Prilago?avanje trake ?Moja mesta? u dijalozima ?Otvaranje? i ?Sa?uvaj kao? u sistemu Office

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 826214 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu menjanja registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Ovaj ?lanak predstavlja prilago?enu verziju slede?eg ranije dostupnog ?lanka: 282087
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se prilago?ava traka ?Moja mesta? u sistemu Microsoft Office. Traka ?Moja mesta? pojavljuje se u levom oknu dijaloga Otvaranje i Sa?uvaj kao u Microsoft Office programima.

Za traku ?Moja mesta? dostupna su slede?a prilago?avanja.

Dodavanje stavki na traku ?Moja mesta?

Da biste dodali stavku na traku ?Moja mesta? u sistemu Office 2002 ili Office 2003, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka u bilo kojem Office programu izaberite stavku Otvori.
 2. U dijalogu Otvaranje izaberite stavku koju ?elite da dodate u okno sa sadr?ajem. Na primer, na listi Pogledaj u izaberite stavku Moji dokumenti. U oknu Sadr?aj izaberite stavku Moje slike.
 3. Izaberite stavku Alatke, a zatim izaberite stavku Dodaj na traku ?Moja mesta?.
Da biste dodali stavku na traku ?Moja mesta? u sistemu Office 2007, sledite ove korake:
 1. U bilo kojem Office 2007 programu kliknite na dugme ?Microsoft Office?
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Microsoft Office?
  , a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. U dijalogu Otvaranje kliknite na disk jedinicu, fasciklu ili Internet lokaciju za koju ?elite da kreirate pre?icu na traci Moja mesta.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na prazan prostor na traci Moja mesta ispod postoje?ih pre?ica, a zatim izaberite stavku Dodaj ime fascikle. Nova pre?ica pojavljuje se na dnu trake Moja mesta.
Napomena Na traku ?Moja mesta? mo?ete dodati do 256 stavki.

Uklanjanje stavki sa trake ?Moja mesta?

Da biste uklonili neku stavku sa trake ?Moja mesta? u sistemu Office 2002 ili Office 2003, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka u bilo kojem Office programu izaberite stavku Otvori.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom mi?a na stavku koju ?elite da uklonite, a zatim izaberite stavku Ukloni.
Da biste uklonili stavku sa trake ?Moja mesta? u sistemu Office 2007, sledite ove korake:
 1. U bilo kojem Office 2007 programu kliknite na dugme ?Microsoft Office?
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Microsoft Office?
  , a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. U dijalogu Otvaranje kliknite desnim tasterom mi?a na stavku koju ?elite da uklonite, a zatim izaberite stavku Ukloni.
Napomena Slede?e podrazumevane stavke koje se pojavljuju na traci ?Moja mesta? ne mogu da se uklone niti preimenuju.

Office 2003 i Office 2007
 • Moji nedavni dokumenti
 • Radna povr?ina
 • Moji dokumenti
 • Moj ra?unar
 • Moja mre?na mesta
Office 2002
 • Istorija
 • Moji dokumenti
 • Radna povr?ina
 • Omiljene lokacije
 • Moja mre?na mesta
Ove stavke mogu biti sakrivene na traci ?Moja mesta?. Za primer sakrivanja mesta ?Standardno? pogledajte odeljak ?Referenca za stavku registratora?.

Preimenovanje stavki na traci ?Moja mesta?

Da biste preimenovali neku stavku na traci ?Moja mesta? u sistemu Office 2002 ili Office 2003, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka u bilo kojem Office programu izaberite stavku Otvori.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom mi?a na stavku koju ?elite, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 3. U dijalogu Preimenovanje mesta otkucajte ?eljeno ime, a zatim kliknite na dugme U redu.
Da biste preimenovali stavku na traci ?Moja mesta? u sistemu Office 2007, sledite ove korake:
 1. U bilo kojem Office 2007 programu kliknite na dugme ?Microsoft Office?
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Microsoft Office?
  , a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom mi?a na stavku koju ?elite, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 3. U dijalogu Preimenovanje otkucajte ?eljeno ime, a zatim kliknite na dugme U redu.

Preraspore?ivanje stavki na traci ?Moja mesta?

