C?ng h? th?ng qu?n lí Server 2003 s? d?ng đ? liên l?c thông qua tư?ng l?a ho?c thông qua m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826852 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? bi?t thông tin v? các c?ng đư?c s? d?ng b?i máy ch? qu?n l? c?u h?nh, xem bài vi?t Microsoft TechNet sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb632618.aspx

Cho Microsoft h? th?ng qu?n lí máy ch? (SMS) 2.0 Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y truy c?p web site Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
200898 Làm th? nào đ? s? d?ng h? th?ng qu?n lí máy ch? qua tư?ng l?a
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các c?ng Microsoft h? th?ng qu?n lí máy ch? (SMS) 2003 s? d?ng đ? liên l?c thông qua tư?ng l?a ho?c thông qua m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền.

Thông tin thêm

Sau khi gi?n đ? SMS đư?c m? r?ng, tin thư thoại SMS 2003 s? d?ng c?ng m?i đ? truy c?p vào b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động. Danh sách sau đây bao g?m các c?ng tin thư thoại SMS s? d?ng cho giao ti?p.

Yêu c?u c?ng: Máy ch? web site tin thư thoại SMS ho?t đ?ng m?c tin thư thoại

Tin thư thoại SMS 2003 web site máy ch? yêu c?u quy?n truy c?p vào máy ch? toàn c?u c?a hàng Thư mục Họat động đ? th?c hi?n như sau:
  • trang phát hành web h? th?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại
  • Xu?t b?n và truy v?n v? ho?t đ?ng Thư mục Site biên gi?i
  • Ch?y Thư mục Họat động khám phá phương pháp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên b?n ghi d?ch v?UDPGiao th?c Ki?m soát Truy?n
LDAP389389
LDAP SSLN/A636
RPC Endpoint Mapper135135
Toàn c?u danh m?c LDAPN/A3268
Toàn c?u danh m?c LDAP SSLN/A3269
Kerberos8888

Port yêu c?u: SMS 2003 máy ch? web site đ? web site tr? em, các web site trung h?c, ho?c tin thư thoại SMS SQL Server

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Port 445Máy ch? tin thư thoại ch?n (SMB)

Port yêu c?u: SMS 2003 máy ch? web site tin thư thoại SMS SQL Server t? xa b? máy cơ s? d? li?u. ?y quy?n qu?n l? đi?m, qu?n l? đi?m, máy ch? đ?nh v? đi?m và đi?m báo cáo b? máy cơ s? d? li?u SMS SQL Server

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?ng 1433Giao th?c Ki?m soát Truy?n (tin thư thoại SMS web site server lên SQL server)
Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SQL máy ch? c?ng, h?y xem ph?n "Microsoft SQL Server c?ng" ph?n.

Port yêu c?u: SMS 2003 khách hàng nâng cao ho?t đ?ng m?c tin thư thoại

Trong m?t môi trư?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại, khách hàng tiên ti?n làm cho m?t truy v?n nh? Directory Access Protocol (LDAP) đ?n máy ch? toàn c?u c?a hàng đ? t?m m?t đi?m qu?n l? phù h?p v?i đ?a ch? IP c?a khách hàng. Các c?ng sau đây đư?c yêu c?u trong ho?t đ?ng m?c tin thư thoại cho phép khách hàng đ? liên h? v?i máy phục vụ danh mục toàn cầu.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?ng 389 UDP (UDP an toàn) LDAP Ping
C?ng 389 Giao th?c Ki?m soát Truy?n LDAP
Port 636Giao th?c Ki?m soát Truy?n LDAP (SSL k?t n?i)
Port 3268Giao th?c Ki?m soát Truy?n (r? ràng k?t n?i toàn c?u vào c?a hàng)
Port 3269Giao th?c Ki?m soát Truy?n (r? ràng SSL k?t n?i toàn c?u vào c?a hàng)

Port yêu c?u: SMS 2003 nâng cao khách hàng đ? qu?n l? đi?m ho?c phân ph?i đi?m

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?ng 80 Giao th?c Truy?n Siêu văn b?n (HTTP)
Port 139Khách hàng bu?i (cho bit kích ho?t không DPs)
Port 445Máy ch? thư kh?i (dành cho ph?ng không bit cho phép DPs)
Lưu ? Khi b?n s? d?ng nhi?t đ? n?n thông minh chuy?n b?n ghi d?ch v? bit cho phép phân ph?i thông qua tư?ng l?a, ch? c?ng 80 nhu c?u đ? m? qu?n l? đi?m và bit cho phép phân ph?i đi?m. M?i thông tin s? đư?c B?t đ?u t? khách hàng. N?u b?n ch? đang m? c?ng 80, b?n s? c?n ph?i ch? đ?nh đi?m qu?n l? b?ng cách s? d?ng đo?n m? sau đây:
dim oSMSClient 
set oSMSClient = CreateObject ("Microsoft.SMS.Client") 
oSMSClient.SetCurrentManagementPoint "MP NetBIOS name",0  
set oSMSClient=nothing 
Mà không có quy?n truy c?p vào các ho?t đ?ng m?c tin thư thoại ho?c th?ng trong môi trư?ng, các khách hàng cao c?p s? c?n m?t t?p lmhosts trên các máy tính khách hàng. B?n s? c?n m?c cho m?t ho?c nhi?u ngh? s?. Ví d?, MP sau có m?t đ?a ch? IP c?a 10.0.0.1 và m?t m? web site c?a AAA: 10.0.0.1 "MP_AAA \0x1A"#PRE. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vi?t m?t t?p LMHOSTS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
180094 Làm th? nào đ? vi?t m?t t?p Lmhosts cho xác nh?n tên mi?n và các v?n đ? đ? phân gi?i tên khác

