B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i kh?i t?o "User32.dll không thành công", ho?c giao di?n ngư?i dùng không C?p Nh?t m?t cách chính xác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826518 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u m?t chương tr?nh (ví d?, Microsoft Word) s? d?ng m?t ch?c năng đ? h?a thi?t b? giao di?n (GDI) API mà t?o ra m?t bàn ch?i, ch?ng h?n như CreateSolidBrush, và n?u chương tr?nh lo?i b? m?t c?a s? trư?c khi nó lo?i b? các brush, GDI tài nguyên có th? tr? nên th?p, và b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  Service_Name -DLL kh?i t?o th?t b?i kh?i đ?ng liên k?t thư vi?n c:\windows\system32\user32.dll đ? th?t b?i. Quá tr?nh vi?c ch?m d?t b?t thư?ng.
 • Giao di?n ngư?i dùng có th? không C?p Nh?t m?t cách chính xác. Ví d?, các menu hi?n th? không đúng, nút văn b?n là b? m?t ho?c bi?u tư?ng h?nh ?nh không Seton.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? h? đi?u hành có th? r? r? m?t x? l? đ?i tư?ng GDI bàn ch?i n?u m?t c?a s? b? lo?i b? trư?c khi bàn ch?i đư?c l?y ra.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? r? r? này, xem các "Thông tin Bổ sung"ph?n c?a bài vi?t này.

GI?I PHÁP

Windows Server 2003

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.
Thông tin thay th? hotfix
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
 Date     Time  Version    Size    File name 
 -------------------------------------------------------
 08-Dec-2003 06:11 5.2.3790.110 1,811,456 Win32k.sys

Windows 2000

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Điều kiện tiên quyết
Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.
Thông tin thay th? hotfix
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6738   42,256 Basesrv.dll   
  17-Jan-2003 16:06 5.0.2195.6656   236,304 Cmd.exe     
  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6762   222,992 Gdi32.dll    
  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6816   711,440 Kernel32.dll   
  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6807   333,584 Msgina.dll    
  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6701   90,232 Rdpwd.sys
  04-Sep-2003 17:06 5.0.2195.6801  5,232,128 Sp3res.dll    
  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6799   380,176 User32.dll    
  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6794   385,808 Userenv.dll   
  08-Sep-2003 17:21 5.0.2195.6817  1,628,464 Win32k.sys
  03-Sep-2003 22:13 5.0.2195.6815   182,032 Winlogon.exe   
  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6775   243,984 Winsrv.dll    
  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6816   711,440 Kernel32.dll   
  08-Sep-2003 17:21 5.0.2195.6817  1,628,464 Win32k.sys
  10-Sep-2003 18:52 5.0.2195.6775   243,984 Winsrv.dll 

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng công c? Gdiobj.exe đ? giám sát các Bàn ch?i c?t cho PID 0. PID 0 đ?i di?n cho các đ?i tư?ng GDI mà không ph?i là tư nhân. Nếu Bàn ch?i c?t liên t?c tăng nhưng không gi?m, b?n có th? g?p s? r? r? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? th?y s? r? r? khi b?n b?t đ?u và ng?ng Microsoft Word; các Bàn ch?i c?t tăng 2, nhưng khi b?n thoát kh?i chương tr?nh, nó không làm gi?m.

Đ? t?i v? công c? Gdiobj.exe, truy c?p vào phong nguyên Web site sau:
http://www.fengyuan.com/download.html
Đ? thêm thông tin v? các đ?i tư?ng GDI, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms724291.aspx
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915M?i đ?t tên lư?c đ? cho Microsoft Windows Hotfix gói

Thu?c tính

ID c?a bài: 826518 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB826518 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826518

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com