Ngu?n d? li?u đư?c h? tr? cho nh?p kh?u, xu?t kh?u và cho liên k?t trong m?t cơ s? d? li?u Access

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826507 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đi?u này bài báo ch? áp d?ng cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.mdb).

Novice: Đ?i h?i ki?n th?c v? giao di?n ngư?i dùng trên đ?a đơn ngư?i dùng các máy tính.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n có th? truy c?p Microsoft đ? chuy?n nh?p ho?c liên k?t d? li?u t? cơ s? d? li?u Access đư?c t?o trong phiên b?n khác c?a quy?n truy c?p. B?n c?ng có th? s? d?ng truy c?p đ? chuy?n nh?p ho?c liên k?t d? li?u t? các chương tr?nh khác, ch?ng h?n như Microsoft Excel, và t? các đ?nh d?ng t?p tin khác, ch?ng h?n như dBASE hay ngh?ch l?. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng truy c?p đ? chuy?n nh?p ho?c liên k?t (ch? có đ?c) b?ng HTML và danh sách HTML mà cư trú trên máy tính đ?a phương c?a b?n, trên máy ch? m?ng c?a b?n ho?c trên máy ch? Internet c?a b?n.

Truy c?p có th? xu?t kh?u b?ng Excel, dBASE và ngh?ch l?. Microsoft Access c?ng có th? xu?t kh?u b?ng vào t?p tin đ?nh d?ng văn b?n phong phú (RTF) đ?nh d?ng và t?p tin đ? HTML năng đ?ng (DHTML) đ?nh d?ng.

THÔNG TIN THÊM

Danh sách sau đây c?a b?ng d? li?u đ?nh d?ng mà m?t ngư?i truy c?p cơ s? d? li?u h? tr?. B?ng c?ng li?t kê m?t s? đ?nh d?ng mà truy c?p không h? tr? và m?t s? đ?nh d?ng có h?n ch? h? tr?.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i t?pPh?n m? r?ngNh?p kh?uLiên k?tXu?t kh?u
Microsoft Access 2,0 .mdbCó (1)Có (1)Có (1)
Microsoft Access 7,0 .mdbCóCóCó
Microsoft truy c?p 97 .mdbCóCóCó
Microsoft Access 2000 .mdbCóCóCó
Microsoft Access 2002 .mdbCóCóCó
Microsoft Office Access 2003 .mdbCóCóCó
Văn b?n (Phân cách).txtCóYes(4)Có
Văn b?n (c? đ?nh Chi?u r?ng).txtCóYes(4)Có
Microsoft Excel 3,0 .xlsCóCóCó
Microsoft Excel 4,0 t? .xlsCóCóCó
Microsoft Excel 4,0 Workbooks .xlsKhôngKhôngKhông
Microsoft Excel 5,0-7,0 Workbooks .xlsCóCóCó
Microsoft Excel 97 Workbooks .xlsCóCóCó
Microsoft Excel 2000 Workbooks .xlsCóYes(6)Có
Microsoft Excel 2002 Workbooks .xlsCóYes(6)Có
Microsoft Office Excel 2003 Workbooks .xlsCóYes(6)Có
Hoa Sen 1-2-3 .wk1CóYes(2)Có
Hoa Sen 1-2-3 3,0 .wk3CóYes(2)Có
dBASE III .dbfCóCóCó
dBASE IV .dbfCóCóCó
dBASE 5 .dbfCóCóCó
dBASE 7.dbfYes(5)Yes(5)Yes(5)
Ngh?ch l? 3,0 .dbCóCóCó
Ngh?ch l? 4,0 .dbCóCóCó
Ngh?ch l? 5,0 .dbCóCóCó
Ngh?ch l? 8,0 .dbYes(5)Yes(5)Yes(5)
Trao đ?i/Outlook KHÔNG SẴN CÓCóCóKhông
Văn b?n HTML .html, .htm CóCóCó
K?t n?i cơ s? d? li?u Microsoft Internet .IDC/.HTXKhôngKhôngCó
Microsoft Active Server Pages .aspKhôngKhôngCó
Rich Text Format .rtfKhôngKhôngCó
ODBC Datasources(3)KHÔNG SẴN CÓ CóCóCó
T?p tin XML .xmlCóKhôngCó
Windows SharePoint D?ch v?KHÔNG SẴN CÓCóCóCó

