Câu h?i thư?ng g?p v? tính năng mail merge trong Word 2003, Word 2007 và Word 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826838 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các tính năng mail merge trong Microsoft Office Word 2003, Word 2007 và Word 2010.

THÔNG TIN THÊM

M?t mail merge đư?c s? d?ng đ? t?o ra h?nh th?c thư, g?i thư nh?n, bao thư, thư m?c, và kh?i lư?ng e-mail thông đi?p và fax phân ph?i. Có ba văn b?n có liên quan trong quá tr?nh mail merge: chính tài li?u, các ngu?n d? li?u, và tài li?u h?p nh?t. Đ? hoàn thành cơ b?n thư nh?p quá tr?nh, b?n ph?i làm như sau:
 • M? ho?c t?o m?t tài li?u chính.

  Tài li?u chính: trong m?t ho?t đ?ng mail merge trong Word, đây là tài li?u có ch?a các văn b?n và đ? h?a là như nhau cho m?i phiên b?n c?a tài li?u h?p nh?t, ch?ng h?n như đ?a ch? tr? l?i ho?c l?i chào trong m?t b?c thư m?u.
 • M? ho?c t?o ra m?t ngu?n d? li?u v?i ngư?i nh?n cá nhân thông tin.

  Ngu?n d? li?u: đây là t?p tin có ch?a các thông tin đ? đư?c k?t h?p trong m?t tài li?u. Ví d?, danh sách các tên và Đ?a ch? mà b?n mu?n s? d?ng trong m?t mail merge. B?n ph?i k?t n?i d? li?u ngu?n trư?c khi b?n có th? s? d?ng các thông tin trong nó cho mail merge quá tr?nh.
 • Thêm ho?c tùy ch?nh h?p nh?t các l?nh v?c trong tài li?u chính.

  H?p nh?t các l?nh v?c: đây là m?t gi? ch? b?n chèn trong chính tài li?u. Ví d?, chèn các Thành ph? l?nh v?c này h?p nh?t đ? có T? chèn m?t tên thành ph?, ch?ng h?n như "Paris", đư?c lưu tr? trong cácThành ph? trư?ng d? li?u.
 • Nh?p d? li?u t? các ngu?n d? li?u trong tài li?u chính đ? t?o m?t tài li?u m?i, h?p nh?t.

  Tài li?u h?p nh?t: đây là các k?t qu? tài li?u mà b?n nh?n đư?c khi b?n h?p nh?t tài li?u chính c?a b?n thư h?p nh?t v?i danh sách đ?a ch? c?a b?n. Tài li?u k?t qu? có th? là k?t qu? in ho?c m?t m?i Tài li?u Word có k?t qu? h?p nh?t.
T? làm cho mail merge d? dàng b?ng cách s? d?ng m?t thu?t s? hư?ng d?n b?n thông qua t?t c? các bư?c. N?u b?n thích làm vi?c bên ngoài thu?t s? này, b?n có th? s? d?ng các Mail Merge thanh công c?. Dù b?ng cách nào, k?t qu? là r?ng m?i hàng (ho?c h? sơ) trong ngu?n d? li?u s?n xu?t m?t h?nh th?c thư cá nhân, nh?n g?i thư, phong b? ho?c thư m?c m?c.

B?n c?ng có th? s? d?ng thư h?p nh?t đ? t?o ra b?t k? lo?i tài li?u ánh x? các trư?ng t?i d? li?u, không ch? thư ho?c thư m?c. Ví d?, n?u b? sưu t?p băng video c?a b?n đư?c li?t kê trong m?t b?ng tính, b?n có th? s? d?ng các Nhãn tùy ch?n đ? t?o ra băng video nh?n.

Q1: Có th? m?t mail merge đư?c th?c hi?n cùng m?t cách nó đ? trong phiên b?n trư?c c?a Microsoft Word?

A1: Mail merge có ch?c năng tương t? như phiên b?n trư?c c?a Word. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? s? d?ng mail merge trong Word:
 • S? d?ng các Mail Merge thanh công c?.

  Trong Word 2003, đi?m đ?n Thanh công c?trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Thư Hợp nhất đ? hi?n th? các Mail Merge thanh công c?.

