Mô t? ch?c năng th?ng kê STDEVA trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826409 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

M?c đích c?a bài vi?t này là đ? minh h?a s? khác bi?t gi?a các ch?c năng STDEVA trong Excel 2003 và các phiên b?n sau này c?a Microsoft Excel và ch?c năng liên quan ch?t ch? c?a STDEV. Bài vi?t này c?ng ch? ra b?t k? s? khác bi?t có th? gi?a các k?t qu? c?a các ch?c năng STDEVA cho Excel 2003 và các phiên b?n sau này c?a Excel và k?t qu? c?a STDEVA cho các phiên b?n trư?c đó c?a Excel.

Microsoft Excel năm 2004 cho Macintosh thông tin

Các ch?c năng th?ng kê trong Excel năm 2004 cho Mac đ? đư?c c?p nh?t b?ng cách s? d?ng các thu?t toán tương t? đư?c s? d?ng đ? c?p nh?t các ch?c năng th?ng kê trong Excel 2003 và các phiên b?n sau này c?a Excel. B?t k? thông tin nào trong bài vi?t này mô t? cách th?c ho?t đ?ng c?a m?t ch?c năng ho?c làm th? nào m?t ch?c năng đư?c c?i bi?n cho Excel 2003 và các phiên b?n sau này c?a Excel c?ng áp d?ng cho Excel năm 2004 cho Mac.

Thông tin thêm

Ch?c năng STDEVA tr? v? đ? l?ch chu?n dân cho m?t dân s? có giá tr? đư?c ch?a trong m?t b?ng tính Excel và có giá tr? đư?c ch? đ?nh b?i các đ?i s? trong STDEVA.

Cú pháp

Các m? sau đây minh ho? các ch?c năng STDEVA (nơi value1, value2, và value3 đ?i di?n cho lên đ?n 30 giá tr? đ?i s?):
STDEVA(value1, value2, value3,…)
Vi?c s? d?ng ph? bi?n nh?t c?a STDEVA bao g?m ch? m?t giá tr? l? lu?n r?ng xác đ?nh m?t lo?t các t? bào có ch?a m?u (ví d?: STDEVA[A1:B100]).

Các ví d? v? cách s? d?ng

Ch?c năng STDEVA khác v?i các ch?c năng STDEV ch? trong cách mà nó x? l? các t? bào trong ph?m vi d? li?u có ch?a đúng ho?c sai ho?c có ch?a m?t chu?i văn b?n.

V?i STDEVA, th?t s? đư?c hi?u như là giá tr? 1; SAI đư?c hi?u là 0; b?t k? chu?i văn b?n đư?c hi?u là 0; và b?t k? t? bào tr?ng đư?c b? qua. Gi?i thích các c?ng gi? cho COUNTA, AVERAGEA, và STDEVA.

V?i STDEV, các t? bào có ch?a s? th?t, sai, ho?c m?t chu?i văn b?n đư?c b? qua. T? bào tr?ng c?ng đư?c b? qua. Gi?i thích các c?ng gi? cho s?, Trung b?nh, STDEV và STDEVP.

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng STDEV thay v? STDEVA tr? khi b?n có ch?c r?ng b?n mu?n s? th?t, sai, và các chu?i văn b?n đư?c hi?u như ch?c năng STDEVA gi?i thích h?. H?u h?t các d? li?u mà b?n mu?n đ? tính toán đ? l?ch chu?n dân nh?t là hoàn toàn s?; trong nh?ng trư?ng h?p này, STDEV là thích h?p.

Đ? minh h?a s? khác bi?t gi?a STDEVA và STDEV, t?o m?t b?ng tính Excel tr?ng, sao chép b?ng sau, và sau đó ch?n ô A1 trong b?ng tính Excel tr?ng c?a b?n. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán.

Lưu ? Trong Excel 2007, b?m vào Dán trong các B?ng t?m Nhóm vào các trang chủ tab.

