Th?o lu?n v? cách tiêu b?n toàn c?u Normal.dot đư?c t?m th?y b?i Office Word 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826839 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? làm th? nào Microsoft Word 2003 tra c?u c?a nó Normal.dot tiêu b?n toàn c?u. B?i v? Word 2003 tra c?u các m?u Normal.dot khác nhau t? cách nó tra c?u các m?u trong phiên b?n trư?c c?a Microsoft Word, Normal.dot m?u ?ng x? m?t cách khác nhau t? các m?u toàn c?u.

N?u Normal.dot m?u không đư?c đ?t trong m?t trong các m?c tin thư thoại nơi Word 2003 hy v?ng s? t?m th?y nó, Word 2003 tra c?u thông qua các đư?ng d?n m?c tin thư thoại cho m?u khác nhau (d?a trên lo?i h?nh c?a b?n cài đ?t) và Word 2003 s? d?ng các m?u Normal.dot đ?u tiên mà nó t?m th?y. Đây c?ng là đúng n?u có r?t nhi?u Normal.dot t?p tin trên h? th?ng c?a b?n.

Tiêu b?n toàn c?u (Normal.dot) đư?c phân lo?i như là m?t khuôn m?u "ngư?i s? d?ng" và có th? đư?c tùy ch?nh đ? bao g?m các h?ng m?c như macro, tùy ch?nh ki?u dáng và autotext m?c. Tiêu b?n toàn c?u (Normal.dot) không ph?i là m?t b?n m?u đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Tiêu b?n toàn c?u (Normal.dot) đư?c t?o ra v? vi?c s? d?ng đ?u tiên c?a t?.

Các đo?n th?o lu?n v? đơn đ?t hàng tra c?u Word 2003 s? d?ng đ? xác đ?nh v? trí Normal.dot m?u chi ti?t hơn.

THÔNG TIN THÊM

Trư?c khi Normal.dot m?u đư?c áp d?ng cho m?t t?p tin, Word 2003 tra c?u m?t s? k?t h?p các b?n m?u đư?c t?m th?y trong m?t trong nh?ng đ?a đi?m ba c?p sau:
 • B?n m?u đư?c cài đ?t:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033
 • Ngư?i s? d?ng m?u Path (thư m?c m?c đ?nh):
  C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Microsoft\Templates</Username>
 • Đư?ng d?n m?u nhóm làm vi?c:
  <Not set="" by="" default=""></Not>
Lưu ? Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP h? tr? Office 2003. Office 2003 không đư?c h? tr? b?i phiên b?n trư?c c?a hệ điều hành Microsoft Windows.

Làm th? nào đ? thay đ?i đư?ng d?n m?u ngư?i dùng và đư?ng d?n m?u nhóm làm vi?c

Đ? thay đ?i đư?ng d?n ngư?i s? d?ng m?u và nhóm làm vi?c m?u các v? trí đư?ng d?n t? thư mục mặc định c?a h? đ? các m?c tin thư thoại mà b?n mu?n s? d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n, sau đó b?m các T?p tin đ?a đi?m tab.
 2. Ch?n đư?ng d?n m?u mà b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 3. Xác đ?nh v? trí các m?c tin thư thoại mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thay đ?i đư?ng đi tiêu b?n, b?m vào Tr? giúp Microsoft Microsoft Office 2003 trên các Tr? giúp tr?nh đơn, lo?i Đ?a đi?m tiêu b?n tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i và sau đó nh?p vào tra c?u đ? xem các ch? đ? tr? l?i.


