Làm th? nào đ? tùy ch?nh thanh đ?a đi?m c?a tôi, c? m? và Save As dialog h?p trong văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826214 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a bài vi?t trư?c đây có s?n sau đây: 282087
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách tùy ch?nh thanh đ?a đi?m c?a tôi, m?t cài đ?t Microsoft Office trong Microsoft Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003. Đ?a đi?m c?a tôi thanh s? xu?t hi?n trong ngăn bên trái c?a c? hai các M? và các Löu laøm h?p tho?i trong Các chương tr?nh Microsoft Office.

Tu? ch?nh sau đây có s?n t?m đ?a đi?m c?a tôi thanh.

Làm th? nào đ? thêm các m?c đ?a đi?m c?a tôi thanh

Đ? thêm kho?n m?c vào đ?a đi?m c?a tôi thanh trong văn ph?ng 2002 ho?c trong Office 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp Menu trong b?t k? chương tr?nh văn ph?ng, Nh?p vào M?.
 2. Trong các M? h?p tho?i, ch?n m?c r?ng b?n mu?n thêm trong ngăn n?i dung. Ví d?, trong các Nh?n trong danh sách, b?m vào Tài li?u c?a tôi. Trên cácN?i dung c?a s?, b?m Ảnh của tôi.
 3. Nh?p vào Công cụ, sau đó b?m Thêm vào "Đ?a đi?m c?a tôi".
Đ? thêm kho?n m?c vào thanh đ?a đi?m c?a tôi, văn ph?ng 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?t k? chương tr?nh Office 2007, b?m các Microsoft Office Button
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Office Button
  , sau đó b?m M?.
 2. Trong các M? h?p tho?i h?p, b?m vào ?, c?p hay v? trí Internet mà b?n mu?n đ? t?o ra m?t Đ?a đi?m c?a tôi thanh phím t?t.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào m?t không gian tr?ng trong các Đ?a đi?m c?a tôi thanh bên dư?i các phím t?t hi?n có, và sau đó nh?p vào Thêm tên c?p. L?i t?t m?i c?a b?n s? xu?t hi?n ? dư?i cùng c?a các Đ?a đi?m c?a tôi thanh.
Chú ý B?n có th? thêm lên đ?n 256 m?c đ?a đi?m c?a tôi thanh.

Làm th? nào đ? xoá các m?c t? thanh đ?a đi?m c?a tôi

Đ? lo?i b? m?t kho?n m?c t? thanh đ?a đi?m c?a tôi trong văn ph?ng 2002 ho?c trong Office 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp Menu trong b?t k? văn ph?ng chương tr?nh, b?m vào M?.
 2. Trên các Đ?a đi?m c?a tôi qu?y bar, b?m chu?t ph?i vào kho?n m?c b?n mu?n lo?i b?, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
Đ? lo?i b? m?t kho?n m?c t? thanh đ?a đi?m c?a tôi, văn ph?ng 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?t k? chương tr?nh Office 2007, b?m các Microsoft Office Button
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Office Button
  , sau đó b?m M?.
 2. Trong các M? h?p tho?i, kích chu?t ph?i vào kho?n m?c b?n mu?n lo?i b? và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
Chú ý Các m?c m?c đ?nh sau đây đ? xu?t hi?n trên thanh đ?a đi?m c?a tôi không th? đư?c g? b? ho?c đ?i tên.

Văn ph?ng 2007
 • Tài li?u g?n đây c?a tôi
 • Màn hình
 • Tài li?u c?a tôi
 • Máy tính của tôi
 • Đ?a đi?m m?ng c?a tôi
 • Tin c?y Templates
Office 2003
 • Tài li?u g?n đây c?a tôi
 • Màn hình
 • Tài li?u c?a tôi
 • Máy tính của tôi
 • Đ?a đi?m m?ng c?a tôi
Office XP
 • Lịch sử
 • Tài li?u c?a tôi
 • Màn hình
 • Mục ưa thích
 • Đ?a đi?m m?ng c?a tôi
Nh?ng m?c này có th? đư?c ?n t? thanh đ?a đi?m c?a tôi. Ví d? làm th? nào đ? ?n m?t nơi tiêu chu?n, h?y xem ph?n "Registry Entry tham kh?o".

