M t? thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho Office 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 826530 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
i vi phin ban Microsoft Office XP cua bai vit nay, hay xem 283686.
? c m?t phin b?n Microsoft Office 2000 c?a bi vi?t ny, xem 202946 .
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

B?n c th? s? d?ng m?t s? ty ch?n d?ng l?nh chuy?n m?ch v?i cc Chng tr?nh ci ?t Microsoft Office 2003. Cc thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh ty ch?n ki?m sot nh th? no chng tr?nh thi?t l?p ho?t ?ng. Bi ny li?t k cc thi?t b? chuy?n m?ch v m t? cc ch?c nng c?a m?i chuy?n ?i.

THNG TIN THM

Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh sau y v cc ty ch?n ?c s? d?ng v?i d?ng l?nh thi?t l?p. B?ng cch s? d?ng ty ch?n d?ng l?nh, ng?i qu?n tr? c th? ki?m sot nh th? no cc chng tr?nh s? d?ng Microsoft Windows Installer package (.msi t?p tin) v bi?n ?i (.mst file) ci ?t ph?n m?m cc ?ng d?ng.

N?u b?n ?nh s? d?ng m?t s? thi?t l?p ti s?n, lo?i chng trong t?p tin ci ?t thi?t l?p (Setup.ini) ? gi?m c h?i g?p ph?i m?t Chi?u di d?ng l?nh gi?i h?n.

? bi?t thm thng tin v? thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch v thu?c tnh, xem Microsoft Office 2003 Resource Kit. Xem Microsoft Office 2003 Resource Kit, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/Default.aspx

Ghi ch quan tr?ng

 • Thi?t b? chuy?n m?ch v cc ty ch?n khng ph?i l tr?ng h?p nh?y c?m. V d?, /A l tng t? nh / a.
 • Ngo?i tr? trong tr?ng h?p ?c bi?t lu ?, b?n c th? s? d?ng cc thi?t b? chuy?n m?ch ch? khi b?n th?c hi?n m?t ci ?t ban ?u c?a Office 2003.
 • N?u b?n s? d?ng m?t ty ch?n d?ng l?nh thi?t l?p c?ng ?c s? d?ng trong t?p thi?t ?t thi?t l?p (Setup.ini) ho?c trong bi?n ?i (.mst t?p tin), cc d?ng l?nh chuy?n th?ng s? u tin.
 • Cc gi ph?n m?m Windows Installer (.msi file) ph?i trong cc cng m?t th m?c nh Setup.exe. Khi b?n ci ?t Microsoft Office, cc c?a s? Ci ?t gi ph?i n?m trong th m?c g?c c?a b?n ci ?t hnh chnh i?m.
 • Khi b?n s? d?ng nhi?u thi?t b? chuy?n m?ch, tch chng v?i m?t tr?ng v? tr?. V d?, s? d?ng d?ng l?nh sau y ? s? d?ng m?t ci ?t c? th? t?p tin v ghi k?t qu? vo m?t t?p s? ghi: Thi?t l?p/i Pro11.msi /l* c:\logfile.txt
 • Khi Setup.exe k?t thc, n ?t ra errorlevel %% n?u m?t l?i g?p ph?i. N?u ng?i dng h?y b? qu tr?nh thi?t l?p, m?c ? l?i l quay tr? l?i l zero (0), ch? ra r?ng khng c l?i ? x?y ra.

/a msifile

Cc /a msifile chuy?n ?i t?o ra m?t i?m ci ?t hnh chnh cho cc ch? ?nh gi (.msi file). Cc gi ph?n m?m ph?i n?m trong cng m?t th m?c nh Setup.exe; tr?n gi v Setup.exe ph?i l ? g?c c?a cc ci ?t hnh chnh i?m.
V d?:
 • /a My.msi
 • /a "subfolder1\My.msi"

/ f ty ch?nmsifile

Cc / f ty ch?nmsifile chuy?n ?i cc l?c l?ng s?a ch?a c?a m?t chng tr?nh m lin k?t v?i cc ch? ?nh gi (.msi file). Cc gi ph?n m?m ph?i n?m trong cng m?t th m?c nh Setup.exe; tr?n gi v Setup.exe ph?i l ? g?c c?a cc ci ?t hnh chnh i?m. Ho?c b?n c th? ch? ?nh cc s?n ph?m M? cho cc gi ph?n m?m. B?n c th? sao chp m? s?n ph?m t? ph?n s?n ph?m c?a t?p thi?t ?t thi?t l?p.
Chu y B?n ph?i ch? ?nh cc gi ph?n m?m tng t? ? ?c s? d?ng ? ci ?t cc chng tr?nh ban ?u.

