Làm th? nào đ? s? d?ng m?t đăng nh?p thi?t l?p đ? kh?c ph?c v?n đ? cài đ?t t?i văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826511 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Office XP c?a bài vi?t này, xem các 296603.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng Microsoft Văn ph?ng đăng nh?p t?p tin cài đ?t đ? g? r?i cài đ?t văn ph?ng các v?n đ?.

Đôi khi m?t v?n đ? x?y ra v?i thi?t l?p văn ph?ng và b?n có th? không nh?n đư?c m?t thông báo l?i. Th?m chí n?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, b?n có th? có th? s? d?ng t?p tin cài đ?t đăng nh?p như m?t công c? c?a b?n đ? xác đ?nh các v?n đ?.

Bài vi?t này th?o lu?n v? m?t s? k? thu?t đ? gi?i thích các thông tin trong t?p tin đăng nh?p cài đ?t văn ph?ng. Các ch? đ? đư?c li?t kê trong các Th? t? mà b?n mu?n s? d?ng m?i k? thu?t. Bài vi?t này không áp d?ng m?i t?nh h?nh mà b?n có th? g?p, nhưng nó th?o lu?n v? m?t s? ví d? nơi các Cài đ?t v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i gi?i thích m?t t?p s? ghi thi?t l?p.

Nhi?u bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft có liên quan đ?n l?i cài đ?t c?ng bao g?m các ph?n c?a đăng nh?p t?p tin có th? tr? giúp b?n xác nh?n r?ng các bài báo mô t? cùng m?t v?n đ? mà b?n đang g?p.

Làm th? nào đ? t?o m?t t?p s? ghi

Thi?t l?p văn ph?ng t? đ?ng t?o t?p tin đăng nh?p c?a b?n \Temp thư m?c. T?p nh?t k? có tên tương t? như dư?i đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p s? ghi choTên t?p s? ghi
Setup.exeMicrosoft Office Setup (#) .txt
Windows Installer (C?p Nh?t t?p tin h? th?ng)Microsoft Văn ph?ng thi?t l?p (#) _Task (0001) .txt
Windows Installer (cài đ?t văn ph?ng)Microsoft Văn ph?ng thi?t l?p (#) _Task (0002) .txt
#### Characters trong tên t?p tin đăng nh?p là s? đi?n tho?i mà b?t đ?u v?i 0001. H? tăng b?i m?t trong m?i khi b?n ch?y thi?t l?p. V? v?y, t?p nh?t k? có nhi?u nh?t là t?p tin đăng nh?p cho các th?i gian g?n đây nh?t mà b?n đ? thi?t l?p.

Lưu ? B?n có th? có ch? m?t Microsoft Windows Installer t?p s? ghi cho các Cài đ?t văn ph?ng. Trong t?nh hu?ng này, đăng nh?p Windows Installer t?p cho các Cài đ?t văn ph?ng đ? Task(0001) n?i vào t?p nh?t k? thay v? Task(0002).

Làm th? nào đ? gi?i thích các t?p tin đăng nh?p

Tùy thu?c vào nh?ng v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i, b?n có th? có đ? xem các t?p tin log thi?t l?p ho?c t?p tin đăng nh?p Windows cài đ?t cho các văn ph?ng cài đ?t.

