Thông báo l?i khi b?n s? d?ng k? t? đ?c bi?t trong cơ s? d? li?u Access

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826763 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho m?t trong hai t?p tin cơ s? d? li?u (.mdb) m?t Microsoft Access ho?c vào m?t t?p tin Microsoft Access cơ s? d? li?u (.accdb), và vào m?t t?p tin Microsoft Access d? án (.adp).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng k? t? đ?c bi?t trong truy c?p, b?n g?p m?t v?n đ? sau.

V?n đ? 1

B?n s? d?ng m?t trong các k? t? đ?c bi?t sau trong tên c?a m?t l?nh v?c b?ng:
 • Gi?ng m? (')
 • Exclamation mark (!)
 • Giai đo?n (.)
 • Bracket([])
 • V? tr? hàng đ?u
 • Không th? in k? t?
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Tên trư?ng là không h?p l?.
H?y ch?c ch?n r?ng tên không ch?a m?t period(.), d?u ch?m than point(!), bracket([]), d?n v? tr?, ho?c không th? in k? t? như m?t v?n chuy?n tr? l?i. N?u b?n đ? dán tên t? m?t ?ng d?ng khác, h?y th? cách nh?n ESC và g? tên m?t l?n n?a.
N?u b?n s? d?ng các k? t? đ?c bi?t trong m?t tên b?ng, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Tên đ?i tư?ng 'TableName' b?n đ? nh?p không tuân theo quy t?c đ?t tên đ?i tư?ng Microsoft Office Access.

V?n đ? 2

B?n t?o m?t bi?u th?c truy v?n. Bi?u th?c truy v?n bao g?m các l?nh v?c có ch?a các k? t? đ?c bi?t. Tùy thu?c vào các k? t? đ?c bi?t c? th?, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
 • N?u tên trư?ng có m?t k? t? v? tr?, m?t câu h?i mark (?), ho?c m?t lúc đăng nh?p (@), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Bi?u hi?n b?n đ? nh?p có cú pháp không h?p l?.
  B?n có th? nh?p m?t operand mà không có m?t nhà đi?u hành
 • N?u tên trư?ng có ch?a m?t báo giá mark(") ho?c apostrophe(') m?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Bi?u hi?n b?n đ? nh?p có m?t chu?i không h?p l?.
  M?t chu?i có th? lên đ?n 2048 k? t?, bao g?m c? vi?c m? và đóng d?u ngo?c kép.
 • N?u tên trư?ng có ch?a m?t s? d?u hi?u (#), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Bi?u th?c b?n nh?p vào có giá tr? ngày không h?p l?.
 • N?u tên trư?ng ch?a m?t d?u hi?u ph?n trăm (%), m?t d?u ng? (~), d?u ch?m ph?y (;) hay m?t khung ([]), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau.
  Bi?u hi?n b?n đ? nh?p có cú pháp không h?p l?.
  B?n b? qua m?t operand ho?c nhà đi?u hành, b?n nh?p vào m?t k? t? không h?p l? ho?c d?u ph?y ho?c b?n đ? nh?p văn b?n mà không có xung quanh nó trong d?u ngo?c kép.
 • N?u tên trư?ng ch?a m?t đôi ({}), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau.
  GUID b? thay đ?i trong bi?u th?c truy v?n 'ObjectName'
 • N?u tên trư?ng ch?a m?t khung ([]) ho?c ngo?c đơn (()), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Bi?u hi?n b?n đ? nh?p là thi?u m?t ngo?c đơn đóng, khung (]), ho?c th?ng đ?ng bar(|).

V?n đ? 3

B?n có m?t truy v?n có ch?a các bi?u th?c truy v?n. Bi?u th?c truy v?n bao g?m các l?nh v?c có ch?a k? t? đ?c bi?t. Khi b?n ch?y truy v?n, b?n đang đ?y m?nh đ? nh?p m?t giá tr? tham s?. Thông thư?ng, v?n đ? này x?y ra khi b?n s? d?ng các k? t? đ?c bi?t sau:
 • L?n hơn d?u hi?u (>)
 • Ít hơn d?u hi?u)<>
 • Giai đo?n (.)
 • D?u hoa th? (*)
 • Colon (:))
 • Caret (^)
 • D?u c?ng (+)
 • D?u chéo ngư?c (\)
 • Đăng nh?p b?ng (=)
 • D?u "và" (&)
 • C?t gi?m hi?u (/)

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c arond v?n đ? này, không s? d?ng k? t? đ?c bi?t. N?u b?n ph?i s? d?ng k? t? đ?c bi?t trong bi?u th?c truy v?n, kèm theo các k? t? đ?c bi?t trong ngo?c ([]). Ví d?, n?u b?n mu?n s? d?ng l?n hơn so v?i đăng (&gt;), s? d?ng [&gt;].

THÔNG TIN THÊM

Microsoft Access không h?n ch? vi?c s? d?ng đ?c bi?t k? t? như là m?t d?u hi?u s? (#), m?t kho?ng th?i gian (.), ho?c m?t báo giá đánh d?u (") tên đ?i tư?ng cơ s? d? li?u ho?c trong l?nh v?c tên cơ s? d? li?u. Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng các k? t? đ?c bi?t, b?n có th? g?p l?i b?t ng?. V? v?y, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n không s? d?ng các k? t? đ?c bi?t trong các cơ s? d? li?u đ?i tư?ng tên trong cơ s? d? li?u Access ho?c trong các d? án cơ s? d? li?u. Bài vi?t này th?o lu?n v? các k? t? đ?c bi?t mà b?n ph?i tránh v? đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i các k? t? đ?c bi?t.

