Mô t? và s? d?ng c?a lưu My Settings Wizard

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826809 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Office 2003 khi b?n ch?y các lưu My Settings Wizard đ? lưu h? sơ ho?c khôi ph?c trư?c đó đư?c lưu h? sơ c?a b?n, l?a ch?n duy nh?t c?a b?n là đ? lưu chúng vào m?t t?p tin t?i đ?a phương ho?c m?ng c?a b?n. B?t đ?u v?i Office 2003 không có không có tùy ch?n đ? lưu các c?u h?nh c?a b?n v?i Internet.

Khi b?n ch?y tr?nh ti?t ki?m c?a tôi Wizard cài đ?t, b?n có th? lưu ho?c khôi ph?c l?i c?u h?nh c?a b?n thi?t đ?t cho các chương tr?nh Office 2003. Các thi?t đ?t này s? đư?c lưu trong m?t c?u h?nh t?p thi?t đ?t (.ops file). T?p tin này là m?t b?n ch?p thi?t đ?t đăng k? và t?p tin liên quan cho c?u h?nh văn ph?ng c?a b?n.

N?u b?n lưu các văn ph?ng c?a b?n cài đ?t vào m?t t?p tin .ops, thi?t l?p c?a b?n không b?ng văn b?n đ?n t?p tin cho đ?n khi b?n Nh?p vào K?t thúc. Tương t?, n?u b?n khôi ph?c l?i thi?t đ?t c?a b?n t? m?t .ops t?p tin, máy tính không đư?c c?p nh?t cho đ?n khi b?n nh?p vào K?t thúc.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng ti?t ki?m My Settings Wizard đ? làm như sau hai đi?u:
 • Lưu cài đ?t chương tr?nh văn ph?ng vào m?t t?p tin cài đ?t h? sơ (.ops file).

  - hay -
 • Khôi ph?c cài đ?t trư?c đó đ? lưu t? m?t .ops t?p tin.

Cài đ?t lưu thu?t s? thi?t đ?t c?a tôi

Save My Settings Wizard thư?ng đư?c cài đ?t v?i văn ph?ng. Đ? xác đ?nh n?u lưu My Settings Wizard đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó đi?m đ?n T?t c? các Chương tr?nh.
 2. Đi?m đ?n Microsoft Office Công cụ.
N?u lưu My Settings Wizard không xu?t hi?n trên các Microsoft văn ph?ng công c? tr?nh đơn, thu?t s? không ph?i là cài đ?t.

N?u b?n không có lưu My Settings Wizard cài đ?t, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 3. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 4. Nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 5. Trong các Các chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t danh sách, Nh?p vào Microsoft Office 2003, sau đó b?mThay đổi.
 6. Trong các Microsoft Office 2003 Setup h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, sau đó b?mTi?p theo.
 7. Trong các Tính năng cài đ?t cây, m? r?ngCông cụ Office.
 8. Nh?p vào Ti?t ki?m thu?t s? thi?t đ?t c?a tôi, và sau đó Nh?p vào Ch?y t?t c? các t? My Computer.
 9. Nh?p vào Cập nhật.
 10. Nh?p vào Ok khi thi?t l?p đ? hoàn t?t thành công.

Lưu ho?c khôi ph?c thi?t đ?t

B?n có th? lưu thi?t đ?t văn ph?ng c?a b?n t? máy tính c?a b?n, ho?c b?n có th? khôi ph?c thi?t đ?t máy tính c?a b?n ho?c m?t máy tính khác nhau.

Lưu thi?t đ?t

Các Lưu các thi?t đ?t t? máy này tùy ch?n ch? th? cho thu?t s? ch?p c?a b?n cài đ?t c?u h?nh văn ph?ng t? các Văn ph?ng chương tr?nh mà b?n đ? cài đ?t.

Đ? lưu cài đ?t c?a b?n, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? các Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Office, và sau đó đi?m đ? Microsoft văn ph?ng công c?.
 3. Nh?p vào Microsoft Office 2003 lưu thi?t đ?t c?a tôi Thu?t s?.
 4. Trong tr?nh ti?t ki?m c?a tôi Wizard cài đ?t, nh?p vàoTi?p theo.
 5. Nh?p vào Lưu các thi?t đ?t t? máy này, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. G? v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin, và sau đó Nh?p vào K?t thúc.
Chú ý N?u b?n mu?n lưu các cài đ?t đ?n đ?a đi?m khác hơn các v? trí m?c đ?nh (ví d?, m?t c?p m?ng), nh?p vào Tr?nh duy?t.

Chú ý Save My Settings Wizard s? lưu l?i ch? tùy ch?n ngư?i dùng có thay đ?i t? giá tr? m?c đ?nh c?a h?. Ví d?, n?u b?n đ?t Microsoft Word Cho phép ti?t ki?m nhanh tùy ch?n, nhưng b?n không thay đ?i các Luôn t?o b?n sao lưu tùy ch?n, ti?t ki?m c?a tôi Settings Wizard ti?t ki?m ch? các Cho phép ti?t ki?m nhanh thi?t l?p đ? .ops t?p tin.

Quan tr?ng Save My Settings Wizard không t?o ra ho?c g?i thư cho .ops t?p cho đ?n khi b?n nh?p vào K?t thúc.

Khôi ph?c c?a b?n cài đ?t trư?c đó đ? lưu

Các Khôi ph?c c?a b?n cài đ?t trư?c đó đ? lưutùy ch?n ch? th? cho thu?t s? đ? khôi ph?c l?i thi?t đ?t c?u h?nh văn ph?ng t? các t?p tin .ops b?n ch? đ?nh.