Thi?t l?p t?p tin đăng nh?p

T?p s? ghi cho các t?p tin Setup.exe là r?t ng?n b?i v? các s? lư?ng các nhi?m v? th?c hi?n Setup.exe là gi?i h?n đ?i v?i nhi?m v? như sau:
 • Đ?c các t?p tin Setup.ini.
 • Phân tích cú pháp d?ng l?nh cho thu?c tính và thi?t chuy?n m?ch đó có đư?c thông qua đ? cài đ?t Windows. M?t l?i thư?ng là đ? bao g?m các sau đây trên m?t d?ng l?nh:
  Bi?n đ?i =đư?ng d?n\bi?n đ?i tên t?p.MST
  S? d?ng này trên d?ng l?nh không s?n xu?t m?t thông báo l?i trong khi cài đ?t, nhưng bi?n đ?i s? không đư?c áp d?ng cho các cài đ?t. D?ng l?nh chính xác là:
  Bi?n đ?i =đư?ng d?n\bi?n đ?i tên t?p.MST
  Các t?p tin log Setup.exe ch?a d?ng l?nh mà b?n ch? đ?nh cho vi?c cài đ?t, do đó b?n ph?i ki?m tra t?p tin đăng nh?p cho l?i như là m?t trong đó đư?c hi?n th? trong ví d? trư?c (các ch? "s" là m?t tích t? cu?i "Bi?n đ?i" trong l?nh đ?u tiên d?ng).
 • Ki?m ch?ng r?ng đúng h? đi?u hành và d?ch v? đóng gói đang đư?c s? d?ng.
 • Ki?m tra các phiên b?n c?a t?p tin Msi.dll.
 • B?t đ?u Instmsi (w) file exe đ? cài đ?t các c?a s? Tr?nh cài đ?t.
 • Ki?m tra các phiên b?n đư?c cài đ?t phiên b?n beta c?a văn ph?ng.
 • Ki?m tra phiên b?n c?a Tahoma và TahomaBD phông ch?.
Theo m?c đ?nh, thi?t l?p t?o ra m?t ngu?n đ?a phương cài đ?t t?i văn ph?ng, nhưng ch? khi b?n cài đ?t văn ph?ng t? đ?a CD ho?c m?t ?nh đ?a CD nén. N?u đ? không gian đ?a c?ng t?n t?i trên máy tính đ?a phương, thi?t l?p lưu tr? toàn b? ngu?n cài đ?t theo m?c đ?nh. Windows Installer s? d?ng cài đ?t đ?a phương này ngu?n cài đ?t văn ph?ng, và các ngu?n đ?a phương v?n c?n có s?n đ? s?a ch?a, cài đ?t l?i, ho?c C?p Nh?t Office sau này. Ngư?i dùng có th? cài đ?t tính năng theo yêu c?u ho?c ch?y cài đ?t trong ch? đ? b?o tr? đ? thêm tính năng m?i. B?i v? thi?t l?p t?o ra các cài đ?t đ?a phương ngu?n theo m?c đ?nh, b?n không c?n ph?i đ?t b?t k? b? sung tùy ch?n. Thi?t l?p t?o ra ngu?n cài đ?t đ?a phương trong sau đây ?n thư m?c trên máy tính c?a ngư?i dùng:

? đ?a\Msocache\Downloadcode

B?i m?c đ?nh, thi?t l?p lưu tr? toàn b? ngu?n trong văn ph?ng. N?u máy tính c?a ngư?i dùng hi?n không có đ? không gian đ?a, thi?t l?p lưu tr? t?p tin cài đ?t cho ch? là các tính năng đ? ch?n. Thi?t l?p v?n gi? cài đ?t đ?a phương sau khi ngu?n cài đ?t đư?c hoàn t?t.

Các thông tin sau có th? ch?a trong đăng nh?p thi?t l?p:
 • Danh sách các t?p đ? sao chép vào thư m?c \MSOCACHE:
  Files to Download:
  File: FILES\WINDOWS\INF\AER_1033.ADM (DW20.ADM_1033)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DW20.EXE (DW20.EXE_0001)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWDCW20.DLL (DWDCW20.DLL)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\1033\DWINTL20.DLL (DWINTL20.DLL_0001_1033)
  File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWTRIG20.EXE (DWTRIG20.EXE)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLEAN.DLL (OCLEAN.DLL_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCORE.OPC (OCLNCORE.OPC_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCUST.OPC (OCLNCUST.OPC_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\OCLNINTL.OPC (OCLNINTL.OPC_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OFFCLN.EXE (OFFCLN.EXE_1033)
  File: FILES\SETUP\OSE.EXE (OSE.EXE)
  File: PRO11.MSI (PRO11.MSI)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10O.CHM (PSS10O.CHM_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10R.CHM (PSS10R.CHM_1033)
  File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\SETUP.CHM (SETUP.CHM_1033)
  File: SKU011.XML (SKU011.XML_0002_1033)
  File: A2561405.CAB (A2561405.CAB)
  File: A3561405.CAB (A3561405.CAB)
  File: A4561405.CAB (A4561405.CAB)
  File: AV561403.CAB (AV561403.CAB)
  File: CC561401.CAB (CC561401.CAB)
 • Xác nh?n cài đ?t đ?a phương cài đ?t ngu?n:
  Using Local Cache Drive of already installed product: C:\.
  Found enough space on drive "C:\" to cache all feature cabinets.
  (CDCACHE=AUTO) - There is enough space to cache some or all of the image. Drive for this download is C:\
 • Xác nh?n c?a công vi?c đ? hoàn thành:
  Package was: E:\5614.0_o11pro_CBXS_ENG\PRO11.MSI.
  Setting Package to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI.
  Done with CD Caching, cached MSI to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI
Đ? thêm thông tin v? cài đ?t ngu?n đ?a phương tính năng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
830168Câu h?i thư?ng g?p v? tính năng đ?a phương ngu?n cài đ?t

