Pateikiamas belaid?io tinklo specifini? naujinim? paketas, skirtas ?Windows XP?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 826942 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?Microsoft? i?leido ?Microsoft Windows XP? skirt? specifini? naujinim? paket?, kuriame ?trauktos kar?tosios pataisos ir naujinimai, apra?yti toliau pateiktame s?ra?e. ?iame specifini? naujinim? pakete esan?ios kar?tosios pataisos ir naujinimai taip pat ?traukti ? ?Windows XP? 2 pakeitim? paket?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?
?is ma?as ir i?samus specifinis naujinim? paketas yra paprastas mechanizmas, skirtas belaid?io tinklo patais? i?ves?iai valdyti.

?is naujinimas i?sprend?ia tokias problemas:
 • Prisijungiant prie belaid?io tinklo ilgai delsiama

  Kai jungiat?s prie belaid?io tinklo naudodami 802.1x autentifikavim?, tinklo ry?ys gali b?ti u?megztas per 30?60 sekund?i?. ?i problema i?kyla d?l to, kad bandant paleisti nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyb? ji atidedama. Nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyba nepaleid?iama laiku, nes ji priklauso nuo NETMAN komponento, o NETMAN komponentas paleisties metu dar ne?keltas.
 • Rodoma neteisinga belaid?io tinklo s?sajos laikmenos b?sena

  Kai j?s? kompiuteris yra vienintelis belaid?io tinklo kompiuteris, veikiantis specialiuoju re?imu, belaid?io tinklo piktograma gali neteisingai rodyti, kad prijungtas belaid?io tinklo adapteris.
 • Vartotojo s?sajos elementai neteisingai i?versti ? kitas kalbas

  ?Windows XP? palaikymo pataisoje, skirtoje belaid?io tinklo apsaugotos prieigos (WPA ? Wireless Protected Access) paketui, apra?ytam ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, esantys keli vartotojo s?sajos elementai neteisingai i?versti ? kelias Azijos kalbas:
  815485 WPA belaid?io tinklo saugos naujinimo ?Windows XP? ap?valga (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • WPA veikia netinkamai esant mi?riems AES/TKIP re?imams

  WPA netinkamai veikia su prieigos ta?ku, sukonfig?ruotu i?pl?stinio ?ifravimo standarto (AES ? Advanced Encryption Standard) ?ifravimui, kuris skirtas ?unicast? perduoti, ir laikino kodo vientisumo protokolo (TKIP ? Temporary Key Integrity Protocol) ?ifravimui, kuris skirtas transliacijai perduoti.
 • WPA numatytoji reik?m? tampa silpnesne ?ifravimo schema

  Numatyta, kad kai belaid?io tinklo klietui pasi?loma galimyb? prisijungti prie belaid?io tinklo naudojant TKIP arba AES ?ifravimo schem?, klientas pasirenka silpnesni?j?.
 • Belaid?io tinklo klientas netinkamai reaguoja ? RC4 kodo prane?im? ne WEP re?imu

  Kai prisijungiate prie belaid?io tinklo, u??ifruoto naudojant AES ?ifravim?, sistema ?Windows? netinkamai reaguoja ? RC4 ?ifravimo algoritmo prane?im?.
 • Po nes?kming? kodo main? nepavyksta i? naujo prisijungti prie norimo tinklo

  Kai belaid?io tinklo kliento kodo main? operacija nepavyksta, klientui nepavyksta prisijungti ir blokuojami visi bandymai automati?kai prisijungti i? naujo. Tada reikia bandyti v?l prisijungti prie belaid?io tinklo neautomatiniu b?du.
 • Po s?kming? kodo main? 802.1x trik?i? skaitiklis nenustatomas i? naujo

