ID c?a bài: 826845 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này cho th?y cách mà trong đó b?n có th? ch?n đoán và gi?i quy?t v?n đ? khi b?n không th? in m?t tài li?u Microsoft Word.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? in trong Word, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826862 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? in trong Word

Các ví d? c?a s? th?t b?i in là như sau:
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i và các tin thư thoại khi b?n c? g?ng in m?t t?p tin.
 • Máy in không đáp ?ng.
 • T?p tin in như là bi?u tư?ng vô ngh?a.
Bài vi?t này không th?o lu?n v? v?n đ? s?n lư?ng máy in, ch?ng h?n như v?n đ? v? trí phong b?, thi?u đ? h?a, và s? trang không chính xác.

Lưu ? Trư?c khi b?n ti?p t?c, h?y xem ph?n "Tham kh?o" cho các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong Word có th? phù h?p v?i hành vi c?a máy in c?a b?n. N?u b?n không t?m th?y m?t phù h?p v?i thông đi?p l?i c?a b?n ho?c hành vi c?a máy in c?a b?n, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t này đ? kh?c ph?c v?n đ? in ?n c?a b?n.

Đ? gi?i quy?t m?t s? th?t b?i in trong Word, b?n ph?i xác đ?nh nguyên nhân c?a nó. Nguyên nhân thư?ng phù h?p v?i m?t trong các lo?i sau:
 • B? hư h?ng tài li?u ho?c hư h?ng các n?i dung trong tài li?u
 • Chương tr?nh t? chính nó
 • Tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in
 • hệ điều hành Windows
 • K?t n?i ho?c ph?n c?ng
Không làm cho các gi? đ?nh v? nh?ng g? gây ra v?n đ? in ?n c?a b?n. Thay vào đó, d?a vào h? th?ng x? l? s? c? đ? ti?t l? nguyên nhân.

S? d?ng các bài ki?m tra sau đây đ? giúp xác đ?nh nguyên nhân c?a b?n không in.

Bư?c 1: Ki?m tra in trong các tài li?u khác

B? hư h?ng tài li?u ho?c tài li?u có ch?a đ? h?a hư h?ng ho?c b? hư h?ng phông ch? có th? gây ra l?i in trong Word. Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i tr?nh đi?u khi?n ho?c ph?n m?m, ki?m tra kh? năng c?a chương tr?nh t? in. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

T? năm 2013, Word 2010 và Word 2007

 1. M? m?t tài li?u tr?ng m?i trong Word.
 2. Trên d?ng đ?u tiên c?a tài li?u, nh?p văn b?n sau đây:
  =Rand(10)
 3. Nh?n Enter. Đi?u này chèn 10 đo?n văn b?n m?u.
 4. C? g?ng đ? in tài li?u.
 5. N?u các tài li?u in thành công, thay đ?i m?t khác nhau font, ho?c chèn Hình Mẫu, m?t b?ng, ho?c m?t đ?i tư?ng v?.

  Đ? thay đ?i các ch?, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. S? d?ng thiết bị trỏ đ? ch?n m?u c?a b?n văn b?n.
  2. B?m chu?t trang chủ.
  3. Trong các Phông ch? danh sách, b?m vào đ? ch?n phông ch? khác nhau.
  Đ? chèn Hình Mẫu, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m vào các Chèn tab, và sau đó b?m vào Hình Mẫu. (Trong năm 2013 t?, b?m vào các Chèn tab, và sau đó b?m vào H?nh ?nh tr?c tuy?n.)
  2. Trên các Hình Mẫu ngăn tác v?, đ? l?i các T?m văn b?n h?p tr?ng, và sau đó nh?p vào Đi. (Trong năm 2013 t?, nh?p m?t thu?t ng? trong các Office.com Hình Mẫu tra c?u h?p, và sau đó nh?p vào tra c?u.)
  3. B?m chu?t ph?i vào m?t trong nh?ng h?nh ?nh, và sau đó nh?p vào Chèn.
  4. Đóng ngăn tác v? Hình Mẫu.
  Đ? chèn m?t b?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t Chèn, b?m vào B?ng, và sau đó nh?p vào Chèn b?ng.
  2. Nh?p s? lư?ng c?t và các hàng mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
  Đ? chèn m?t đ?i tư?ng v?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t Chèn, và sau đó nh?p vào H?nh d?ng.
  2. Nh?p đúp vào m?t trong các h?nh d?ng.
 6. Ki?m tra các ch?c năng in m?t l?n n?a.