Ch?n cài đ?t: Ch?y t? Máy tính c?a tôiCh?y t?t c? t? Máy tính c?a tôi

N?u b?n s? d?ng các Ch?y t? Máy tính c?a tôi ho?c các Ch?y t?t c? t? Máy tính c?a tôi vi?c cài đ?t chuyên bi?t, Word 2003 tra c?u cho m?u Normal.dot ba đ?a đi?m sau đây theo th? t? chúng đư?c li?t kê:
 • Đư?ng d?n m?u ngư?i dùng (thư m?c m?c đ?nh):
  C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Microsoft\Templates</Username>
 • Word 2003 chương tr?nh m?c tin thư thoại (v? trí Winword.exe):
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
 • Đư?ng d?n m?u nhóm làm vi?c:
  <Not set="" by="" default=""></Not>
N?u b?n s? d?ng các Ch?y t? Máy tính c?a tôi ho?c các Ch?y t?t c? t? Máy tính c?a tôi ch?n cài đ?t chuyên bi?t, Word 2003 s? d?ng phương pháp sau đây đ? t?m Normal.dot m?u:
 1. Trong m?c tin thư thoại ngư?i s? d?ng m?u, Word 2003 tra c?u cho các m?u Normal.dot.
 2. N?u Normal.dot m?u không đư?c t?m th?y trong m?c tin thư thoại ngư?i s? d?ng m?u, Word 2003 tra c?u trong m?c tin thư thoại chương tr?nh Word 2003.
 3. N?u Word 2003 không t?m th?y các m?u Normal.dot trong m?c tin thư thoại chương tr?nh Word 2003, Word 2003 m?c tin thư thoại tra c?u nhóm làm vi?c m?u (n?u m?t trong nh?ng là ch? đ?nh).
 4. N?u Word 2003 v?n không t?m th?y t?p tin m?u Normal.dot, Word 2003 t?o m?t m?u m?i trong m?c tin thư thoại đư?c ch? đ?nh b?i các đư?ng d?n ngư?i s? d?ng m?u.
Lưu ? T?p tin th?c thi Word 2003, Winword.exe, đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại chương tr?nh Word 2003. B?n đ?u tiên ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i Word 2003 n?u b?n mu?n thay đ?i v? trí c?a Word 2003 chương tr?nh.

Áp d?ng m?u vào tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào M?i.
 2. Trong các T?ng Templates hộp thoại h?p, b?m vào các T?ng quát tab, và sau đó nh?p vào Tài li?u tr?ng. Word 2003 t?o m?t tài li?u m?i ho?c m?u s? d?ng Normal.dot m?u.

Ch?n cài đ?t: Ch?y t? m?ngCh?y t?t c? các t? m?ng

N?u b?n s? d?ng các Ch?y t? m?ng ho?c các Ch?y t?t c? các t? m?ng vi?c cài đ?t chuyên bi?t, Word 2003 tra c?u cho m?u Normal.dot ba đ?a đi?m sau đây theo th? t? chúng đư?c li?t kê:
 • Word 2003 chương tr?nh m?c tin thư thoại (v? trí Winword.exe):
  ? đ?a: \Server_Folder\PFiles\MSOffice\Office11
 • Đư?ng d?n m?u ngư?i dùng (thư m?c m?c đ?nh):
  C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Microsoft\Templates</Username>
 • Đư?ng d?n b?n m?u nhóm làm vi?c
  <Not set="" by="" default=""></Not>
N?u b?n s? d?ng các Ch?y t? m?ng ho?c Ch?y t?t c? các t? m?ng ch?n cài đ?t chuyên bi?t, Word 2003 sau các bư?c sau đ? t?m Normal.dot m?u:
 1. Trong m?c tin thư thoại chương tr?nh Word 2003, Word 2003 tra c?u cho m?c tin thư thoại Normal.dot.
 2. N?u Normal.dot m?u không đư?c t?m th?y trong m?c tin thư thoại chương tr?nh Word 2003, Word 2003 tra c?u trong m?c tin thư thoại ngư?i s? d?ng m?u.
 3. N?u Word 2003 không t?m th?y các m?u Normal.dot trong m?c tin thư thoại ngư?i s? d?ng m?u, Word 2003 m?c tin thư thoại tra c?u nhóm làm vi?c m?u (n?u m?t trong nh?ng là ch? đ?nh).
 4. N?u Word 2003 v?n không t?m th?y các m?u Normal.dot, Word 2003 t?o m?t m?u m?i trong m?c tin thư thoại đư?c ch? đ?nh b?i các đư?ng d?n ngư?i s? d?ng m?u.
Lưu ? T?p tin th?c thi Word 2003, Winword.exe, th? tr?n này t?a l?c trên máy ch? m?ng c?a b?n trong m?c tin thư thoại chương tr?nh Word 2003. Đ? thay đ?i v? trí c?a Word 2003 chương tr?nh, người quản tr? mạng c?a b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i Word 2003 Server m?ng c?a b?n.

Áp d?ng m?u vào tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu t?p , b?m m?i.
 2. T? các T?ng Templates hộp thoại h?p, b?m vào các T?ng quát tab, và sau đó nh?p vào Tài li?u tr?ng. Word 2003 t?o m?t tài li?u m?i ho?c m?u b?ng cách s? d?ng Normal.dot m?u.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai và tu? ch?nh Office 2003 trong m?t môi trư?ng m?ng, xem Microsoft Office 2003 tài nguyên Kit. Đ? xem Microsoft Office 2003 tài nguyên Kit, truy c?p vào đ?a ch? web site Microsoft sau đây:http://Office.Microsoft.com/en-US/Office-2003-Resource-Kit/Office-2003-Editions-Resource-Kit-Documentation-HA001140299.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 826839 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbtemplate kbhowtomaster kbhowto kbmt KB826839 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826839

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com