Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các b?n v? b? hư h?ng trong Visio

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826418 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các b?n v? b? hư h?ng trong Microsoft văn ph?ng Visio 2013, Visio 2010, Visio 2007, Microsoft văn ph?ng Visio 2003 và Microsoft Visio 2002. Bài vi?t này mô t? m?t s? tri?u ch?ng có th? ch? ra r?ng các b?n v? b?n đang làm vi?c v?i trong Visio b? hư h?ng.

Ngoài ra, bài vi?t này li?t kê m?t s? phương pháp ph?c h?i mà b?n có th? s? d?ng trên các b?n v? b? hư h?ng. Chúng bao g?m các phương pháp x? l? s? c? chung, phương pháp đ? th? n?u b?n có th? ho?c không th? m? các b?n v?, và phương pháp đ? giúp ngăn ch?n thi?t h?i có th? x?y ra đ?i v?i b?n v?.

GI?I THI?U

T?ng quan

N?u b?n g?p hành vi b?t ng? khi b?n làm vi?c v?i m?t b?n v? Visio, Visio b?n v? có th? b? hư h?ng. B?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau n?u b?n có m?t b?n v? b? hư h?i:
 • "Không h?p l? Page Fault," "General b?o v? Fault", ho?c "B?t h?p pháp hư?ng d?n" l?i tin thư thoại
 • Thông báo l?i đư?c tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây khi b?n m? m?t b?n v?:

  Xu?t hi?n m?t l?i (100) trong hành đ?ng m?

  Visio không th? m? t?p tin b?i v? nó không ph?i là m?t t?p tin Visio ho?c nó đ? b? h?ng.
 • "H?t b? nh?" thông báo l?i ho?c thông báo l?i cho bi?t tài nguyên h? th?ng th?p
Lưu ? Nh?ng thông báo l?i không luôn luôn có ngh?a r?ng b?n v? c?a b?n b? h?ng. Tuy nhiên, n?u b?n liên t?c g?p m?t ho?c nhi?u c?a các thông báo l?i khi b?n làm vi?c v?i m?t b?n v? đ?c bi?t, b?n v? có th? b? h?ng.

Bài này li?t kê m?t s? phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? c? g?ng ph?c h?i các b?n v? b? hư h?ng. Các phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này không đ?m b?o ph?c h?i thành công c?a m?t b?n v? b? hư h?ng. Đôi khi, tùy thu?c vào lo?i thi?t h?i, b?n có th? không có th? ph?c h?i b?t k? d? li?u. B?n có th? ph?i tái t?o các b?n v? ho?c khôi ph?c l?i các b?n v? t? t?p tin sao lưu c?a b?n.

Phương pháp x? l? s? c? chung

Visio B?t đ?u mà không có s? ki?n t? đ?ng hóa và không có Microsoft Visual Basic cho ?ng d?ng

B?t đ?u Visio mà không có s? ki?n t? đ?ng hóa và không có Visual Basic cho các ?ng d?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1: Microsoft văn ph?ng Visio 2013 và Visio 2010
 1. B?t đ?u Visio.
 2. Trên các t?p tin tab, b?m vào tu? ch?n, và sau đó nh?p vào Trung tâm tin c?y.
 3. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t Trung tâm tin c?y, và sau đó nh?p vào vô hi?u hoá t?t c? macro mà không c?n thông báo.
 4. Nh?p vào Add-in.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các vô hi?u hóa t?t c? ?ng d?ng Add-ins hộp kiểm.
 6. Nh?p vào OK.
 7. Thoát kh?i Visio, và sau đó kh?i đ?ng l?i Visio.

