Làm th? nào đ? di chuy?n t? AutoCorrect m?c gi?a các máy tính trong Word 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826147 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách di chuy?n t? AutoCorrect m?c t? m?t máy tính khác.

V? các AutoCorrect ti?n ích

B?n có th? s? d?ng ti?n ích AutoCorrect AutoCorrect m?c di chuy?n gi?a các máy tính.

Chú ý Th? t?c này s? thay th? m?t AutoCorrect m?c trên các đi?m đ?n máy tính có cùng tên v?i m?t m?c nh?p AutoCorrect trên máy tính ngu?n. T?t c? các AutoCorrect m?c đư?c thêm vào danh sách các AutoCorrect trên các máy tính đích.

Các AutoCorrect ti?n ích là m?t ph?n c?a các Support.dot m?u và ph?i đư?c cài đ?t trên c? hai máy tính ngu?n và các máy tính đích.

Cài đ?t h? tr? m?u

Tiêu b?n h? tr? đư?c cài đ?t khi b?n th?c hi?n m?t hoàn thành thi?t l?p.

Đ? cài đ?t các b?n m?u h? tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? Chương tr?nh.
 4. Trong các Các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t danh sách, b?m vào phiên b?n c?a Microsoft Office 2003 (ví d?, b?mMicrosoft Office Professional Edition 2003), sau đó b?mThay đổi.
 5. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong Thi?t l?p tùy ch?nh, nh?n vào đây đ? ch?n cácCh?n cao c?p tùy bi?n c?a các ?ng d?ng h?p ki?m tra, và sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Trong các Ch?n tùy ch?n C?p Nh?t cho các ?ng d?ng và công c? danh sách, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? r?ng Microsoft Office Word.
  2. M? r?ng Wizards và Khuôn mẫu.
  3. B?m vào các Nhi?u m?u và macrobi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Ch?y t?t c? t? máy tính c?a tôi.
 8. Nh?p vào Cập nhật cài đ?t h? tr? M?u.

Sao lưu m?c AutoCorrect c?a b?n trên máy tính ngu?n

Sao lưu m?c AutoCorrect c?a b?n trên máy tính ngu?n mà ch?a các AutoCorrect m?c mà b?n mu?n di chuy?n, làm theo các bư?c.

Chú ý N?u b?n tr? l?i lên ho?c di chuy?n các AutoCorrect m?c, đi?u này s? không xoá chúng t? máy tính ngu?n.
 1. B?t đ?u t? n?u nó không hi?n đang ch?y.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoM?.
 3. Thay đ?i n?i dung c?a các T?m trong h?p sau đây:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Macros
 4. Nh?p vào Support.dot, sau đó b?mM?.

  Chú ý N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m vào đ? ch?n cácLuôn luôn tin tư?ng macro t? ngu?n này ki?m tra h?p và b?mKích ho?t tính năng Macros:
  C: Program Files Files\Microsoft Office\Office\Macros\SUPPORT.D?U CH?M

  ch?a macro b?i T?p đoàn Microsoft. Macros có th? ch?a vi-rút.

  Nó luôn luôn là an toàn đ? vô hi?u hoá macro, nhưng n?u các macro là h?p pháp, b?n có th? m?t ch?c năng.
  Chú ý N?u m?c đ? b?o m?t đư?c thi?t l?p đ? Cao và b?n nh?n vào đây đ? ch?n các Luôn luôn tin tư?ng macro t? ngu?n này ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Kích ho?t tính năng Macros, ch?ng ch? đ? đư?c s? d?ng đ? đăng nh?p các macro s? đư?c thêm vào danh sách các ngu?n đáng tin c?y. Nếu m?c b?o m?t đư?c thi?t l?p đ? Phương ti?n, b?n có th? b?t (kích ho?t tính năng) các macro mà không c?n thêm ch?ng ch? vào danh sách các ngu?n đáng tin c?y. Không ch?p nh?n macro t? m?t ngu?n mà b?n không bi?t. Đ? thay đ?i m?c b?o m?t ho?c đ? xem Ngu?n đáng tin c?y, đi?m đ?n V? mô ngày các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó nh?p vàoBảo mật.
 5. Sau khi các t?p tin Support.dot s? m? ra, b?m AutoCorrect Sao lưu trong tài li?u Word.

  Các AutoCorrect Ti?n ích h?p tho?i s? xu?t hi?n và hi?n th? văn b?n sau đây:
  Chương tr?nh này s? cho phép b?n sao lưu và khôi ph?c c?a b?n AutoCorrect m?c. Ch?n sao lưu đ? t?o m?t tài li?u Word t? các AutoCorrect c?a b?n danh sách. Ch?n khôi ph?c đ? khôi ph?c l?i m?t danh sách các AutoCorrect t? b?n sao lưu tài li?u.
 6. Trong các AutoCorrect ti?n ích h?p tho?i, Nh?p vào Sao lưu.

