Qu?n tr? viên có th? s? d?ng cho các văn ph?ng chính sách m?u v?i các thi?t đ?t chính sách nhóm c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826170 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? cách qu?n tr? viên có th? s? d?ng Microsoft Văn ph?ng chính sách m?u v?i các thi?t đ?t chính sách nhóm c?a Microsoft Windows. Các Microsoft Office 2003 Resource Kit có chính sách m?u (.adm t?p tin), mà có th? qu?n tr? viên s? d?ng v?i các chương tr?nh Office 2003. Trong Microsoft Windows trên m?ng, nhóm Thi?t đ?t chính sách có th? giúp qu?n tr? viên ki?m soát như th? nào ngư?i dùng làm vi?c v?i văn ph?ng 2003.

Bài vi?t này mô t? các ngu?n l?c có s?n có cho vi?c t?o ra các chính sách đư?c s? d?ng trong d?a trên Microsoft Windows Server 2000 môi trư?ng và trong các môi trư?ng d?a trên Microsoft Windows Server 2003. Đi?u này bài vi?t có ch?a nh?ng ph?n sau:
 • Overviews
 • S?n Office 2003 chính sách m?u
 • Làm th? nào đ? cài đ?t Office 2003 chính sách m?u
 • Làm th? nào đ? t?i m?t tiêu b?n Office 2003 chính sách t?i các đ?a phương Chính sách máy tính
 • Tham khảo

THÔNG TIN THÊM

Overviews

B?ng cách thi?t l?p các chính sách, b?n có th? xác đ?nh và duy tr? m?t c? th? Office 2003 c?u h?nh trên máy tính c?a ngư?i dùng. Không gi?ng như các tu? ch?nh (ch?ng h?n như thi?t l?p m?c đ?nh mà phân b? trong m?t bi?n đ?i [MST t?p tin]), các chính sách đư?c reapplied m?i khi m?t ngư?i dùng đăng m?ng (ho?c t?i m?t s? khác kho?ng thi?t l?p b?i các qu?n tr? viên). Ngư?i dùng không th? ch?nh s?a registry đ? thay đ?i các chính sách.

B?n có th? thi?t l?p các chính sách áp d?ng cho các đ?a phương máy tính (và cho m?i ngư?i s? d?ng c?a máy tính đó), ho?c b?n có th? thi?t l?p các chính sách đó ch? áp d?ng cho ngư?i dùng cá nhân. B?n thi?t l?p chính sách cho m?i máy tính dư?i máy tính C?u h?nh trong chính sách c?a chính sách nhóm snap-in cho m?i máy tính đư?c áp d?ng l?n đ?u tiên mà b?t k? ngư?i dùng đăng nh?p m?ng t? máy tính. B?n thi?t l?p chính sách cho m?i ngư?i dùng dư?i User Configuration trong chính sách nhóm snap-in. Chính sách cho m?i ngư?i dùng đư?c áp d?ng khi ngư?i dùng đ? ch? đ?nh các b?n ghi m?ng t? b?t k? máy tính nào.

Đ? s? d?ng m?t m?u chính sách Office 2003, b?n ph?i t?i nó trong nhóm chính sách Microsoft Management Console snap-in.

S?n Office 2003 chính sách m?u

V?i các chính sách tiêu b?n t?p tin trong các Microsoft Office 2003 Resource Kit , b?n có th? thi?t l?p các chính sách trên toàn c?u đ?i v?i ngư?i dùng văn ph?ng trên m?ng. B?ng cách s? d?ng các chính sách, b?n có th? nhanh chóng th?c thi m?t c?u h?nh ngư?i s? d?ng trên ngư?i s? d?ng' máy tính khi ngư?i dùng, nhóm ho?c máy tính đăng nh?p vào m?ng.

Các Văn ph?ng chính sách tiêu b?n t?p (.adm) mô t? t?t c? các thi?t l?p chính sách đó b?n có th? đ?t cho các văn ph?ng. B?n s? d?ng các t?p tin .adm v?i chính sách nhóm-theo đó là bao g?m trong h? đi?u hành Microsoft Windows đ? áp d?ng chính sách ngư?i dùng máy tính.

Chương tr?nh thi?t l?p c?a các Microsoft Office 2003 Resource Kit cài đ?t các b?n m?u chính sách sau đây trong thư m?c Windows\Inf trên máy tính c?a b?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpMô t? tiêu b?n
Access11.ADMMicrosoft Office Access 2003
Excel11.ADMMicrosoft Office Excel 2003
Fp11.ADMMicrosoft Office FrontPage 2003
Gal11.ADMMicrosoft Clip Organizer
Inf11.ADMMicrosoft Office InfoPath 2003
Office11.ADMMicrosoft Office 2003
Onent11.ADMMicrosoft Office OneNote 2003
Outlk11.ADMMicrosoft Office Outlook 2003
Ppt11.ADMMicrosoft Office PowerPoint 2003
Pub11.ADMMicrosoft Office Publisher 2003
Visio.ADMMicrosoft văn ph?ng Visio 2003
Word11.ADMMicrosoft Office Word 2003