  Trong Word 2007 ho?c Word 2010, thanh công c? mail merge là ? cácThư tab, và bao g?m các B?t đ?u Mail Merge nhóm, các Vi?t và chèn các l?nh v?c nhóm, các Xem trư?c k?t qu? nhóm và các K?t thúc nhóm.

  Chú ý Các tùy ch?n trên các Mail Merge thanh công c? cung c?p ch?c năng tương t? như các phiên b?n trư?c c?a t?.
 • S? d?ng các Mail Merge Helper.

  Đ? làm cho nó d? dàng đ? s? d?ng, thêm các Mail Merge Helper l?nh đ? cácCh? cái và các thư menu con c?a các Công cụMenu trong Word 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
  2. B?m vào các L?nh tab.
  3. Trong các Danh mục danh sách, b?m vào T?t c? các l?nh.
  4. Trong các L?nh danh sách, b?m vào Mail Merge Helper.
  5. Kéo các Mail Merge Helper l?nh đ? các Ch? cái và các thư menu con trên các Công cụ tr?nh đơn.

   Chú ý Khi b?n ngh? ngơi con tr? trên các Ch? cái và các thư menu con, b?n s? th?y m?t thanh n?m ngang màu đen. Thanh này ch? ra các v? trí nơi mà các l?nh s? xu?t hi?n trên các Công cụ tr?nh đơn khi b?n th? nút chu?t.
  6. Trong các Tùy ch?nh h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.

  Đ? thêm các Mail Merge Helper l?nh trong các Quick Access Toolbar trong Word 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m vào các Microsoft Office Button, sau đó b?m L?a ch?n t?.
  2. Nh?p vào Tùy ch?nh.
  3. Nh?p vào T?t c? các l?nh trong các Ch?n l?nh t?, sau đó b?m Thư sáp nh?p Helper trong các Ch?n l?nh t? danh sách.
  4. Nh?p vào Thêm, và sau đó Ok.
Q2: Có th? b?n di chuy?n đi?m chèn trong khi b?n đang chèn các trư?ng h?p nh?t?

A2: Khi các Chèn Merge Field h?p tho?i đang m?, b?n không th? di chuy?n đi?m chèn trong tài li?u chính mail merge. N?u b?n nh?n ENTER ho?c phím cách đ? c? g?ng di chuy?n đi?m chèn, các l?a ch?n l?nh v?c h?p nh?t đư?c đưa vào trong tài li?u. Đ? di chuy?n c?a b?n đi?m chèn, đóng các Chèn Merge Field h?p tho?i h?p, và sau đó chuy?n chèn đi?m. Đ? chèn m?t h?p nh?t trư?ng ? m?t v? trí khác nhau trong mail merge tài li?u chính, b?m Chèn các l?nh v?c Merge trên các Thư Hợp nhất thanh công c?. Đ? ch?nh s?a hành vi này và s? d?ng các ch?c năng đó là tương t? như phiên b?n trư?c c?a Word, thêm các Chèn Merge Field nút đ? các Mail Merge thanh công c?.

Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? di chuy?n đi?m chèn, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276005Không th? di chuy?n đi?m chèn khi b?n chèn h?p nh?t trư?ng
Q3: Ch?n d? li?u ngu?n h?p tho?i luôn dùng c?p ngu?n d? li?u c?a tôi khi b?n nh?p vào nút duy?t đ? m? m?t ngu?n d? li?u. Đi?u này có th? thay đ?i?

A3: Không may, hành vi c?a các Ch?n ngu?n d? li?u h?p tho?i không th? thay đ?i. Nó s? luôn luôn m?c đ?nh cho d? li?u c?a tôi Ngu?n thư m?c. Tuy nhiên, b?n có th? t?o m?t shortcut ho?c s? d?ng các phương pháp khác trong các Ngu?n d? li?u c?a tôi h?p tho?i đ? có đư?c truy c?p nhanh đ? thư c?a b?n nh?p danh sách đ?a ch?.

Đ? bi?t thêm v? cách đ? có đư?c truy c?p nhanh đ? thư c?a b?n nh?p danh sách đ?a ch?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276004"My ngu?n d? li?u" luôn luôn đư?c hi?n th? trong ch?n d? li?u ngu?n t?m trong danh sách trong Word


Q4: Làm th? nào b?n t?o và in ch? m?u?

A4: S? d?ng tính năng mail merge n?u b?n mu?n g?i nh?ng lá thư cùng m?t cho nhi?u ngư?i nh?n.