  Khi b?n b?m vàoSao lưuWord cho bi?t thêm và các AutoCorrect m?c c?a b?n đ? đ?nh d?ng m?t tài li?u t? m?i và sau đó s? nh?c b?n lưu tài li?u. Word cho th?y r?ng b?n lưu tài li?u AutoCorrect như "AutoCorrect sao lưu tài li?u".
 7. Thay đ?i các Lưu vào h?p thi?t l?p đ? các v? trí nơi b?n mu?n lưu các AutoCorrect sao lưu tài li?u c?a b?n.

  Chú ý Theo m?c đ?nh, các AutoCorrect ti?n ích ti?t ki?m c?a b?n sao lưu AutoCorrect Tài li?u đ? cùng m?t thư m?c nơi Support.dot m?u có v? trí. B?n có th? thay đ?i các Lưu vào h?p thi?t l?p vào m?t v? trí (ví d?, m?t c?p m?ng) mà có th? truy nh?p vào máy tính mà b?n mu?n chia s? c?a b?n AutoCorrect m?c v?i, ho?c vào đ?a.
 8. Nh?p vào Lưu đ? ti?t ki?m c?a b?n sao lưu AutoCorrect Tài li?u.
 9. Nh?p vào H?y b? đ? đóng nh?ngAutoCorrect ti?n ích h?p tho?i.
 10. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoĐóng đ? đóng Support.dot m?u.

Khôi ph?c các AutoCorrect m?c c?a b?n đ? máy tính đích

Đ? khôi ph?c m?c AutoCorrect c?a b?n đ? máy tính đích mà b?n mu?n chia s? AutoCorrect m?c v?i, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t? n?u nó không hi?n đang ch?y.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoM?.
 3. Thay đ?i các T?m trong h?p sau đây thư m?c:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Macros
 4. Nh?p vào Support.dot, sau đó b?mM?.

  Chú ý N?u b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m vào đ? ch?n cácLuôn luôn tin tư?ng macro t? ngu?n này ki?m tra h?p và b?mKích ho?t tính năng Macros:
  C: Program Files Files\Microsoft Office\Office\Macros\SUPPORT.D?U CH?M

  ch?a macro b?i Microsoft Corporation Macros có th? ch?a vi-rút.

  Nó luôn luôn là an toàn đ? vô hi?u hoá macro, nhưng n?u các macro là h?p pháp, b?n có th? m?t ch?c năng.
  Chú ý N?u m?c đ? b?o m?t đư?c thi?t l?p đ? Cao, và b?n b?m vào các Luôn luôn tin tư?ng macro t? ngu?n này h?p ki?m tra, và sau đó b?m Kích ho?t tính năng Macros, ch?ng ch? đ? đư?c s? d?ng đ? d?u hi?u các macro s? đư?c thêm vào danh sách các ngu?n đáng tin c?y. N?u b?o m?t c?p đ? đư?c thi?t l?p đ? Phương ti?n, b?n có th? b?t (kích ho?t tính năng) các macro mà không c?n thêm ch?ng ch? vào danh sách các ngu?n đáng tin c?y. Không ch?p nh?n macro t? m?t ngu?n mà b?n không bi?t. Đ? thay đ?i m?c đ? b?o m?t ho?c đ?n xem Ngu?n đáng tin c?y, đi?m đ?n V? mô trên cácCông cụ tr?nh đơn, và sau đó nh?p vàoBảo mật.
 5. Sau khi các t?p tin Support.dot s? m? ra, b?m AutoCorrect Sao lưu trong tài li?u Word.

  Các AutoCorrect Ti?n ích h?p tho?i s? xu?t hi?n và hi?n th? văn b?n sau đây:
  Chương tr?nh này s? cho phép b?n sao lưu và khôi ph?c c?a b?n AutoCorrect m?c. Ch?n sao lưu đ? t?o m?t tài li?u Word t? c?a b?n Danh sách các AutoCorrect. Ch?n khôi ph?c đ? khôi ph?c l?i m?t danh sách các AutoCorrect t? b?n sao lưu tài li?u.
 6. Trong các AutoCorrect ti?n ích h?p tho?i, Nh?p vào Khôi phục, sau đó b?m Có đ? đáp ?ng đ? thông báo sau:
  Đi?u này s? thay th? hi?n t?i c?a b?n AutoCorrect m?c có m?c có t? tài li?u sao lưu c?a b?n có ch?a các cùng tên. B?n có mu?n ti?p t?c?
 7. Trong các M? h?p tho?i h?p, b?m vàoAutoCorrect sao lưu tài li?u, sau đó b?mM?.
 8. Sau khi t? hoàn t?t thêm m?c AutoCorrect c?a b?n, nh?p vàoOk đ? đáp ?ng v?i thông báo sau:
  Khôi ph?c hoàn thành.
 9. Nh?p vào H?y b? đ? đóng nh?ngAutoCorrect ti?n ích h?p tho?i.
 10. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoĐóng đ? đóng Support.dot m?u.
Các AutoCorrect m?c t? máy tính ngu?n hi?n nay có s?n trên máy tính đích.

Thu?c tính

ID c?a bài: 826147 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbproductlink kbbackup kbhowtomaster kbmt KB826147 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826147

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com