K? lietot uzst?d??anas ?urn?lu Office iestat??anas probl?mu nov?r?anai

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 826511 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par Microsoft Office XP versiju lasiet zin??anu b?zes rakst? 296603.

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? detaliz?ti aprakst?ts, k? izmantot Microsoft Office instal?cijas ?urn?lfailus Office iestat??anas probl?mu nov?r?anai.

Da?k?rt rodas probl?ma saist?b? ar Office iestat??anu, un, iesp?jams, netiek par?d?ts k??das zi?ojums. Pat ja tiek par?d?ts k??das zi?ojums, iesp?jams, probl?mas noteik?anai k? viens no r?kiem b?s j?izmanto instal?cijas ?urn?lfails.

?aj? rakst? apl?kotas vair?kas metodes inform?cijas interpret??anai Office instal?cijas ?urn?lfailos. T?mas ir uzskait?tas t?d? sec?b?, k?d? v?laties izmantot katru metodi. ?aj? rakst? nav apl?kota katra iesp?jam? situ?cija, bet taj? sniegti vair?ki piem?ri, kad iestat??anas probl?ma ir tikusi atrisin?ta, interpret?jot uzst?d??anas ?urn?lfailu.

Daudzos Microsoft zin??anu b?zes rakstos, kas saist?ti ar instal?cijas k??d?m, ar? ietvertas ?urn?lfailu sada?as, kas pal?dz p?rliecin?ties par to, ka rakst? aprakst?ta t? pati probl?ma, ar ko esat sask?ries.

?urn?lfaila izveide

Office uzst?d??anas programma autom?tiski izveido ?urn?lfailus map? \Temp. ?urn?lfailu nosaukumi ir l?dz?gi t?l?k nor?d?tajiem.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
?urn?lfails?urn?lfaila nosaukums
Setup.exeMicrosoft Office Setup(####).txt
Windows Installer (sist?mas failu atjaunin??ana)Microsoft Office Setup(####)_Task(0001).txt
Windows Installer (Office instal?cija)Microsoft Office Setup(####)_Task(0002).txt
Rakstz?mes #### ?urn?lfailu nosaukumos ir skait?i, kas s?kas ar 0001. Tie pieaug par vienu vien?bu katru reizi, kad tiek palaista uzst?d??anas programma. T?d?j?di ?urn?lfails ar liel?ko skaitli ir ?urn?lfails, kas izveidots, kad p?d?jo reizi palaista uzst?d??anas programma.

Piez?me. Office instal?cijai var b?t tikai Microsoft Windows Installer ?urn?lfails. ?aj? gad?jum? Office instal?cijas Windows Installer ?urn?lfaila nosaukum? Task(0002) viet? ir pievienots Task(0001).

?urn?lfailu interpret??ana

Atkar?b? no eso??s probl?mas, iesp?jams, ir j?skata uzst?d??anas ?urn?lfails vai Office instal?cijas Windows Installer ?urn?lfails.