Gi tr? h?p l? cho ty ch?n bao g?m:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Chuy?n ?iM ta
m?t Ci ?t l?i l?c l?ng c?a t?t c? cc file b?t k? ki?m tra ho?c phin b?n.
cCi ?t l?i t?p tin n?u b? thi?u ho?c h?ng.
ngayCi ?t l?i t?p tin n?u m?t ho?c m?t phin b?n khc nhau l hi?n nay.
e Ci ?t l?i t?p n?u thi?u ho?c m?t b?ng ho?c c? hn Phin b?n ?c tr?nh by.
phutVi?t l?i t?t c? cc yu c?u ng k? HKEY_LOCAL_MACHINE m?c.
oCi ?t l?i t?p tin n?u m?t ho?c m?t phin b?n c? hi?n nay.
pCi ?t l?i t?p tin ch? khi m?t tch.
s Ci ?t l?i t?t c? cc phm t?t v ghi ln hi?n c phm t?t.
uVi?t l?i t?t c? cc yu c?u ng k? HKEY_CURRENT_USER m?c.
v L?y cc gi t? ngu?n g?c v recache n trn my tnh ?a phng.
Quan tr?ng N?u m?t ng?i s? d?ng p d?ng m?t khch hng (nh? phn) C?p Nh?t cho my tnh, b?n khng th? s? d?ng cc / f chuy?n sang recache v ci ?t l?i trn my tnh t? m?t C?p Nh?t ci ?t hnh chnh i?m. Trong tr?ng h?p ny, ng?i s? d?ng ph?i lo?i b? v ci ?t l?i t? hnh chnh ?nh C?p Nh?t.

V d?:
 • /focums My.msi
 • /fvm {12345678-1234-1234-1234-123456789123}

/ i msifile

Cc / i msifile chuy?n ?i ci ?t cc ?ng d?ng b?ng cch s? d?ng cc gi ph?n m?m ? ch? ?nh. Cc gi ph?i trong cng m?t th m?c nh Setup.exe.
Chu y Theo m?c ?nh, Setup.exe ch? ?o Windows Installer ? th?c hi?n cc cng m?t ch?c nng nh/i.

V d?:
 • / i My.msi
 • / i "subfolder1\My.msi"

/j ty ch?n msifile /t mstfile

Cc /j ty ch?n msifile /t mstfile chuy?n ?i qu?ng co cc chng tr?nh trn my tnh v ci ?t cc chng tr?nh ngy ?u tin s? d?ng. B?n ph?i ch? ?nh m?t ty ch?n ? qu?ng co chng tr?nh ? ho?c my tnh ho?c ng?i dng. B?n c th? s? d?ng cc /j chuy?n ?i ch? khi b?n ch?y thi?t l?p t? m?t hnh chnh ci ?t i?m ho?c m?t h?nh ?nh c?a ?a CD trn m?ng. N?u khng c gi l cc thi?t l?p ?c ch? ?nh, s? d?ng gi ?c ch? ?nh trong Setup.ini. ? p d?ng m?t chuy?n ?i cho cc chng tr?nh ?c qu?ng co, s? d?ng cc /t chuy?n ?i v ch? ?nh m?t t?p tin .mst.
Gi tr? h?p l? cho cc ty ch?n bao g?m:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Chuy?n ?iM ta
phutQu?ng co cho t?t c? ng?i dng trn my tnh.
uQu?ng co cho ng?i dng hi?n th?i.
Chu y Ngoi /t, b?n c th? s? d?ng sau ba d?ng l?nh ty ch?n khi b?n s? d?ng /j ? qu?ng co cc chng tr?nh: / l, /q, v /Settings.