  Nekonfig?ruojamo belaid?io tinklo tarnyba palaiko nes?kming? autentifikavimo ir kodo main? bandym? skaitikl?. Ta?iau kai belaid?io tinklo klientas s?kmingai autentifikuoja ir atlieka kodo mainus, ?is skaitiklis automati?kai nenustatomas i? naujo.
?is naujinimas taip pat i?sprend?ia problemas, apra?ytas ?iuose ?ini? baz?s straipsniuose:
822596 DHCP negauna naujo adreso, kai EAP i? naujo autentifikuojamas prieigos ta?kuose, kuri? IP potinkliai skiriasi (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
826239 Naudojant belaid?io tinklo ry?? ?iek tiek u?delsiamas ??jimas ? tinkl? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
PASTABA: ? ?? naujinim? ne?traukta priklausomyb? nuo Nwlinkipx.sys, d?l kurios nar?ykl? ?Internet Explorer? nustos reaguoti, kai sistemoje, kurioje pritaikyta Q826942 kar?toji pataisa, bus pakeistos IPX konfig?racijos. Taikykite Q834565 po Q826942, kad b?t? i?spr?sta problema su praleista priklausomybe.

DAUGIAU INFORMACIJOS

B?tinosios s?lygos

?iam naujinimui reikia ?Windows XP? 1 pakeitim? paketo (SP1). Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?sigyti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?

Reikalavimas paleisti i? naujo

?dieg? ?? naujinim?, turite i? naujo paleisti kompiuter?.

Informacija apie naujinimo pakeitim?

?is specifini? naujinim? paketas nepakei?ia joki? kit? naujinim?.

Informacija apie fail?

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pasauliniu koordinuotuoju laiku (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
?Windows XP?, 32 bit? versijos
  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas
  --------------------------------------------------------------
  2004-Vas-09  20:53 5.1.2600.1331   99,840 Dhcpcsvc.dll   
  2004-Vas-06  21:01 5.1.2600.1331   168,192 Ndis.sys
  2004-Sau-10  13:33 5.1.2600.1331   12,416 Ndisuio.sys
  2004-Vas-09  20:53 5.1.2600.1331  1,630,720 Netshell.dll   
  2004-Sau-10 13:34 5.1.2600.1331   84,864 Nwlnkipx.sys
  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   57,344 Wzcdlg.dll    
  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   31,232 Wzcsapi.dll   
  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   282,112 Wzcsvc.dll    
  2004-Sau-29 00:57 5.1.2600.1337   586,752 Xpsp2res.dll   
?Windows XP?, 64 bit? versijos
  Data     Laikas Versija     Dydis  Failo vardas  Platforma
  --------------------------------------------------------------------
  2004-Vas-09 20:03 5.1.2600.1331   308,736 Dhcpcsvc.dll   IA-64
  2004-Sau-10 12:25 5.1.2600.1331   579,328 Ndis.sys 
  2004-Sau-10 12:25 5.1.2600.1331   40,960 Ndisuio.sys
  2004-Vas-09 20:03 5.1.2600.1331  2,736,128 Netshell.dll   IA-64
  2004-Sau-10 12:25 5.1.2600.1331   329,856 Nwlnkipx.sys
  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1331   99,840 Wdhcpcsvc.dll  x86
  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1331  1,630,720 Wnetshell.dll  x86
  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   57,344 Wwzcdlg.dll   x86
  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   31,232 Wwzcsapi.dll   x86
  2004-Vas-09 20:53 5.1.2600.1335   282,112 Wwzcsvc.dll   x86
  2004-Sau-29 00:57 5.1.2600.1337   586,752 Wxpsp2res.dll  x86
  2004-Vas-09 20:03 5.1.2600.1335   117,760 Wzcdlg.dll    IA-64
  2004-Vas-09 20:03 5.1.2600.1335   65,024 Wzcsapi.dll   IA-64
  2004-Vas-09 20:03 5.1.2600.1335   687,104 Wzcsvc.dll    IA-64
  2004-Sau-29 00:57 5.1.2600.1337   586,240 Xpsp2res.dll   IA-64

Informacija apie diegim?