Chú ý
 • B?n ph?i s? d?ng Microsoft Access 2.0 Converter, do đó b?n có th? s? d?ng t?p tin truy c?p 2,0 trong Access 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  830271 L?I: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n m? ho?c chuy?n đ?i m?t t?p tin cơ s? d? li?u Access 2.0 trong Access 2003
 • Các t?p tin Lotus 1-2-3 có th? đư?c liên k?t. Tuy nhiên, các liên k?t v?i Hoa Sen t?p là ch? đ?c.
 • Liên k?t v?i dBASE và ngh?ch l? b?ng là ch?-đ?c. Tuy nhiên, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách cài đ?t m?t trong các m?c sau đây:
  • Các m?i nh?t gói d?ch v? Microsoft ph?n l?c 4,0
  • Cơ s? d? li?u Borland
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng dBase và ngh?ch l? d? li?u v?i máy bay ph?n l?c và truy nh?p, h?y xem ph?n "Tham kh?o".
 • Đ? làm vi?c v?i m?t ngu?n d? li?u k?t n?i cơ s? d? li?u m? (ODBC), b?n ph?i có s? tr?nh đi?u khi?n ODBC đúng, và b?n ph?i có tr?nh đi?u khi?n ODBC m?i nh?t cho d? li?u ngu?n mà b?n s? d?ng. Ví d?, truy c?p không cung c?p m?t đư?c đánh ch? m?c truy nh?p tu?n t? phương pháp (ISAM) driver cho Microsoft FoxPro t?p tin (.dbc), nhưng b?n có th? s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n ODBC bao g?m quy?n truy c?p vào k?t n?i nh?ng t?p tin FoxPro.
 • Khi b?n liên k?t văn b?n tác ph?m, b?n không th? c?p nh?t các d? li?u hi?n có. B?n có th? thêm b?n ghi vào các liên k?t t?p tin văn b?n, nhưng khi ghi cam k?t, b?n không th? C?p Nh?t hi?n có h? sơ.
 • Khi b?n có liên k?t đ?n, nh?p t?, ho?c xu?t chuy?n d? li?u sang m?t dBASE 7,0 cơ s? d? li?u ho?c đ?n m?t 8,0 ngh?ch l? cơ s? d? li?u, cơ s? d? li?u Borland 4.0 ho?c m?i hơn có th? yêu c?u.
 • Trong Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) ho?c C?p Nh?t Microsoft văn ph?ng 2002 ngày 10/18/05 (KB904018), c?a thi?t k?, liên k?t v?i b?ng tính Excel không th? đư?c C?p Nh?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  904953B?n không th? thay đ?i, thêm ho?c xoá d? li?u trong b?ng bi?u đư?c liên k?t v?i m?t b?ng tính Excel trong Office Access 2003 ho?c truy c?p 2002
 • B?n không th? s? d?ng Access 2000 đ? chuy?n nh?p, liên k?t, ho?c xu?t chuy?n sang m?t cơ s? d? li?u Access 2002 ho?c Access 2003.
 • Ch? truy c?p 2003 có th? xu?t d? li?u, nh?p d? li?u và liên k?t đ?n danh sách trên các trang web d?ch v? Microsoft Windows SharePoint Portal.
S?n ph?m c?a bên th? ba r?ng đây bài th?o lu?n v? đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng d? li?u ngh?ch l? truy c?p và máy bay ph?n l?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230126Làm th? nào đ? s? d?ng d? li?u ngh?ch l? truy c?p và máy bay ph?n l?c
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng d? li?u dBASE v?i quy?n truy c?p và máy bay ph?n l?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230125Làm th? nào đ? s? d?ng d? li?u dBASE v?i quy?n truy c?p và máy bay ph?n l?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 826507 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
T? khóa: 
kbdatabase kbformat kbimport kbexport kbinfo kbmt KB826507 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826507

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com