Uzst?d??anas ?urn?lfaili

Faila Setup.exe ?urn?lfails ir ?oti ?ss, jo faila Setup.exe veikto uzdevumu skaits ir ierobe?ots, k? par?d?ts t?l?k.
 • Lasiet failu Setup.ini.
 • Pars?jiet komandrindu rekviz?tiem un p?rsl?giem, kas j?nodod programmai Windows Installer. Izplat?ta k??da ir iek?aut ??du komandrindu:
  Transform=path\transform file name.mst
  ??s komandrindas izmanto?ana instal?cijas laik? nerad?s k??das zi?ojumu, ta?u instal?cijai netiks piem?rota transform?cija. Pareiz? komandrinda ir:
  Transforms=path\transform file name.mst
  Setup.exe ?urn?lfail? ietverta komandrinda, ko nor?d?j?t instal?cijai, t?d?? ?urn?lfail? j?p?rbauda p?rrakst??an?s k??das, piem?ram, iepriek??j? piem?r? nor?d?t? k??da (pirmaj? komandrind? v?rda ?Transform? beig?s tr?kst burts ?s?).
 • P?rbaudiet, vai tiek izmantota pareiz? oper?t?jsist?ma un servisa pakotne.
 • P?rbaudiet faila Msi.dll versiju.
 • Start?jiet failu Instmsi(w).exe, lai instal?tu programmu Windows Installer.
 • P?rbaudiet instal?t?s Office beta versijas.
 • P?rbaudiet fontu Tahoma un TahomaBD versiju.
Uzst?d??anas programma p?c noklus?juma programmat?r? Office izveido lok?lu instal?cijas avotu, ta?u tikai tad, kad programmat?ra Office tiek instal?ta no kompaktdiska vai saspiesta kompaktdiska att?la. Ja lok?l? datora cietaj? disk? ir pietiekami daudz vietas, uzst?d??anas programma p?c noklus?juma ke?o visu instal?cijas avotu. Programma Windows Installer izmanto ?o lok?lo instal?cijas avotu Office instal??anai, un lok?lais avots ir pieejams v?l?kai programmat?ras Office labo?anai, atk?rtotai instal??anai vai atjaunin??anai. Lietot?ji l?dzek?us var instal?t p?c piepras?juma vai ar? palaist uzst?d??anas programmu uztur??anas re??m?, lai pievienotu jaunus l?dzek?us. T? k? uzst?d??anas programma p?c noklus?juma izveido lok?lo instal?cijas avotu, papildu opcijas nav j?iestata. Uzst?d??anas programma izveido lok?lo instal?cijas avotu ??d? lietot?ja datora sl?ptaj? map?:

drive\Msocache\Downloadcode

Uzst?d??anas programma p?c noklus?juma ke?o visu avotu programmat?r? Office. Ja lietot?ja dator? nav pietiekamas diska vietas, uzst?d??anas programma instal?cijas failu ke?o tikai atlas?tajiem l?dzek?iem. Uzst?d??anas programma p?c instal?cijas pabeig?anas saglab? lok?lo instal?cijas avotu.

Uzst?d??anas ?urn?l? var b?t iek?auta t?l?k nor?d?t? inform?cija.
 • Uz mapi \MSOCACHE kop?jamo failu saraksts:
  Lejupiel?d?jamie faili: Fails: FILES\WINDOWS\INF\AER_1033.ADM (DW20.ADM_1033) Fails: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DW20.EXE (DW20.EXE_0001) Fails: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWDCW20.DLL (DWDCW20.DLL) Fails: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\1033\DWINTL20.DLL (DWINTL20.DLL_0001_1033) Fails: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWTRIG20.EXE (DWTRIG20.EXE) Fails: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLEAN.DLL (OCLEAN.DLL_1033) Fails: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCORE.OPC (OCLNCORE.OPC_1033) Fails: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCUST.OPC (OCLNCUST.OPC_1033) Fails: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\OCLNINTL.OPC (OCLNINTL.OPC_1033) Fails: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OFFCLN.EXE (OFFCLN.EXE_1033) Fails: FILES\SETUP\OSE.EXE (OSE.EXE) Fails: PRO11.MSI (PRO11.MSI) Fails: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10O.CHM (PSS10O.CHM_1033) Fails: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10R.CHM (PSS10R.CHM_1033) Fails: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\SETUP.CHM (SETUP.CHM_1033) Fails: SKU011.XML (SKU011.XML_0002_1033) Fails: A2561405.CAB (A2561405.CAB) Fails: A3561405.CAB (A3561405.CAB) Fails: A4561405.CAB (A4561405.CAB) Fails: AV561403.CAB (AV561403.CAB) Fails: CC561401.CAB (CC561401.CAB)
 • Lok?l? instal?cijas avota iestat?jumu apstiprin?jums:
  Tiek izmantots jau instal?ta produkta lok?lais ke?atmi?as disks: C:\. Disk? ?C:\? atrasts pietiekami daudz vietas visu l?dzek?u kabinetfailu ke?o?anai. (CDCACHE=AUTO) ? pietiekama vieta da?u vai visu att?lu ke?o?anai. ??s lejupiel?des disks ir C:\
 • Pabeigta uzdevuma apstiprin?jums:
  Pakotne bija: E:\5614.0_o11pro_CBXS_ENG\PRO11.MSI. Pakotnes iestat??ana uz: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI. Paveikta kompaktdiska ke?o?ana, MSI ke?ots uz: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI
Lai ieg?tu papildinform?ciju par lok?l? instal?cijas avota l?dzekli, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
830168 Bie?i uzdotie jaut?jumi par lok?l? instal?cijas avota l?dzekli