Khi b?n làm vi?c v?i quy?n truy c?p ho?c v?i m?t s? ?ng d?ng khác như là m?t ?ng d?ng Microsoft Visual Basic ho?c m?t Active Server Pages (ASP) ?ng d?ng, b?n ph?i tránh các k? t? đ?c bi?t sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
V? tr?
Apostrophe'
Báo giá đánh d?u"
Apostrophe'
T?i d?u hi?u@
M? gi?ng`
D?u hi?u s?#
Ph?n trăm%
L?n hơn d?u hi?u>
Ít hơn d?u hi?u
Exclamation mark!
Giai đo?n.
D?u ngo?c[ ]
D?u hoa th?*
K? hi?u đô la$
D?u ch?m ph?y;
Colon:
D?u ch?m h?i?
Caret^
Ni?ng răng{ }
D?u c?ng+
G?ch n?i-
D?u hi?u b?nh đ?ng=
D?u ng?~
Xuy?c ngư?c\

Quy ư?c đ?t tên truy c?p

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n không s? d?ng m?t kho?ng th?i gian (.), m?t exclamation mark (!), m?t ngôi m? d?u ('), m?t khung ([]), m?t v? tr? (), ho?c báo giá đánh d?u (") bên trong tên c?a các ch?c năng, tên c?a các bi?n, tên c?a các l?nh v?c ho?c các tên c?a các đ?i tư?ng cơ s? d? li?u như b?ng và các h?nh th?c.

Có đư?c bi?t đ?n v?n đ? x?y ra n?u b?n s? d?ng các k? t? đ?c bi?t sau trong truy c?p. Các k?ch b?n sau đây mô t? khi b?n không ph?i s? d?ng các k? t? đ?c bi?t:
 • Khi b?n xu?t nh?p kh?u cơ s? d? li?u đ?i tư?ng đ? đ?nh d?ng t?p tin khác như m?t đ?nh d?ng file Microsoft Excel, m?t đ?nh d?ng t?p tin HTML ho?c m?t t?p tin văn b?n đ?nh d?ng, không s? d?ng m?t s? d?u hi?u (#) ho?c m?t kho?ng th?i gian (.) trong các đ?i tư?ng cơ s? d? li?u tên ho?c trong trư?ng tên.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  308686K? t? đ?c bi?t trong l?nh v?c tên đư?c thay đ?i khi b?n xu?t kh?u m?t b?ng vào m?t đ?nh d?ng t?p tin khác nhau trong Access 2000
 • Khi b?n s? d?ng các siêu liên k?t trong truy c?p, các siêu liên k?t là Lưu s?a đ?i b?n ghi nh? các trư?ng có m?t d?u hi?u s? (#) như là m?t delimiter. V? v?y, các d?u hi?u s? đư?c coi là m?t t? thu?c trong truy c?p. Không s? d?ng các d?u hi?u s? khi b?n t?o siêu liên k?t.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  162855Không th? liên k?t đ?n các tài li?u có "#" trong tên trong truy c?p 97
 • Khi b?n nh?p m?t t?p tin văn b?n vào truy c?p và r?ng t?p tin văn b?n có tab ho?c k? t? đ?c bi?t khác, các k? t? đ?c bi?t có chuy?n đ?i, và sau đó các k? t? đ?c bi?t xu?t hi?n dư?i d?ng h?p. V? v?y, khi b?n c? g?ng s? d?ng nh?p kh?u b?ng, b?n nh?n đư?c l?i b?t ng?. B?n không s? d?ng các k? t? đ?c bi?t trong b?ng m? ngu?n khi b?n nh?p vào Truy c?p.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  210433M?u ch?c năng đ? thay th? ho?c lo?i b? các k? t? đ?c bi?t trong m?t MDB trong Access 2000
 • Khi b?n s? d?ng các h?nh th?c ASP đ? thêm ho?c s?a đ?i các d? li?u trong m?t Truy c?p cơ s? d? li?u, b?n không s? d?ng m?t d?u hi?u ph?n trăm (%), m?t d?u c?ng (+), ho?c caret (^) trong các h?nh th?c. Các k? t? đ?c bi?t không có th? d?ch m?t cách chính xác trong cơ s? d? li?u truy c?p.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  163334Làm th? nào đ? s? d?ng ph?n trăm, plus, và caret bi?u tư?ng trong các h?nh th?c ASP trong truy c?p 97
 • Khi b?n s? d?ng ngôn ng? toàn chi?u r?ng, không s? d?ng đ?y đ? đ? r?ng k? t? trong tên c?a các đ?i tư?ng cơ s? d? li?u ho?c trong tên c?a đi?u khi?n. Cho Ví d?, b?n không s? d?ng d?u ngo?c đơn chi?u r?ng đ?y đ? khi b?n s? d?ng đ?y đ? đ? r?ng Đi?u này có th? gây ra các ngôn ng? biên d?ch l?i n?u có m? trong m?t th? t?c t? ch?c s? ki?n đ?i tư?ng ho?c cho s? ki?m soát.

Thu?c tính

ID c?a bài: 826763 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbexport kbdesign kbdatabase kbusage kbinfo kbmt KB826763 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826763

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com