N?u b?n nghi ng? nh?ng v?n đ? v?i d?ng l?nh thu?c tính và thi?t b? chuy?n m?ch mà b?n đang s? d?ng, nh?ng m?c này c?ng đư?c li?t kê trong các Thi?t l?p t?p tin đăng nh?p. Ví d?, n?u b?n s? d?ng d?ng l?nh sau đây đ? ch?y thi?t l?p
f:\Setup.exe companyname = "công ty c?a tôi" /qb
văn b?n sau đây đư?c bao g?m trong các thi?t l?p đăng nh?p:
Launch Setup 
9/22/03 1:49:46 PM 
companyname="my company" /qb
Detected Windows Info:
 PlatformId = 2
 MajorVersion = 4
 MinorVersion = 0
Setup path: \\server\share\2003_Admin\SETUP.EXE
Adding property...companyname="my company"

Recognized command line switch: /qb
- và -
Office-specific properties added: companyname="my company"
General properties added: LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ 
Writing Task:
D:\WINNT\System32\msiexec.exe
 /I \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI
 METRICSSOURCE="\\server\share\2003_Admin companyname=""my company"" /qb"
 companyname="my company" LAUNCHEDFROMSETUP=1 
SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ /qb
Lưu ? Setup.exe không th?c s? s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh và tài s?n; nó ch? ch?y chúng vào t?p tin Msiexec.exe (các c?a s? Cài đ?t).

N?u t?p tin Nh?t k? cho Setup.exe k?t thúc b?ng văn b?n mà là tương t? như đ?n sau (tr? v? m?: 1603), đ? có m?t v?n đ? v?i các c?a s? Cài đ?t ph?n c?a ti?n tr?nh cài đ?t:
9/22/03 3:34:27 PM Chained install return code: 1603
Shutting down chained setup processing.
Set Verbose logging for subsequent setup.
	
***** Setup exits 
9/22/03 3:34:27 PM 
(return = 1603)
Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i xem l?i b? cài đ?t Windows t?p tin đăng nh?p cho ti?n tr?nh cài đ?t văn ph?ng.

T?p tin cài đ?t c?a s? đăng nh?p

Các t?p tin đăng nh?p Windows Installer là l?n hơn đáng k? so v?i các Thi?t l?p t?p tin đăng nh?p và có th? xu?t hi?n đư?c không đ?c đư?c ban đ?u. Tuy nhiên, sau nguyên t?c có th? giúp b?n thu h?p các v?n đ?:
 • N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong khi thi?t l?p, t?m ki?m s? l?i trong các t?p tin log. Ví d?, n?u b?n nh?n đư?c "L?i 1327" trong khi thi?t l?p, t?m ki?m cho "năm 1327" trong Nh?t k?. B?n có th? t?m th?y văn b?n tương t? như đ?n sau đây:
  MSI (c) (41:90): lưu ?: 1: 1327 2: c: \
  L?i năm 1327. ? đ?a không h?p l?: c: \
  MSI (c) (41:90): s?n ph?m: h? th?ng t?p tin C?p Nh?t - l?i năm 1327. ? đ?a không h?p l?: c: \

  Hành đ?ng k?t thúc 15: 34: 26: CostFinalize. Giá tr? tr? l?i 3.
  Các văn b?n quan tr?ng trong các m?c đăng nh?p là "Không h?p l? lái xe". V?n đ? trong trư?ng h?p này là b?n s? d?ng m?t ti?n ích như đ?a ngư?i qu?n tr? đ? thay đ?i các k? t? ? đ?a c?a v? trí nơi c?a s? đư?c cài đ?t. M?c dù các ? đ?a b?c thư đư?c thay đ?i, m?t s? khóa registry v?n c?n đ? c?p đ?n các ? đ?a g?c lá thư.
 • N?u cơ s? ki?n th?c Microsoft không có m?t bài vi?t mà phù h?p v?i thông đi?p l?i c? th? c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau đ? ch?n đoán các v?n đ?:
  1. T?m ki?m t?p tin đăng nh?p cho m?t s? l?i.
  2. Đ?c m?i d?ng lên t? d?ng v?i s? l?i. Thông thư?ng b?n nh?n th?y m?t d?ng mà không thành công, v?i k?t qu? cu?i cùng là m?t thi?t l?p l?i.

