Cách khắc phục sự cố các bản trình bày hỏng trong Powerpoint 2003 và Powerpoint 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826810 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft PowerPoint 2000 c?a bài vi?t này, xem 207377.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?u b?n có kinh nghi?m hành vi b?t ng? khi b?n làm vi?c v?i m?t Microsoft Office PowerPoint 2003 thuy?t tr?nh, tr?nh bày c?a b?n có th? b? h?ng ho?c b? h?ng. Các tri?u ch?ng c?a m?t bài thuy?t tr?nh b? h?ng có th? bao g?m:
 • Trang l?i, General b?o v? Fault ho?c b?t h?p pháp không h?p l? Ch? d?n l?i.
 • Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t bài tr?nh bày, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  Đi?u này không ph?i là m?t PowerPoint Tr?nh bày
  PowerPoint không th? m? lo?i t?p đư?c đ?i di?n b?i tên t?p tin.ppt
  M?t ph?n c?a t?p tin đ? b? m?t.
 • Ra kh?i b? nh? l?i, ho?c tài nguyên h? th?ng th?p l?i.
N?u hành vi b?t ng? này là đ?c quy?n cho m?t bài tr?nh bày, tr?nh bày có th? b? h?ng. Bài vi?t này mô t? m?t s? bư?c ph? bi?n r?ng b?n có th? s? d?ng đ? c? g?ng khôi ph?c l?i m?t b?n tr?nh bày b? hư h?i. Tuy nhiên, h?y nh? r?ng các bư?c này không đ?m b?o thành công ph?c h?i c?a các b? hư h?ng tr?nh bày. Trong m?t s? trư?ng h?p, tùy thu?c vào lo?i tham nh?ng, b?n s? không có th? ph?c h?i b?t k? d? li?u, và b?n ph?i t?o l?i tr?nh bày b? hư h?i.

Chú ý B?n có th? nh?n nh?ng tri?u ch?ng này v? l? do khác hơn m?t b? h?ng tr?nh bày.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n xác đ?nh mà tr?nh bày c?a b?n đ? b? l?i, h?y th? nh?ng phương pháp sau đây đ? c? g?ng Khôi ph?c tr?nh bày b? hư h?i. Các phương pháp đư?c li?t kê trong bài vi?t này đư?c t? ch?c trong các ph?n sau:

Khắc phục sự cố chung

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
Kh?i đ?ng l?i Windows trong ch? đ? an toàn. Đ? làm đi?u này, gi? nút CTRL trong khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. Khi b?n th?y thông báo b?t đ?u t? Windows, b?m F8 và b?m Ch? đ? an toàn trên các Kh?i đ?ng tr?nh đơn.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
180902Làm th? nào đ? b?t đ?u m?t d?a trên Windows 98 máy tính trong ch? đ? an toàn
192926 Cách thực hiện khắc phục sự cố khởi động sạch cho Windows 98
290367 Gi?i đáp th?c m?c văn ph?ng chương tr?nh trên Microsoft Windows NT 4.0
N?u b?n có th? m? c?a b?n tr?nh bày sau khi Microsoft Windows đ? b?t đ?u trong ch? đ? an toàn, m?t h? th?ng xung đ?t t?n t?i mà ngăn c?n b?n t? vi?c m? tr?nh bày c?a b?n.N?u b?n không th? m? m?t b?n tr?nh bày

N?u b?n v?n không th? m? tr?nh bày c?a b?n, s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Kéo tr?nh bày vào chương tr?nh t?p tin PowerPoint

 1. Xác đ?nh v? trí chương tr?nh PowerPoint ngày c?a b?n máy tính.

  V? trí m?c đ?nh cho PowerPoint 2003 là:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  V? trí m?c đ?nh cho PowerPoint 2002 là:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
 2. Kéo tr?nh bày PowerPoint b? hư h?i đ?n PowerPoint bi?u tư?ng chương tr?nh.

Cách 2: B?m đúp vào PowerPoint tr?nh bày trong Microsoft Windows Explorer

Đ? c? g?ng m? t?p, b?m đúp vào b?n tr?nh bày PowerPoint trong Windows Explorer.