Các m?c trong b?ng sau đi?n vào t? bào A1:D12 trong b?ng tính c?a b?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
D? li?u0
66M?u có ngh?a là cho STDEVP, STDEV=AVERAGE(A1:A8)
44Kích thư?c m?u cho STDEVP, STDEV=COUNT(A1:A8)
22STDEVP=STDEVP(A1:A8)
11STDEV=STDEV(A1:A8)
77M?u có ngh?a là cho STDEVPA, STDEVA=AVERAGEA(A1:A8)
ĐÚNG1Kích thư?c m?u cho STDEVPA, STDEVA=COUNTA(A1:A8)
STDEVPA=STDEVPA(A1:A8)
STDEVA=STDEVA(A1:A8)
STDEVP cho c?t B=STDEVP(B1:B8)
STDEV cho c?t B=STDEV(B1:B8)
Sau khi b?n dán b?ng này trong b?ng tính Excel m?i c?a b?n, b?m vào Dán tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Phù h?p v?i đi?m đ?n đ?nh d?ng.

V?i ph?m vi dán v?n ch?n, trên các Đ?nh d?ng tr?nh đơn, đi?m đ?n C?t, và sau đó nh?p vào AutoFit l?a ch?n.

Lưu ? Trong Excel 2007, v?i đa l?a ch?n, các t? bào, dán b?m vào Đ?nh d?ng trong các T? bào Nhóm vào các trang chủ tab, và sau đó b?m vào AutoFit c?t chi?u r?ng.

T? bào A1:A8 ch?a các giá tr? d? li?u đư?c s? d?ng trong ví d? này đ? tương STDEVA v?i STDEV. T?t c? các ch?c năng đư?c s? d?ng trong t? bào D3:D10 tham kh?o các d? li?u trong A1:A8. STDEVA x? l? chu?i văn b?n trong cell A1 như giá tr? 0, các giá tr? s? trong A3:A7 là s? giá tr? và giá tr? đúng trong A8 là 1. Các giá tr? đư?c s? d?ng cho STDEVA trong A1:A8 đư?c hi?n th? trong B1:B8. B?ng tính cho th?y r?ng giá tr? c?a STDEVA(A1:A8) trong t? bào tuy?n đư?ng D10 là chính xác b?ng v?i giá tr? c?a STDEV(B1:B8) trong t? bào D12.

STDEV và STDEVA tr? l?i m?u tiêu chu?n đ? l?ch, và STDEVP và STDEVPA tr? v? dân s? tiêu chu?n đ? l?ch. Trong t?t c? các phiên b?n c?a Excel, m?t giá tr? đư?c tính đ?u tiên cho VAR, VARA, VARP ho?c VARPA; b?c hai c?a giá tr? này tr? l?i (tương ?ng) cho STDEV, STDEVA, STDEVP ho?c STDEVPA. T?t c? các ch?c năng này đư?c đánh giá trong Excel 2003 và các phiên b?n sau này c?a Excel b?ng đ?u tiên tính toán s? lư?ng các đi?m d? li?u và trung b?nh c?a h?, và sau đó tính toán s? ti?n c?a các đ? l?ch b?nh phương c?a các d? li?u giá tr? t? trung b?nh này.

S? ti?n này c?a các đ? l?ch b?nh phương là t? ph?n đư?c s? d?ng đ? đánh giá VAR, VARA, VARP, và VARPA. M?u s? VAR và VARA là m?t ít hơn s? lư?ng các đi?m d? li?u. M?u cho VARP và VARPA là m?t s? đi?m d? li?u.

M?i c?a các ch?c năng b?n đư?c tính b?i m?t th? t?c trong Excel 2003 và các phiên b?n sau này c?a Excel mà khác v?i và c?i thi?n trên procedurethat đư?c s? d?ng trong các phiên b?n trư?c c?a Excel.

Bài vi?t cho STDEV cung c?p m?t b?ng cho phép b?n ki?m tra trư?ng h?p trong đó hành vi b?t thư?ng x?y ra trong STDEV cho các phiên b?n trư?c đó c?a Excel, nhưng không ph?i cho Excel 2003 và các phiên b?n sau này c?a Excel. Nó ph?i đư?c nh?n m?nh r?ng các trư?ng h?p có kh? năng x?y ra trong trư?ng h?p c?c đoan.

Th? t?c STDEV, STDEVA, STDEVP, STDEVPA, VAR, VARA, VARP, và VARPA có t?t c? b? thay đ?i trong cùng m?t cách đ? c?i thi?n s? ?n đ?nh s? c?a k?t qu?. Các c?i bi?n này c?ng đư?c mô t? trong bài vi?t cho STDEV và VAR.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826112Th?ng kê ch?c năng vư?t tr?i: VAR
826349 Excel ch?c năng th?ng kê: STDEV

Thu?c tính

ID c?a bài: 826409 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2004 for Mac
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB826409 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 826409

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com