   Ví d?, m?t t?p s? ghi đư?c t?m ki?m cho "l?i 2737". Các sau khi văn b?n đư?c đ?t ? ho?c trên đư?ng v?i 2737 l?i:
   MSI (c) (B7:A7): Note: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: 
   c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer
   Info 2898. An internal error has occurred. (Tahoma8  Tahoma  1      
   )
   Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer 
    
   c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      )
   MSI (c) (B7:A7): Product: Microsoft Office Professional 2003 -- Error 2737. An 
   
   internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP
     
   CheckCAServer      )
   
   Action ended 9:58:55: CheckCAServer. Return value 3.
   Nh?n vào văn b?n này, b?n th?y r?ng thi?t l?p không th? ngày các cu?c g?i đ?n CheckCAServer.
 • T?t c? các t?p tin đăng nh?p ch?a m?t ho?c nhi?u l?i thư?ng có th? b? b? qua. Các l?i sau đây có th? xu?t hi?n trong b?t k? t?p tin đăng nh?p và thư?ng làm ch? ra m?t v?n đ? thi?t l?p:
  Thông tin 2898. L?i n?i b? đ? x?y ra. Liên h? v?i b? ph?n công ngh? thông tin c?a b?n cho h? tr?.
  Thông tin 2743. L?i n?i b? đ? đ? x?y ra. Liên h? v?i b? ph?n công ngh? thông tin c?a b?n cho h? tr?.
  Thông tin 2726. L?i n?i b? đ? đ? x?y ra. Liên h? v?i b? ph?n công ngh? thông tin c?a b?n cho h? tr?.
 • M?t đi?u đ? t?m ki?m là chu?i "Lưu ?". Trong m?t trư?ng h?p trong trư?ng h?p thi?t l?p th?t b?i v?i l?i 2755, đ? phân gi?i th?c t? cho các trư?ng h?p b?t ngu?n t? các lưu ? m?t s? d?ng ? trên l?i:
  MSI (s) (EC:BC): Note: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ 
  MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632
  MSI (c) (F8:F4): Note: 1: 2755 2: 1632 3: \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI 
  Error 2755. An internal error has occurred. (1632  \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI
          ) Contact your
  Information Technology department for assistance.
  Trong ví d? này, hai d?ng cho th?y m?t v?n đ? v?i c?p phép trên c?p \Winnt\Installer:
  MSI (s) (EC:BC): Note: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ 
  MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632
  Sau khi các quy?n đ? đư?c s?a ch?a vào c?p này, l?i 2755 đ? không x?y ra.

  Lưu ? Các d?ng có ch?a "1632" là vi?c xác đ?nh các y?u t? đó đây v?n đ? đ? v?i c?p phép.

  Lưu ? Đăng nh?p m?c có ch?a "Lưu ?", b?n ch? s? mà sau "Lưu ?" có th? đư?c ánh x? tr?c ti?p đ?n các l?i Windows Installer là li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c đư?c trích d?n trư?c đó trong bài vi?t này.
 • M?t chu?i đ? t?m ki?m trong t?p nh?t k? là tr? l?i" Giá tr? 3 ". N?u b?n không có ho?c ghi nh? m?t s? l?i, nhưng b?n xác đ?nh v? trí "Giá tr? l?i tr? 3" trong đăng nh?p t?p tin, đây là r? ràng khu v?c nơi nó là t?t nh?t đ? t?p trung c?a b?n kh?c ph?c s? c?. Khi m?t hành đ?ng đư?c th?c hi?n trong khi thi?t l?p, các hành đ?ng n?i ti?ng trong các t?p tin log. Khi hành đ?ng đó là đ?y đ?, m?t giá tr? tr? l?i sau đó n?i ti?ng. N?u giá tr? tr? l?i là 1, các hành đ?ng đ? thành công; Tuy nhiên, n?u các hành đ?ng không thành công, giá tr? tr? l?i s? là 3.
  Action start 9:56:45: SetW2kMill_WFP.
  Action ended 9:56:45: SetW2kMill_WFP. Return value 1.
  MSI (c) (B7:A7): Doing action: CheckCAServer
  Action start 9:56:45: CheckCAServer.
  MSI (c) (B7:A7): Creating MSIHANDLE (3) of type 790542 for thread -183129
  MSI (c) (B7:A7): Closing MSIHANDLE (3) of type 790542 for thread -183129
  MSI (c) (B7:A7): Note: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: 
  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer
  Info 2898. An internal error has occurred. (Tahoma8  Tahoma  1      
  )
  Error 2737. An internal error has occurred. (CheckCAServer  
  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      )
  MSI (c) (B7:A7): Product: Microsoft Office Standard 2003 -- Error 2737. An 
  internal error has occurred. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  
  CheckCAServer      )
  		