Cách 2: Microsoft văn ph?ng Visio 2007
 1. B?t đ?u Visio b?nh thư?ng.
 2. Trên menu công c? , b?m vào Trung tâm tin c?y.
 3. Nh?p vào Thi?t đ?t v? mô, và sau đó nh?p vào vô hi?u hoá t?t c? macro mà không c?n thông báo.
 4. Nh?p vào Add-in.
 5. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm vô hi?u hoá t?t c? ?ng d?ng Add-in .
 6. Nh?p vào OK.
 7. Thoát kh?i Visio, và sau đó kh?i đ?ng l?i Visio.
Phương pháp 3: Microsoft Office Visio 2003 và các phiên b?n trư?c c?a Visio
 1. B?t đ?u Visio b?nh thư?ng.
 2. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n Visio mà b?n đang ch?y:
  • N?u b?n đang ch?y Visio 2003, b?m vào tu? ch?n trên tr?nh đơn công c? , và sau đó nh?p vào Security tab.
  • N?u b?n đang ch?y Visio 2002, b?m vào tu? ch?n trên tr?nh đơn công c? , và sau đó nh?p vào tab nâng cao .
 3. Th?c hi?n như sau:
  • B?m đ? b? ch?n hộp kiểm s? Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng .

   Lưu ? Sau khi b?n b?m đ? b? ch?n hộp kiểm s? Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng , hộp kiểm s? Microsoft Visual Basic cho ?ng d?ng d? án sáng t?ot?i Microsoft Visual Basic cho d? án ?ng d?ng t? văn b?n ki?m tra h?p s? không s?n dùng.
  • B?m đ? b? ch?n hộp kiểm s? phần bổ sung COM .
  • B?m đ? b? ch?n hộp kiểm t? đ?ng hóa s? s? ki?n .
 4. Nh?p vào OK, và sau đó b? Visio.
 5. Kh?i đ?ng l?i Visio.
Phương pháp 4: S? d?ng l?nh 'B?n sao v?' sao chép m?i trang vào m?t trang trong m?t b?n v? m?i.
Visio 2013 và Visio 2010:
 1. Đ?m b?o r?ng không có g? trong b?n v? đư?c ch?n.
 2. Trên các trang chủ tab, nh? hơn các Clipboard nhóm, b?m sao.
 3. M? tài li?u mà b?n mu?n đ? nhúng các b?n v?, và sau đó trêntrang chủ tab, trong nhóm Clipboard , click vào Paste.
Visio 2007 và Visio 2003:
 1. Trong Microsoft văn ph?ng Visio b?n v?, đ?m b?o r?ng không có g? đư?c ch?n.
 2. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Copy v?. Lưu ? L?nh này sao b?n v? toàn b?, bao g?m c? h?nh d?ng trên các trang khác v? và trên n?n. Khi b?n nhúng m?t b?n v? Visio đa-trang, trang hi?n th? s? là m?t trong đó là ho?t đ?ng khi b?n nh?p vào Copy v?.
 3. M? tài li?u mà b?n mu?n đ? nhúng các b?n v?, và sau đó vào các ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào dán (ho?c l?nh tương đương).
  Ngu?n: Visio 2007 giúp đ? và làm th? nào đ?http://Office.Microsoft.com/en-US/Visio/HP012314701033.aspx

Kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn

Kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn. Đ? làm đi?u này:

Lưu ? V? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? là khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u b?n chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Đóng c?a, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. Khi b?n th?y thông báo "H?y ch?n hệ điều hành đ? b?t đ?u", nh?n F8.
 3. Trên các tùy ch?n nâng cao Windows<b00> </b00> tr?nh đơn, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Ch? đ? Safe Mode, và sau đó nh?n ENTER.
 4. N?u b?n có m?t máy tính kh?i đ?ng kép ho?c đa kh?i đ?ng, ch?n hệ điều hành thích h?p t? danh sách xu?t hi?n, và sau đó nh?n ENTER.
 5. B?t đ?u Visio, và sau đó c? g?ng đ? m? b?n v? c?a b?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? an toàn, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315222 M?t mô t? v? các tu? ch?n kh?i đ?ng ch? đ? an toàn trong Windows XP
202485 Mô t? c?a ch? đ? an toàn kh?i đ?ng trong Windows 2000
180902 Làm th? nào đ? B?t đ?u m?t máy tính d?a trên Windows 98 trong ch? đ? an toàn

Phương pháp đ? th? n?u b?n không th? m? m?t b?n v?