Phương pháp 3: C? g?ng đ? chèn slide vào m?t bài tr?nh bày tr?ng

C? g?ng đ? chèn slide vào m?t bài tr?nh bày tr?ng, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoM?i, sau đó b?m Tr?nh bày tr?ng trong các M?i tr?nh bày ngăn tác v?.

  Đi?u này t?o ra m?t slide tiêu đ? tr?ng. B?n có th? xóa slide này sau đó sau khi b?n t?o l?i tr?nh bày c?a b?n.
 2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Slide t? các t?p tin, sau đó b?m các T?m b?n tr?nh bày tab.
 3. Nh?p vào Tr?nh duy?t.

  Ch?n các tr?nh bày b? hư h?i, và sau đó nh?p vào M?.
 4. Nh?p vào Chèn t?t c?.

  Nếu ho?t đ?ng là thành công, t?t c? các trang tr?nh bày t? tr?nh bày b? hư h?ng, ngo?i tr? Th?c s? trư?t, đư?c chèn vào trong tr?nh bày m?i.
 5. Lưu tr?nh bày.

  N?u tr?nh bày c?a b?n không có g? không xem xét cách mà b?n mong đ?i sau khi b?n h?y th? các bư?c này, c? g?ng áp d?ng các h?ng bài tr?nh bày như là m?t b?n m?u. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Th?c hi?n m?t sao lưu b?n sao c?a tr?nh bày c?a b?n.
  2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t k? trư?t.
  3. Trên các Thi?t k? trư?t c?a s?, b?m Tr?nh duy?t.
  4. Ch?n tr?nh bày b? hư h?i và sau đó b?m Áp d?ng.
  Th?c s? slide thuy?t tr?nh b? hư h?i thay th? các trư?t ch? m?i.

  Chú ý N?u b?n b?t đ?u kinh nghi?m hành vi không mong mu?n, các m?u có th? đ? h?ng tr?nh bày. Trong trư?ng h?p này, s? d?ng sao lưu và t?o tr?nh bày t?ng th? m?t l?n n?a.

Cách 4: C? g?ng đ? m? phiên b?n t?p t?m th?i c?a b?n tr?nh bày

Khi b?n ch?nh s?a m?t b?n tr?nh bày PowerPoint, nó s? t?o ra m?t b?n sao t?m th?i c?a t?p tin v?i tên PPT####.tmp, nơi ####đ?i di?n cho m?t s? b?n ch? s? ng?u nhiên. T?p này có th? n?m trong cùng m?t thư m?c v? tr?nh bày, ho?c nó có th? trong c?p t?p t?m th?i c?a b?n. Sau khi b?n đ?i tên t?p tin ph?i có m?t ph?n m? r?ng .ppt, b?n có th? m? t?p này trong PowerPoint. Đ? m? t?p tin t?m th?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trư?c tiên h?y ki?m tra thư m?c tr?nh bày đư?c khai trương t? và t?m m?t t?p tin v?i tên PPT####.tmp.

  N?u b?n không t?m th?y t?p tin đó, b?n ph?i t?m ki?m cho nó. N?u không b? qua bư?c 2 thông qua 4.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nT?m, sau đó b?m T?p và c?p.

  Chú ý Trong Microsoft Windows 2000 ho?c trong Microsoft Windows Millennium ?n b?n (Me), nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p ho?c c?p. Trong Microsoft Windows XP, Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tìm kiếm.
 3. Trong các Đ?t tên h?p ho?c trong vi?c Tìm kiếm v? các t?p tin ho?c thư m?c tên h?p, lo?i PPT*.tmp.
 4. Trong các T?m trong h?p, b?m vào C?a tôi Máy tính, sau đó b?m T?m th?y bây gi? ho?c Tìm kiếm Bây gi?.
 5. N?u b?n t?m th?y các t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào t?p, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
  2. Thay đ?i ph?n m? r?ng tên t?p tin c? t? .tmp đ? .ppt, do đó tên t?p tin trông tương t? như sau: PPT####. ppt.
  3. C? g?ng đ? m? t?p tin trong PowerPoint.
N?u nhi?u hơn m?t t?p tương ?ng đ?n cu?i th?i gian mà b?n Lưu tr?nh bày c?a b?n, b?n có th? ph?i m? m?i t?p tin đ? xem n?u b?t k? ai là b?n sao t?m th?i c?a tr?nh bày.