Làm th? nào đ? cài đ?t Office 2003 chính sách m?u

Đ? download Office 2003 chính sách m?u, ghé thăm sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2003/Tools/BoxA19.htm
Trên các Chính sách b?n m?u t?p tin Trang web c?a các Microsoft Office 2003 Resource Kit Trang web, b?n có th? cài đ?t Office 2003 chính sách m?u, ho?c Visio 2003 chính sách m?u, ho?c c? hai.
 • Đ? cài đ?t Office 2003 chính sách m?u, làm theo các bư?c sau:
  1. Di chuy?n xu?ng các Chính sách b?n m?u t?p tinTrang web và b?m các Ork.exe liên k?t.
  2. Trong các Tải xuống Tệp h?p tho?i h?p, b?m vào M?.
  3. Nh?n vào đây đ? ch?p nh?n các Th?a thu?n c?p phép, sau đó b?m Ti?p theo.
  4. Trong các Lo?i cài đ?t c?a s?, Nh?p vào Cài đ?t đi?n h?nh, sau đó b?m Ti?p theo.
  5. Nh?p vào Cài đ?t.
  6. Nh?p vào Ok khi thi?t l?p đ? hoàn thành.
  Chú ý Office 2003 chính sách tiêu b?n t?p tin đư?c cài đ?t trong các v? trí sau:
  đư?ng d?n\Windows\Inf
  Chú ý đư?ng d?n là ? đ?a có ch?a c?a b?n Thư m?c Windows và Windows là tên c?a b?n Thư m?c Windows.
 • Đ? cài đ?t Visio 2003 chính sách m?u, làm theo các bư?c sau:
  1. Di chuy?n xu?ng các Chính sách b?n m?u t?p tinTrang web và b?m các VisioRKTools.exe liên k?t.
  2. Trong các Tải xuống Tệp h?p tho?i h?p, b?m vào M?.
  3. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
  4. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ? đ?t các file trích xu?t h?p, lo?i đư?ng d?n: \Program Files\Orktools\Ork11\Tools\Visio, nơi đư?ng d?n là ? nơi các công c? Office 2003 Resource Kit khác c?a b?n đ? đư?c cài đ?t (ví d? như C), và sau đó Nh?p vào Ok.
  5. Nh?p vào Có đ? t?o c?p b?n đ? ch? đ?nh trong bư?c 4.

   Chú ý Đó là không có thông báo ch? ra r?ng các t?p tin đ? cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
  6. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, sau đó b?m Khám phá.
  7. Xác đ?nh v? trí thư m?c đ? ch? đ?nh trong bư?c 4, và sau đó, m? thư m?c đ? ch? đ?nh trong bư?c 4.
  8. Cheùp taäp tin Visio11.adm v? trí sau ngày máy tính c?a b?n:
   đư?ng d?n\Windows\Inf
   , nơi đư?ng d?n là ? đ?a có ch?a thư m?c Windows c?a b?n và Windows là tên c?a b?n Thư m?c Windows.

Làm th? nào đ? t?i m?t Office 2003 chính sách m?u trong chính sách máy tính c?c b?

B?n s? d?ng chính sách nhóm-theo đ? thi?t l?p các chính sách Office 2003 t? các văn ph?ng chính sách m?u (.adm file). Sau khi b?n thi?t l?p chính sách cho m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm c? th?, Windows s? t? đ?ng th?c hi?n các chính sách trên các máy tính ngư?i dùng.

Đ? t?i m?t chính sách c?a Office 2003 t?i các đ?a phương Chính sách máy tính, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Dư?i C?u h?nh ngư?i dùng, b?m chu?t ph?i vàoHành chính Templates, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Thêm/lo?i b? m?u.
 3. Trong các Thêm/lo?i b? m?u h?p tho?i, Nh?p vào Thêm.
 4. Trong các Chính sách m?u h?p tho?i h?p, b?m vào Office 2003 chính sách m?u mà b?n mu?n thêm và b?mM?.

  Chú ý Office 2003 chính sách m?u đư?c đ?t t?i cácđư?ng d?n\WINNT\Inf thư m?c, nơi đư?ng d?n là v? trí ? đ?a Windows c?a b?n thư m?c và WINNT là tên c?p mà Windows là cài đ?t.
 5. Trong các Thêm/lo?i b? m?u h?p tho?i, Nh?p vào Đóng.
 6. Trên các Cây tab c?a các Nhóm Chính sách c?a s?, m? r?ng Hành chính Templates dư?iC?u h?nh ngư?i dùng.
 7. M? r?ng chính sách Office 2003 b?n thêm vào trong bư?c 5.
B?n đ? s?n sàng đ? thi?t l?p các chính sách ngư?i s? d?ng Office 2003 b?n mu?n trong chính sách máy tính c?c b?.

Tham khảo

Thông tin v? làm th? nào đ? qu?n l? các c?u h?nh ngư?i dùng b?i chính sách, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2003/Five/ch18/MntA04.htm
Thông tin v? cách s? d?ng chính sách nhóm trong Microsoft Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/Overview/gpintro.mspx
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng chính sách nhóm trong Microsoft Windows 2000, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/Library/Bb742376.aspx
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t và b?o tr? ph?n m?m các ?ng d?ng d?a trên chính sách nhóm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2003/two/ch5/DepC04.htm
Thông tin v? doanh nghi?p qu?n l? chính sách nhóm Qu?n l? giao di?n đi?u khi?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/gpmc/Default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 826170 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
T? khóa: 
kbgrppolicyinfo kbdeployment kbfunctions kbarttyperoadmap kbinfo kbmt KB826170 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826170

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com