Word 2003

 1. M? m?t tài li?u tr?ng m?i trong Word.
 2. Trên d?ng đ?u tiên c?a tài li?u, nh?p văn b?n sau đây:
  =Rand(10)
 3. Nh?n Enter. Đi?u này chèn 10 đo?n văn b?n m?u.
 4. C? g?ng đ? in tài li?u.
 5. N?u các tài li?u in thành công, thay đ?i m?t khác nhau font, ho?c chèn Hình Mẫu, m?t b?ng, ho?c m?t đ?i tư?ng v?.

  Đ? thay đ?i các ch?, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. S? d?ng thiết bị trỏ đ? ch?n m?u c?a b?n văn b?n.
  2. Trên các Đ?nh d?ng tr?nh đơn, nh?p vào Phông ch?.
  3. Trong các Phông ch? danh sách, b?m vào đ? ch?n m?t phông ch? khác nhau, và sau đó b?m vào Ok.
  Đ? chèn Hình Mẫu, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n H?nh ?nh, và sau đó nh?p vào Hình Mẫu.
  2. Trên các Chèn Hình Mẫu ngăn tác v?, đ? l?i các T?m văn b?n h?p tr?ng, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  3. B?m chu?t ph?i vào m?t trong nh?ng h?nh ?nh, và sau đó nh?p vào Chèn.
  4. Đóng ngăn tác v? chèn Hình Mẫu.
  Đ? chèn m?t b?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các B?ng tr?nh đơn, đi?m đ?n Chèn, và sau đó nh?p vào B?ng.
  2. B?m chu?t Ok.
  Đ? chèn m?t đ?i tư?ng v?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, và sau đó nh?p vào B?n v?.
  2. Trên các B?n v? thanh công c?, ch?n m?t trong h?nh v?.
  3. Nh?p vào b?t c? nơi nào trong tài li?u, kéo con tr? chu?t, và sau đó phát hành các nút ch?n m?t.
 6. Ki?m tra các ch?c năng in m?t l?n n?a.
S? thành công hay th?t b?i c?a các xét nghi?m này cho th?y cho dù t? có th? in nói chung. Các xét nghi?m có th? c?ng cung c?p cho b?n các manh m?i v? m?t s? phông ch? ho?c đ? h?a t? không th? in.

N?u b?n không nh?n đư?c l?i trong tài li?u ki?m tra nhưng v?n không th? in tài li?u ban đ?u c?a b?n, tài li?u ban đ?u c?a b?n có th? b? hư h?ng. Đi?u này có th? đúng ngay c? khi b?n có th? in cùng m?t tài li?u trên máy tính khác, b?i v? có r?t nhi?u t?nh hu?ng mà trong đó các tri?u ch?ng c?a file thi?t h?i xu?t hi?n trên m?t s? máy tính và không ph?i trên các máy tính khác.

M?t l?n n?a, d?a trên h? th?ng g? r?i thay v? trên các gi? đ?nh v? nh?ng g? gây ra s? c?. V? v?y, n?u b?n không th? in m?t tài li?u c? th?, nhưng có th? in các tài li?u khác trong Word, b?n có th? có m?t tài li?u b? hư h?ng. Kh?c ph?c s? c? các v?n đ? cho phù h?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? b? hư h?ng tài li?u Word, nh?p vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826864Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? hư h?ng tài li?u Word
N?u t? không th? in ? t?t c?, ho?c n?u t? không th? in m?t phông ch? nh?t đ?nh ho?c m?t lo?i đ? h?a, đi đ?n "bư?c 2: ki?m tra in trong chương tr?nh khác."