Cách 5: C? g?ng đ? m? tr?nh bày trong PowerPoint Viewer

N?u b?n có th? m? tr?nh bày trong PowerPoint Viewer, c?a b?n PowerPoint vi?c cài đ?t có th? b? h?ng ho?c tr?nh bày có th? ch?a các đ?i tư?ng b? h?ng.

Phương pháp 6: Di chuy?n tr?nh bày đ?n m?t máy tính khác

Đôi khi, n?u b?n sao tr?nh di?n PowerPoint vào m?t khác nhau máy tính, b?n có th? m? tr?nh bày. N?u b?n có th? m? các bài tr?nh bày, xem m?i trư?t đ? xác đ?nh xem có b?t k? bài tr?ng đ?i tư?ng. N?u có có, xóa chúng. Resave tr?nh bày, và sau đó sao chép các bài tr?nh bày l?i máy tính ban đ?u.

Phương pháp 7: Di chuy?n tr?nh bày sang m?t đ?a khác

Windows có th? không th? đ?c tr?nh bày t? nơi nó hi?n nay đang đư?c lưu. Sao chép tr?nh bày sang m?t đ?a khác. Ví d?, sao chép các thuy?t tr?nh t? đ?a m?m vào đ?a c?ng.

Chú ý N?u b?n không th? sao chép các bài tr?nh bày trên đ?a mà nó là lưu, nó có th? cross-linked v?i các t?p tin ho?c thư m?c khác, ho?c nó có th? đư?c v? trí trong m?t l?nh v?c b? hư h?ng c?a đ?a. H?y th? phương pháp 8.

Phương pháp 8: Run ScanDisk

Ch?y quét đ?a đ? s?a ch?a t?t c? các l?i trên ? đ?a. Có nó s?a ch?a t?t c? các cross-linked t?p tin và chuy?n đ?i m?nh v? b? m?t t?p tin.

Chú ý M?c dù quét đ?a có th? xác đ?nh r?ng tr?nh bày c?a b?n là Cross-linked và s?a ch?a nó, đi?u này không ph?i là m?t đ?m b?o r?ng PowerPoint s? có th? đ?c các bài tr?nh bày.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315265Làm th? nào đ? th?c hi?n ki?m tra trong Windows XP l?i đ?a
156571 Làm th? nào đ? th?c hi?n quét đ?a trong Windows
186365 Mô t? quét đ?a cho Windows (Scandskw.exe) trong Windows 98 / Me


N?u b?n có th? m? m?t bài thuy?t tr?nh b? hư h?ng

Phương pháp 1: C? g?ng áp d?ng tr?nh bày b? hư h?i như là m?t b?n m?u

Chèn các trang tr?nh bày vào m?t bài tr?nh bày tr?ng, và sau đó áp d?ng các h?ng bài tr?nh bày như là m?t khuôn m?u đ? b?o t?n các th?y. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoM?i.

  Đi?u này t?o ra m?t slide tiêu đ? tr?ng. B?n có th? xóa slide này sau này sau khi b?n t?o l?i tr?nh bày c?a b?n.
 2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Slide t? các t?p tin, sau đó b?m các T?m b?n tr?nh bày tab.
 3. Nh?p vào Tr?nh duy?t, ch?n các hư h?ng tr?nh bày, và sau đó nh?p vào M?.
 4. Nh?p vào Chèn t?t c?.