V d?:
 • /JM My.msi /t Custom.mst

/ l ty ch?nlogfile

Cc / l ty ch?nlogfile chuy?n ?i t?o ra m?t ng nh?p cc ci ?t hnh ?ng ? thi?t l?p qu tr?nh v m?t t?p s? ghi cho m?i tc v? Windows Installer. Cc / l chuy?n ?i c?ng thi?t ?t m?c ?nh ?c ch? r? trong khai thc g? ph?n c?a Setup.ini.
Gi tr? cho ty ch?n ny bao g?m v n?m b?t d? li?u tng ?ng:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Chuy?n ?iM ta
m?tB?t ?u c?a hnh ?ng thng bo
cBan ?u cc thng s? giao di?n ng?i dng
eThng bao li
tiCh? c thng tin th
phutTin nh?n ra b? nh?
oOut-of-?a-khng gian th
pDanh sch b?ng b?t ?ng s?n ? d?ng ti s?n = gi_tr?
rHnh ?ng d? li?u h? s; c ?c trng cho hnh ?ng thng tin
uTin nh?n yu c?u ng?i s? d?ng
vVerbose bao g?m thng i?p g? l?i
tunThng i?p c?nh bo
*B?t ty ch?n ng nh?p t?t c? ngo?i tr? v
+G?n ti?p vo t?p s? ghi hi?n t?i
!Vi?t m?i d?ng ? cc t?p tin log. Hnh vi m?c ?nh l b? nh? cache 20 d?ng vn b?n t?p tin ng nh?p vo b? nh? v sau vi?t 20 d?ng ? ng nh?p t?p tin cng lc. i?u ny ?c th?c hi?n ? c?i thi?n hi?u su?t.
Logfile c ngh?a l tn v ?ng d?n c?a t?p s? ghi ? t?o ra. Khi b?n bao g?m (*) trong tn t?p tin ng nh?p, qu tr?nh thi?t l?p s? t?o duy nh?t tn t?p cho m?i tr?ng h?p c?a qu tr?nh thi?t l?p.

V d?: / lv * "%temp%\MyApp Setup (*) .txt"
D?ng l?nh ny t?o ra cc t?p tin log sau y:
 • Setup.exe ng nh?p t?p tin "%temp%\MyAppSetup (0001) .txt"
 • T?p tin ng nh?p Windows ci ?t cc gi c?t l?i "%temp%\MyApp (0001) _Task (0001) .txt"

/ m .MIF t?p tin

Cc / m chuy?n ?i ch? ?nh m?t t?p tin .mif tin nh?n SMS, tn c?a 8 k? t? ho?c t hn.

Chu y Khng bao g?m cc ph?n m? r?ng tn t?p .mif v?i tn t?p tin. N?u b?n lm th?, l?nh s? tr? v? l?i sau: "D?ng l?nh khng h?p l?."

/noreboot

Cc /noreboot chuy?n ?i ch? ?nh khng kh?i ?ng l?i my tnh ho?c hi?n th? m?t kh?i ?ng l?i h?p tho?i ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh ci ?t. Cc /noreboot ty ch?n ?t Windows ci ?t kh?i ?ng l?i b?t ?ng s?n Ngo?i tr? ReallySuppress cho m?i gi bao g?m trong ti?n tr?nh ci ?t cu?i cng m?t trong nh?ng.

/p mspfile

Cc /p mspfile chuy?n ?i quy ?nh p d?ng m?t b?n C?p Nh?t hnh chnh (MSP t?p tin) m?t ci ?t my khch. B?n c?ng c th? s? d?ng cc /p ? p d?ng m?t b?n c?p nh?t cho ti?n tr?nh ci ?t hnh chnh b?ng cch bao g?m ty ch?n /a, tn v ?ng d?n c?a t?p .msi ngy cc hnh chnh ci ?t i?m. ? p d?ng cc C?p Nh?t l?ng l?, bao g?m /QB trn d?ng l?nh ? t?o m?t t?p s? ghi, bao g?m / l.

V d?:
 • msiexec p mspfile /QB / lty ch?n
 • msiexec p mspfile /amsifile/QB/lty ch?n

/q ty ch?n

Thi?t l?p c?p ? hi?n th? giao di?n ng?i dng thi?t l?p.
Gi tr? h?p l? cho ty ch?n bao g?m:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Chuy?n ?iM ta
bHi?n th? cc ch? s? ti?n b? ch? n gi?n v l?i tin nh?n (c b?n).
fHi?n th? t?t c? cc h?p tho?i v tin nh?n; equivalent ? b? qua ty ch?n /q (?y ?)
nHi?n th? khng c giao di?n ng?i dng; tng ng v?i ch? ?nh /q v?i khng c l?a ch?n (khng c).
rHi?n th? t?t c? cc ch? s? ti?n b? v thng bo l?i nhng thu th?p khng c thng tin ng?i dng (gi?m xu?ng).
- Ngn ch?n t?t c? cc phng th?c h?p; s? d?ng ch? v?i b.
+Thm hon thnh th n ho?c b ty ch?n.
Chu y Hon thnh th xu?t hi?n ch? l khi ti?n tr?nh ci ?t khng khng ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi ci ?t.