Bư?c 2: Ki?m tra in trong chương tr?nh khác

Ph?m vi c?a v?n đ? in ?n có th? ti?t l? nguyên nhân c?a nó. Ví d?, m?t s? v?n đ? in ?n ?nh hư?ng đ?n ch? t?, trong khi các v?n đ? in ?n khác ?nh hư?ng đ?n m?t s? ho?c t?t c? các chương tr?nh d?a trên Windows.

Sau đây Các xét nghi?m có th? giúp xác đ?nh cho dù v?n đ? này liên quan đ?n chương tr?nh khác hơn T?.

Ki?m tra trong WordPad

 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?nChương tr?nh (trong Windows XP, tr? đ?n T?t c? Chương tr?nh), tr? đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vàoWordPad. (Trong Windows 8, phím Windows đ? đi đ?n các màn h?nh B?t đ?u, lo?i WordPadvà sau đó nh?p vào bi?u tư?ng.)
 2. Trong tài li?u WordPad tr?ng, g? Đây là m?t ki?m tra.
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vàoIn.
 4. B?m chu?t Ok ho?c In đ? in các t?p tin.
N?u b?n t?m th?y trong bư?c 1: ki?m tra in trong các tài li?u khác "in v?n đ? x?y ra ch? v?i m?t s? phông ch? ho?c m?t s? h?nh ?nh đ? h?a, c? g?ng đ? tái t?o các v?n đ? này trong WordPad. Đ? làm đi?u này, áp d?ng phông ch? gi?ng nhau ho?c chèn cùng m?t lo?i đ? h?a h?nh ?nh. (Đ? ch?n m?t phông ch? khác nhau trong WordPad, s? d?ng cùng m?t phương pháp mà b?n s? d?ng trong Word.)

Đ? chèn m?t h?nh ?nh đ? h?a trong WordPad, làm theo các Các bư?c:
 1. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vàoĐ?i tư?ng.

  Lưu ?Trong Windows 8 và Windows 7, h?y nh?p vào Chèn đ?i tư?ng trên các trang chủ tab.
 2. Th?c hi?n theo m?t ho?c c? hai các bư?c sau:
  • Đ? t?o m?t h?nh ?nh đ? h?a m?i, h?y nh?p vào T?o M?i, và sau đó ch?n m?t trong các lo?i đ?i tư?ng t? danh sách. Ví d?, b?m vào H?nh ?nh Paintbrush đ? t?o ra m?t ?nh bitmap ki?m tra trong chương tr?nh Microsoft Paint.
  • Đ? chèn m?t h?nh ?nh đ? h?a t? m?t t?p tin, nh?p vào T?o t? t?p, và sau đó nh?p vào Tr?nh duy?t đ? ch?n t?p tin.
Sau khi b?n k?t thúc th? nghi?m c?a b?n trong WordPad, b?n có th? ki?m tra các ch?c năng in trong trình duyệt Web c?a b?n ho?c các chương tr?nh văn ph?ng khác. B?n c?ng có th? th? đ? in trang ki?m th? máy in c?a b?n. Đ? in m?t trang văn b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?ncài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Máy in.

  Ghi chú
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoMáy in và máy Fax.
  • Trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoMáy in.
  • Trong Windows 7, h?y nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoThi?t b? và máy in.
  • Trong Windows 8, b?m phím Windows đ? đi đ?n các màn h?nh B?t đ?u, lo?i Máy in, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Thi?t b? và máy in.
 2. B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng cho máy in c?a b?n, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào In Trang ki?m th?.
N?u b?n không th? in trang ki?m th?, ho?c n?u b?n không th? in trong m?t s? ho?c t?t c? chương tr?nh d?a-trên-Windows, b?n có m?t v?n đ? tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in, m?t v?n đ? Windows, m?t v?n đ? ph?n c?ng ho?c m?t v?n đ? k?t n?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? in trong Windows, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
163551 Kh?c ph?c s? c? các v?n đ? in trong Windows 2000 và Windows NT 4.0