Phương pháp 1: Kéo các t?p tin b?n v? đ? bi?u tư?ng t?p Visio.exe

Kéo t?p tin b?n v? bi?u tư?ng đ?i di?n cho các t?p tin Visio.exe. Đ? làm đi?u này: n?u b?n đang ch?y Visio 2010, các t?p tin Visio.exe đư?c đ?t trong c?p sau: Drive: \Program Files\Microsoft Office\Office14, * n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Visio 32-bit trên Windows 64-bit c?p t?p chương tr?nh s? có m?t (x 86) đ?ng sau tên m?c tin thư thoại. Visio 2010 bây gi? có m?t phiên b?n 64-bit b?n đ?a.
 1. B? thu?c lá Visio.
 2. B?t đ?u Microsoft Window Explorer, và sau đó xác đ?nh v? trí các t?p tin Visio.exe trên đ?a c?ng c?a b?n. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Visio đ?n vị trí mặc định, các t?p tin Visio.exe đư?c đ?t trong m?t trong các m?c tin thư thoại sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n Visio mà b?n đang ch?y:
  • N?u b?n đang ch?y Visio 2013, các t?p tin Visio.exe đư?c đ?t trong c?p sau:
   Lái xe: \Program Files\Microsoft Office\Office15
   Lưu ?N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n 32-bit c?a Visio trên phiên b?n 64-bit c?a Windows, c?p t?p chương tr?nh s? có m?t (x 86) đ?ng sau tên m?c tin thư thoại. Visio 2013 bây gi? có m?t phiên b?n 64-bit b?n đ?a.
  • N?u b?n đang ch?y Visio 2010, các t?p tin Visio.exe đư?c đ?t trong c?p sau: lái xe: \Program Files\Microsoft Office\Office14 lưu ? n?u b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n 32-bit c?a Visio trên phiên b?n 64-bit c?a Windows, c?p t?p chương tr?nh s? có m?t (x 86) đ?ng sau tên m?c tin thư thoại. Visio 2010 bây gi? có m?t phiên b?n 64-bit b?n đ?a.


   N?u b?n đang ch?y Visio 2007, các t?p tin Visio.exe đư?c đ?t trong c?p sau:
   Lái xe: \Program Files\Microsoft Office\Office12
   N?u b?n đang ch?y Visio 2003, các t?p tin Visio.exe đư?c đ?t trong c?p sau:
   Lái xe: \Program Files\Microsoft Office\Visio11
  • N?u b?n đang ch?y Visio 2002, các t?p tin Visio.exe đư?c đ?t trong c?p sau:
   Lái xe: \Program Files\Microsoft Office\Visio10
   Lưu ? N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Visio vào m?t m?c tin thư thoại mà là khác nhau t? v? trí cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh, đư?ng d?n t?p tin Visio.exe là khác nhau trên máy tính c?a b?n.
 3. Trong Window Explorer, xác đ?nh v? trí các t?p tin b?n v? mà b?n mu?n m?.
 4. Kéo t?p tin b?n v? bi?u tư?ng đ?i di?n cho các t?p tin Visio.exe.

Phương pháp 2: B?m đúp vào t?p tin b?n v? trong Window Explorer

C? g?ng đ? m? t?p tin b?n v? b?ng cách s? d?ng Window Explorer. Đ? làm đi?u này:
 1. B? thu?c lá Visio.
 2. Kh?i đ?ng Window Explorer, và sau đó xác đ?nh v? trí các t?p tin b?n v? mà b?n mu?n m?.
 3. Nh?p đúp vào t?p tin b?n v?.

Phương pháp 3: M? đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v?

Khi b?n thay đ?i m?t b?n v? Visio, m?t đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v? đư?c t?o ra. Các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v? đư?c đ?t tên theo ~ $$t?p đ? đ?t tên tin. ~ vsd. Các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v? thư?ng đư?c t?o ra và lưu tr? trong cùng m?t m?c tin thư thoại như b?n v? c?a b?n n?m ? đâu.