  Action ended 9:58:55: CheckCAServer. Return value 3.
  Trong trư?ng h?p này, hành đ?ng SetW2kMill_WFP thành công, b?i v? giá tr? tr? l?i là 1. Tuy nhiên, các hành đ?ng ti?p theo, CheckCAServer, không thành công b?i v? giá tr? tr? l?i c?a nó là 3.
 • Đôi khi, khi b?n xem xét m?t t?p s? ghi, b?n không t?m th?y "Lưu ?", "Giá tr? tr? l?i 3" ho?c m?t s? l?i. Thay vào đó, b?n có th? xem văn b?n đó là tương t? như sau:
  MSI (c) (A5:65): Looking for file transform: c:\test.mst
  MSI (c) (A5:65): Note: 1: 2203 2: c:\test.mst 3: -2147287038 
  MSI (c) (A5:65): Couldn't find cached transform c:\test.mst. Looking for it at the source.
  MSI (c) (A5:65): Looking for file transform: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst
  MSI (c) (A5:65): Note: 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 
  MSI (c) (A5:65): Note: 1: 2729 
  1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 
  Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.
  \\server\share\2003_ADMIN\test.mst
  MSI (c) (A5:65): MainEngineThread is returning 1624
  Trong trư?ng h?p này, thi?t l?p là có m?t v?n đ? áp d?ng m?t bi?n đ?i, b?i v? bi?n đ?i không th? đư?c đ?t trên đư?ng d?n đ? ch? đ?nh (C:\test.mst). V? v?y, thi?t l?p c?ng c? g?ng xác đ?nh v? trí bi?n đ?i vào thư m?c g?c v? trí ngu?n văn ph?ng. Khi bi?n đ?i không th? đư?c đ?nh v? t?i m?t trong hai nơi, d?ng l?i ti?n tr?nh cài đ?t.

T?p nh?t k? ti?t

T?t c? các k? thu?t đư?c li?t kê trong "Windows Installer Log T?p tin "có th? đư?c s? d?ng trên t?p tin ti?t đăng nh?p. Tuy nhiên, khai thác g? ti?t làm tăng th?i gian thi?t l?p. Ch? s? d?ng ti?t đăng nh?p, n?u b?n đang có thi?t l?p v?n đ? mà không th? đư?c ch?n đoán v?i m?t t?p tin đăng nh?p m?c đ?nh.
 • T?o m?t t?p s? ghi ti?t

  Ngày cài đ?t ban đ?u c?a văn ph?ng, khai thác g? ti?t không đư?c s? d?ng nhưng n?u th?t b?i thi?t l?p x?y ra, th? th? hai đ? cài đ?t s? t?o m?t t?p s? ghi ti?t. Tuy nhiên, các tùy ch?n đăng nh?p đư?c s? d?ng cho các t?p nh?t k? ti?t này không t?t c? các tùy ch?n có s?n cho các Windows Installer. N?u b?n mu?n t?o ra m?t đăng nh?p Windows Installer chi ti?t hơn t?p tin v?i t?t c? các tùy ch?n đăng nh?p, b?n có th? s? d?ng các * v tham s? k?t h?p cho các / L chuy?n đ?i.