Ja rodas aizdomas par probl?m?m saist?b? ar izmantotajiem komandrindas rekviz?tiem un p?rsl?giem, ?ie vienumi ir nor?d?ti ar? uzst?d??anas ?urn?lfail?. Piem?ram, ja uzst?d??anas programmas palai?anai izmantojat ??du komandrindu:
f:\Setup.exe companyname="my company" /qb
, ?urn?lfail? tiek iek?auts ??ds teksts:
Uzst?d??anas palai?ana 9/22/03 1:49:46 PM companyname="my company" /qb Noteikt? Windows inform?cija: PlatformId = 2 MajorVersion = 4 MinorVersion = 0 Uzst?d??anas ce??: \\server\share\2003_Admin\SETUP.EXE Adding property...companyname="my company"

Atpaz?tais komandrindas p?rsl?gs: /qb
-and-
Pievienoti Office ?pa?ie rekviz?ti: companyname="my company" Pievienoti visp?r?gie rekviz?ti: LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ Rakst??anas uzdevums: D:\WINNT\System32\msiexec.exe /I \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI METRICSSOURCE="\\server\share\2003_Admin companyname=""my company"" /qb" companyname="my company" LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ /qb
Piez?me. Setup.exe neizmanto ?os komandrindas p?rsl?gus un rekviz?tus; tas tikai tos padod failam Msiexec.exe (Windows Installer).

Ja Setup.exe ?urn?lfails beidzas ar tekstu, kas ir l?dz?gs t?l?k nor?d?tajam (atgrieztais kods: 1603), probl?ma rad?s saist?b? ar instal?cijas Windows Installer da?u:
9/22/03 3:34:27 PM Sa??d?tas instal?cijas atgrieztais kods: 1603 Notiek sa??d?tas iestat??anas apstr?des beidz??ana. Iestatiet izv?rstu re?istr??anu n?kamai iestat??anai.
	
***** Uzst?d??anas programma tiek aizv?rta 9/22/03 3:34:27 PM (atgrieztais = 1603)
?aj? gad?jum? ir j?p?rskata Office instal?cijas Windows Installer ?urn?lfaili.

Windows Installer ?urn?lfaili

Windows Installer ?urn?lfaili ir daudz liel?ki nek? uzst?d??anas ?urn?lfails, un s?kum? var likties, ka tie nav las?mi. Tom?r t?l?k sniegtie nor?d?jumi var pal?dz?t sa?aurin?t probl?mu.
 • Ja uzst?d??anas laik? tiek par?d?ts k??das zi?ojums, mekl?jiet k??das numuru ?urn?lfail?. Piem?ram, ja uzst?d??anas laik? tiek par?d?ts zi?ojums ?K??da 1327?, ?urn?l? mekl?jiet ?1327?. Iesp?jams, atrad?siet tekstu, kas ir l?dz?gs ?im:
  MSI (c) (41:90): Piez?me: 1: 1327 2: C:\
  K??da 1327. Neder?gs diskdzinis: C:\
  MSI (c) (41:90): Produkts: Sist?mas failu atjaunin??ana ? k??da 1327. Neder?gs diskdzinis: C:\

  Darb?ba pabeigta 15:34:26: CostFinalize. Atgriezt? v?rt?ba 3.
  Galvenais teksts ?ajos ?urn?la ierakstos ir ?Neder?gs diskdzinis?. Probl?ma ?aj? gad?jum? radusies t?d??, ka izmantoj?t t?du util?tu k? Disk Administrator, lai main?tu diska burtu tai atra?an?s vietai, kur instal?ta oper?t?jsist?ma Windows. Lai ar? diska burts tika main?ts, da?as re?istra atsl?gas joproj?m attiecas uz s?kotn?jo diska burtu.
 • Ja Microsoft zin??anu b?z? nav noteiktajam k??das zi?ojumam atbilsto?a raksta, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas, lai diagnostic?tu probl?mu.
  1. Mekl?jiet ?urn?lfail? k??das numuru.
  2. Lasiet katru rindu virzien? uz aug?u, s?kot no rindas ar k??das numuru. Parasti redzama rinda, kas neizdev?s, kad gal?gais rezult?ts ir uzst?d??anas k??da.