Đ? khôi ph?c thi?t đ?t c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? các Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft văn ph?ng công c?, và sau đó Nh?p vào Ti?t ki?m thu?t s? thi?t đ?t c?a tôi.
 3. Trong tr?nh ti?t ki?m c?a tôi Wizard cài đ?t, nh?p vàoTi?p theo.
 4. Nh?p vào Khôi ph?c cài đ?t trư?c đó đ? lưu này máy, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Trong các T?p đ? khôi ph?c thi?t đ?t t? h?p, g? đư?ng d?n c?a v? trí c?a b?n t?p tin .ops và sau đó nh?p vàoK?t thúc.
Quan tr?ng Save My Settings Wizard không nh?p cài đ?t t? các .ops t?p tin cho đ?n khi b?n nh?p vào K?t thúc.

T?p và c?p đó lưu c?a tôi thu?t s? thi?t đ?t ti?t ki?m

Save My Settings Wizard ti?t ki?m ch? t?p tin và thư m?c con đư?c lưu tr? t?i v? trí thư m?c sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
<appdata>\Microsoft\AddIns</appdata>
<appdata>\Microsoft\ClipGallery</appdata>
<appdata>\Microsoft\Excel<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\FrontPage</appdata>
<appdata>\Microsoft\Graph</appdata>
<appdata>\Microsoft\Office</appdata>
<appdata>\Microsoft\Outlook</appdata>
<appdata>\Microsoft\PowerPoint</appdata>
<appdata>\Microsoft\Proof<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\Queries</appdata>
<appdata>\Microsoft\Signatures<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\Stationery</appdata>
<appdata>\Microsoft\Templates</appdata>
<appdata>\Microsoft\Themes<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\InfoPath<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\OneNote</appdata>
<appdata>\Microsoft\InterConnect<b00></b00></appdata>
<appdata>\Microsoft\Word<b00></b00></appdata>

Chú ý <appdata>> đ? c?p đ?n các thư m?c sau đây trên c?a b?n đ?a c?ng.</appdata>
Trong Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000:
C:\Documents and Settings\username\Application Data

T?p tin r?ng lưu tôi thu?t s? thi?t đ?t lo?i tr?

Save My Settings Wizard không bao g?m (không lưu) sau đây t?p tin:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
*.OST
*.PAB
*.PST
*.tmp
<appdata>\Microsoft\Word\*.ASD</appdata>
<appdata>\Microsoft\Word\*.WBK<b00></b00></appdata>

T?p tin s? b? xóa trư?c khi d? li?u đư?c khôi ph?c t? .ops t?p tin

Save My Settings Wizard lo?i b? thư m?c sau đây trư?c khi vi?t d? li?u t? t?p tin .ops:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
<appdata>\Microsoft\Office\Shortcut Bar</appdata>
<appdata>\Microsoft\FrontPage</appdata>

T?p tin không đư?c g? b?

Các t?p sau không b? lo?i b? trư?c khi thi?t đ?t đư?c khôi ph?c t? các t?p tin .ops:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
*.PAB
*.PST
*.Dic
*.OST

Thi?t đ?t đăng k? đư?c lưu

Save My Settings Wizard lưu thi?t đ?t đăng k? đư?c lưu tr? trong các khóa registry sau đây. T?t c? các giá tr? và subkeys trong các quy đ?nh cây đư?c bao g?m:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Graph

D? án HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\NetFolder

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Osa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Shortcut Bar

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Web Server

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\ClipGallery

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Interconnect

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\MSProject

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Font b?n đ?

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Proofing Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SharedTools\Outlook\Journaling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\NumShape

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\International\Calendars\TwoDigitYearMax

HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes\Apps\Office97

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\MailSettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows MessagingSubsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows tin nh?n Subsystem\Profiles\Outlook
Save My Settings Wizard c?ng giúp ti?t ki?m registry thi?t đ?t cho các phím sau đây đăng k? cá nhân. Ch? các giá tr? dư?i đây phím đư?c nh?p kh?u và subkeys không đư?c nh?p kh?u:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Client\Options

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\LanguageResources

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserInfo

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkCommentsWith

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\Mailsettings\MarkComments

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Preferences

Thi?t đ?t đăng k? không đư?c lưu

Save My Settings Wizard không nh?p kh?u registry sau phím vào h? sơ c?a b?n. T?t c? các giá tr? và subkeys trong cây đư?c ch? đ?nh là lo?i tr?:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Migration
Save My Settings Wizard không nh?p kh?u các sau khóa registry vào h? sơ c?a b?n. Save My Settings Wizard không bao g?m ch? c? th? đ?t tên giá tr? và không có subkeys.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs di cư


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\FirstBoot

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\OneNote\FirstBoot

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\OfficeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\HomeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Bizcard\UtilityBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\FakeBizcardDesign

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\InterConnect\Bizcard\ActiveDigitalSignature


Thi?t đ?t đăng k? đư?c đ?t l?i khi b?n khôi ph?c l?i thi?t đ?t c?a b?n

Save My Settings Wizard lo?i b? các phím sau đây trư?c khi các giá tr? tùy ch?nh b?ng văn b?n t? t?p .ops:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Access

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Visio

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing công c?

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Office

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Trusted

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows tin nh?n Subsystem\Profiles\Outlook

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows tin nh?n Subsystem\Profiles
Save My Settings Wizard đ?t l?i các phím sau đây v?i giá tr? m?c đ?nh c?a h? trư?c b?ng văn b?n tùy ch?nh các giá tr? t? các t?p tin .ops:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Settings\Prefs di cư

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\UserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\WebDriveUserData

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Options\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\First-run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\11.0\Outlook\Journal\Item Log File

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\First Run\FirstRun

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options\FirstRun

Thu?c tính

ID c?a bài: 826809 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbinfo kbbug kbmt KB826809 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826809

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com