Đ? m? các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v?, làm như sau:
 1. B?t đ?u Visio, và sau đó m? b?n v? c?a b?n.
 2. Kh?i đ?ng Window Explorer, và sau đó xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại nơi b?n v? c?a b?n đư?c lưu tr?. T?m trong m?c tin thư thoại này cho các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v?. Các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v? đư?c đ?t tên theo ~ $$t?p đ? đ?t tên tin. ~ vsd.

  Lưu ? N?u các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v? không n?m trong m?c tin thư thoại nơi b?n v? c?a b?n đư?c lưu tr?, tra c?u trên đ?a c?ng cho các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v?.

  Đ? tra c?u trên đ?a c?ng cho các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v?, làm như sau:

  Lưu ? V? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? là khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u b?n chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  2. Nh?p vào t?t c? các t?p tin và m?c tin thư thoại.
  3. Trong t?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? ~$$t?p đ? đ?t tên tin. ~ vsd, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 3. Thay đ?i ph?n m? r?ng c?a các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v? đ? .vsd. Đ? làm đi?u này:
  1. B?m chu?t ph?i vào các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v?, và sau đó nh?p vào đ?i tên.
  2. Thay đ?i ph?n m? r?ng c?a các đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v? t? ~.vsd đ? .vsd.
 4. C? g?ng đ? m? đ?ng g?i t?m th?i c?a các t?p tin b?n v? b?n đ?i tên.

Phương pháp 4: S? d?ng Microsoft văn ph?ng Visio Viewer đ? m? b?n v?

cài đ?t chuyên bi?t Microsoft văn ph?ng Visio Viewer 2010, và sau đó s? d?ng Visio Viewer đ? m? và xem b?n v? c?a b?n. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visio Viewer 2010, b?n có th? s? d?ng Microsoft Internet Explorer 5.0 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Internet Explorer đ? xem Visio b?n v? và sơ đ? sàn đư?c t?o ra v?i Visio 2010, Visio 2007, Visio 2003, Visio 2002, Microsoft Visio 2000 ho?c Microsoft Visio 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Visio Viewer 2010, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:

http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?displaylang=en&ID=21701

N?u b?n có th? m? b?n v? c?a b?n trong Visio Viewer, cài đ?t chuyên bi?t Visio trên máy tính c?a b?n có th? b? hư h?ng, ho?c b?n v? có th? ch?a m?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng có th? b? h?ng.

Cách 5: Sao chép các t?p tin b?n v? sang máy tính khác

Sao chép các t?p tin b?n v? sang máy tính khác có Visio cài đ?t chuyên bi?t trên nó. N?u b?n có th? m? b?n v? c?a b?n trên máy tính đó, lưu các t?p tin b?n v? vào m?t m?c tin thư thoại khác nhau trên đ?a c?ng c?a máy tính đó, và sau đó sao chép các t?p tin b?n v? quay l?i máy tính ban đ?u.

Phương pháp 6: Sao chép các t?p tin b?n v? sang m?t đ?a khác trên máy tính c?a b?n

Windows có th? không th? đ?c t?p tin b?n v? t? nơi các t?p tin b?n v? hi?n đang đư?c lưu. Sao chép các t?p tin b?n v? sang m?t đ?a khác trên máy tính c?a b?n. Ví d?, sao chép các t?p tin t? đ?a vào đ?a c?ng. Sau khi b?n sao chép các t?p tin b?n v? đ? đ?a khác trên máy tính c?a b?n, c? g?ng đ? m? t?p tin b?n v?.

Lưu ? N?u b?n không th? sao chép các t?p tin b?n v? t? đ?a nơi lưu t?p v?, các t?p tin b?n v? có th? đư?c cross-linked v?i các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại, ho?c các t?p tin b?n v? có th? đư?c đ?t trong m?t l?nh v?c b? hư h?ng c?a đ?a. Đ? g? r?i các v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c trong phương pháp 7.