   Piem?ram, ?urn?lfail? tika mekl?ta ?k??da 2737?. Rind? ar k??du 2737 vai ar? virs t?s eso?aj? rind? bija ??ds teksts:
   MSI (c) (B7:A7): Piez?me: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer Inform?cija 2898. Radusies iek??ja k??da. (Tahoma8   Tahoma   1 ) K??da 2737. Radusies iek??ja k??da. (CheckCAServer 
    
   c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      ) MSI (c) (B7:A7): Produkts: Microsoft Office Professional 2003 ? k??da 2737. Radusies 
   
   iek??ja k??da. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP
     
   CheckCAServer      )
   
   Darb?ba pabeigta 09:58:55: CheckCAServer. Atgriezt? v?rt?ba 3.
   Apl?kojot ?o tekstu, redzams, ka uzst?d??ana neizdev?s izsaukum? uz CheckCAServer.
 • Visos ?urn?lfailos ietverta viena vai vair?kas k??das, kuras parasti var ignor?t. T?l?k nor?d?t?s k??das var par?d?ties jebkur? ?urn?lfail?, un t?s parasti nenor?da uzst?d??anas probl?mu.
  Inform?cija 2898. Radusies iek??ja k??da. Lai sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar inform?cijas tehnolo?iju noda?u.
  Inform?cija 2743. Radusies iek??ja k??da. Lai sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar inform?cijas tehnolo?iju noda?u.
  Inform?cija 2726. Radusies iek??ja k??da. Lai sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar inform?cijas tehnolo?iju noda?u.
 • Mekl?jiet virkni ?Piez?me?. Taj? gad?jum?, kad uzst?d??ana neizdev?s, par?dot k??du 2755, faktiskais gad?juma risin?jums tika atvasin?ts no vienuma Piez?me vair?kas rindas virs k??das:
  MSI (s) (EC:BC): Piez?me: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread atgrie? 1632 MSI (c) (F8:F4): Piez?me: 1: 2755 2: 1632 3: \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI Error 2755. Radusies iek??ja k??da. (1632   \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI ) Lai sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar inform?cijas tehnolo?iju noda?u.
  ?aj? piem?r? t?l?k eso?aj?s div?s rind?s nor?d?ta probl?ma saist?b? ar at?auj?m map? \Winnt\Installer:
  MSI (s) (EC:BC): Piez?me: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread atgrie? 1632
  P?c at?auju kori???anas ?aj? map? k??da 2755 vairs nerad?s.

  Piez?me. Noteico?ais faktors, ka probl?ma saist?ta ar at?auj?m, ir rinda, kur? ietverts vienums ?1632?.

  Piez?me. ?urn?la ierakstos ar tekstu ?Piez?me? ietverto ?etru ciparu skaitli, kas atrodas aiz teksta ?Piez?me?, var tie?i kart?t uz Windows Installer k??d?m, kas uzskait?tas iepriek? ?aj? rakst? cit?tajos zin??anu b?zes rakstos.
 • ?urn?lfail? mekl?jiet ar? virkni ?Atgriezt? v?rt?ba 3?. Ja nav pieejams k??das numurs vai ar? nevarat to atcer?ties, ta?u ?urn?lfail? atrodat ?Atgriezt? v?rt?ba 3?, piev?rsieties ?im apgabalam, lai veiktu probl?mu nov?r?anu. Kad uzst?d??anas laik? tiek veikta darb?ba, ?? darb?ba tiek atz?m?ta ?urn?lfailos. Kad ?? darb?ba ir pabeigta, tiek nor?d?ta atgriezt? v?rt?ba. Ja atgriezt? v?rt?ba ir 1, darb?ba bija veiksm?ga; ja darb?ba neizdev?s, atgriezt? v?rt?ba ir 3.
  Darb?ba s?kta 9:56:45: SetW2kMill_WFP. Darb?ba pabeigta 09:56:45: SetW2kMill_WFP. Atgriezt? v?rt?ba 1. MSI (c) (B7:A7): Notiek darb?bas veik?ana: CheckCAServer darb?bas s?kums 9:56:45: CheckCAServer. MSI (c) (B7:A7): Notiek tipa 790542 MSIHANDLE (3) izveide pavedienam ? 183129 MSI (c) (B7:A7): Notiek tipa 790542 MSIHANDLE (3) aizv?r?ana pavedienam ? 183129 MSI (c) (B7:A7): Piez?me: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer Inform?cija 2898. Radusies iek??ja k??da. (Tahoma8   Tahoma   1 ) K??da 2737. Radusies iek??ja k??da. (CheckCAServer c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      ) MSI (c) (B7:A7): Produkts: Microsoft Office Standard 2003 ? k??da 2737. Radusies iek??ja k??da. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP CheckCAServer      )
  		