Port yêu c?u: H? th?ng tin thư thoại SMS t? xa đi?u khi?n d?ch v?: Wuser32

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Giao th?c ?ng d?ngGiao th?cC?ng
Tin thư thoại SMS t? xa ChatGiao th?c Ki?m soát Truy?n2703
Tin thư thoại SMS t? xa ChatUDP 2703
Tin thư thoại SMS t? xa ki?m soát (control)Giao th?c Ki?m soát Truy?n2701
Tin thư thoại SMS t? xa ki?m soát (control) UDP2701
Tin thư thoại SMS t? xa ki?m soát (d? li?u) Giao th?c Ki?m soát Truy?n2702
Tin thư thoại SMS t? xa ki?m soát (d? li?u) UDP2702
Tin thư thoại SMS truy?n t?p t? xaGiao th?c Ki?m soát Truy?n2704
Tin thư thoại SMS truy?n t?p t? xaUDP 2704

Đi?u khi?n t? xa SMS UDP

Khi b?n s? d?ng NetBIOS trên TCP/IP cho tin thư thoại SMS đi?u khi?n t? xa, các c?ng sau đây đư?c s? d?ng:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Port 137 Đ? phân gi?i tên
Port 138thư thoại tin t?c th?i
Port 139 Khách hàng bu?i
Lưu ? Khi b?n s? d?ng các NetBIOS qua Novell NWLink, b?n ph?i c?u h?nh router đ? chuy?n ti?p ki?u 20 gói. Ki?u 20 gói cung c?p h? tr? NetBIOS.

Microsoft Windows NT UDP

Danh sách sau đây bao g?m các c?ng UDP l?i Windows NT s? d?ng, và nó c?ng li?t kê các ch?c năng tương ?ng:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
H? th?ng Tên Mi?n (DNS)UDP53
Giao th?c c?u h?nh máy ch? đ?ng (DHCP)UDP67
Cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC)Giao th?c Ki?m soát Truy?n135
b?n ghi d?ch v? tên Internet Windows (th?ng)UDP138
NetBIOS góiUDP138
NetBIOS góiGiao th?c Ki?m soát Truy?n139
Lưu ? Bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên SMS ph?i có c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 135 m? cho truy?n thông. N?u không, giao di?n đi?u khi?n không th? hi?n th? t?t c? các m?c trong cây Panel điều khiển.

Microsoft SQL Server c?ng

N?u b?n s? d?ng TCP/IP Net-thư vi?n, cho phép c?ng 1433 trên tư?ng l?a. S? d?ng t?p lưu tr? ho?c m?t chu?i k?t n?i tiên ti?n cho đ? phân gi?i tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr?.

N?u b?n s? d?ng đư?c đ?t tên theo ?ng trên TCP/IP, kích ho?t c?ng 139 cho ch?c năng NetBIOS.

Microsoft không khuyên b?n nên mà b?n cho phép c?ng UDP 137 và 138 cho đ? phân gi?i tên NetBIOS b?ng cách s? d?ng B-nút phát sóng. Thay vào đó, b?n có th? s? d?ng m?t h? ph?c v? WINS ho?c m?t t?p Lmhosts cho đ? phân gi?i tên.

theo m?c đ?nh, SQL Server s? d?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n (không UDP) c?ng 1433 đ? l?ng nghe trên TCP/IP. Đ? thay đ?i c?ng, ch?y SQL Server thi?t l?p trên máy ch? và sau đó b?m vào Thay đ?i m?ng h? tr?. N?u SQL máy ch? s? d?ng c?ng 1433, các khách hàng Net-thư vi?n làm vi?c. N?u SQL Server s? d?ng m?t s? hi?u c?ng tùy ch?nh, khách hàng ph?i ch? đ?nh c?ng trong tên ngu?n d? li?u (DSN).

Ngư?i g?i tin thư thoại SMS RAS

Tin thư thoại SMS c?ng có th? s? d?ng tin thư thoại SMS RAS g?i v?i đi?m Tunneling giao th?c (PPTP) đ? g?i và nh?n tin thư thoại SMS web site, khách hàng, và các thông tin hành chính thông qua tư?ng l?a. Trong các trư?ng h?p, c?ng sau đư?c s? d?ng:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
PPTPGiao th?c Ki?m soát Truy?n1723

An ninh

Đ? giúp c?i thi?n an ninh c?a máy tính c?a b?n, b?n có th? c?u h?nh tư?ng l?a c?a b?n đ? s? d?ng b? l?c Giao th?c Internet (IP) cho phép ch? ki?m nh?p đ?a ch? đi qua các b?c tư?ng l?a.

N?u b?n kích ho?t c?ng c? th? trên m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền ho?c trên m?t b?c tư?ng l?a, đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n b?o m?t máy tính c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? b?o m?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Security
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? h?n ch? c?ng TCP/IP cho DCOM, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300083 Làm th? nào đ? h?n ch? TCP/IP c?ng trên Windows 2000 và Windows XP


Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 826852 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Systems Management Server 2003
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
T? khóa: 
kbinfo kbhowto kbmt KB826852 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 826852

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com