Chú ý N?u b?n cài đ?t các chương tr?nh Office 2007 trên máy tính c?a b?n, b?n không th? lo?i b? ho?c ?n các Tin c?y Templates M?c t? các Đ?a đi?m c?a tôi thanh. M?t hàng này là m?t m?c đư?c xây d?ng trong trong Office 2007.

Làm th? nào đ? đ?i tên kho?n m?c trên thanh đ?a đi?m c?a tôi

Đ?i tên kho?n m?c trên thanh đ?a đi?m c?a tôi trong văn ph?ng 2002 ho?c trong Office 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp Menu trong b?t k? chương tr?nh văn ph?ng, Nh?p vào M?.
 2. Trên các Đ?a đi?m c?a tôi qu?y bar, b?m chu?t ph?i vào kho?n m?c b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 3. Trong các Đ?i tên đ?a đi?m h?p tho?i, lo?i các tên mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
Đ?i tên kho?n m?c trên thanh đ?a đi?m c?a tôi văn ph?ng 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?t k? chương tr?nh Office 2007, b?m các Microsoft Office Button
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Office Button
  , sau đó b?m M?.
 2. Trên các Đ?a đi?m c?a tôi qu?y bar, b?m chu?t ph?i vào kho?n m?c b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 3. Trong các Đ?i tên h?p tho?i, lo?i các tên mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? s?p x?p l?i các m?c trên thanh đ?a đi?m c?a tôi

Đ? s?p x?p l?i các m?c trên thanh đ?a đi?m c?a tôi trong văn ph?ng 2002 ho?c trong Office 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp Menu trong b?t k? chương tr?nh văn ph?ng, Nh?p vào M?.
 2. Trên các Đ?a đi?m c?a tôi qu?y bar, b?m chu?t ph?i vào kho?n m?c b?n mu?n di chuy?n, và sau đó nh?p vào Di chuy?n lên ho?c Di chuy?n Xu?ng.
Đ? s?p x?p l?i các kho?n m?c trên thanh đ?a đi?m c?a tôi, văn ph?ng 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?t k? chương tr?nh Office 2007, b?m các Microsoft Office Button
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Office Button
  , sau đó b?m M?.
 2. Trên các Đ?a đi?m c?a tôi qu?y bar, b?m chu?t ph?i vào kho?n m?c b?n mu?n di chuy?n, và sau đó nh?p vào Di chuy?n lên ho?c nh?p vào Di chuy?n Xu?ng.

Làm th? nào đ? thay đ?i kích c? bi?u tư?ng trên thanh đ?a đi?m c?a tôi

Đ? thay đ?i kích thư?c c?a m?t bi?u tư?ng cho m?t m?c trên thanh đ?a đi?m c?a tôi trong văn ph?ng 2002 ho?c trong Office 2003, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp Menu trong b?t k? chương tr?nh văn ph?ng, Nh?p vào M?.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào m?t vùng tr?ng trong các Đ?a đi?m c?a tôiqu?y bar, và sau đó nh?p vào Bi?u tư?ng nh? ho?c L?n Bi?u tư?ng.
Đ? thay đ?i kích thư?c c?a m?t bi?u tư?ng cho m?t m?c trên thanh đ?a đi?m c?a tôi, văn ph?ng 2007, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trong b?t k? chương tr?nh Office 2007, b?m các Microsoft Office Button
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Office Button
  , sau đó b?m M?.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào m?t vùng tr?ng trong các Đ?a đi?m c?a tôiqu?y bar, và sau đó nh?p vào Bi?u tư?ng nh? ho?c nh?p vào L?n Bi?u tư?ng.

Làm th? nào đ? ch?nh s?a registry đ? ?n máy tính đ? bàn m?c

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


B?n có th? ?n các bi?u tư?ng m?c đ?nh trên đ?a đi?m c?a tôi thanh b?i vi?c s?a đ?i s? đăng k? h? th?ng.