314085 Nâng cao kh?c ph?c s? c? cho khi b?n không th? in trong Windows XP

314073 Nâng cao kh?c ph?c s? c? cho v?n đ? in m?ng trong Windows XP

N?u v?n đ? là gi?i h?n m?t phông ch? đ?c bi?t, m?t t?p tin b? hư h?ng font có th? là nguyên nhân. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? ki?m tra và cài đ?t chuyên bi?t l?i phông ch?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đi?n tho?i đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314960Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c lo?i b? m?t phông ch? trong Windows
N?u b?n có th? in mà không có v?n đ? ? t?t c? các chương tr?nh ngo?i tr? t?, đi đ?n "bư?c 3: th? nghi?m in ?n v?i tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in khác nhau."

B?n có th? s? d?ng Windows in tr? giúp và tr?nh g? r?i đ? gi?i quy?t v?n đ? in ?n.
 • Trong Windows 8 và Windows 7, b?n có th? ch?y in kh?c ph?c s? c? wizard b?ng cách nh?n vào B?t đ?u, g? in ?n, và sau đó ch?n T?m và s?a ch?a v?n đ? in ?n.
 • Trong Windows Vista ho?c Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, ch?n Tr? giúp và h? tr?, và tra c?u trên in ?n ho?c kh?c ph?c s? c? in.

Bư?c 3: Th? nghi?m in ?n v?i tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in khác nhau

N?u t? chương tr?nh duy nh?t trên máy tính c?a b?n không th? in, b?n có th? ngh? r?ng t? là nguyên nhân c?a v?n đ?. Lưu ? r?ng t? là m?t chương tr?nh r?t máy in chuyên sâu. V? v?y, m?t v?n đ? nh? v?i các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in ?nh hư?ng đ?n t? trư?c khi nó ?nh hư?ng đ?n các chương tr?nh khác.

Đ? xác đ?nh li?u các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in là nguyên nhân c?a v?n đ?, b?n có th? ki?m tra tr?nh đi?u khi?n khác nhau. N?u v?n đ? in ?n t? x?y ra ch? khi b?n in tài li?u s? d?ng m?t phông ch? nh?t đ?nh ho?c m?t lo?i đ? h?a h?nh ?nh, c? g?ng đ? in đ? máy in khác.

N?u không có máy in khác có s?n, liên h? v?i nhà s?n xu?t đ? xác đ?nh cho dù đó là m?t phiên b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n ho?c m?t tr?nh đi?u khi?n khác nhau làm vi?c v?i các mô h?nh máy in c?a b?n. H?y xem ph?n "Tham kh?o" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i m?t đ?i l? c?a bên th? ba.

N?u v?n đ? in ?n t? x?y ra ngay c? khi b?n in tài li?u đư?c t?o ra ch? t? các văn b?n, b?n có th? s? d?ng m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in chung, ch? có văn b?n đ? ki?m tra in t?. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c cho các phiên b?n c?a Windows.

Lưu ? Trên m?t s? phiên b?n c?a Windows, các bư?c sau có th? yêu c?u quy?n truy c?p vào Windows cài đ?t chuyên bi?t đ?a CD-ROM ho?c truy c?p vào m?t ổ đĩa mạng có ch?a các Các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t Windows.