Đ? bi?t thêm trên làm th? nào đ? mail merge đ? ch? m?u, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294683Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o ch? m?u trong Word


Q5: Làm th? nào đ? b?n có th? th?c hi?n m?t mail merge thư đi?n t??

A5: B?n s? mu?n s? d?ng tính năng mail merge n?u b?n đang g?i thư đi?n t? tương t? cho nhi?u ngư?i nh?n b?ng cách s? d?ng m?t thư chương tr?nh.

Đ? bi?t thêm v? cách mail merge nhi?u e-mail ngư?i nh?n, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294694Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o thư đi?n t? trong Word


Q6: B?n có th? s? d?ng m?t l?nh v?c Merge trong h?p ch? đ? c?a thư đi?n t??

A6: No. B?n ch? có th? g? văn b?n trong các Ch? đ? h?p c?a thư đi?n t?.

Lưu ? Microsoft Publisher 2007 ho?c nhà xu?t b?n 2010 cung c?p h? tr? cho vi?c này.

Q7: Làm th? nào đ? b?n có th? th?c hi?n m?t mail merge đ? bao thư?

A7: B?n s? mu?n s? d?ng tính năng mail merge n?u b?n đang g?i g?i thư hàng lo?t cho nhi?u ngư?i nh?n, và b?n mu?n m?t cái nh?n cá nhân cho m?i phong b?.

Đ? bi?t thêm v? cách đ?a ch? mail merge đ? in tr?c ti?p trên bao thư, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294685Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o bao thư trong Word


H8: Làm th? nào đ? b?n có th? th?c hi?n m?t mail merge đ? nh?n?

A8: B?n s? mu?n s? d?ng tính năng mail merge khi b?n mu?n in thông tin v? nh?n, ví d?, g?i thư đ?a ch? cho thư ho?c bưu thi?p.

Cho bi?t thêm thông tin v? cách thông tin mail merge đ? nh?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294684Cách sử dụng trộn thư để tạo nhãn thư trong Word


H9: Làm th? nào đ? b?n thêm m?t h?nh ?nh ho?c logo đ? nh?n c?a tôi?

A9: Trong tài nh?n mail merge chính li?u, thêm đ? h?a ho?c logo b?n mu?n nh?n đ?u tiên, s? d?ng phương pháp sau đây:
 • Trong Word 2003, đi?m đ?n H?nh ?nh trên các Chèn tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào T? t?p tin.
 • Trong Word 2007 ho?c Word 2010, nh?p vàoH?nh ?nh trong các Minh h?a nhóm vào các Chèn tab.
Đ? chèn đ? h?a ho?c bi?u tư?ng đ? nh?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trên các Mail Merge thanh công c? (trên cácXem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, sau đó b?mMail Merge), nh?p vào Tuyên truy?n Nhãn.
 • Trong các Mail Merge ngăn tác v? (trên cácCông cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Ch? cái và thư,sau đó b?m Thu?t s? Mail Merge), nh?p vào C?p Nh?t t?t c? nh?n.
Đi?u này sao thông tin t? h?ng đ?a đ?u tiên vào m?i c?a các các nh?n trên nh?n mail merge chính tài li?u c?a b?n.

Đ? bi?t thêm v? cách thêm m?t đ? h?a ho?c bi?u tư?ng đ? nh?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285065Làm th? nào đ? thêm m?t h?nh ?nh ho?c logo cho m?i nh?n trong Word


Q10: T?i sao có ch? có m?t trang c?a nh?n trên màn h?nh khi b?n xem trư?c m?t tài li?u h?p nh?t?

A10: Đ? xem trư?c các nh?n g?i thư c?a b?n b?ng cách s? d?ng các Thư Hợp nhất nhi?m v? ngăn, b?m vào Ti?p theo: Xem trư?c các nh?n c?a b?n. Các Xem trư?c tính năng trong thu?t s? Mail Merge đư?c thi?t k? đ? hi?n th? ch? có m?t trang m?t lúc. Xem t?t c? các nh?n c?a b?n, và th?c hi?n b?t k? thay đ?i c?n thi?t trư?c khi b?n in tài li?u h?p nh?t, Nh?p vào Ti?p theo: Hoàn thành vi?c h?p nh?t. Nh?p vào Ch?nh s?a cá nhân nh?n. Đi?u này s? m? m?t tài li?u m?i có nh?n h?p nh?t c?a b?n.