  Lưu ? B?n có th? t?o m?t t?p s? ghi ti?t trong khi b?n th?c hi?n m?t cài đ?t hành chính c?a văn ph?ng b?ng cách s? d?ng m?t d?ng l?nh tương t? như đ?n sau đây:
  đư?ng d?n\setup.exe /a đư?ng d?n\Pro11.MSI/l * v C:\Verboselog.txt
  Ch?n đoán khi thi?t l?p đi?m d?ng đáp ?ng

  Đôi khi, thi?t l?p văn ph?ng d?ng l?i ?ng (b? treo), và b?n không nh?n đư?c b?t k? thông báo l?i. Đi?u t?t nh?t đ? làm trong t?nh hu?ng này là đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và ch?y l?i thi?t l?p văn ph?ng v?i đ?y đ? ti?t ghi nh?t k? b?t (v?i m?t tùy ch?n b? sung). Đ? làm đi?u này, b?t đ?u thi?t l?p văn ph?ng. Đ? làm V? v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các M? h?p, g? như sau d?ng l?nh, và sau đó nh?p vào Ok:
   đư?ng d?n\Setup.exe/l * v! C:\Verboselog.txt
   Lưu ? r?ng Đư?ng d?n là đư?ng d?n đ?y đ? c?a b?n Văn ph?ng ngu?n v? trí.
  Thông thư?ng, 19 d?ng ghi thông tin đư?c lưu tr? trong b? nh? trư?c khi ghi vào t?p nh?t k? ti?t. N?u b?n không s? d?ng các! tùy ch?n cho các / L (đăng nh?p) chuy?n đ?i, b?n có th? m?t m?t s? thông tin đư?c lưu tr? ho?c t?t c? thông cache tin n?u thi?t l?p d?ng. N?u b?n s? d?ng các! tùy ch?n, nh?t b?n m?t là m?t d?ng, b?i v? các! l?c lư?ng tùy ch?n thi?t l?p đ? vi?t ghi nh?t k? thông tin đăng nh?p t?p tin m?t d?ng m?t lúc (có là không có b? nh? đ?m c?a thông tin).

  Sau khi b?n t?o t?p nh?t k? ti?t, di chuy?n đ?n cu?i và nh?n vào cu?i m?t ho?c hai d?ng. Nh?ng d?ng này cho b?n bi?t nh?ng g? đ? thi?t l?p c? g?ng đ? làm khi nó d?ng l?i. Ví d?, b?n có th? xem văn b?n tương t? như các tùy ch?n sau:
  ComponentRegister(ComponentId={71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A},
  KeyPath=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web
  Components\11\1033\OWCDCH11.CHM,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0)
  1: {90170409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9} 2:
  {71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A} 3: C:\Program Files\Common
  Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033\OWCDCH11.CHM
  Đi?u này cho th?y m?t v?n đ? v?i đăng k? (t?i Windows registry) c?a các thành ph?n (71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A), có đư?ng d?n chính là OWCDCH11.CHM.

  Ngh? quy?t cho đ?c bi?t này v?n đ? là đ? s?a ch?a Windows registry trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p văn ph?ng m?t l?n n?a.

  Trong trư?ng h?p khác, b?n có th? xem văn b?n tương t? như các sau trong t?p tin đăng nh?p c?a b?n:
  MSI (c) (EB:1F): Doing action: OPCRemove
  Action start 11:42:57: OPCRemove.
  MSI (c) (EB:1F): Creating MSIHANDLE (504) of type 790542 for thread -194273
  Đi?u này cho th?y m?t v?n đ? v?i m?t lo?i b? văn ph?ng Thu?t s? ho?t đ?ng. V?n đ? này có th? x?y ra khi thi?t l?p văn ph?ng là có m?t v?n đ? lo?i b? các phiên b?n trư?c đó c?a Microsoft Office. C? g?ng lo?i b? trư?c đó Phiên b?n c?a văn ph?ng, và sau đó ch?y l?i thi?t l?p Office 2003.

  Lưu ? Thi?t l?p văn ph?ng s? d?ng các ti?n t? sau cho hành đ?ng tùy ch?nh. N?u t?p s? ghi cho th?y m?t v?n đ? v?i m?t hành đ?ng tùy ch?nh, các ti?n t? ch? ra b?t đ?u t? đâu x? l? s? c? c?a b?n.
  • OLCA: Outlook hành đ?ng tùy ch?nh
  • OPC: Văn ph?ng lo?i b? thu?t s?
  • CAG, CaMMC: Liên k?t v?i Clip ngh? thu?t
  • IE: Internet Explorer

Thu?c tính

ID c?a bài: 826511 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
T? khóa: 
kbtshoot kbsetup kbwindowsinstaller kbhowtomaster kbhowto kbinfo kbmt KB826511 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826511

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com