Windows 8, Windows 7 và Windows Vista

 1. M?t m?t trong các hành đ?ng sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
  • Đ?i v?i Windows Vista: nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoMáy in.
  • Đ?i v?i Windows 7: nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoThi?t b? và máy in.
 2. B?m chu?t Thêm máy in.
 3. B?m chu?t Thêm m?t máy in đ?a phương trên màn h?nh đ?u tiên c?a các ti?n ích Thu?t s? máy in.
 4. H?y ch?c ch?n r?ng các S? d?ng m?t c?ng s?n có ch?n hộp kiểm, thay đ?i tùy ch?n tr?nh đơn x? căn dọc T?p tin: (In đ? t?p tin), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong các Nhà s?n xu?t danh sách, h?y nh?p vàoChung chung, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Đ? l?i tên máy in m?c đ?nh, h?y nh?p vào Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 7. Khi cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n đư?c hoàn t?t, m? m?t tài li?u thích trong Word, và sau đó làm như sau, như h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
  • Cho Word 2007: b?m vào các Microsoft Office Button, và sau đó nh?p vàoIn.
  • Cho các phiên b?n khác: trên các T?p tintr?nh đơn, nh?p vào In.
 8. Th?c hi?n như sau, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
  • Đ?i v?i Word 2010: nh?p vào menu thả xuống máy in, và sau đó nh?p vào In.
  • Cho các phiên b?n khác: nh?n vào đây đ? ch?n các In ra t?p ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 9. Thay đ?i v? trí đ? Tài li?u c?a tôi, và sau đó đ?t tên t?p Test.prn.
 10. B?m chu?t Ok.

Windows XP

 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoMáy in và máy Fax.
 2. B?m chu?t Thêm máy in theo Máy in Nhi?m v?.
 3. B?m chu?t Ti?p theo trên màn h?nh đ?u tiên c?a các ti?n ích Thu?t s? máy in.
 4. B?m chu?t máy in c?c b? g?n vào máy tính này, ch?c ch?n r?ng các T? đ?ng phát hi?n và cài đ?t chuyên bi?t máy in c?m b?t lên và ch?y c?a tôi h?p s? b? xóa, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. B?m chu?t T?P TIN cho c?ng, và sau đó b?m vào Ti?p theo.
 6. Trong các Nhà s?n xu?t danh sách, h?y nh?p vàoChung chung, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. B?m chu?t T?P TIN cho c?ng, và sau đó b?m vàoTi?p theo.
 8. B?m chu?t Khi b?n đư?c nh?c nh?p cho dù Windows s? s? d?ng máy in như m?c đ?nh, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 9. B?m chu?t Không Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? in m?t ki?m tra trang, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 10. Khi cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n đư?c hoàn t?t, m? m?t tài li?u trong Word, và sau đó b?m vào In trên các T?p tinMenu.
 11. Khi các In ra t?p hộp thoại xu?t hi?n, B?m chu?t Tài li?u c?a tôi v? trí c?a t?p tin, và sau đó g? t?p đ? đ?t tên tin sau đây:
  Test.PRN
 12. B?m chu?t Ok.

Windows 2000

 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?ncài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Máy in.
 2. Nh?p đúp vào các Thêm máy inbi?u tư?ng.
 3. B?m chu?t Ti?p theo trên màn h?nh đ?u tiên c?a các ti?n ích Thu?t s? máy in.
 4. B?m chu?t máy in c?c b?, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 5. B?m chu?t T?P TIN cho c?ng, và sau đó b?m vàoTi?p theo.
 6. Trong các Nhà s?n xu?t danh sách, h?y nh?p vàoChung chung.
 7. Trong các Máy in danh sách, h?y nh?p vàoTên/văn b?n ch?, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 8. B?m chu?t Khi b?n đư?c nh?c nh?p cho dù Windows s? s? d?ng máy in như m?c đ?nh, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 9. B?m chu?t Không chia s? máy in này, và sau đó B?m chu?t Ti?p theo.
 10. B?m chu?t Không Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? in m?t ki?m tra trang, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 11. Khi cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n đư?c hoàn t?t, m? m?t tài li?u trong Word, và sau đó b?m vào In.
 12. Khi các In ra t?p hộp thoại xu?t hi?n, B?m chu?t Tài li?u c?a tôi v? trí c?a t?p tin, và sau đó g? t?p đ? đ?t tên tin sau đây:
  Test.PRN
 13. B?m chu?t Ok.
N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong Word khi b?n in các t?p tin có ch?a ch? có văn b?n nhưng không nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n in v?i chung, tr?nh đi?u khi?n máy in ch? có văn b?n, tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in có th? b? hư h?ng. Trong trư?ng h?p này, liên h? v?i các nhà s?n xu?t đ? giúp đ? trong vi?c lo?i b? tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in và cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n C?p Nh?t. H?y xem ph?n "Tham kh?o" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i m?t đ?i l? c?a bên th? ba.