/Settings t?p tin

Cc /Settings t?p tin chuy?n ?i ch? ?nh m?t t?p ci ?t thi?t l?p ty ch?nh cho Setup.exe ? s? d?ng thay v? Setup.ini. T?p thi?t ?t ph?i n?m trong cng m?t th m?c nh Setup.exe, ho?c ?ng d?n ph?i ?c bao g?m trn d?ng l?nh.
V d?:/Settings MyApp.ini /x [msifile]

/wait

Ch? ?i cho vi?c ci ?t hon t?t tr?c khi thot kh?i thi?t l?p chng tr?nh.

/x msifile

Cc /x msifile chuy?n ?i lo?i b? chng tr?nh lin k?t v?i cc gi ph?n m?m ? ch? ?nh. Cc gi ph?n m?m ph?i n?m trong cng m?t th m?c nh Setup.exe, v c? hai ?u ph?i ? cc th m?c g?c c?a i?m ci ?t hnh chnh. Chu y B?n ph?i ch? ?nh cc gi ph?n m?m tng t? ? ?c s? d?ng ? ci ?t cc chng tr?nh ban ?u. V d?:: /x My.msi

ti s?n = gi_tr?

Ch? ?nh m?t gi tr? b?t ?ng s?n trn d?ng l?nh. N?u gi tr? ch?a d?u cch, km theo n trong d?u ngo?c kp ("). ? ch? r? hai ho?c nhi?u hn gi tr? thu?c tnh c?p, tch chng v?i khng gian. Sau y l v d? v? chuy?n ?i ny:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
ALLUSERS =chu?iCi ?t chng tr?nh cho t?t c? ng?i dng c?a my tnh ho?c ch? c ng?i dng hi?n th?i. Theo m?c ?nh, Windows Installer ci ?t cho t?t c? ng?i dng c?a my tnh. Thi?t l?p ALLUSERS ?n m?t null gi tr? ("") vi?c ghi m?c ?nh hnh vi ny v ci ?t cho m?i ng?i dng.
1 = Ci ?t cho t?t c? ng?i dng c?a my tnh; yu c?u ?y nhi?m hnh chnh.
2 = Ci ?t cho t?t c? ng?i dng c?a my tnh.
"" = Ci ?t ch? dnh cho cc ng?i s? d?ng ch?y ti?n tr?nh ci ?t.
ALLUSER = ""
CDCACHE =chu?i Ch? ?nh m?c ? c?a b? nh? ?m.
Auto = b? ?m ?n d?a trn khng gian ?a s?n dng
1 = b? nh? cache ch? l nh?ng g? b?n ci ?t
2 = b? nh? cache t?t c? cc ngu?n
0 = b? ?m ?n v hi?u ho
CDCACHE = auto
COMPANYNAME =chu?iCh? ?nh m?t tn t? ch?c.
COMPANYNAME = kinh doanh c?a ti
INSTALLLOCATION =chu?iCh? ?nh v? tr ci ?t.
INSTALLLOCATION = C:\Program Files\MyApp
LOCALCACHEDRIVE =chu?iCh? ?nh ? ?a t?p tin ci ?t s? ?c lu tr? ?.
LOCALCACHEDRIVE = C
PIDKEY =chu?iNh?p m?t 25 k? t? kh?i l?ng gi?y php kha trn d?ng l?nh thi?t l?p ho?c trong cc thi?t l?p t?p thi?t ?t. Khi b?n thi?t l?p cc ti s?n PIDKEY, ng?i dng khng c?n ph?i nh?p m?t kha s?n ph?m khi h? ci ?t.
PIDKEY = 123467890123456789012345
BI?N ?I =chu?i Ch? ?nh m?t bi?n ?i ? p d?ng cho cc ci ?t.
TRANSFORMS=\\server\share\myApp\Custom.MST
TN NG?I DNG =chu?iCh? ?nh m?t tn ng?i dng m?c ?nh.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 826530 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
T? kha:
kbsetup kbcommandline kbinfo kbmt KB826530 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:826530

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com