Phương pháp 7: Phát hi?n và s?a ch?a l?i trên đ?a c?ng

N?u b?n đang ch?y Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows NT 4.0, s? d?ng công c? ki?m tra đ?a đ? phát hi?n l?i h? th?ng t?p ho?c các l?nh v?c x?u trên đ?a c?ng c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315265 Làm th? nào đ? th?c hi?n ki?m tra trong Windows XP l?i đ?a
156571 Làm th? nào đ? th?c hi?n quét đ?a trong Windows

N?u b?n đang ch?y Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ho?c Microsoft Windows 98, s? d?ng công c? quét đ?a đ? phát hi?n l?i h? th?ng t?p ho?c các l?nh v?c x?u trên đ?a c?ng c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
186365 Mô t? quét đ?a cho Windows (Scandskw.exe) trong Windows 98 / Me

Lưu ? M?c dù công c? ki?m tra đ?a ho?c công c? quét đ?a có th? phát hi?n và s?a ch?a h? th?ng t?p l?i ho?c các l?nh v?c x?u trên đ?a c?ng, Visio v?n không th? m? hay đ?c các t?p tin.

N?u b?n đang ch?y Windows Vista, truy c?p vào web site Microsoft sau đây đ? bi?t thêm thông tin:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-US/help/bc1393cf-9f9c-79c7-0f91-9337c2c41f811033.mspx
Phương pháp 8: M? m?t trư?c đó "Shadow Copy" b?ng cách s? d?ng tab Phiên b?n trư?c


1. B?m chu?t ph?i vào t?p tin Visio
2. Ch?n Properties
3. Ch?n tab Phiên b?n trư?c, cung c?p cho m?t s? th?i gian cho danh sách đ? cư
4. Ch?n m?t phiên b?n c? c?a các t?p tin
5. Nh?p vào m?
6. N?u các t?p tin m? ra thành công, t? các t?p tr?nh đơn nh?p vào Löu laøm và lưu m?t đ?ng g?i c?a t?p tinPhương pháp đ? th? n?u b?n có th? m? các b?n v?

Phương pháp 1: Lưu t?p dư?i d?ng m?t v? XML

Lưu b?n v? như là m?t XML v? (.vdx t?p tin), và sau đó lưu XML v? như m?t b?n v? (.vsd t?p tin). Đ? làm đi?u này:
 1. B?t đ?u Visio, và sau đó m? b?n v? c?a b?n.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 3. Trong các Lưu như hộp thoại, b?m vào XML v? (*.vdx)<b00> </b00> trong lưu v?i lo?i h?p, và sau đó g? tên t?p vào h?p t?p đ? đ?t tên tin . Xác đ?nh v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin b?n v?, và sau đó nh?p vào lưu.
 4. Đóng t?t c? các b?n v? đang m?.
 5. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào m?.
 6. Xác đ?nh v? trí các b?n v? XML (.vdx) mà b?n đ? lưu trư?c đó trong bư?c 3, và sau đó nh?p vào m?.
 7. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 8. Trong các Lưu như hộp thoại, b?m vào v? (*.vsd)<b00> </b00> trong lưu v?i lo?i h?p, và sau đó g? tên t?p vào h?p t?p đ? đ?t tên tin . Xác đ?nh v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin b?n v?, và sau đó nh?p vào lưu.
 9. Đóng các b?n v?.
 10. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào m?
 11. Xác đ?nh v? trí các b?n v? (.vsd t?p tin) mà b?n đ? lưu trư?c đó trong bư?c 8, và sau đó nh?p vào m?.

