Làm th? nào đ? nhúng phông ch? trong PowerPoint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826832 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft PowerPoint 2002 c?a bài vi?t này, xem 291924.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft PowerPoint 2000 này vi?t, xem 198337.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft PowerPoint 97 này vi?t, xem 159813.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách nhúng phông ch? trong m?t Microsoft Văn ph?ng PowerPoint 2003 ho?c m?t b?n tr?nh bày Microsoft Office PowerPoint 2007.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n t?o m?t thuy?t tr?nh PowerPoint vào m?t máy tính s? d?ng m?t trong đ?t phông ch?, nh?ng phông ch? có th? nh?n tương t? khi b?n m? tr?nh bày cùng trên m?t máy tính khác có phông ch? khác nhau cài đ?t. B?n có th? gi?i quy?t các hành vi này b?i ti?t ki?m (ho?c nhúng) c?a b?n phông ch? trong tr?nh bày.

PowerPoint h? tr? vi?c nhúng các phông ch? mà không có nh?ng h?n ch? gi?y phép ngăn ch?n vi?c nhúng. Khi b?n m? m?t tr?nh bày đ? nhúng phông ch? trong PowerPoint trên m?t máy tính là khác nhau t? máy tính mà tr?nh bày đư?c lưu, hành vi c?a các phông ch? nhúng ph? thu?c vào m?c đ? gi?y phép nhúng c?a các phông ch?.

Các thông tin sau đây mô t? các h?n ch? đó ?nh hư?ng đ?n hành vi c?a phông ch? nhúng khi m?t bài thuy?t tr?nh đ? m? ra ? PowerPoint 2003:
 • N?u tr?nh bày ch?a b?t k? phông ch? đang b? gi?i h?n cho m?t trong hai các In ?n ho?c các Xem trư?c S? l?n xem, b?n không th? s?a tr?nh bày.
 • N?u tr?nh bày có nhúng phông ch? đư?c c?p phép theo có th? cài đ?t, font có th? đư?c cài đ?t v?nh vi?n đ? s? d?ng trong bài thuy?t tr?nh và các chương tr?nh khác.
 • N?u tr?nh bày có nhúng phông ch? đư?c c?p phép như là có th? ch?nh s?a, phông ch? là t?m th?i có s?n đ? s? d?ng trong bài thuy?t tr?nh và các chương tr?nh khác trong khi tr?nh bày có ch?a các font nhúng m?.
PowerPoint h? tr? vi?c nhúng các phông ch? TrueType khi b?n lưu chúng ? đ?nh d?ng sau:
 • Tr?nh bày Microsoft
 • Microsoft PowerPoint 95 tr?nh bày Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 98, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft PowerPoint Năm 2002, PowerPoint 2003 và PowerPoint 2007.
 • Microsoft PowerPoint hi?n th?

Làm th? nào đ? nhúng TrueType phông ch? trong m?t bài thuy?t tr?nh

Đ? lưu tr?nh bày c?a b?n đ? hi?n th? các phông ch? và in chính xác khi b?n m? tr?nh bày, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý N?u b?n ti?t ki?m m?t bu?i tr?nh bày v?i nhúng phông ch?, đi?u này làm tăng Kích thư?c t?p s? tr?nh bày c?a b?n. Khi Đúng lo?i phông mà đư?c c?p phép theo có th? cài đ?t đư?c nhúng trong m?t PowerPoint m?u, các m?u có th? áp d?ng cho m?t tr?nh bày ch? khi các nhúng Đúng lo?i phông ch? đư?c cài đ?t trên máy tính đ?a phương.

PowerPoint 2003 ho?c các phiên b?n trư?c đó c?a PowerPoint
 1. B?t đ?u PowerPoint, và sau đó m? tr?nh bày mà b?n mu?n.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu Như.
 3. Trên các Công cụ Menu trong các Lưu Như h?p tho?i h?p, b?m vào Lưu tùy ch?n.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Nhúng TrueType phông ch?ki?m tra h?p và b?m Ok.
PowerPoint 2007
 1. Kh?i đ?ng PowerPoint 2007, và sau đó m? tr?nh bày mà b?n mu?n.
 2. B?m vào các Microsoft Office Button
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Office2007FileButton
  , sau đó b?m Lưu Như.
 3. Trên các Công cụ Menu trong các Lưu Như h?p tho?i h?p, b?m vào Lưu tùy ch?n.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Nhúng phông ch? trong t?pki?m tra h?p và b?m Ok.

PowerPoint 2010
 1. B?t đ?u PowerPoint 2010, và sau đó m? tr?nh bày mà b?n mu?n.
 2. B?m vào các Tệp tab, và sau đó nh?p vào Löu laøm.
 3. Trên các Công cụ Menu trong các Löu laøm h?p tho?i h?p, b?m vào Lưu tùy ch?n.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Nhúng phông ch? trong t?p ki?m tra h?p và b?m Ok.

Chú ýB?n có th? nhúng b?t k? phông ch? TrueType là bao g?m trong Microsoft Windows. Phông ch? TrueType khác có th? đư?c nhúng n?u h? không có nh?ng h?n ch? gi?y phép. N?u b?n không th? nhúng m?t phông ch? (ví d?, n?u phông ch? không đư?c đánh d?u như đang đư?c có th? ch?nh s?a, cài đ?t, ho?c cho in ?n và xem trư?c), b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà bi?u r?ng phông ch? không th? đư?c nhúng vào v? c?a nh?ng h?n ch? gi?y phép.

B?n có th? cài đ?t và s? d?ng phông ch? đ?c tính v? ph?n m? r?ng đ? ki?m tra thu?c tính nhúng c?a phông ch? c?a b?n. Đ? bi?t thêm v? m? r?ng l?i thu?c tính c?a phông ch?, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/Typography/TrueTypeProperty21.mspx


Thu?c tính

ID c?a bài: 826832 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2010
T? khóa: 
kbopenfile kbnewfile kbfont kbhowto kbmt KB826832 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826832

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com