N?u v?n đ? in x?y ra v?i m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in khác nhau, đi đ?n "bư?c 4: ki?m tra các t?p tin chương tr?nh Word và cài đ?t chuyên bi?t."

Bư?c 4: Ki?m tra t? chương tr?nh t?p và thi?t đ?t

Sau khi b?n xác minh r?ng v?n đ? in ?n là không gi?i h?n đ?i v?i m?t tài li?u c? th? ho?c m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in c? th?, và r?ng v?n đ? là gi?i h?n đ?i v?i chương tr?nh Word, ki?m tra các chương tr?nh t? b?ng cách B?t đ?u b?ng cách s? d?ng ch? các cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? B?t đ?u b?ng cách s? d?ng các thi?t l?p m?c đ?nh, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
820919Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n B?t đ?u ho?c s? d?ng Word 2003 ho?c Word 2002
921541 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n B?t đ?u ho?c s? d?ng t?
N?u v?n đ? in ?n v?n ti?p t?c x?y ra, ch?y phát hi?n và S?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t l?i các t?p tin chương tr?nh thi?u ho?c b? hư h?ng. Đ? ch?y phát hi?n và S?a ch?a, h?y làm theo các bư?c sau.

T? năm 2013 và Word 2010

 1. Thoát kh?i t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows:
  • Trong Windows 7 ho?c Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u, và sau đó g? Thêm lo?i b?.
  • Trong Windows XP ho?c Windows Server 2003, h?y nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
  • Trong Windows 2000, nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n Thi?t l?p, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 3. M? Add or Remove Programs.
 4. B?m chu?t Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh, b?m vào Microsoft Office (văn ph?ng Microsoft Word) ho?c các phiên b?n c?a văn ph?ng ho?c t? mà b?n có trong các Chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t danh sách, và sau đó nh?p vào Thay đ?i.
 5. B?m chu?t S?a ch?a ho?c s?a ch?a t? (s?a ch?a văn ph?ng), và sau đó nh?p vào Ti?p t?c ho?c Ti?p theo.

Word 2007

 1. B?t đ?u t? năm 2007.
 2. B?m vào Microsoft Office Button, và sau đó nh?p vào L?a ch?n t?.
 3. B?m chu?t Tài nguyên, b?m vào Ch?n đoán, và sau đó làm theo các nh?c nh? trên màn h?nh.

Word 2003

 1. Trên các Tr? giúp nh?p vào tr?nh đơn trong Word,Phát hi?n và s?a ch?a.
 2. B?m chu?t B?t đ?u.
 3. Chèn t? đ?a CD-ROM ho?c đ?a CD-ROM văn ph?ng n?u b?n đư?c nh?c, và sau đó nh?p vào Ok.
N?u v?n đ? in ?n v?n ti?p t?c x?y ra sau khi b?n s?a ch?a các T? cài đ?t chuyên bi?t ho?c cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng, nh?n cho các v?n đ? trong Windows.

Bư?c 5: Th? nghi?m cho các v?n đ? trong Windows

Đ? tra c?u tr?nh khi?n tr?nh ho?c chương tr?nh b? nh? cư trú có th? can thi?p v?i ch?c năng in t?, B?t đ?u Windows trong ch? đ? an toàn và sau đó ki?m tra các in ?n vào m?t t?p tin trong Word. Đ? kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn, h?y làm theo các bư?c này, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a Windows.

Windows 8, Windows 7 và Windows Vista

 1. Lo?i b? t?t c? các đĩa mềm, đ?a compact và DVD t? máy tính c?a b?n, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. B?m chu?t B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , b?m vào m?i tên bên c?nh các Khóa nút ch?n m?t, và sau đó b?m vào Kh?i đ?ng l?i.