Chú ý Ít nh?t m?t bi?u tư?ng ph?i luôn luôn xu?t hi?n trên thanh đ?a đi?m c?a tôi. N?u b?n c? g?ng lo?i b? t?t c? các bi?u tư?ng m?c đ?nh vào đ?a đi?m c?a tôi thanh, s? là bi?u tư?ng máy tính đ? bàn v?n c?n. N?u b?n thêm m?t bi?u tư?ng tu? ch?nh, b?n s? th?y r?ng bi?u tư?ng tùy ch?nh thay v? bi?u tư?ng máy tính đ? bàn. ?n kho?n m?c bàn làm vi?c trên thanh đ?a đi?m c?a tôi, làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?mCh?y, lo?iregedit các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. M? r?ng subkey sau đây.

  Văn ph?ng 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
  Office XP
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places\StandardPlaces
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoXu?t kh?u.
 5. Trong các Xu?t kh?u Registry File h?p tho?i, lo?i Xu?t kh?u đ?n văn ph?ng trong các Tệp Tên h?p, và sau đó nh?p vào Lưu.
 6. Nh?p vào Màn hình.
 7. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 8. Trong các Giá tr? m?i # 1 h?p, lo?iHi?n th?, vaø sau ñoù baám NH?P.
 9. Nh?p chu?t ph?i Hi?n th?, sau đó b?mS?a đ?i.
 10. Trong các Ch?nh s?a các giá tr? DWORD h?p tho?i, lo?i0 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vàoOk.
 11. Thoát kh?i Registry Editor.

Tham kh?o nh?p s? đăng k?

M?c trên thanh đ?a đi?m c?a tôi có ch?a trong sau đây khóa s? đăng k?.

Văn ph?ng 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Open Find\Places
Office 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Open Find\Places
Office XP
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Open Find\Places
Các Đ?a đi?m khóa ch?a hai subkeys sau đây:
 • StandardPlaces
 • UserDefinedPlaces

StandardPlaces Subkey

Subkey này ch?a các phím năm sau đây tương ?ng kho?n m?c m?c đ?nh năm xu?t hi?n trên thanh đ?a đi?m c?a tôi:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KEY TÊNKHO?N M?C Đ?A ĐI?M C?A TÔI
Màn hìnhMàn hình
MyComputerMyComputer
MyDocumentsTài li?u c?a tôi
Đang xuất bảnĐ?a đi?m m?ng c?a tôi
Gần đâyLịch sử

UserDefinedPlaces Subkey

Subkey này ch?a các phím tương ?ng v?i kho?n m?c đư?c thêm vào Đ?a đi?m c?a tôi thanh. Các phím trong b?ng dư?i đây là nh?ng ví d? c?a các phím đó đang ? trong các UserDefinedPlaces subkey:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KEY TÊNKHO?N M?C Đ?A ĐI?M C?A TÔI
Place0firstplaceadded
Place1secondplaceadded
Place2thirdplaceadded
Các giá tr? sau đây có th? đư?c s? d?ng cho các phím đư?c ch?a trong c? hai các StandardPlaces và các UserDefinedPlaces phím:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênLO?ITÙY CH?N D? LI?U
XemDWORD{1 = Danh sách, 2 = chi ti?t, 3 = nói tóm l?i, 4 = Xem trư?c}
ArrangeByDWORD{1 = Tên, 2 = lo?i, 3 = kích thư?c, 4 = Date}
SortAscending DWORDBoolean đ? s?p x?p c? hai tăng d?n và gi?m d?n.
Ch? s?DWORDV? trí tương đ?i v? các c?a tôi Nh?ng nơi thanh.
Hi?n th?DWORDS? không đ? ?n m?t tiêu chu?n nơi.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tùy ch?nh thanh đ?a đi?m c?a tôi trên Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
926167Làm th? nào đ? tùy ch?nh danh sách liên k?t yêu thích trong ph? bi?n t?p tin h?p tho?i h?p trong Windows Explorer trong Windows Vista

Thu?c tính

ID c?a bài: 826214 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB826214 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826214

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com