Làm th? nào đ? ki?m soát thông báo kh?i đ?ng v? vi?c C?p Nh?t sách bài t?p đư?c liên k?t trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826921 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? ki?m soát các kh?i đ?ng thông báo v? vi?c C?p Nh?t sách bài t?p đư?c liên k?t trong Microsoft Office Excel.

Khi b?n m? m?t workbook có ch?a liên k?t đ?n các t? bào trong khác sách bài t?p, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
Đi?u này b?ng tính ch?a n?i k?t t?i các ngu?n d? li?u khác. N?u b?n c?p nh?t các liên k?t, Excel n? l?c đ? l?y d? li?u m?i nh?t. N?u b?n không C?p Nh?t, Excel s? d?ng các thông tin trư?c đây.
B?n có th? b?m vào m?t trong hai Cập nhật ho?c Không C?p Nh?t.

Theo m?c đ?nh, Excel hi?n th? đây . B?n có th? ki?m soát n?u nó xu?t hi?n, và n?u Excel C?p nh?t các liên k?t th? công ho?c t? đ?ng. Đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, s? d?ng phương pháp sau đây.

Chú ý

B?t k? c?a các tùy ch?n mà b?n ch?n, Excel v?n hi?n th? m?t thông báo n?u b?ng tính có ch?a liên k?t mà không ph?i là h?p l? ho?c liên k?t phá v?.

Đ? bi?t thông tin v? các liên k?t trong m?t b?ng tính trong Microsoft Excel 2002 ho?c trong Microsoft Office Excel 2003, h?y nh?p vào Liên kết trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.

Đ? bi?t thông tin v? các liên k?t trong m?t b?ng tính trong Microsoft Office Excel 2007/2010, b?mCh?nh s?a các liên k?t trong các Kết nối nhóm vào các D? li?u tab.

Ngoài ra, các tùy ch?n sau đây áp d?ng ch? khi b?ng tính có ch?a d? li?u cơ b?n đư?c đóng l?i. N?u b?ng tính v?i các d? li?u cơ b?n đ? m? khi b?n m? b?ng tính có ch?a các liên k?t, các liên k?t đư?c C?p Nh?t.

T? đ?ng C?p Nh?t và không có thông báo

Đ? ngăn ch?n thư và đ? t? đ?ng c?p nh?t các liên k?t khi b?n m? m?t b?ng tính trong Excel 2002 ho?c trong Excel 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn, sau đó b?m các Ch?nh s?a tab.
 2. Nh?n vào đây đ? xóa các Yêu c?u C?p nh?t t? đ?ng liên k?t h?p ki?m.
Đ? ngăn ch?n thư và đ? t? đ?ng c?p nh?t các liên k?t khi b?n m? m?t b?ng tính trong Excel 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào Microsoft Office Button, sau đó b?m Excel tùy ch?n.
 2. Nh?p vào Nâng cao.
 3. Dư?i T?ng quát, nh?n vào đây đ? xóa các Yêu c?u C?p nh?t t? đ?ng liên k?t h?p ki?m.
Chú ý

Khi các Yêu c?u C?p nh?t t? đ?ng liên k?t h?p ki?m tra s? b? xóa, các liên k?t đư?c c?p nh?t t? đ?ng. Ngoài ra, không có thông báo s? xu?t hi?n.

Tùy ch?n này áp d?ng cho ngư?i dùng hi?n th?i ch? và ?nh hư?ng đ?n m?i b?ng tính ngư?i dùng hi?n th?i m? ra. Khác s? d?ng cùng m?t sách bài t?p là không b? ?nh hư?ng.

C?p Nh?t b?ng tay và không có thông báo

N?u b?n đang chia s? b?ng tính này v?i nh?ng ngư?i khác, nh?ng ngư?i s? không có truy c?p vào các ngu?n liên k?t C?p Nh?t, b?n có th? t?t vi?c C?p Nh?t và d?u nh?c cho vi?c C?p Nh?t. Đ? ngăn ch?n thư và đ? l?i các liên k?t (không ph?i C?p Nh?t) cho đ?n khi b?n ch?n đ? c?p nh?t chúng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ngày Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoLiên kết.

  Chú ýTrong Excel 2007/2010, nh?p vàoCh?nh s?a các liên k?t trong các Kết nối nhóm vào các D? li?u tab.
 2. Nh?p vào D?u nh?c kh?i đ?ng.
 3. B?m vào các Không hi?n th? c?nh báo và không C?p Nh?t t? đ?ng liên k?t tùy ch?n.
C?nh báo N?u b?n ch?n không đ? c?p nh?t các liên k?t và không nh?n đư?c các thông báo, ngư?i s? d?ng c?a b?ng tính s? không bi?t r?ng các d? li?u quá h?n. Đi?u này s? l?a ch?n ?nh hư?ng đ?n t?t c? ngư?i dùng c?a b?ng tính. Tuy nhiên, s? l?a ch?n này ch? áp d?ng cho r?ng b?ng tính c? th?.

Đ? c?p nh?t các liên k?t theo cách th? công, làm theo các bư?c sau:
 1. Ngày Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoLiên kết.

  Chú ýTrong Excel 2007/2010, nh?p vàoCh?nh s?a các liên k?t trong các Kết nối nhóm vào các D? li?u tab.
 2. Nh?p vào C?p nh?t các giá tr?.
 3. Nh?p vào Đóng.

Không hi?n l?i c?nh báo và c?p nh?t các liên k?t

N?u b?n ch?n tùy ch?n Không hi?n th? c?nh báo và C?p nh?t liên k?t trên m?t b?ng tính, s? l?a ch?n này ?nh hư?ng đ?n t?t c? ngư?i dùng c?a các b?ng tính. Tuy nhiên, s? l?a ch?n này ch? áp d?ng cho b?ng tính c? th? đó. N?u ngư?i ai m? b?ng tính có các Yêu c?u C?p nh?t t? đ?ng liên k?t ki?m tra h?p ch?n, thông báo s? xu?t hi?n. Nh?ng ngư?i thi?t l?p trong trang tu? ch?n s? d?ng ghi đè lên các thi?t l?p b?ng tính.

Cho phép ngư?i dùng l?a ch?n đ? hi?n th? các liên k?t

N?u b?n ch?n tùy ch?n Không hi?n th? c?nh báo và C?p nh?t liên k?t trên m?t b?ng tính, s? l?a ch?n này đư?c b? qua. N?u ngư?i ai m? b?ng tính có các Yêu c?u C?p nh?t t? đ?ng liên k?t ki?m tra h?p ch?n, thông báo s? xu?t hi?n. N?u không, các liên k?t đư?c C?p Nh?t t? đ?ng.

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t các liên k?t bên ngoài trong Excel, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327006 Liên k?t bên ngoài có th? C?p Nh?t khi b?n m? m?t t?p tin đư?c lưu l?n cu?i trong phiên b?n trư?c c?a Excel

Thu?c tính

ID c?a bài: 826921 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB826921 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826921

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com