  Lưu ? Trong Windows 8, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t t? Charms menu, h?y nh?p vào S?c m?nh, và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng l?i.
 3. nhấn và giữ phím F8 là kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

  Lưu ? B?n c?n ph?i nh?n F8 trư?c khi Windows logo xu?t hi?n. N?u bi?u tư?ng c?a s? xu?t hi?n, b?n ph?i c? g?ng đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Đ? làm đi?u này, ch? đ?i cho đ?n khi d?u ki?m nh?c kí nh?p c?a s? xu?t hi?n, và sau đó t?t và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 4. Trên các Tùy ch?n kh?i đ?ng nâng cao màn h?nh, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n các Ch? đ? an toàn tùy ch?n, và sau đó nh?n ENTER.
 5. kí nh?p vào máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng đ? hành chính ?y nhi?m.

Windows XP

Lưu ? B?n ph?i kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a các Nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, m?ng thi?t đ?t chính sách có th? c?ng ngăn c?n b?n hoàn thành đi?u này th? t?c.

C?nh báo Khi b?n làm theo các bư?c trong bài vi?t này, b?n có th? vô hi?u hóa các Khôi ph?c H? th?ng b?n ghi d?ch v? và có th? lo?i b? b?t k? trư?c đó t?o đi?m khôi ph?c. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích khôi ph?c H? th?ng đ? khôi ph?c l?i máy tính đ? m?t trư?c đó nhà nư?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306084Làm th? nào đ? khôi ph?c Windows XP đ?n m?t nhà nư?c trư?c đây
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, và sau đó g? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  msconfig
 2. B?m chu?t Ok.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vàoKh?i đ?ng ch?n l?c, và sau đó nh?p vào đ? xóa t?t c? các hộp kiểm k? ti?p.

  Lưu ? B?n không th? b?m đ? b? ch?n các S? d?ng b?n g?c KH?I Đ?NG.INI hộp kiểm.
 4. B?m chu?t Ok, và sau đó nh?p vàoKh?i đ?ng l?i đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t s?ch s? kh?i đ?ng l?i trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353Làm th? nào đ? c?u h?nh Windows XP đ? B?t đ?u trong m?t nhà nư?c "kh?i đ?ng s?ch"

Windows 2000

 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Nh?n F8 khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:

  Đ? kh?c ph?c s? c? và cao c?p tùy ch?n kh?i đ?ng cho Windows 2000, nh?n F8.

 3. Trên các Windows 2000 nâng cao tu? ch?n Menu, B?m chu?t Ch? đ? an toàn, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Sau khi Windows kh?i đ?ng ? ch? đ? safe mode, B?t đ?u t?, và sau đó nh?p m?t s? văn b?n vào m?t tài li?u m?i.
 5. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vàoIn.
 6. Trong các In hộp thoại h?p, b?m vào đ? ch?n Các In ra t?p ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vàoOk.
 7. Khi các In ra t?p hộp thoại xu?t hi?n, B?m chu?t Tài li?u c?a tôi v? trí c?a t?p tin, và sau đó g? t?p đ? đ?t tên tin sau đây:
  Test.PRN
 8. B?m chu?t Ok.
Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows 2000 an toàn ch? đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
202485Mô t? c?a ch? đ? an toàn kh?i đ?ng trong Windows 2000
N?u v?n đ? in ?n t? không x?y ra khi b?n kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn, s? d?ng kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng s?ch s? đ? giúp xác đ?nh ngu?n g?c c?a v?n đ?. Cho bi?t thêm thông tin v? làm s?ch kh?i đ?ng kh?c ph?c s? c?, h?y nh?p vào sau đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281770Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c? Windows 2000
Đ? kh?c ph?c s? c? bư?c và m?t s?a ch?a t? đ?ng cho v?n đ? máy in ph? bi?n trong Windows, h?y s? xem theo web site Microsoft sau đây:
G? r?i: Tr?c tr?c máy in trong Windows

Tham kh?o

Click vào đây đ? xem danh sách các bài vi?t v?n đ? in Word 2003.

Thu?c tính

ID c?a bài: 826845 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB826845 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 826845

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com