da zamolite nekoga za pomo? ili da se obratite podr?ci.

Da biste prikazali opcije Microsoft podr?ke, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus

Saveti za spre?avanje

Da biste spre?ili ove probleme u budu?nosti, poku?ajte da odr?avate a?urnost ra?unara. Uverite se da na ra?unaru uvek imate instalirane najnovije upravlja?ke programe. Da biste to uradili, mo?ete koristiti uslugu Windows Update da biste instalirali najnovije upravlja?ke programe. Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://update.microsoft.com

Reference

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
811876 Mre?ni adapteri nestaju sa liste mre?nih adaptera i server klastera prestaje da se odaziva kada je instaliran Intel SNMP agent
254631 Neke ikone mre?e i pozivnih veza mo?da nedostaju
273461 Ikone mre?e i pozivnih veza nestaju kada koristite alatku Dcomcnfg.exe da biste postavili podrazumevani nivo imitiranja na anonimni
269019 Nedostaju ikone fascikle ?Network and dial-up connections? (Mre?a i pozivne veze)
329634 Pozivne veze se ne pojavljuju kada su instalirane usluge klastera

Svojstva

Identifikator ?lanka: 825826 - Poslednji pregled: 10. jun 2013. - Revizija: 2.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com