  Darb?ba pabeigta 09:58:55: CheckCAServer. Atgriezt? v?rt?ba 3.
  ?aj? gad?jum? SetW2kMill_WFP darb?ba izdodas, jo atgriezt? v?rt?ba ir 1. Tom?r n?kam? darb?ba, CheckCAServer, neizdodas, jo t?s atgriezt? v?rt?ba ir 3.
 • P?rskatot ?urn?lfailu, da?reiz nevar atrast vienumu ?Piez?me?, ?Atgriezt? v?rt?ba 3? vai k??das numuru. T? viet? var tikt par?d?ts teksts, kas ir l?dz?gs ?im:
  MSI (c) (A5:65): Mekl? faila transform?ciju: c:\test.mst MSI (c) (A5:65): Piez?me: 1: 2203 2: c:\test.mst 3: -2147287038 MSI (c) (A5:65): Nevar?ja atrast ke?oto transform?ciju c:\test.mst. Mekl? to avot?. MSI (c) (A5:65): Mekl? faila transform?ciju: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst MSI (c) (A5:65): Piez?me: 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 MSI (c) (A5:65): Piez?me: 1: 2729 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 K??da, lietojot transform?cijas. P?rbaudiet, vai nor?d?tie transform?cijas ce?i ir der?gi. \\server\share\2003_ADMIN\test.mst MSI (c) (A5:65): MainEngineThread atgrie? 1624
  ?aj? gad?jum? uzst?d??anas programmai ir probl?ma ar transform?cijas lieto?anu, jo transform?ciju nevar atrast nor?d?taj? ce?? (C:\test.mst). T?d?? uzst?d??anas programma m??ina atrast transform?ciju ar? Office avota atra?an?s vietas sakn?. Kad transform?ciju nevar atrast nevien? viet?, instal?cija tiek p?rtraukta.

Izv?rstie ?urn?lfaili

Visas metodes, kas min?tas sada?? ?Windows Installer ?urn?lfaili?, var izmantot izv?rstajos ?urn?lfailos. Tom?r izv?rst? re?istr??ana palielina uzst?d??anas laiku. Izv?rsto re?istr??anu izmantojiet vien?gi tad, ja radu??s uzst?d??anas probl?mas, ko nevar diagnostic?t, izmantojot noklus?juma ?urn?lfailu.
 • Izv?rst? ?urn?faila re?istr??ana

  S?kotn?j?s Office instal??anas laik? izv?rst? re?istr??ana netiek izmantota, ta?u, ja rodas uzst?d??anas k??me, otraj? instal??anas m??in?jum? tiek ?ener?ts izv?rsts ?urn?lfails. Tom?r ?ajos izv?rstajos ?urn?lfailos izmantot?s re?istr??anas opcijas nav visas programmai Windows Installer pieejam?s opcijas. Ja v?laties izveidot daudz detaliz?t?ku Windows Installer ?urn?lfailu ar vis?m re?istr??anas opcij?m, varat izmantot parametra *v kombin?ciju p?rsl?gam /L.