  N?u đi?u này là thành công, thao tác này chèn t?t c? các trang tr?nh bày t? các hư h?ng tr?nh bày, ngo?i tr? ch? trư?t, trong tr?nh bày m?i.
 5. Lưu tr?nh bày. N?u tr?nh bày c?a b?n không xem xét cách th?c mà b?n mong đ?i, c? g?ng áp d?ng tr?nh bày b? hư h?i như là m?t b?n m?u. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. T?o b?n sao lưu c?a tr?nh bày c?a b?n.
  2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t k? trư?t.
  3. Trên các Thi?t k? trư?t c?a s?, b?m Tr?nh duy?t.
  4. Ch?n tr?nh bày b? hư h?i và sau đó b?m Áp d?ng.
  Th?c s? slide thuy?t tr?nh b? hư h?i thay th? các trư?t ch? m?i.

  Chú ý N?u b?n b?t đ?u kinh nghi?m hành vi không mong mu?n, các m?u có th? đ? h?ng tr?nh bày. Trong trư?ng h?p này, s? d?ng sao lưu và tái t?o tr?nh bày t?ng th?.

Cách 2: Dán Slide t? tr?nh bày b? hư h?ng vào m?t bài tr?nh bày m?i

S? d?ng m?t ho?t đ?ng sao chép và dán đ? di chuy?n các trang tr?nh bày t? các hư h?i b?n tr?nh bày m?t bài tr?nh bày tr?ng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoM?, đ?nh v? tr?nh bày b? hư h?i, và sau đó nh?p vàoM?.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoM?i, sau đó b?m Tr?nh bày tr?ng trong các M?i tr?nh bày ngăn tác v?.
 3. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Trư?t S?p.

  N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n chuy?n đ?i quan đi?m, H?y th? thay đ?i đ? phác th?o xem đ? thay th?.
 4. Nh?p vào m?t slide đ? sao chép.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoSao.

  N?u b?n mu?n sao chi?u nhi?u hơn m?t lúc m?t th?i gian, gi? phím SHIFT, và sau đó b?m m?i chi?u mà b?n mu?n sao.
 6. Chuy?n đ?i sang tr?nh bày m?i.

  Trên cácC?a s? tr?nh đơn, nh?p vào tr?nh bày m?i mà b?n t?o ra trong Bư?c 2.
 7. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Trư?t S?p.
 8. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoDán.
 9. L?p l?i bư?c 5 đ?n 9 cho đ?n khi tr?nh bày toàn b? là chuy?n giao.
Chú ý Trong m?t s? trư?ng h?p, hôn moät baûn chieáu b? hư h?i có th? gây ra m?t v?n đ? cho các toàn b? tr?nh bày. N?u b?n nh?n th?y hành vi l? trong tr?nh bày m?i sau khi b?n sao chép m?t slide vào nó, trư?t mà r?t có th? b? h?ng. M?t trong hai tái t?o slide ho?c b?n sao m?t ph?n trư?t đ? m?t slide m?i.

Phương pháp 3: Lưu tr?nh bày theo đ?nh d?ng văn b?n phong phú (RTF)

N?u có tham nh?ng trong su?t tr?nh bày, duy nh?t tùy ch?n đ? khôi ph?c l?i tr?nh bày có th? ti?t ki?m tr?nh bày như RTF. Đi?u này phương pháp, n?u thành công, thu h?i ch? là văn b?n xu?t hi?n trong d?ng xem phác th?o. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tr?nh bày.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu Như.
 3. Trong các Lưu t?p tin như lo?i danh sách, b?m vàoOutline/RTF(*.rtf).
 4. Trong các Tên tệp h?p, g? tên mà b?n mu?n có, ch?n m?t v? trí đ? lưu tr? các bài tr?nh bày, và sau đó nh?p vàoLưu.
 5. H?y đóng tr?nh bày.
Chú ý Đ? ti?p t?c làm vi?c sau khi b?n m? tr?nh bày RTF, b?m M? trên các Tệp tr?nh đơn, và sau đó trong các Lo?i t?p danh sách, b?m vào T?t c? các phác th?o ho?c T?t c? các t?p. RTF thuy?t tr?nh không xu?t hi?n n?u b?n b?m vào các Bài thuy?t tr?nh tùy ch?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 826810 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbnewfile kbopenfile kberrmsg kbcorrupt kbtshoot kbhowto kbmt KB826810 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826810

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com