Kh?c ph?c: M?t b? t?c x?y ra n?u b?n ch?y m?t l?nh th?ng k r? rng UPDATE

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 826754 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
L?I #: 470125 (SHILOH_BUGS)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

N?u b?n ch?y m?t l?nh UPDATE th?ng k r? rng ?i v?i cng m?t b?ng t? hai cc k?t n?i khc nhau cng m?t lc, hai k?t n?i c th? deadlock. M?t trong nh?ng k?t n?i s? nh?n ?c thng bo l?i sau, v b?n C?p Nh?t Th?ng k l?nh ?c h?y b?:
My ch?: Msg 1205, c?p 13, Bang 50, d?ng 3
Giao d?ch (Process ID 52) ? ?c deadlocked ngy kha ti nguyn v?i m?t qu tr?nh v ? ?c ch?n l n?n nhn b? t?c. Ch?y l?i giao d?ch.
Deadlocks v l?i 1205 i km c?a h? khng ph?i l duy nh?t cho t?nh tr?ng ny. Deadlocks c?ng c th? x?y ra trong nhi?u ng?i khc, k?ch b?n khng lin quan. N?u b?n b?t water c? 1204 ? n?m b?t thm chi ti?t v? ny b? t?c c? th?, b?n nh?n th?y cc k?t n?i hai deadlocked ngy nhm ch? s? phm ngu?n l?c vo cc sysindexes b?ng (?i t?ng ID 2). M?t trong cc k?t n?i hai c? g?ng ? chuy?n ?i m?t kha dng chung m?t kha C?p Nh?t, v d?u v?t c? 1204 ?u ra bo co cc tuyn b? lo?i cho c? cc k?t n?i theo s? li?u th?ng k C?p Nh?t.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft SQL Server 2000. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
290211 Lm th? no ? c ?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

Thng tin hotfix

Ti?ng Anh Phin b?n hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng d?i y. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong th?i gian universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, l chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf
  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll    
  24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql
  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll   
  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql
  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll   
  07-May-2003 20:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll   
  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  04-Aug-2003 18:17          550,780 Procsyst.sql
  22-May-2003 22:57           19,195 Qfe469571.sql
  11-Jul-2003 17:04         1,084,147 Replmerg.sql
  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0   221,768 Replprov.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307,784 Replrec.dll   
  13-Aug-2003 16:28         1,086,797 Replsys.sql
  13-Aug-2003 16:28          986,603 Repltran.sql
  29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll    
  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  05-Aug-2003 21:06          127,884 Sp3_serv_uni.sql
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll    
  07-Apr-2003 17:44           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  02-Jul-2003 00:18 2000.80.834.0   180,736 Sqlmap70.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  13-Aug-2003 20:04 2000.80.851.0  7,598,161 Sqlservr.exe   
  25-Jul-2003 21:44 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll   
  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll     
  02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll
Chu y V? cc t?p ph? thu?c, g?n y nh?t hotfix hay tnh nng c ch?a cc t?p tin c?ng c th? ch?a t?p b? sung.

S?a ch?a SQL Server xy d?ng s? 851, v n ch? c th? ?c p d?ng cho m?t my tnh m ang ch?y SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c m?t xy d?ng hotfix d?a trn SQL Server SP3.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ?u bi vi?t ny. V?n ? ny l?n ?u tin ? ?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

CCH GI?I QUY?T KHC

? lm vi?c xung quanh v?n ? ny, khng ch?y C?p Nh?t s? li?u th?ng k t? hai k?t n?i ?ng th?i ?i v?i cng m?t b?ng.

THNG TIN THM

V?n ? ny ch? x?y ra cho r? rng C?p Nh?t th?ng k l?nh ho?c cho cc sp_updatestats th? t?c ?c lu tr?. (The sp_updatestats lu tr? th? t?c ch?y th?ng k C?p Nh?t.) V?n ? ny khng x?y ra do cc th?ng k c?p nh?t t? ?ng ho?c cc t? ?ng t?o ra th?ng k c s? d? li?u ty ch?n ho?c v? r? rng t?o ra s? li?u th?ng k l?nh. Hotfix ny cng th?ng k C?p Nh?t l?nh m hnh ?ng trn cc cng m?t b?ng, trong cng m?t cch m t?o ra cc s? li?u th?ng k v th?ng k c?p nh?t t? ?ng cc s? ki?n ? ?c xu?t b?n.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 826754 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB826754 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:826754

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com