B?n nh?n đư?c m?t "tài kho?n không bi?t" tin nh?n khi b?n gán m?t s? cho phép cho m?t t?p tin ho?c b?n thêm m?t thành viên nhóm

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826452 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? ch? đ?nh m?t s? cho phép cho m?t t?p tin, ho?c đ? thêm m?t thành viên m?t nhóm, m?t h?p tho?i b? nh?t đ?i tư?ng có th? hi?n th? thông báo "Không bi?t tài kho?n." B?n c?ng có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
sid2name S-1-5-21-1482476501-688789844-725345543-512
LookupAccountSid không thành công, LastError = 1789

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows không th? gi?i quy?t an ninh đ?nh danh (SIDs) đ? tên. M?t SID là m?t giá tr? s? đ? nh?n d?ng m?t ngư?i dùng hay nhóm. Cho m?i truy c?p ki?m soát entry (ACE), m?t SID xác đ?nh ngư?i dùng ho?c nhóm ngư?i mà truy c?p đư?c cho phép, t? ch?i ho?c đư?c ki?m toán.

GI?I PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size   File name
  -----------------------------------------------------------
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6748   124,688 Adsldp.dll    
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6748   132,368 Adsldpc.dll   
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6748   63,760 Adsmsext.dll   
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6800   381,712 Advapi32.dll   
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6753   69,392 Browser.dll   
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6680   134,928 Dnsapi.dll    
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6780   96,528 Dnsrslvr.dll   
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6753   47,376 Eventlog.dll   
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6759   148,240 Kdcsvc.dll    
  18-Jun-2003 17:43 5.0.2195.6758   205,072 Kerberos.dll   
  26-Mar-2003 21:37 5.0.2195.6695   71,888 Ksecdd.sys
  01-Aug-2003 17:40 5.0.2195.6797   509,712 Lsasrv.dll    
  01-Aug-2003 17:40 5.0.2195.6797   33,552 Lsass.exe    
  17-Jul-2003 23:13 5.0.2195.6786   109,840 Msv1_0.dll    
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6601   311,568 Netapi32.dll   
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6791   361,232 Netlogon.dll   
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6800   931,600 Ntdsa.dll    
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6800   51,472 Samlib.dll    
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6742   392,464 Samsrv.dll    
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6737   131,344 Scecli.dll    
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6737   306,448 Scesrv.dll    
  15-Jul-2003 22:08 5.0.2195.6776  4,858,368 Sp3res.dll    
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6601   51,472 W32time.dll   
  16-Aug-2002 13:32 5.0.2195.6601   57,104 W32tm.exe    
  06-Aug-2003 22:42 5.0.2195.6741   126,224 Wldap32.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? cách hotfix gói đư?c đ?t tên, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915 M?i đ?t tên lư?c đ? cho Microsoft Windows Hotfix gói
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng trong bài vi?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p Nh?t s?n ph?m Microsoft, công c? và ti?n ích

Thu?c tính

ID c?a bài: 826452 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB826452 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826452

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com