Da biste prerasporedili stavke na traci ?Moja mesta? u sistemu Office 2002 ili Office 2003, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka u bilo kojem Office programu izaberite stavku Otvori.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom mi?a na stavku koju ?elite da premestite, a zatim izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.
Da biste prerasporedili stavke na traci ?Moja mesta? u sistemu Office 2007, sledite ove korake:
 1. U bilo kojem Office 2007 programu kliknite na dugme ?Microsoft Office?
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Microsoft Office?
  , a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. Na traci Moja mesta kliknite desnim tasterom mi?a na stavku koju ?elite da premestite, a zatim izaberite stavku Premesti nagore ili Premesti nadole.

Promena veli?ine ikona na traci ?Moja mesta?

Da biste promenili veli?inu ikone za stavku na traci ?Moja mesta? u sistemu Office 2002 ili Office 2003, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka u bilo kojem Office programu izaberite stavku Otvori.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na praznu oblast trake Moja mesta, a zatim izaberite stavku Male ikone ili Velike ikone.
Da biste promenili veli?inu ikone za stavku na traci ?Moja mesta? u sistemu Office 2007, sledite ove korake:
 1. U bilo kojem Office 2007 programu kliknite na dugme ?Microsoft Office?
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Microsoft Office?
  , a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na praznu oblast trake Moja mesta, a zatim izaberite stavku Male ikone ili stavku Velike ikone.

Ure?ivanje registratora da skriva stavke na radnoj povr?ini

Upozorenje Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili pomo?u nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Podrazumevane ikone na traci ?Moja mesta? mo?ete sakriti tako ?to ?ete izmeniti registrator sistema.

Napomena Na traci ?Moja mesta? uvek se mora pojavljivati barem jedna ikona. Ako poku?ate da uklonite sve podrazumevane ikone sa trake ?Moja mesta?, ikona ?Radna povr?ina? ?e ostati na njoj. Ako dodate jednu prilago?enu ikonu, vide?ete tu prilago?enu ikonu umesto ikone ?Radna povr?ina?. Da biste sakrili stavku ?Radna povr?ina? na traci ?Moja mesta?, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve Office programe.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Razvijte slede?i potklju?.

  Office 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office XP
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 5. U dijalogu Izvoz datoteke registratora, u polju Ime datoteke otkucajte Izvoz u Office, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 6. Izaberite stavku Radna povr?ina.
 7. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 8. U polju Nova vrednost#1 otkucajte Prika?i, a zatim pritisnite taster ENTER.
 9. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Prika?i, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 10. U dijalogu Ure?ivanje DWORD vrednosti, u polju Podaci o vrednosti otkucajte 0 , a zatim kliknite na dugme U redu.
 11. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Referenca za stavku registratora

Stavke na traci ?Moja mesta? nalaze se u slede?em klju?u registratora.

Office 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find\Places
Office 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places
Office XP
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places
Klju? Mesta sadr?i slede?a dva potklju?a:
 • Standardna mesta
 • Korisni?ki definisana mesta

Potklju? ?Standardna mesta?

Ovaj potklju? sadr?i slede?ih pet klju?eva koji odgovaraju za pet podrazumevanih stavki koje se pojavljuju na traci ?Moja mesta?:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
IME KLJU?ASTAVKA NA TRACI ?MOJA MESTA?
Radna povr?ina Radna povr?ina
Moj ra?unarMoj ra?unar
Moji dokumentiMoji dokumenti
ObjavljivanjeMoja mre?na mesta
NedavnoIstorija

Potklju? ?Korisni?ki definisana mesta?

Ovaj potklju? sadr?i klju?eve koji odgovaraju stavkama koje su dodate na traku ?Moja mesta?. Klju?evi u slede?oj tabeli predstavljaju primere klju?eva koji se nalaze u potklju?u Korisni?ki definisana mesta:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
IME KLJU?ASTAVKA NA TRACI ?MOJA MESTA?
Mesto0prvododatomesto
Mesto1drugododatomesto
Mesto2tre?edodatomesto
Slede?e vrednosti se mogu koristiti za klju?eve koji se nalaze u klju?evima Standardna mesta i Korisni?ki definisana mesta:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
IMETIPOPCIJE PODATAKA
PrikazDWORD{1=Lista, 2=Detalji, 3=Rezime, 4=Pregled}
Rasporedi poDWORD{1=Ime, 2=Tip, 3=Veli?ina, 4=Datum}
Rasporedi rastu?im redosledom DWORDBulov izraz za sortiranje rastu?im i opadaju?im redosledom.
IndeksDWORDRelativan polo?aj na traci ?Moja mesta?.
Prika?iDWORDNula za skrivanje mesta ?Standardno?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 826214 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 6.3
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster KB826214

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com