Phương pháp 2: Chèn các b?n v? cho m?t b?n v? tr?ng m?i

Chèn các b?n v? cho m?t b?n v? tr?ng m?i. Đ? làm đi?u này:

Visio 2013 và Visio 2010:
 1. B?t đ?u Visio
 2. Dư?i các t?p tin tab, New, ch?n Tr?ng b?n v?, và sau đó b?m vào cáct?o nút ch?n m?t.
 3. Trên các chèn tab, b?m vào đ?i tư?ng.
 4. Nh?p vào t?o t? t?p, và sau đó nh?p vào tr?nh duy?t.
 5. Selectthe v?, b?m vàom?, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Tùy thu?c vào t?nh h?nh c?a b?n, xác đ?nh cho dù các t?p tin b?n v? b? hư h?ng ho?c cho dù đó là m?t v?n đ?.
  • N?u b?n nh?n đư?c m?t "l?i 3400" thông báo l?i, các t?p tin b?n v? có th? b? h?ng. S? d?ng các phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này đ? c? g?ng ph?c h?i các b?n v?.
  • N?u b?n không nh?n đư?c m?t "l?i 3400" thông báo l?i, đ? xem n?u có m?t v?n đ? khác mà có th? ngăn ch?n Visio t? vi?c m? các b?n v?. Ví d?, m?t cu?c xung đ?t có th? t?n t?i gi?a các thành ph?n nh?t đ?nh trên máy tính mà ngăn ch?n Visio m? các b?n v?.
Visio 2007 và Visio 2003:
 1. B?t đ?u Visio.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó nh?p vào M?i v?.
 3. Trên các chèn tr?nh đơn, nh?p vào đ?i tư?ng.
 4. Nh?p vào t?o t? t?p, và sau đó nh?p vào tr?nh duy?t.
 5. Nh?p vào các b?n v?, b?m vào m?, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Tùy thu?c vào t?nh h?nh c?a b?n, xác đ?nh cho dù các t?p tin b?n v? b? hư h?ng ho?c cho dù đó là m?t v?n đ?.
  • N?u b?n nh?n đư?c m?t "l?i 3400" thông báo l?i, các t?p tin b?n v? có th? b? h?ng. S? d?ng các phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này đ? c? g?ng ph?c h?i các b?n v?.
  • N?u b?n không nh?n đư?c m?t "l?i 3400" thông báo l?i, đ? xem n?u có m?t v?n đ? khác mà có th? ngăn ch?n Visio t? vi?c m? các b?n v?. Ví d?, m?t cu?c xung đ?t có th? t?n t?i gi?a các thành ph?n nh?t đ?nh trên máy tính mà ngăn ch?n Visio m? các b?n v?.
  S

Phương pháp đ? th? đ? giúp ngăn ch?n thi?t h?i cho b?n v?

B?n không th? ngăn ch?n t?t c? tham nh?ng có th? x?y ra cho các t?p tin. Đ?a c?ng có th? mang ra, ngu?n có th? th?t b?i, và không lư?ng trư?c các s? ki?n khác có th? x?y ra mà gây ra các t?p tin đ? tr? nên hư h?ng. M?o và đ? ngh? sau đây có th? giúp làm gi?m s? lư?ng các t?p tin b? hư h?ng x?y ra trong Visio và trong các chương tr?nh khác.

T?i ưu hóa các thi?t l?p AutoRecover trong Visio

Đ?t c?u h?nh các thi?t l?p AutoRecover m?t giá tr? phù h?p cho b?n. N?u máy tính c?a b?n ng?ng đáp ?ng ho?c n?u b?n m?t đi?n đ?t ng?t, Visio m? t?p tin AutoRecovery khi b?n B?t đ?u chương tr?nh. Các t?p tin AutoRecovery có th? ch?a thông tin chưa lưu mà n?u không s? b? m?t t? t?p tin b?n v? ban đ?u c?a b?n. N?u t?p tin b?n v? ban đ?u c?a b?n đ? b? hư h?ng, b?n có th? khôi ph?c thông tin t? các t?p tin AutoRecovery.

Đ? đ?t c?u h?nh các thi?t l?p AutoRecover trong Visio:
 1. B?t đ?u Visio.
 2. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 3. Nh?p vào tab lưu ho?c Lưu/m? tab.
 4. Ch?n các AutoRecover lưu thông tin m?i ki?m tra h?p, và sau đó ch? đ?nh th?i gian trong vài phút mà b?n mu?n. theo m?c đ?nh, cài đ?t chuyên bi?t AutoRecover đư?c thi?t l?p trong 10 phút.
 5. Nh?p vào OK.