Standartin? ?io naujinimo versija palaiko ?ias s?rankos parinktis:
 • /? rodomas diegimo parink?i? s?ra?as.
 • /u naudojamas nedialoginis re?imas.
 • /f kompiuteriui baigiant darb?, kitos programos taip pat u?daromos.
 • /n nedaromos ?alinam? fail? atsargin?s kopijos.
 • /o originalios ?rangos gamintojo (OEM ? Original Equipment Manufacturer) failai perra?omi be raginimo.
 • /z baigus diegti, kompiuteris i? naujo nepaleid?iamas.
 • /q naudojamas tylusis re?imas (vartotojas neatlieka joki? veiksm?).
 • /l i?vardijamos ?diegtos kar?tosios pataisos.
 • /x failai i?skleid?iami nepaleid?iant s?rankos programos.
?is naujinimas taip pat palaiko komand? eilut?s komandas, apra?ytas ?iame ?ini? baz?s straipsnyje:
824687 Komand? eilut?s raktai, skirti ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimo paketams (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Nor?dami patikrinti, ar ?diegtas ?is specifini? naujinim? paketas, naudokite ?rank? Qfecheck.exe. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?rank? Qfecheck.exe, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
282784 Qfecheck.exe tikrina ?Windows 2000? ir ?Windows XP? kar?t?j? patais? diegim? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Taip pat galite patikrinti, ar ?diegtas ?is specifini? naujinim? paketas, patvirtin?, kad egzistuoja ?is dalinis registro raktas:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942
PASTABA: diegiant ?? specifini? naujinim? paket?, pa?alinami visi svarbi? naujinim?, ?traukt? ? ?? specifini? naujinim? paket?, ?ra?ai, esantys dialogo lange Prid?ti arba ?alinti programas. D?l ?ios prie?asties kai kurie ?rankiai gali prane?ti, kad ne?diegti kai kurie svarb?s ?traukti naujinimai. Pavyzd?iui, ?Marimba? programin?s ?rangos keitimo ir sprendimai naudoja ?rankio Prid?ti arba ?alinti programas registro ?ra?us, susietus su kiekvienu svarbiu naujinimu, kad patvirtint?, jog naujinimas ?diegtas. Tod?l ?Marimba? programin?s ?rangos keitimo ir valdymo sprendimai gali neteisingai prane?ti, kad jums tr?ksta atskir? svarbi? naujinim?, ?traukt? ? ?? specifini? naujinim? paket?.

Informacija apie visuotin? diegim?

Jei norite ?? naujinim? ?diegti vartotojui neatliekant joki? veiksm?, naudokite ?i? komand?:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
Jei norite ?? naujinim? ?diegti nepaleisdami kompiuterio i? naujo, naudokite ?i? komand?:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z
PASTABA: ?ias parinktis galite jungti vienoje komand? eilut?je.

Informacija apie ?alinim?

Nor?dami pa?alinti 826942 specifini? naujinim? paket?, naudokite valdymo skydo parinkt? Prid?ti arba ?alinti programas.

PASTABA: diegiant ?? naujinim?, pa?alinami visi svarbi? naujinim?, ?traukt? ? ?? specifini? naujinim? paket?, ?ra?ai, esantys dialogo lange Prid?ti arba ?alinti programas. Pa?alinus ?? naujinim?, atkuriami ankstesni atskir? ? ?? specifini? naujinim? paket? ?traukt? svarbi? naujinim? ?ra?ai, esantys dialogo lange Prid?ti arba ?alinti programas.

Sistemos administratoriai gali naudoti ?rank? Spuninst.exe ?iam naujinimui pa?alinti. Spuninst.exe yra aplanke %Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst. ?i paslaug? programa palaiko ?iuos s?rankos raktus:
 • /? rodomas diegimo rakt? s?ra?as.
 • /u naudojamas nedialoginis re?imas.
 • /f kompiuteriui baigiant darb?, kitos programos taip pat u?daromos.
 • /z baigus diegti, kompiuteris i? naujo nepaleid?iamas.
 • /q naudojamas tylusis re?imas (vartotojas neatlieka joki? veiksm?).
Taip pat gal?site patikrinti, ar ?is specifini? naujinim? paketas ?diegtas, patvirtin?, kad yra ?is dalinis registro raktas:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
816915 Nauja fail? ?vardijimo schema, skirta ?Microsoft Windows? programin?s ?rangos naujinim? paketams (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 826942 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 6.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix kbbroadband kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix atdownload kbhotfixserver KB826942

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com