  Piez?me. Izv?rstu ?urn?lfailu var izveidot, kad tiek veikta Office administrat?v? instal?cija, izmantojot komandrindu, kas ir l?dz?ga ?ai:
  path\setup.exe /a path\Pro11.msi /L*v C:\Verboselog.txt
  Diagnostic??ana, kad p?rst?j rea??t uzst?d??anas programma

  Da?reiz Office uzst?d??anas programma p?rst?j rea??t (?uzkaras?), un netiek par?d?ts neviens k??das zi?ojums. ?aj? situ?cij? vislab?k ir restart?t datoru un v?lreiz palaist Office uzst?d??anas programmu, kad iesl?gta pilna izv?rst? re?istr??ana (ar vienu papildu opciju). Lai to izdar?tu, start?jiet Office uzst?d??anas programmu. Lai to izdar?tu, r?kojieties t?l?k nor?d?taj? veid?.
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t).
  2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet ??du komandrindu un p?c tam noklik??iniet uz Labi:
   path\Setup.exe /L*v! C:\Verboselog.txt
   ?emiet v?r?, ka Path ir pilns Office avota atra?an?s vietas ce??.
  Parasti re?istr??anas inform?cijas 19 rindas tiek saglab?tas ke?atmi?? pirms to ierakst??anas izv?rstaj? ?urn?lfail?. Ja neizmantojat opciju ! /L (re?istr??anas) p?rsl?gam, varat pazaud?t da?u no ke?ot?s inform?cijas vai ar? visu ke?oto inform?ciju, ja tiek p?rtraukta uzst?d??ana. Izmantojot opciju !, varat pazaud?t maksim?li vienu rindu, jo opcija ! liek uzst?d??anas programmai ierakst?t re?istr?cijas inform?ciju ?urn?fail? pa vienai rindai (inform?cija netiek ke?ota).

  P?c izv?rst? ?urn?lfaila izveides ritiniet to l?dz beig?m un skatiet vienu vai divas p?d?j?s rindas. ??s rindas inform?s par to, ko uzst?d??anas programma m??in?ja dar?t, kad t? p?rtrauca darboties. Piem?ram, varat redz?t tekstu, kas ir l?dz?gs ?im:
  ComponentRegister(ComponentId={71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A}, KeyPath=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033\OWCDCH11.CHM,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0) 1: {90170409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9} 2: {71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A} 3: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033\OWCDCH11.CHM
  Tas nor?da uz probl?mu saist?b? ar komponenta (71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A) re?istr??anu (Windows re?istr?), kura atsl?gas ce?? ir OWCDCH11.CHM.

  ??s probl?mas risin?jums ir labot Windows re?istru pirms atk?rtotas Office uzst?d??anas programmas palai?anas.

  Cit? gad?jum? var tikt par?d?ts teksts, kas ir l?dz?gs ?im ?urn?lfail? eso?ajam tekstam:
  MSI (c) (EB:1F): Notiek darb?bas veik?ana: OPCRemove darb?bas s?kums 11:42:57: OPCRemove. MSI (c) (EB:1F): Notiek tipa 790542 MSIHANDLE (504) izveide pavedienam ? 194273
  Tas nor?da uz probl?mu ar Office no?em?anas ved?a oper?ciju. ?? probl?ma var rasties, kad Office uzst?d??anas programmai radusies probl?ma, no?emot iepriek??ju Microsoft Office versiju. M??iniet no?emt iepriek??jo Office versiju un p?c tam v?lreiz palaidiet Office 2003 uzst?d??anas programmu.

  Piez?me. Office uzst?d??anas programma izmanto t?l?k nor?d?tos piel?goto darb?bu prefiksus. Ja ?urn?lfails nor?da uz probl?mu ar piel?gotu darb?bu, ?ie prefiksi nor?da, kur s?kt probl?mu nov?r?anu.
  • OLCA: Outlook piel?got? darb?ba
  • OPC: Office no?em?anas vednis
  • CAG, CaMMC: saist?ti ar klipkop?m
  • IE: Internet Explorer

Rekviz?ti

Raksta ID: 826511 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 30. augusts - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office pamatizdevums 2003
 • Microsoft Office Access 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbsetup kbwindowsinstaller kbhowtomaster kbhowto kbinfo KB826511

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com