C11: Làm th? nào làm b?n s? d?ng mail merge t?o thư m?c ho?c danh m?c?

A11: B?n s? mu?n s? d?ng tính năng mail merge khi b?n mu?n in m?t danh sách, ch?ng h?n như m?t danh b? đi?n tho?i ho?c m?t danh sách các kho?n m?c trên cùng m?t Trang.

Cho bi?t thêm thông tin v? cách thông tin mail merge như m?t thư m?c ho?c Danh m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294693Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o m?t thư m?c trong Word
294686 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge đ? t?o ra m?t danh sách đư?c s?p x?p theo th? lo?i trong Word


P12: T?i sao là Merge đ? Fax tùy ch?n không có s?n cho m?t mail merge?

A12: Trong phiên b?n trư?c c?a Word, các H?p nh?t Faxtùy ch?n dùng Microsoft Fax (c?n đư?c g?i là t?i nơi làm vi?c Fax). Tuy nhiên, Microsoft Office Outlook 2002 và các phiên b?n m?i nh?t, chương tr?nh nh?n tin trong Microsoft Office XP, không h? tr? Microsoft Fax.

Đ? bi?t thêm thông tin v? Merge Fax, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294695Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o Fax trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
282550 H?p nh?t l?i Fax l?nh không s?n dùng trên thanh công c? Mail Merge


C13: Làm th? nào đ? b?n có th? t?o ra m?t danh sách đ?a ch? cho m?t mail merge?

A13: Đ?nh d?ng m? ngu?n d? li?u đơn gi?n nh?t đ? làm vi?c v?i là m?t b?ng ch?. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng b?t k? lo?i cơ s? d? li?u đ?nh d?ng, ch?ng h?n như m?t t?p tin văn b?n v?i các l?nh v?c đó cách nhau b?ng d?u ph?y ho?c tab, và các h? sơ đư?c ngăn cách b?i đo?n nh?n hi?u.

Đ? bi?t thêm v? vi?c t?o ra m?t danh sách đ?a ch? cho m?t mail merge trong Word, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294688Làm th? nào đ? thi?t k? và thi?t l?p danh sách đ?a ch? mail merge trong Word


H14: Tôi có th? th?c hi?n m?t mail merge v?i m?t datasource n?m trên m?t v? trí http?

A14: Không, b?n không th?c hi?n m?t mail merge v?i datasource mà n?m ? v? trí http, trong đó có v? trí SharePoint. Khi b?n c? g?ng làm đi?u này, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n c?n ph?i lưu các t?p tin datasource t?i đ?a phương ho?c lên ? đ?a m?ng (đư?ng d?n Mapped/UNC). Sau khi b?n làm đi?u này, b?n có th? th?c hi?n m?t mail merge.


Q15: Tôi có th? thêm t?p tin đính kèm khi th?c hi?n m?t h?p nh?t thư đi?n t??

A15: Không, b?n không th? thêm t?p tin đính kèm khi th?c hi?n m?t h?p nh?t thư đi?n t?. Microsoft Office Word không h? tr? ch?c năng này. Tuy nhiên, b?n có th? thêm t?p tin đính kèm khi th?c hi?n m?t h?p nh?t vào thư e-mail l?p tr?nh b?ng cách s? d?ng CDOSys. B?n có th? liên h? v?i nhà cung c?p gi?i pháp đ? xây d?ng gi?i pháp cho b?n.


750: Làm th? nào tôi có th? thêm t?p tin đính kèm khi th?c hi?n m?t h?p nh?t đ? e-mail?

A16: Microsoft Word không h? tr? ch?c năng này. Tuy nhiên, đi?u này có th? đư?c th?c hi?n l?p tr?nh b?ng cách s? d?ng CDOSys. B?n có th? liên h? v?i nhà cung c?p gi?i pháp đ? xây d?ng m?t gi?i pháp cho b?n.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
310212Làm th? nào đ? s? d?ng thư vi?n Cdosys.dll đ? g?i thư đi?n t? v?i t?p tin đính kèm b?ng cách s? d?ng Visual C#

Thu?c tính

ID c?a bài: 826838 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Word 2010
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbfaq kbmerge kbhowto kbmt KB826838 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826838

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com