Đ?m b?o r?ng vi?c cung c?p đi?n là phù h?p

M?t ngu?n cung c?p đi?n là không phù h?p có th? gây ra thi?t h?i cho các t?p tin, ngay c? khi b?n không m?t đi?n. M?t ngu?n cung c?p đi?n gai ho?c đó là không đ? có th? ?nh hư?ng đ?n quá tr?nh đ?c và vi?t quá tr?nh trên máy tính c?a b?n, và có th? gây ra thi?t h?i. N?u vi?c cung c?p đi?n trong khu v?c c?a b?n là không phù h?p, s? d?ng m?t ngư?i b?o tr? s? đ?t bi?n. Tăng b?o v? có th? giúp ngăn ch?n thi?t h?i trên máy tính c?a b?n n?u đi?n gai x?y ra. B?n c?ng có th? xem xét s? d?ng m?t ngu?n cung c?p đi?n liên t?c (UPS). UPS đơn v? cung c?p máy tính c?a b?n v?i s?c m?nh ngay c? khi có m?t cúp đi?n. Liên h? v?i đ?i l? ph?n c?ng c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t trong nh?ng thi?t b? này.

sao lưu d? li?u c?a b?n

Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu d? li?u c?a b?n thư?ng xuyên. Ví d?, lưu tr? m?t đ?ng g?i c?a b?n v? c?a b?n trên ổ đĩa khác trên đ?a c?ng. Ho?c, tùy thu?c vào yêu c?u c?a b?n và môi trư?ng c?a b?n, th?c hi?n sao lưu khác ho?c gi?i pháp l?i khoan dung khác trên máy tính c?a b?n. M?t s? gi?i pháp l?i khoan dung, ch?ng h?n như d? ph?ng m?ng c?a đ?c l?p đ?a (RAID), thư?ng đư?c ch? thi?t th?c cho các m?ng l?n hơn. Tùy ch?n sao lưu khác bao g?m:
 • Băng sao lưu
 • sao lưu đ?a compact
 • Kh?i lư?ng đư?c nhân đôi
 • Kh?i lư?ng RAID-5
 • ổ đĩa c?ng bên ngoài
 • ổ đĩa USB (Flash)

Làm vi?c v?i d? li?u c?a b?n t?i đ?a phương

N?u b?n làm vi?c trong m?t môi trư?ng m?ng và b?n kinh nghi?m tham nh?ng thư?ng xuyên, b?n có th? mu?n xem xét vi?c sao t?p c?a b?n vào máy tính c?c b? c?a b?n trư?c khi b?n m? các t?p tin ho?c trư?c khi b?n s?a đ?i các t?p tin. Sao chép t?p tin vào máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng Máy tính c?a tôi ho?c b?ng cách s? d?ng Window Explorer. Khi b?n làm vi?c v?i các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy tính đ?a phương c?a b?n, b?n ngăn ch?n v?n đ? đ?c ho?c vi?t các v?n đ? mà có th? đư?c gây ra b?i các v?n đ? k?t n?i m?ng như sau:
 • K?t n?i m?ng ch?m
 • K?t n?i b? b? m?ng
 • Gai trong m?ng lư?i giao thông
B?n c?ng có th? mu?n xem xét làm vi?c t? đ?a c?ng và không ho?t đ?ng t? v?t ch?a r?i như đĩa mềm ho?c m?t ổ đĩa ZIP. Thêm phương ti?n và các tr?nh khi?n tr?nh thêm đư?c tham gia trong m?t lưu ho?t đ?ng, vi?c thêm cơ h?i tăng thi?t h?i t?p tin.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Visio, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:

Thu?c tính

ID c?a bài: 826418 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Visio Standard 2013
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
T? khóa: 
kbpubtypekc kbopenfile kberrmsg kbdisplay kbhowtomaster kbtshoot kbprb kbmt KB826418 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 826418

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com